جزوه پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

دستگاه اجرايي: هر سازمان از قبيل يك اداره ، اداره كل ، وزارت خانه كه اعتباراتي را از طريق بودجه كل كشور براي احداث تاسيسات عمراني دريافت مي كند ومسئوليت اجراي آن را به عهده دارد .

كارفرما: دستگاهي كه به نمايندگي از دستگاه اجرايي نسبت به عقد قرارداد با مشاور و پيمان كار اقدام وتمام مراحل اجرايي را تا اتمام كار پيگيري ميكند.

مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار در چهارچوب اختيارات قانوني تعيين شده در اسناد ومدارك پيمان از طرف كارفرما به پيمان كار معرفي مي شود. از وظايف اصلي مشاور طراحي پروژه و همچنين تهيه اسناد مناقصه است.

نظارت كارگاهي: مجموعه خدمات و اقداماتي است كه توسط عوامل نظارت كارگاهي( مهندس ناظر مقيم) با پشتيباني دفتر مركزي مشاور هم زمان با اجراي عمليات پروژه طبق شرح خدمات مربوط انجام ميگيرد.

پيمان كار: مجموعه ايي حقيقي يا حقوقي كه با عققد موافقت نامه (قرارداد) مسئوليت تهيه، حمل، نصب و اجراي يك عمليات عمراني را به عهده مي گيرد.

پيمان: قراردادي است كه بين كارفرما از يك طرف و مشاور يا پيمان كار از طرف ديگر منعقد مي شود. يك پيمان شامل موافقت نامه، نقشه ها، دستور كارها ، شرايط عمومي پيمان و مشخصات فني و ... مي باشد.

فهرست بها: هرسال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور) و براساس تحولات اقتصادي تهيه مي ود و شامل جزئيات اجراي انواع كارهاي ساختماني و پروژه هاي عمراني به همراه قيمت انجام آن و قيمت مصالح است.

صورت وضعيت:  مقدار ريالي كاركرد هر دوره يك ماهه ي مشاور يا پيمان كار است كه در فرم هاي مخصوص درج و به تاييد نمايندگان كارفرما بر دستگاه نظارت رسيده است و جهت دريافت وجه به كارفرما تحويل داده مي شود. مبلغ صورت وضعيت در صورت تاييد پس از كسب كثورات قانوني در وجه پيمان كار پرداخت مي شود.

ضريب قرارداد: درصد تخفيف يااضافه قيمتي است كه براسا پيشنهاد شركت سازنده يل برنده كار به قيمت مبني اعمال مي شود.

مبلغ قرارداد: مبلغي است كه از اعمال ضريب قرار داد در قيمت مبني حاصل شده و قرارداد ساخت با آن مبلغ منعقد مي شود.

مصالح: منظور كليه كالاهايي است كه تحت عنوان مصالح ساختماني يا دستگاه ها و تجهيزات ثابت در كار استفاده مي شود.

ماشين آلات: كليه دستگاه ها و ماشين هاي ثابت ومتحرك مي باشد كه در كارگاه براي ساخت پروژه از آن استفاده مي شود.

شرايط عمومي پيمان: بيان كننده روابط كارفرما و پيمان كار و حدود تعهدات و اختيارات آنهاست.

شرايط خصوصي پيمان: شامل ضوابط و مشخصات فني و مالي است كه علاوه بر شرايط عمومي پيمان در راستاي تكميل آن تهيه و ضميمه اسناد و مدارك پيمان مي گردد و نمي تواند رايط عمومي را نقض كند.

مديريت:فرايند بكارگيري مؤثر و كارآمد منابع مالي و همچنين نيروي انساني در برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل اين منابع و نيروهاي انساني مي باشد كه براي دستيابي به هدفهاي تز پيش تعيين شده صورت مي گيرد به عبارت ساده تر مديريت در واقع هنر انجام دادن كارها به وسيله ديگران مي باشد.

اهداف مديريت: هدف از مديريت افزايش راندمان و كارايي با انگيزه ي بهره بري بيشتر از منابع موجود مي باشد. اين اهداف شامل موارد زير مي باشد: 1)افزايش كيفيت كارها 2) بهينه كردن هزينه ها 3) كاهش زمان انجام كار 4) افزايش رضايت شغلي كاركنان.

شرح وظايف ريئس كارگاه: مهمترين وظايف يك ريئس كارگاه كه بالاترين مقام پيمان كار در كارگاه مي باشد. به طور خلاصه عبارتند از: 1) اداره وتنظيم نيروي انساني و ماشن آلات كارگاه در جهت اجراي دقيق برنامه زمان بندي.

2) كنترل دقيق برنامه پروژهبراساس برنامه زمان بندي. 3) نظارت كامل بر كليه فعاليت هاي كارگاه از قبيل پيمان كاران دسته دوم، كارگاه هاي داخلي معاونتهاي كارگاه و ... 4) ارائه پيشنهادات مناسب در جهت سود دهي پروژه و اجراي آن پس از تصويب. 5) پيشنهاد روشهاي مختلف افزايش راندمان كارگاه همراه با كاهش هزينه ها به مديريت پروژه و اجراي آن پس از تاييد. 6) ارتباط مناسب با دستگاه نظارت مقيم و كارفرماي مقيم جهت هم سو كردن اين دو دستگاه براي پيشرفت اجراي كار. 7) پيگيري سايتهاي مدير پروژه در خصوص تهيه صورت وضعيتها، صورت مجالس ، انجام كار تعديل ها، مابه تفاوت قيمت مصالح و گرفتن تاييديه دستگاه نظارت و كارفرما. 8) صدور دستورات لازم در جهت خريد اقلام مصرفي كارگاه و يا خريد اقلام سرمايه اي.9) تاييد صورت وضعيت پيمان كاران دسته دوم پس از كنترل صورت وضعيت توسط دفتر فني و همچنين صدور دستور پرداخت به امور مالي كارگاه. 10) اجراي تشويقات و تنبيحات، تعيين زمان تعطيلات كارگاه، صدور مجوز اضافه كاري و مرخصي طبق مصوبات ركت و اختيارات داده شده توسط مدير پروژه.

 

 

معاونت اجرايي كارگاه (شرح وظايف):

 1) آشنا بودن با كليه نقشه ها، قراردادها، شرايط عمومي و خصوصي پيمان، فهرست بها، بخش نامه ها و هم چنين قراردادهاي پيمان كاران جزء. 2) سازماندهي و برنامه ريزي اجرايي با شرايط موجود به صورت ماهانه، هفتگي ، روزانه طبق برنامه زمان بندي. 3)راهنمايي و هدايت اكيپ هاي زير مجموعه خود و تقسيم كار بين آنها. 4) تقسيم ماشين آلات موجود براي هريك از اكيپ ها و ايجاد توازن در توزيع مصالح و ايجاد كار براي اكيپها. 5) راه اندازي كارهاي جديد و برداشتن موانع موجود در اجراي قسمتهاي مختلف پروژه. 6) كنترل مرتب عمليات تجرايي و حل مشكلات اجرايي در محل. 7) بررسي گزارشات اكيپهاي ممختلف و ارائه ي آنها به ريئس كارگاه با ذكر علت تاخيرات. 8) جمع بندي اشكالات اجرايي نقص فني ماشين آلات و عملكرد پرسنل و ارائه ي راه حل مناسب و گزارش آن در جلسه ي هفتگي كارگاه است. 9)كنترل دقيق مصالح وارده و ايجاد فضايي جهت دپو كردن آن ها و كنترل سرويس ماشين آلات. 10) كنترل حضور غياب و كاركرد افراد كارگاه. 11) كنترل ليست كارهاي مورد نياز و همچنين كنترل كالاهاي خريداري شده.12) بررسي به حداقل رساندن تعداد افراد كارگاه بدون اينكه ضربه اي به كار وارد شود.13) تشخيص سودو زيان روزانه ي كارگاه و ارائه پيشنهاد به سرپرست يا رئيس كارگاه در جهت افزايش سود و يا كاهش زيان.14) تنبيه و تشويق پرسنل زير مجموعه ي خود با نظر رئيس كارگاه.15) جلوگيري از حيف و ميل مصالح و كاركرد نامناسب ماشين آلات.

شرح وظايف دفتر فني كارگاه:

 مهمترين وظايف دفتر فني كارگاه عبارتنداز:1)مطالعه دقيق و آشنايي با مشخصات خصوصي و عمومي قرار داد . 2) تهيه برنامه زمان بندي متناسب با زمان قرار داد شامل زمان هاي مورد نياز براي هر فعاليت بر آورد ماشين آلات، نيروي انساني و مصالح مورد نياز براي اجراي هر فعاليت.3)راهبري فني كارگاه و انجام امور نقشه برداري و آزمايشگاهي.4) تهيه دستور كارهاي لازم و ابلاغ آنها از طريق رئيس كارگاه به واحد هاي اجرايي.5) كنترل كيفي هر فعاليت و نظارت فني بر انجام كليه امور اجرائي پروژه و انعكاس موضوع به رئيس كارگاه.6) كنترل دقيق هر فعاليت از نظر سود و ضرر احتمالي.7)تهيه صورت مجالس كارگاهي.8)بر آورد مصالح مورد نيازاز لحاظ كيفي و كمي.9) ثبت اطلاعات مربوط به مصالح وارده،مصرفي،مازاد و تهيه صورت جلسات با دستگاه نظارت.10) كنترل ميزان مصرف مصالح طبق مشخصات فني دستوركارها.11) تنظيم گزارش روزانه،هفتگي،ماهانه.12) تهيه فيلم و عكس از پروژه جهت ارائه به دستگاه نظارت،كارفرما و ديگر مؤسسات.13) مستند سازي و ثبت دانش فني كار.14) تهيه صورت وضعيت موقت ماهانه و تعديل.15) تهيه و تنظيم ما به التفاوت مصالح.16) بررسي هزينه هاي انجام كار با قيمت هاي قرار داد و انعكاس گزارشات سود و زيان به رئيس كارگاه.17) تهيه نقشه هاي از بيلت پروژه(as built)

18) كنترل پروژه به صورت هفتگي ، ماهانه و سالانه . 19) به روز رساني برنامه زمان بندي هر شش ماه يكبار. 20) تشكيل پرونده تاخيرات. 21) تهيه گزارشات مورد نياز كارگاه و شركت پيمان كار.22) تهيه و تنظيم قرار پيمان كاران دسته 2 و همچنين بررسي و ارسال صورت وضعيت پيمان كاران دسته 2 به امور مالي از طريق ريئس كارگاه. 23) پيگيري دريافت هزينه كارهايي كه در فهرست مقادير قراردادد وجود ندارد. 24) كنترل ريالي پروژه از نظر مراحل دريافت پيش پرداخت، تاخيرات كارفرما در پرداخت صورت وضعيت ها ، پر شدن سقف ريالي قرارداد جهت تنظيم متمم.

 

 

 

 

 

شرح وظايف مدير اداري كارگاه:

1) انجام امور پرسنلي از قبيل: حضور و غياب و ماموريتها و ساير امور اداري مربوط به كاركنان رسمي و قراردادي. 2) پيگيري و جذب نيروهاي انساني كارگاه. 3)تهيه گزارشات و اطللاعات مورد نياز شركت مربوط به مباحث اداري كارگاه. 4) تشكيل رونده پرسنلي براي كليه شاغلان در كارگاه. 5) كنترل و ارسال كاركرد ماهانه. 6) دريافت، ارسال و ثبت كليه نامه هاي وارده و صادره و بايگاني منظم در كارگاه. 7) رسيدگي به مسائل حقوقي پرسنل كارگاه. 8) ارتباط با سازمان تامين اجتماعي جهت تهيه دفترچه بيمه و پيگيري مسائل مربوط به درمان پرسنل. 9) تهيه و ارسال ليست بيمه به صورت ماهيانه به سازمان تامين اجتماعي. 10)تعيين حقوق كاركنان قرارداي. 11) كنترل و ثبت مرخصي كاكنان كارگاه. 12) پيگيري امور رفاهي كاركنان از طريق شركت. 13) رسيدگي به وضعيت بهداشتي و همچنين ارائه خدمات درماني كاركنان كارگاه در صورت نيناز و همچنين تهيه وسايل كمكهاي اوليه براي كارگاه. 14) رسيدگي به امور فرهنگي و فوق برنامه كارگاه شرح وظايف مديريت مالي كارگاه:

1) افتتاح حساب بانكي براي كليه كاركنان كارگاه. 2) جمع بندي فاكتورها و هزينه ها و تهيه ترلز مالي و ارائه آن به سرپرست كارگاه. 3) پرداخت وجه به پرسنل، بازار، پيمان كاران جزءف ماشين آلات استيجاري و ... 4) كنترل هزينه هاي تن خواه گردان و اخذ  اسناد هزينه هاي مربوطه.

شرح وظايف مسئول ماشين آلات:

1)    تامين خودرو جهت انجام عمليات روزانه كارگاه 2) به كارگيري افراد با تجربه در رانندگي. 3) كنترل امور مربوط به تغيير و تحول خوروها بين رانندگان. 4) درواست موارد مصرفي از قبيل سوخت روغن و بنزين و... 5) كارواش به موقع ماشين آلات.6) تهيه شناسنامه جهت درج مشخصات كامل هر دستگاه.

 

شرح وظايف مسئول پشتيباني:

1)تامين و تجهيز اجناس و اموال مورد نياز كارگاه. 2) تامين و تدارك منابع سوخت مورد نياز كارگاه. 3) پيگيري و خريد لوازم يدكي مورد نياز كارگاه. 4) اقدام به خريد لوازم و تجهيزات مورد نياز كه تهيه آنها به فوريت بايد انجام شود. 5) تهيه پيش فاكتور اقلام و اجناس مورد نياز كارگاه.

شرح وظايف وسئول ايمني كاررگاه:

 1) مشاوره با سرپرست كارگاه جهت ارتقاء سطح ايني كارگاه. 2) نظارت بر ررعايت كليه ي مقررات ايمني در كارگاه . 3) تهيه ي چك ليست انواع بازرسي هاي ويژه. 4) ياداوري موضوع ايمني در تمام لحظات و براي همه ي افراد كارگاه با نسب پوستر و بروشورها در تابلوي اعلانات، نصب علائم هشدار دهنده در نقاط مناسب. 5) تشكيل جلسات با سرپرستهاي واحدهاي مختلف در خصوص مسائل ايمني به صورت ماهيانه. 6) كنترل گواهي سلامت پرسنل و همچنين معاينه فني ماشين آلات كارگاه. 7) تهيه گزارش از سطح ايمني كارگاه و يا تهيه ي گزارش حادثه.

مبحث12 مقررات ملي ساختمان ايمني و حفاظت كار در حين اجرا:

 

در كارگاه هاي ساختماني با زيربناي بيش از 3000 متر مربع و يا ارتفاع بيش از 18 متر از روي پي و يا داشتن حداقل 25 نفر كارگر همچنين در گودبرداري با عمق بيش از 3متر، مجري ساختمان بايد يك نفر را به عنوان مسئئول ايمني در كارگاه تعيين و به مهندس ناظر معرفي نمايد.

تعريف مهندس ناظر مقيم: ناظر مقيم براساس ماده ي 5 رايط عمومي پيمان، كسي است كه از طرف كارفرما يا مشاور براي نظارت مستقيم و اجراي عمليات كارگاه تعيين و كتبا به پيمان كار معرفي ميشود. منظور از مقيم بودن كارگاه اين است كه در تمام اوقات در كارگاه حضور دارد.

شرح وظايف ناظر مقيم در كارگاه:

 1) آشنايي با مدارك پروژه: ناظر مقيم كارگاه بايد در تولين صورت كليه نقشه ها، مشخصات فني عمومي و خصوصي ، فهرست بها را دقيقا مطالعه ننمايد و به محدوده ي پروژه كاملا مسلط گردد.

2) آشنايي با محيط كار: ناظر مقيم كارگاه از ابتداي شروع كار بايد با محل اجراي پروژه دقيقا آشنا شود. آشنايي با محيط كار صرفا به معناي آشنايي با محيط جغرافيايي كارگاه نيست و شامل اطلاعاتي از قبيبل موارد زير مي باشد: 1- محل تهيه مصالح و فواصل آنها تا كارگاه. 2- دستمزد روزانه ي انواع كاركنان و كارگران. 3- انواع و تعداد كاركنان و كارگران مورد نياز براي اجرا. 4-  وضعيت راه هاي منتهي به كارگاه. 5-حداقل و حداكثر دماي محل اجراي كار. 6- چگونگي تامين آب و برق و ساير تاسيسات ضروري كارگاه و...

3)تعيين نقاط اصلي و تحويل كارگاه:ناظر مقيم موظف است در ابتداي كارگاه نقاط اصلي پروژه را به روي كه تا پايان كار باقي بماند ؛ تعيين كند و به نماينده ي پيمان كار تحويل دهد.

4) پياده كردن نقشه ها: ناظر مقيم موظف است پلان موقعيت ساختمان ها را با مشخصات زمين محل اجرا كنترل نموده و در صورتي كه اشكالي از نظر ابعاد جهت قرار گيري ساختمان ها با توجه به وضعيت فني از قبيل : جنس خاك و عوارض موجود راههاي دسترسي وجود نداشته باشد نسبت به پياده نمودن دقيق نقشه ها با همكاري پيمان كار اقدام نمايد در صوتي كه هرگونه اشكالي مشاهده شود، سريعا موضوع را به مهندس مشاور كتبا اعلام نمايد.

5) گزارش وضعيت زمين اجراي پروژه:ناظر مقيم كارگاه موظف است كه با همكاري پيمان كار مطالعات كافي در مورد وضعيت زمين محل اجراي پروژه ازنظر نوع، جنس، مقاومت و لايه بندي خاك و سصطح آبهاي زيرزميني را انجام دهد و به مشاور گزاررش كاملي ارئه نمايد.

6) دفتر كارگاه:ناظر مقيم موظف است دفتري در كارگاه داته باشد كه كليه  ي اطلاعات و اقدامات و امكانات روزانه از قبيل فعاليتهاي اجرا شده توسط پيمان كار نيروهاي انساني و ماشن آلات پيمكان كار در كارگاه وضعيت جوي و گزارش حوادث كارگاه در آن ثبت گردد.

7) برنامه ي پيشرفت كار: ناظر مقيم  كارگاه موظف است برنامه پيشرفت كار پروژه را با همكاري پيمانكار براي كل مدت پيمان و با توجه به عوامل مختلف از جمله فصل كاري، امكانات اجراي پيمانكار و ... تهيه و همراه با گزارش توجيهي به مهندس مشاور ارسال نمايد پس از تاييد اين برنامه توسط مشاور اين برنامه زمان بندي به كارفرما ارسال مي گردد كه پس از تاييد كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود.

8)تهيه وسايل اندازه گيري:در صورتي كه محل كار ايجاب نمايد مهندس ماور بايدد دستورات لازم مبني بر تهيه ي كليه ي وسايل اندازه گيري مورد نياز كارگاه از قبيل دما سنج ، رطوبت سنج و دوربينهاي نقشه برداري را تهيه و در اختيار ناظر مقيم قرار دهد.

9) اطلاع از مقررات ملي و قوانين كار و بيمه اجتماعي:ناظر مقيم كارگاه بايد در ابتداي كار مطالعات كافي در مورد قوانين كار بيمه گران و آيين نامه هاي ايمني كارگاه به عمل آورده و در صورتي كه وسايل و لوازم ايمني كارگران كافي نباشد موضوع را يه صورت كتبي به پيمان كار پروژه گوش زد كند.

10) كنترل پرسنل پيمانكار: ناظر مقيمكارگاه بايد كنترل هميشگي به تعداد و تخصصهاي مورد نياز پيمانكار در كارگاه داشته ياشد. وضعيت موجود را پيشبيني كند و با برنامه زمان بندي پروژه مقايسه نمايد و در صورتي كه طبق برنامه و يا نياز كارگاه نباشد مموضوع را به صورت كتبي به پيمانكار تذكر دهد.

11) تهيه دستور كارها و صورت مجالس اجراي كار هم زمان با اجراي هر بخش از پروژه:ناظر مقيم بايد دستور شروع به كار آن بخش از پروژه را تهيه و به پيمان كار ابلاغ نمايد. دستور كارها شامل نوع فعاليت اجرايي و موقعيت آن، مشخصات فني مورد نياز براي اجراي آن همراه با نقشه هاي مورد نياز مي باشد. همچنين پس از خاتمه عمليات اجرايي كارهاي انجام شده با پيمانكار صورت جلسه شود و صورت مجلس تهيه شده در صورت نياز به تاييد كارفرما، براي كارفرما ارسال شود.  ناظر مقيم موظف است تمام صورت مجالس را كه داراي تاريخ و شماره مي باشد را در 5 نسخه تهيه نمايد (2 نسه براي كارفرما و 1 نسخه براي مهندس مشاور  و 1 نسخه براي پيمانكار و 1 نسخه براي كارگاه)

12) گزارشات كارگاه: ناظر مقيم به صورت روزانه وضعيت عمليات اجرايي راف پرسنل كارگاه، مصالح، وضعيت جوي و ... را ثبت ككند. از اطلاعات اين گزارشات روزانه مي توان براي تهيه گزارشهاي هفتگي، ماهانه فصلي و سالانه استفاده نمود. اين گزارشها علاوه بر اطلاع رسساني از وضعيت پروژه بايد بيانگر تاخير و يا عدم تاخير پروژه نسبت به برنامه زمان بندي پروژه نيز باشد. گزارشهاي تهيه شده ممكن است براي كارفرما، مشاور، و يا سازمانهاي مختلف اسال شود.

13)نمونه برداري و انجام آزمايش: در پروژه ها بسياري از عمليات اجرايي و يا مصالح وارد به كارگاه براي بررسي انطباق آن با مشخصات فني پروژه نياز به انجام يك سري آزمايات دارند. ايت آزمايشات ممكن است كه در داخل يا خارج از كارگاه انجام شود ولي نمونه برداري از آنها در داخل كارگاه و توسط ناظر مقيم انجام مي شود.

14)كنترل ماشي آلات بر مصالح:يكي از وظايف ناظر مقيم كنترل ماشين آلات و و مصالح موجود در كارگاه و مقايسه ي آن با تعداد ماشين آلات و احجام مصالح پيش بيني شده در برنامه زمان بندي مي باشد.

15)تهيه و يا بررسي صورت وضعيت هاي موقت و يا تعديل : هزينه هاي كارهاي انجام شده توسط پيمنكار معمولا به صورت ماهانه با تهيه صورت وضعيت به پيمان كار پرداخت مي شود. صورت وضعيت يك فعاليت اجرايي ممكن است توسط نناظر مقيم تهيه شود ولي در صورتي كه اين صورت وضعيت توسط پيمان كار تهيه شده باشد وظيفه بررسي آن به عهده ناظر مقيم است.

16) كنترل پرداخت حقوق پرسنل پيمان كار:ناظر مقيم كارگاه بايد به نحوه ي پرداخت دست مزد نيروهاي كارگر ي و كارمندي پيمان كار نظارت داشته باشد تا پرداخت آنها به موقع انجام شود و كارگاه به دليل عدم پرداخت دستمزد  پرسنل دچار ركود و يا تعطيلي نگردد. اگر به هر دليلي پيمان كار اصلي حقوق پرسنل و يا پيمان كاران جزء را پرداخخت ننمايد، ناظر مقيم مي تواند با دريافت مدارك كافي نسبت به پرداخت اين دستمزد ها اقدام نمايد و هزينه ي آن را از صورت وضعيتهاي پيمان كار كسر نمنايد.

17) تحويل موقت پروژه:پس از اتمام پروژه و ارسال نامه ي پيمان كار مبتني بر خاتمه ي عمليات اجرايي ناظر مقيم موظف است تمامي مدارك صورت مجالس و دستور كارها را همراه با ليست نواقص موجود در پروژه در روز تحويل موقت آماده نموده و توضيحات لازم در مورد وضعيت اجراي پروژه را به اعضاي كميسيون تحويل موقت رائه نمايد همچنين نسبت به رفع نواقص توسط پيمان كار كه در صورت جلسه  ي تحويل موقت ذكر شده است، نظارت نمايد و گزارش اين رفع نقص را تهيه و به مشاور ارسال نمايد.

18)تهيه و يا كنترل صورت وضعيت قطعي پيمان كار: پس از تحويل موقت پروژه صورت مجالس انجام تمامي كارهاي پروژه تهه شده و طبق ْن صورت وضعيت قطعي تهيه مي شود. معمولا صورت وضعيت قطعي توط پيمانكار تهيه و توسط ناظر مقيم بررسي مي شود. در صورتي كه پيمانكار در زمان مشخص ده در شرايط عمومي پيمان صورت وضعيت قطعي را تهيه و ارسال ننمايد، ناظر مقيم كارتهيه و ارسال صورت وضعيت قطعي  به كارفرما را انجام مي دهد. ناظر مقيم پس از رائه ي صورت وضعيت قطعي به دستگاه نظارت خاتمه ي وظايف خود را در مورد پروژه به مشاور اعلام مي كند و كليه ي مدارك، صورت مجالس، دستور كارها، نقشه ها و ساير اسنادي را كه در ارتباط با پروژه در دفتر كارگاه موجود بوده است را طي صورت جلسه اي به مشاور تحويل مي دهد و پس از تسويه حساب مالي وظايف ناظر مقيم در پروژه خاتمه مي يابد.

شرح وظايف و اختيارات كارفرما:

1)انتخاب مهندس مشاور: با توجه به اينكه كارفرمايان عمدتا به صورت همزمان كارفرماي چندين پروژه هستند و همچنين به دليل اينكه نيروي انساني كه اطلاعات فني مورد نياز براي كنترل همه ي پروژه ها را داشته باشند در اختيار ندارند، با انتخاب مشاور بسياري از شرح وظايف و اختيارات خود را به مهندس مشاور انتقال مي دهد.

2) تصويب نقشه هاي تهيه شده و همچنين مطالعات طرح پس از انتخاب مشاور:عمليات مطالعات مقدماتي هر پروژه آغاز مي شود و با استفاده از اطلاعات اين مطالعات نقشه هاي اوليه كه در اصطلاح نقشه هاي فاز 2 ناميده مي شود، بررسي و تاييد اين مطالعات و نقشه ها از وظايف كارفرما است.

3) انتخاب پيمانكار: از وظايف اصلي كارفرما است كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم از طريق مشاور انجام مي شود. انتخاب پيمانكار ممكن استبه يكي از اين 3 روش انجام شود:

 الف) مناقصه آزاد: در اين نوع مناقصه از طريق روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي شود و پس از اعلام آمادگي پيمانكاران براي اجراي پروژه، پيمانكاري كه صلاحيت اجراي پروژه را داشته باشد و همچنين كمترين قيمت را اعلام نمايد يه عنوان برنده مناقصه انتخاب مي شود.

ب) مناقصه محدود: در اين نوع مناقصه ابتدا تعداد محدودي از پيمانكاران با ارسال نامه توسط كارفرما براي شركت در مناقصه دعوت مي شوند.

ج)ترك مناقصه ( ترك تشريفات): در صورتي كه پس از دوبار آگهي رسمي در مناقصه آزاد و محدود تعداد شركت كنندگان در مناقصه به حد نصاب نرسد در اين صورت كارفرما مي تواند اسماً يك پيمانكار را به عنوان پيمانكار پروژه اعلام نمايد.

4) تحويل زمين: يكي از وظايف اصلي كارفرما تحويل زمين پروژه در ابتداي كار و همچنين جلوگيري از دخالت معارضين تا پايان پروژه مي باشد.منظور از زمين محل اجراي پروژه و همچنين تاسيات و محلهاي مورد نياز براي اجراي پروژه مي باشد.

5) بررسي مجدد و تاييد صورت وضعيت هاي پيمانكار و مشاور:يكي يگر از وظايف كارفرما طرح بررسي صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تعديل پيمانكار و همچنين دستمزد خدمات مشاور است.

6) پرداخت هزينه ها: تمامي هزينه هاي طرح از قبيل صورت وضعيت هاي پيمان كار و مشاور، حق بيمه سهم كارفرما، انواع ماليات متعلقه به پروژه و همچنين پرداخت پاداش به ماور يا پيمانكار و غيره توسط كارفرما انجام مي شود.

اختيارات پيمانكار: آ. موافقت با پيش پرداخت، ب. تغيير مقادير، ج. تغيير مدت پيمان، د. ابلاغ كارهاي جديد، ه. تعليق كار، و. فسخ پيمان(خلع يد) ز. خاتمه پيمان(كار) ح. كسر جرائم تاخير، ط. مديريت اجرا

برنامه ريزي: فرايندي است كه شامل فعاليت هاي زير مي باشد: 1- تعيين هدف و پيدا كردن مسير رسيدن به آن 2- تصميم گيري در مورد اينكه چه كارهايي بايد انجام شود 3- تعييين منابع مورد نيازبراي انجام پروژه 4- طراحي تمامي عمليات مورد نياز براي رسيدن به هدف.

پروژه: مجموعه اي از ترتيب فعاليت ها و شرح آنهاست كه بين فعاليتها رابطه و وابستگي وجود دارد و براي رسيدن به يك هدف اصلي در يك زمان معين و يك بودجه يمعين در نظر گرفته شده اند.

هدف پروژه: هر پروژه بايد يك دساورد منحصر به فرد داشته باشد كه به آن هدف پروژه گفته مي شود.

زمان مشخص: از ويژگي هاي اصلي هر پروژه و همچنين فعاليتهاي واقع در آن داشتن زمان مشخص مي باشد به عبارت ديگر پروژه يا فعاليت با زمان نامحدود وجود ندارد.

فعاليت: انجم يك وظيفه ي خاص ميباشد كه براي انجام آن زمان، بودجه و منابع مشخص در نظر گرفته مي شود.

رويداد:نشان دهنده انجام يك فعاليت است كه محدود به زمان نيست.

شبكه:مجموعه ايي از فعايتها و رويدادهاست كه با يك سري پيكان يا فلش به يكديگر متصل مي شوند.

مدت زمان: مدت هر فعاليت زمان تقريبي براي انجام آن فعاليت مي باشد. كه با توجه به بزرگ يا كوچك بودن پروژه مي تواند برحسب سال، ماه، روز ويا حتي ساعت بيان شود.

(early start)زودترين زمان شروع:

نشان داده مي شود.esزودترين زماني كه بك فعاليت را مي توان آغاز كرد و با

(laster finish)زودترين زمان پايان:

زودترين زماني كه بك فعاليت را مي توان به پايان رساند و با نمايش داده مي شود. در واقع زودترين زمان پايان برابراست با زودترين زمان شروع + مدت زمان فعاليت.

ديرترين زمان شروع: ديرترين زماني است كه يك فعاليت مي تواند شروع شود بدون اينكه تاخيري در اتمام پروژه ايجاد نمايد.

ديرترين زمان پايان: ديرترين زماني است كه يك فعاليت مي تواند پايان يابدبدون اينكه زمان كل پروژه به تاخير بيفتد.

(total float)زمان شناوري كل:

مقدار زماني است كه شروع يا پايان يك فعاليت مي تواند به اندازه ان به تاخير بيفتد بدون اينكه زمان كل پروژه به تاخير بيفتد.

مسيربحراني:عبارت است از يك سري فعاليتهاي به هم پيوسته درداخل شبكه كه اين فعاليت ها داراي زمان شناوري صفر مي باشند، به عبارت ديگرمسير بحراني نشان دهنده ي حداقل زمان انجام يك پروژه مي باشد.

فعاليت:يك فعاليت انجام يك وظيفه خاص مانند ارماتورگذاري مي باشد كه براي انجام ان يك زمان بودجه ومنابع مشخص در نظرگرفته مي شود.

مدت:مدت هر فعاليت زمان تقريبي براي انجام ان فعاليت مي باشد كه باتوجه به بزرگ يا كوچك بودن پروژه مي تواند برحسب سال،ماه،روز و يا حتي ساعت بيان شود.

نمودار پيشرفت تجمعي پروژه:(نمودارS)

نموداري است كه محور افقي ان زمان ومحور قائم ان درصد پيشرفت كل پروژه مي باشد.

مربوط به پيش بيني(برنامه زمان بندي):اين نمودار با توجه به برنامه زمان بندي اوليه كه  Sنمودار

پيش بيني پيشرفت فعاليتها را نشان مي دهد تهيه مي شود.

مربوط به وضعيت واقعي پروژه(كنترل پروژه):اين نمودار درصد پيشرفت تجمعي پروژه راكه Sنمودار

درحال اجرا مي باشد از ابتدا تا انتها نشان مي دهد.

مربوط به برنامه ي به روز رساني شده:اين نمودار از يك تاريخ خاص در يك پروژه ترسيم Sنمودار

مي شود تا همزمان با جبران تاخيرات بوجود امده پروژه در زمان پيش بيني شده به انجام برسد.

بودجه مشخص:از ويژگي هاي اصلي براي پروژه وفعاليت مشخص ومحدود بودن بودجه يا منابع مالي براي ان مي باشد.

روشهاي اجراي پروژه:

براي اجراي پروژه 3 عامل كارفرما،مشاور و پيمانكار مي بايست با يكديگر همكاري نمايند با توجه به اينكه چه تعداد از اين عوامل ذر اجراي يك پروژه دخيل هستند ميتوان 3 روش كلي براي اجراي پروژه ها در نظر گرفت:

1)رو يك عاملي:دراين روش كارفرما با استفاده از منابعي كه در اختيار دارد(نيروي انساني،ماشين الات،مصالح و بودجه)نسبت به اجراي پروژه اقدام مي نمايد و معمولا بصورت مستقيم از خدمات مشاور يا پيمانكار استفاده نمي كنند .اين روش اجراي پروژه كه به روش اماني معروف است براي اجراي پروژه هاي نسبتا ساده كه نياز به تخصص و يا توان فني بالايي نداشته باشند مناسب است،بسياري از پروژه هاي كوچك اجرا شده توسط شهرداري ها ازطريق اماني انجام مي شود.

2)روش 3 عاملي:در اين روش هر3 عامل كارفرما،مشاور وپيمانكار وجود دارد.كارفرما بطور كلي تامين كننده ي هزينه هاي مشاور وپيمانكار است وبطور مستقيم مشاور را انتخاب مي كنند پس از انتخاب مشاور عمليات مربوط به مطالعات اوليه ي تهيه ي نقشه هاي مقدماتي واسناد مناقصه توسط مشاور انتخاب شده انجام مي شود .پس از تهيه اسناد مناقصه پيمانكار انتخاب مي شود كه وظيفه ي نظارت برانجام كار توسط دستگاه مقيم كه بخشي از مشاور است انجام مي شود.پيمانكار نيز وظيفه ي تهيه ي وسايل و تجهيزات ومصالح مورد نياز براي اجراي پروژه را به عهده دارد تا با استفاده از ان پروژه راطبق نقشه هاي موجود ورعايت مشخصات فني اجرا نمايند.

3)روش 2 عاملي:در برخي از پروژه ها ماهيت پروژه بصورتي است كه نياز به وجود عامل مشاور نيست ويا كارفرما تصميم دارد براي كاهش هزينه يا زمان، كل مراحل طراحي واجراي پروژه راتوسط پيمانكار انجام دهد ،دراين حالت پروژه ازطريق روش دو عاملي (كارفرما وپيمانكار)انجام مي شود.اين روش براي پروژه هايي مناسب است كه نه به اندازه ي پروژه هاي اماني ساده باشد كه كارفرما بتواند به تنهايي پروژه را انجام دهد ونه اينكه مانند پروژه هاي  3عاملي انقدر پيچيده باشد كه حتما وجود مشاور ضروري باشد.

انواع مختلفي از روشهاي احداث پروژه بصورت دو عاملي درحال حاضر استفاده مي شود.به عنوان مثال:

الف)روش كليد در دست:

دراين روش كارفرما ايده ي كلي خود را براي اجراي يك پروژه تهيه مي كنند واهداف كلي ازاجراي پروژه را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد يابه عبارت ديگر كارفرما در ابتداي پروژه فقط محدوده ي پروژه را تعيين مي كند وهمزمان با اجراي پروژه ،منابع مالي پروژه را تامين مي كند.در روش كليد در دست انجام مطالعات مورد نياز ،انتخاب بهترين گزينه،تهيه نقشه ها،كسب مجوزهاي لازم براي اجراي پروژه،انجام كامل پروژه و در نهايت اماده سازي پروژه براي بهره برداري وتحويل به كارفرما توسط پيمانكار انجام مي شود.

 

 

مزاياي كليد در دست:

1)باتوجه به اينكه كارفرما بطور كامل باپيمانكار رابطه دارد،ازاينكه مي تواند درمورد هزينه ي اجراي پروژه اطلاع كافي داشته باشد دراين روش طراحي واجرا ازابتدا كاملا مشخص است وشرايطي از قبيل نقشه هاي جديد نياز به دستور كار براي كارهاي جديد عملاحذف شود.

2)بطور كلي زمان اجراي پروژه نسبت به روش 3 عاملي كاهش پيدا ميكند.اين كاهش زماني از دو بخش تشكيل ميشود:يكي مربوط به حذف زمان مورد نياز براي انتخاب مشاور،تهيه نقشه هاي كامل توسط مشاور و حذف زمان تهيه ي اسناد مناقصه.بخش ديگر مربوط به پيمانكار است ودر اين روش نياز نيست پيمانكار زمان زيادي صرف نمايد تا درابتدا تمام نقشه ها را تهيه نمايد وسپس عمليات اجرايي راشروع نمايد بلكه كافيست براي اجراي هر مرحله ازكار فقط نقشه هاي مربوط به ان راتهيه و پس ازشروع عمليات اجرايي مرتبط باان نقشه ها نسبت به تهيه ي نقشه هاي بعدي اقدام نمايد.

3)كارفرما به جاي اينكه بايك ياچند مشاور وتعدادي كارفرما درگير باشد،فقط يك طرف قرارداد(پيمانكار)خواهد داشت كه نتيجه ي ان كاهش هزينه و زمان به نفع كارفرمااست.

4)دراين روش مسئوليت كيفيت كار و رعايت برنامه زمانبندي فقط به عهده ي پيمانكار است وكارفرما دراين خصوص مسئوليتي نخواهد داشت،كه اين موضوع معمولا منجر به بهبود كيفيت و رعايت برنامه زمانبندي ازطرف پيمانكار مي شود.

5)به دليل اينكه طراح واجراكننده ي پروژه يكيست درانتخاب گزينه ي بهينه انعطاف پذيري بيشتري وجود دارد.

 

 

 

معايب كليد در دست:

1)مهمترين عيب اين روش ارجحيت قيمت پيشنهادي پيمانكاران برصلاحيت فني وطراحي انهاست ومعمولا پيمانكار انتخاب شده پيمانكاريست كه با كمترين قيمت حاضربه اجراي پروژه مي شود و الزاما بهترين طرح ويا بالاترين كيفيت راممكن است نداشته باشد.

2)دراين روش نياز به كنترل كيفيت بيشتري است.چراكه پيمانكار ممكن است براي كاهش هزينه ها كيفيت را رعايت نكند.

3)دراين روش براي ارزيابي خود پيمانكار و يا قيمت پيشنهاديتوسط پيمانكار مرجعي وجود ندارد.اين موضوع ممكن است به انتخاب پيمانكاري كه صلاحيت اجراي پروژه را ندارد و يا قيمت پيشنهادي توسط او قيمت بسيار بالايي است منجر شود.

ب)روش طرح و ساخت توام:اين روش تشابهات زيادي باروش كليد در دست دارد وتفاوت اين روش رابا روش كليد در دست ميتوان در دو موضوع خلاصه كرد:

1)دراين روش يكسري محدوديتهاي طراحي توسط كارفرما تعيين مي شود وپيمانكار حتما مي بايست اين سطح خدمات طراحي را رعايت نمايد.

2)مسئوليت پذيري بيشتر پيمانكار در روش كليد در دست نسبت به رو طرح ساخت توام.

ج)رو طراحي،تهيه،تامين وساخت(EPC):

دراين روش كارفرما فقط يك طرح پايه از پروژه را در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ومسئوليت طراحي تكميلي(تفصيلي)و اجرا به عهده ي پيمانكار مي باشد.ويژگي مهم اين روش تامين شدن هزينه ي  اجراي كار توسط خود پيمانكار مي باشد و بازگشت هزينه ي صرف شده توسط پيمانكار از روشهاي مختلفي انجام ميشود.

رتبه:عددي است كه تعيين كننده ي ميزان صلاحيت وتوان فني مشاور و يا پيمانكار مي باشد وهمچنين تعيين كننده ي مبلغ حداقل و حداكثر كاري است كه مشاور و يا پيمانكار ميتواند در مناقصه ي ان كار شركت نمايد.

انواع ضمانت نامه ها:دركارهاي عمراني انواع ضمانت نامه هاي بانكي استفاده مي شود: 1)ضمانت نامه ي شركت در مناقصه:ضمانت نامه ايست كه هرپيمانكار  و يا مشاور كه در يك مناقصه شركت مي كند فبل از شركت در مناقصه نسبت به تاميين ان اقدام مي كنند .درصورتي كه برنده ي يك مناقصه حاضر به اجراي پروژه نباشد،كارفرما ميتواند بامراجعه به بانك مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه را ازبانك دريافت نمايد.2)ضمانت نامه ي استرداد پيش پرداخت:درصورتي كه پيمانكار نياز به دريافت پيش پرداخت از كارفرما داشته باشد مي بايست قبل از دريافت پيش پرداخت نسبت به تهيه ي ضمانت نامه ي استرداد پيش پرداخت اقدام نمايد.3)ضمانت نامه ي حسن انجام كار:درمواردي كه در قرارداد يك پيمانكار تهيه ي اين ضمانت نامه قيد شده باشد پيمانكار موظف است ضمانت نامه اي براي تعهد نسبت به انجام صحيح پروژه تهيه نمايد،كه ضمانت نامه ي حسن انجام كار ناميده مي شود.

هزينه هاي بالا سري:

هزينه هاي جاري شركتهاي مشاور ياپيمانكار هزينه هاي بالا سري ناميده ميشود.هزينه هاي بالا سري شامل :خريد يا اجاره ي دفاتر كار،تهيه ي ملزومات اداري از قبيل كامپيوتر،پرينتر،فكس و...،هزينه ي استفاده از تاسيسات شهري مانند اب و برق و تلفن،هزينه هاي مربوط به بيمه،ماليات وعوارض،هزينه هاي وابسته به حقوق ازقبيل پاداش يا كارانه و...را شامل مي شود.

 

 

 

هزينه هاي ماشين الات:

ماشين الات عمراني هزينه هاي مختلفي به پروژه تحميل مي كنند.اين هزينه ها عبارتند از:هزينه ي اصطحلاك،هزينه ي خريد يا سرمايه گذاري،هزينه ي بيمه و ماليات،هزينه ي سوخت وروغن(هزينه ي بهره برداري)و هزينه هاي مربوط به تعميرات.

انواع ماشين الات:

1)اسكي ري پر،2)سنگ شكن،3)كارخانه اسفالت(مصالح اصلي:شن وتير طي طرح اختلاط اسفالت ميسازند)،4)بچينگ(دستگاه توليد ملات بتن)، 5)جرثقيل، 6)تاور (جرثقيلي است كه روي يك پايه قرار دارد و عمليات بتن ريزي راانجام مي دهد ، 7)لودر 8)بولدوزر 9)گريدر(پخش خاك)  10)شمع كوب11)فينيشر(كمپرسي كه اسفالت را حمل مي كند يك مخزني دارد كه اسفالت به داخل ان ريخته مي شود و اسفالت ازطريق ميله ي اين مخزن روي زمين ريخته مي شود) 12)جامبو (دستگاهي است چند بازويي كه قادر به انجام عملياتهايي است كه از طريق انسان انجام نمي پذيرد)،13)تراك ميكسر 14)قالب(محل ريختن بتن)، 15)فالب لغزان 16)پمپ بتن.


مطالب مشابه :


مدیریت و تشکیلات کارگاهی

با سلام خدمت دوستان عزیز. این پست به مهمترین مبحث این گرایش( مدیریت و کنترل پروژه )اختصاص
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

پروژه دانشجویی مدیریت و تشکیلات کارگاهی جزوه پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی .
پروژه پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی معماری

پیمان83 مدیریت پروژه و تشکیلات کارگاهی. 3 مدیریت تشکیلات کارگاهی
پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

fdghfhgf - پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی - hfg روش های برنامه ریزی و پیشرفت 58 2- قرارداد و
دانلود جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی

وبلاگ مهندسی عمران و معماری ایت سیویل - دانلود جزوه مدیریت و تشکیلات کارگاهی - "برترین و
لینک دانلود مقاله مدیریت تشکیلات کارگاهی PMIS

مهندسی معماری و عمران - لینک دانلود مقاله مدیریت تشکیلات کارگاهی pmis - مهندسی عمران و مهندسی
جزوه پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی

طراحی ، ساخت و مدیریت پاساژ در جزوه پروژه مدیریت تشکیلات کارگاهی . تاريخ :
نمونه سوالات درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی

دروس عمران و معماری - نمونه سوالات درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی - دروس عمران و معماری - دروس
سوالات تستی درس مدیریت تشکیلات کارگاهی همراه با جواب

سوالات تستی درس مدیریت تشکیلات کارگاهی - کارفرما در مدت پیمان چند بار و حداکثر
مطالب درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی مهندس مهدیزاده

گروه معماری ورامین - مطالب درس مدیریت و تشکیلات کارگاهی مهندس مهدیزاده - برای مشاهده ی کلیه
برچسب :