طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی

جدول طرح درس سالانه ریاضی پنجم  

جدول طرح درس سالانه

هدف کلي: آموزش مفاهیم ریاضی وکاربرد آن ها در زندگی روزمره

سال تحصيلي94-93

کلاس :   پنجم

درس :     ریاضی

فعاليت هاي ديگر و مواد لازم

هدف هاي کلي درس

موضوعات و عنوان هاي دروس

فصل ها

تاريخ

روز

جلسه

هفته ها

ماهها

 

 مرور سال گذشته

 آشنایی با دانش آموزان

 

   

جلسه اول

اول

مهر ماه

  کارت عدد و کتاب

 آشنایی بیش تر با ارزش مکانی اعدادوضرب اعداد چندرقمی

 ادآوری عددنویسی ومقایسه اعداد ، یاد آوری جمع وتفریق وضرب ص 2-1

 

   

جلسه دوم

 کاغذهای رنگی و قیچی و کتاب درسی و چسب

آشنایی بیش تر با مفهوم کسر

یادآوری مفهوم کسر ص3

آزمون عملکردی

 

 

 

جلسه سوم

کاغذ رنگی - قیچی - چسب - کتا ب آشنایی با کسر های مساوی صفر

کسر برابر صفر ص4

آزمون عملکردی

   

 

جلسه چهارم

کاغذ رنگی - قیچی -

چسب - کتاب

آمادگی و آشنایی بامقایسه کسرها مقایسه کسرها ص7

آزمون عملکردی

     

جلسه اول

دوم

کاغذ رنگی - قیچی آشنایی باکسر بزرگتر از واحد

کسر بزرگتر از واحد

ص 8

 

   

جلسه دوم

    حل تمرینات      

جلسه سوم

  عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده آزمون مداد کاغذی      

جلسه چهارم

 حل تمرینات

آشنایی با نحوه جمع کردن دو کسر باهم


جمع کسرها با مخرج مساوی 

ص10

آزمون عملکردی

 

      جلسه اول سوم

جلسه اول

سوم

 

تعطیل رسمی
         

جلسه دوم

   آشنایی با نحوه تفریق دو کسر از هم

تفریق کسر ها با

مخرج مساوی ص12

 

   

جلسه سوم


 

آشنایی با مفهوم عدد مخلوط

معرفی عدد مخلوط

ص14

     

جلسه چهارم

کاغذ رنگی - قیچی

چسب

 

 

آشنایی بانحوه تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عددمخلوط

تبدیل کسر های بزرگ تر ازواحدبه عدمخلوط

ص 15

     

جلسه اول

چهارم

کاغذ رنگی - قیچی

چسب

آشنایی بانحوه تبدیل عدد مخلوط به کسر

تبدیل عددمخلوط به کسر

ص 16

     

جلسه دوم

    حل تمرینات      

جلسه سوم

  عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده آزمون مداد کاغذی از اعداد مخلوط      

جلسه چهارم

دانش آموزان - تعدادی مداد آشنایی با مفهوم بخش پذیری اعداد ( 3 ، 9 مفهوم بخش پذیری ( بخش پیری بر 3 ، 9 ) ص17-18      

جلسه اول

پنجم

 دانش آموزان - تعدادی مداد

آشنایی با مفهوم بخش پذیری اعداد ( 2و5) مفهوم بخش پذیری ( بخش پیری بر2 و5

ص 22

 

   

جلسه دوم

 کتاب درسی

  حل تمرینات ص23

 

   

جلسه سوم

 

 عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

 ارزشیابی ماهیانه مداد کاغذی

 

   

جلسه چهارم

 ساخت شکل چند کسر مساوی

آ شنایی با کسرهای مساوی

 کسرهای مساوی

ص24

 

   

جلسه اول

اول

آبان ماه

 تصاویری از کسرهای مساوی

 آشنایی با نحوه ساده کردن یک کسر

 ساده کردن کسر

ص 25

 

   

جلسه دوم

 ساخت شکل چند کسر متفاوت

 آشنایی با نحوه مقایسه دو کسر با مخرج های نامساوی

 مقایسه کسرهابا مخرج های نامساوی

 

   

جلسه سوم

 اشکال رنگی  آشنایی با نحوه جمع دوکسر بامخرج های نامساوی

 جمع کسرها با مخاج های نامساوی ص28

     

جلسه چهارم

 اشکال رنگی

 آشنایی بانحوه تفریق دوکسربامخرج های نامساوی  تفریق کسرهابامخرج های نامساوی      

جلسه اول

دوم

کتاب درسی عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرینات

     

جلسه دوم

 

 

تعطیل رسمی

     

جلسه سوم

  عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

آزمون مداد کاغذی ص 28-29

 

   

جلسه چهارم

کاغذ رنگی شنایی بانحوه مقایسه چند کسرباهم

مقایسه چند کسر

     

جلسه اول

سوم

تصاویری از اعداد مخلوط

شنایی بانحوه مقایسه

اعداد مخلوط

مقایسه اعداد مخلوط

     

جلسه دوم

    آزمون مداد کاغذی      

جلسه سوم

 

آشنایی با جمع اعداد مخلوط

محاسبه بااعداد مخلوط ( جمع )

     

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن ویادگیری مطالب

آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

چهارم

 

آشنایی باتفریق اعداد مخلوط

محاسبه بااعداد مخلوط ( تفریق

     

جلسه دوم

 

 


عمیق تر شدن ویادگیری مطالب

آموزش دیده

حل تمرینات

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

 ارزشیابی ماهیانه مداد کاغذی ص33-24

     

جلسه چهارم

محاسبه مساحت زمین فوتبال

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت زمین های بزرگ

معرفی هکتار و کیلومتر مربع

     

جلسه اول

اول

 

 

آزمون مداد کاغذی از

مساحت(هکتار)

     

جلسه دوم

 رسم چند تصویر درباره نسبت وتناسب

آشنایی با مفهوم نسبت وتناسب

معرفی نسبت وتناسب

     

جلسه سوم

 

   حل تمرینات      

جلسه چهارم

 جدول تناسب

 آشنایی با نسبت های مساوی

 نسبت های مساوی ص40

 

 

   

جلسه اول

ادوم

آذر ماه

 

 

 حل تمرینات

 

   

جلسه دوم

 

 

 آزمون عملکردی از

نسبت و تناسب

 

   

جلسه سوم

 ساخت ساعت

 آشنایی با نحوه خواندن دقیق انواع ساعت

 معرفی ثانیه وخواندن ساعت

 

   

جلسه چهارم

 حل تمرینات در منزل

آشنایی با جمع اعداد مرکب جمع اعداد مرکب      

جلسه اول

سوم

  آشنایی با تفریق اعداد مرکب مقایسه وتفریق اعداد مرکب      

جلسه دوم

    حل تمرینات      

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

آزمون عملکردی از

اعداد مرکب و ساعت

     

جلسه چهارم

 

  تعطیل رسمی      

جلسه اول

چهارم

 

سریع تر حساب نمودن ضرب دو عدد

ضرب تقریببی وتخمین

     

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی باکاربرد نسبت در زمان مناسب

کاربرد نسبت

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه چهارم

   

آزمون عملکردی از

مسئله های نسبت

     

جلسه اول

پنجم

 

  تعطیل رسمی      

جلسه دوم

           

جلسه سوم

           

جلسه چهارم

 ساخت لوزی ومحاسبه مساحت آن

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت لوزی

مساحت لوزی      

 جلسه

اول

 

 ساخت ذوزنقه ومحاسبه مساحت آن

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت ذوزنقه

مساحت ذوزنقه      

 جلسه دوم

 

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل  تمرینات دوراه ای

     

جلسه سوم

 

 عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده  حل ادامه تمرینات دوراه ای      

جلسه چهارم

 

 

  تعطیل رسمی      

جلسه اول

 

 

 

  تعطیل رسمی

 

   

جلسه دوم

 

 

 

 

 

 

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

 

  تعطیل رسمی

 

 

 

جلسه اول

اول

دي ماه

حل تمرینات در منزل

آشنایی با مفهوم درصد

معرفی درصد

 

 

 

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل ادامه تمرینات مربوط به درصد

 

 

 

جلسه چهارم

رسم یک تصویر ومشخص کردن خط تقارن بر روی آن

آشنایی با مفهوم تقارن

معرفی مفهوم تقارن

     

جلسه اول

دوم

ساخت کسرهای اعشاری

آشنایی با مفهوم کسر اعشاری

معرفی کسر اعشاری

     

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با اعداد اعشاری

معرفی اعداد اعشاری

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه جمع اعداد اعشاری

مقایسه وجمع اعداد اعشاری

     

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه تفریق اعداد اعشاری

تفریق اعداد اعشاری

     

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

چهارم

 

   

 

   

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

 

         

جلسه چهارم

 

         

جلسه اول

پنجم

 

   

 

 

 

جلسه دوم

 

 

 

 

 

 

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

اول

بهمن ماه

 

 

 

 

 

 

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

 

   

 

 

 

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب اعداد در کسر

ضرب عددصحیح در کسر

     

جلسه اول

دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب کسر در اعداد

ضرب کسر در عدد صحیح

     

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه ضرب دو کسر با مخرج های نامساوی

ضرب کسر ها با مخرج های نامساوی

 

 

 

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نمایش اعشاری وکسری اعداد وایجاد آمادگی برای ضرب اعشاری

نمایش اعشاری وکسری اعداد

     

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه ضرب عددصحیح درعدداعشاری

ضرب عدد صحیح در عدد اعشاری

     

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی باضرب عدداعشاری درعددصحیح

ضرب عدداعشاری در عددصحیح

     

جلسه اول

چهارم

 

آشنایی با نحوه ضرب اعداد اعشاری

ضرب اعداد اعشاری

 

 

 

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

 

 

 

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تبدیل واحد های ادازه گیری طول به یکدیگر

تبدیل واحد های اندازه گیری به یکدیگر

 

 

 

جلسه اول

پنجم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

ضرب نمودن دوعدد ذرهم با استفاده از روش تقسیم وضرب

ضرب ذهنی

     

جلسه سوم

 

 

   

 

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

   

جلسه اول

اول

اسفند ماه

 

 

 

 

   

جلسه دوم

 

 

 

 

   

جلسه سوم

 

 

 

 

   

جلسه چهارم

رسم یک مثلث درکلاس

آشنایی بانحوه رسم مثلث با اضلاع معین

رسم مثلث با اضلاع معین

     

جلسه اول

دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

رسم انواع مثلث توسط دانش آموزان

     

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

ساخت اجسام سه بعدی

آشنایی با انواع اجسام سه بعدی

ساختن اجسام هندسی سه بعدی

     

جلسه چهارم

 

آشنایی بامفهوم حجم

معرفی مفهوم حجم

     

جلسه اول

سوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه محاسبه حجم اجسام سه بعدی

محاسبه حجم اجسام

 

 

 

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه سوم

رسم دو زاویه ومقایسه آن ها در کلاس

آشنایی با نحوه مقایسه دو زاویه با هم

مقایسه زاویه ها

     

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

چهارم

رسم یک زاویه واندازه گیری آن در کلاس

آشنایی با واحد و وسیله اندازه گیری زاویه

معرفی واحد و وسیله اندازه گیری زاویه

    =

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه سوم

رسم مثلث بازاویه های معین درکلاس

آشنایی با نحوه رسم مثلث با زاویه های معین

رسم مثلث با زاوایه های معین

    =

جلسه چهارم

 

آشنایی بانحوه تبدیل واحد های اندازه گیری جرم

تبدیل واحد های اندازه گیری جرم

     

جلسه اول

پنجم

 

 

 

 

 

 

جلسه دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرینات دوره ای  (2)

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل ادامه تمرینات دوره ای و تعیین تکلیف ایام عید

     

جلسه چهارم

 

 

 

     

جلسه اول

اول

فروردين ماه

 

         

جلسه دوم

 

   

 

   

جلسه سوم

 

   

 

   

جلسه چهارم

 

   

 

   

جلسه اول

دوم

 

         

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

 

         

جلسه چهارم

 

         

جلسه اول

سوم

 

         

جلسه دوم

رسم یک دایره ومحاسبه محیط آن

آشنایی با نحوه اندازه گیری محیط دایره

اندازه گیری محیط دایره

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تقسیم دو کسر

تقسیم کسربامخرج مساوی

     

جلسه اول

چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بانحوه تقسیم عددصحیح برکسر

تقسیم عدد صحیح بر عدد صحیح

     

جلسه دوم

 

         

جلسه سوم

حل تمرینات در منزل

         

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

پنجم

 

 

 

     

جلسه دوم

 

 

 

 

 

 

 

جلسه سوم

 

 

 

 

 

 

جلسه چهارم

 

 

 

 

 

 

جلسه اول

اول

ارديبهشت ماه

 

 

 

 

 

 

جلسه دوم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه تقسیم دوکسر مخرج های نامساوی برهم

تقسیم کسرها با مخرج های نامساوی

 

 

 

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی بامفهوم گنجایش

معرفی مفهوم گنجایش

     

جلسه اول

دوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه دوم

رسم یک زاویه ونیساز آن در کلاس

آشنایی بیش تر با نحوه رسم نیساز یک زاویه

یاد آوری رسم نیمساز زاویه

     

جلسه سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه چهارم

حل تمرینات در منزل

آشنایی با نحوه محاسبه مساحت دایره

مساحت دایره

     

جلسه اول

سوم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

   

 

جلسه دوم

نشان دادن آمار دانش آموزان هر پایه با استفاده از نمودار

آشنایی بانحوه وزمان استفاده از نمودار

بررسی اطلاعات ( آشنایی با نمودار )

     

جلسه سوم

محاسبه معدل نمرات یک ماهه خود

آشنایی بانحوه محاسبه معدل چند عدد

بررسی اطلاعات ( نحوه محاسبه معدل ) 

     

جلسه چهارم

 

عمیق تر شدن یادگیری مطالب آموزش دیده

حل تمرین توسط دانش آموزان

     

جلسه اول

چهارم

 

 

رفع اشکال

     

جلسه دوم

 

 

آزمون از کل کتاب

     

جلسه سوم

 

 

حل نمونه سؤالات آخر کتاب

     

جلسه چهارم

 

 

حل نمونه سؤالات آخر کتاب

     

جلسه اول

پنجم

 

 

مرور کتاب

     

جلسه دوم

 

 

مرور کتاب

     

جلسه سوم

 

 

مرور کتاب

     

جلسه چهارم

 

 


مطالب مشابه :


دانلود طرح درس های روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی. دانلود رایگان طرح درس ها
طرح درس سالانه هدیه آسمانی دوم ابتدایی

هدف کلي: آشنایی با مفاهیم و اعمال اسلامی. سال تحصيلي : 88-87. کلاس : دوم. درس : هدیه های آسمانی
دانلود طرح درس روزانه و سالانه دوم ابتدایی

دانلود طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی. دانلود رایگان طرح درس ها
طرح درس سالانه

به نام مهر مهروز طرح درس سالانه علوم پایه دوم ابتدایی ایی جدول طرح درس
طرح درس سالانه پایه ابتدایی

طرح درس سالانه پایه ابتدایی طرح درس سالانه پایه ریاضی و فارسی دوم ابتدایی
دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه در مقطع دوم ابتدایی

دانلود رایگان طرح درس های روزانه و سالانه طرح درس هدیه های آسمانی دوم ابتدایی. طرح درس
طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90

طرح درس سالانه پایه دوم سال تحصیلی 91-90 پايه ي دوم ششم ابتدایی شهرستان تفت -
طرح درس سالانه پایه دوم و سوم ابتدایی

نگــــــاران آنــــــــــــــلاین - طرح درس سالانه پایه دوم و سوم ابتدایی - مطالب آموزشی
طرح درس سالانه ریاضی پنجم ابتدایی

طرح درس پایه های ابتدایی. طرح درسهای پایه دوم ابتدایی. جدول طرح درس سالانه.
برچسب :