مقاله ای مفید درباره گیربکس های اتوماتیک

چگونگیکارکردگيربکسھایاتوماتيک- شماتيکومسير

قدرتدندهھا -ھيدروليکونحوهیتعويضدندهھا

درسال 1938 کرایسلرکلاچھيدروليکیراتوليدنمودکهباوجودآندرحالی

کهجعبهدندهمیتوانستدروضعيتدرگيریباشدموتوربادورآرامبهکار

خودادامهمیداد . وبااینطرحگامموفقيتآميزیدرابداعجعبهدنده

ھای نيمه اتوماتيک برداشته شد و بدین لحاظ کرایسلر مشھور گردید .

GEARBOX.gif

دانلود کنید......


مطالب مشابه :


رزومه چیست ! تشریح ساختار رزومه ! دانلود نمونه ای از یک رزومه

تشریح ساختار رزومه ! دانلود نمونه ای از و تخصصی رشته مهندسی سمت و کارهای مهم
چطور یک رزومه بی‌نقص بنویسیم؟

انجمن علمی مهندسی رزومه را برای تاثیر تنها یک یا دو نمونه از آنها را پررنگ
مجموعه گزارش کارهای آزمایشگاه فیزیک عمومی 1

مجموعه گزارش کارهای رزومه مهندس هادی -مقالات درسی مهندسی صنایع - نمونه سوالات
۱۳ قانون طلایی رزومه‌نویسی برای فارغ‌التحصیلان جوان

مهندسی مکانیک ۱۳ قانون طلایی رزومه‌نویسی برای فارغ نمونه پروژه های دینامیکی
مقاله ای مفید درباره گیربکس های اتوماتیک

رزومه. لينك مطالبی جالب به زبان انگلیسی برای دانشجویان مهندسی دانلود نمونه کارهای
برچسب :