نمونه اجاره نامه زمین کشاورزی

            

                                                           بسمه تعالی

 

                                                اجاره نامه اراضی کشاورزی             تاریخ تنظیم:      /      /

 

طرفین

 

این قرارداد در دو صفحه بین. . . ..... . . . . . . .  . فرزند ..........................شناسنامه شماره. . . . . . . . . . . صادره از. . . . . . . . متولد. . . . . . . . . ساکن. . .. . . ............... . . تلفن..........................................  به عنوان موجر از یک طرف و . . . . . . . . . . ......... فرزند .....................شناسنامه شماره. . . . . . . . . .  صادره از. . . . . . . . متولد. . . . . . . . . ساکن. . .................. . . . . . تلفن......................................به عنوان عامل مستأجر از طرف دیگر به منظور اجراي قرارداد اجاره با شرایط زیر منعقد می گردد.

موضوع

 

عبارت است از انجام فعالیت کشاورزي در ز مینه تولید محصولات زراعی در اراضی مزروعی مورد

اجاره که به رؤیت مستأجر رسیده است. نشانی اراضی .......................................................................

.................................................. به مساحت ............................... .

 

تعهدات موجر

 

عبارت ا ست از در اختیار گذاشتن اراضی مزروعی مورد نیاز زراعت  دارای حلقه چاه

و همچنین. . . . . . . . . . ..........حق آب سهمیه اذن و اجازه استفاده تا انقضاي قرارداد را دارد

تبصره 1- بهاي حق آبه می بایستی مستأجر به اداره آبیاري پرداخت گردد

تبصره 2- هزینه هاي مربوط به سرویس نگهداري چاه مذکور به عهده موجر بوده و مستأجر موظف

است در تنظیم برنامه آبیاري اراضی دقت کارشناسی مبذول داشته تا موجبات استهلاك بیش از حد و

پیشامد غیرمترقبه را فراهم نیاورد.

 

تعهدات مستأجر

 

عبارت است از تهیه و تأمین کلیه نهادها، نیروي انسانی، ماشین آلات، مواد و ملزومات مصرفی از قبیل

انواع بذر، کودهاي مورد نیاز، سموم دفع آفات نباتی و ماشین آلات کشت، داشت و برداشت و

کارگران و سایر پرسنل مورد نیاز جهت انجام امور زراعی مورد نیاز و اعمال مدیریت صحیح و نظارت

در تمامی مراحل تولید به نحو مطلوب و شایسته بدهی است رعایت کلیه اصول فنی و زراعت و انجام به

موقع عملیات به زراعی و به نژادي و .. در جهت افزایش راندمان تولید و حفظ و تقویت منابع آبی و

خاکی مزبور و همچنین رعایت تناوب زراعی ضمن هماهنگی با موجر جزء وظایف قطعی مستأجر می

باشد و خسارت وارده ناشی از قصور در این گونه امور تنها متوجه مستأجر خواهد بود.

 

 

سایر شرایط

 

مستأجر حق انتقال و یا تسلیم زمین را به دیگري جزئاً و کلاً و سایر طرق متصوره نخواهد داشت.

در طول قرارداد اجاره، موجر حق دارد مورد اجاره را بفروشد که در این صورت مستاجر حق دارد پس از برداشت محصول، زمین عودت دهد. اگرچه مدت اجاره به پایان نرسید باشد .

موجر حق دارد که مبلغ تعیین شده را از مستاجر دریافت کند اگرچه محصولی از زمین به دست نیاید .

اقامتگاهطرفین همان است که در این قرارداد قید شده است و هر گونه اطلاعیه که به نشانی مذکور ارسال شود

به منزله اطلاع خواهد بود مگر این که تغییر نشانی قبلاً به طرف متقابل به صورت کتبی اعلام شده باشد.

کلیه کسورات قانونی احتمالی مربوط به این قرارداد به عهده مستأجر می باشد .

مدت ....... سال زراعی از تاریخ. . . . . . . . . . لغایت. . . . . . . . می باشد .

درمیزان اجاره : میزان اجاره مبلغ . . . . . . . . .......... . معادل. . . ..................... . . . . . . ریال که براي شش دانگ زمین هاي مزروعی .

نحوه پرداخت اجاره

مبلغ. . . . . . . . . ......................... به عنوان بیعانه در ابتدای قرارداد و مبلغ ......................................

پس از برداشت محصول در. . . . . . . . . . می بایستی پرداخت شود.

موارد پیش بینی نشده : کلیه موارد مربوط به این قرارداد تابع موازین قانونی و مقررات جاري کشور می

باشد و براي مستأجر حق زارعانه یا ریشه و کارفه ایجاد نخواهد شد.

این قرارداد به موجب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 در . . . . . . . . نسخه و هر یک از

آن حکم واحد می باشند و به امضاء طرفین رسیده تنظیم گردیده است.

 

امضاء موجر                                          امضاء مستأجر                                    امضاء تنظیم کننده 

 

 

 

شهود : 1-

 

 

2-        

 

 

3-           


مطالب مشابه :


فرم خام استشهاد محلی

شركت تعاوني مسكن مهرشماره 80 دزفول - فرم خام استشهاد محلی - تهیه زمین باکاربری مسکونی واحداث ساختمان شماره ثبت :3363 تاریخ ثبت :1387/11/30.
نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

16 مارس 2008 ... بدين وسيله استشهاد و استعلام مي گردد از كليه مطلعين و معتمدين اهالي محل ... ولی استشهادیه محلی را بایستی به سازمانی که از شما خواسته تا آنرا تهیه
متن نامه های اداری و رسمی

متن نامه اداری از سه قسمت مقدمه ، پیام و نتیجه تشکیل می شود. دربیشتر .... مدارک مربوط به ازدواج / تکفل / استشهاد محلی به پیوست بحضور ارسال می گردد. با تشکر و
خدمات مشاوره تلفنی خانواده حقوقی

4, متن استعفا. 1272. 5, نامه نگاری اداری. 1025. 6, نمونه نامه اداری. 1022. 7, نوشتن نامه اداری. 983. 8, نمونه رزومه کاری. 871. 9, استشهاد محلی. 813. 10, نامه درخواست وام. 718.
نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به

14 سپتامبر 2009 ... (حقوقی، ادبی و اجتماعی) - نمونه استشهاد و دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌ به ... دلایل و منضمات دادخواست : 1 – استشهاد محلی 2 – تصویر مصدّق فیش
چگونه یک استشهادیه محلی بنویسیم؟

4 ژوئن 2010 ... برای نوشتن یک استشهادیه محلی یاهمان گواهی طلبی میتوان اینطورنوشت: بنام خداوندمهربان. پس ازحمدوسپاس بدرگاه ایزدمتعال. احترامااینجانب.
درخواست تغییر نام افراد (نمونه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی)

30 سپتامبر 2010 ... مقدمتاً معروض مي دارد، مطاوي پرونده از جمله استشهاد محلي پيوست آن، .... و تشخيص نام هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن
نمونه اجاره نامه زمین کشاورزی

حـــــق اوجـــــــاقی - نمونه اجاره نامه زمین کشاورزی - - حـــــق اوجـــــــاقی. ... نمــــــونه « استشهاد محلـی». لینک دوستان ... اجاره نامه اراضی کشاورزی تاریخ تنظیم: / /. طرفین.
متن گواهی امضاء

ن : در جلسه ۲۲ - ۱/۱۰/۸۲ کانون در جواب دفتر ۲۲ کرج به این سوال ( آیا برای گواهی امضاء فرم های استشهاد محلی گم شدن سند مالکیت و درخواست المثنی باید مالکیت مالک و
مقتل کامل حضرت زهرا (س)

متن عربی: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ اَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ .... این وصیت نامه دختر رسول خداست در حالی وصیت می کند که شهادت می دهد خدایی جز خدای
برچسب :