جمعیت شهرستانهای استان فارس


wikipedia
ردیفنام شهرشهرستانجمعیترتبه در
استان
۱شیرازشیراز١٬٧٠٠٬۶٨٧۱
۲مرودشتمرودشت٣٠٧٬۴٩٢۲
۳کازرونکازرون۲۵۴٬۷۰۴۳
۴لارستانلارستان٢٢۶٬٨٧٩۴
۵جهرمجهرم٢٠٩٬٣١٢۵
۶فسافسا٢٠٣٬١٢٩۶
۷دارابداراب١٨٩٬٣۴۵۷
۸فیروزآبادفیروزآباد١١٩٬٧٢١۸
۹ممسنیممسنی١١۶٬٣٨۶۹
۱۰نیریزنیریز١١٣٬٧۵٠۱۰
۱۱آبادهآباده٩٨٬١٨٨۱۱
۱۲اقلیداقلید٩٣٬٩٧۵۱۲
۱۳سپیدانسپیدان٨٩٬٣٩٨۱۳
۱۴لامردلامرد٨٣٬٩١۶!۱۴
۱۵کوارکوار٧٧٬٨٣۶۱۵
۱۶زرین دشتزرین دشت۶٩٬۴٣٨۱۶
۱۷استهباناستهبان۶۶٬١٧٢۱۷
۱۸قیروکارزینقیروکارزین۶۵٬٠۴۵۱۸
۱۹خرامهخرامه۶١٬۵٨٠۱۹
۲۰مُهرمُهر۵٩٬٧٢٧۲۰
۲۱خرمبیدخرمبید۵٠٬٢۵٢۲۱
۲۲بواناتبوانات۴٨٬۴١۶۲۲
۲۳گراشگراش۴٧٬٠۵۵۲۳
۲۴رستمرستم۴۶٬٨۵١۲۴
۲۵فراشبندفراشبند۴٢٬٧۶٠۲۵
۲۶ارسنجانارسنجان۴١٬۴٧۶۲۶
۲۷خنجخنج۴١٬١٣٣۲۷
۲۸سروستانسروستان۴٠٬۵٣١۲۸
۲۹پاسارگادپاسارگاد٣١٬۵٠۴۲۹


مطالب مشابه :


فاصله شهرستانهای استان فارس

جغرافیا - فاصله شهرستانهای استان فارس - آشنایی با جغرافیای ایران وجهان
نقشه راههای ایران ( بزرگ نمایی کنید)

اداره کل منابع طبیعی استان فارس فاصله بین شهرستانهای استان (معرفی شهرستانهای فارس)
موقعیت شهرستانهای فارس

پرجمعیت ترین شهرستانهای استان فارس می باشد که الیه جنوبی استان فارس در فاصله 500
جمعیت شهرستانهای استان فارس

فاصله ی شهرهاازهم جمعیت شهرستانهای استان فارس. wikipedia.
استان فارس

استان فارس فاصله ی شهرهاازهم. جمعیت شهرستانهای استان فارس. لینک
فاصله شمال(حاجی اباد) هرمزگان با فارس (لار) كاهش مي‌يابد

فاصله شمال(حاجی بزرگ (شهرستانهای بستک،بندر لنگه آباد به شهرستان لار در استان فارس 190
آمار کلی از زرین دشت:

شهرستان زرین‌دشت یکی از شهرستانهای استان فارس در فاصله ۳ فارس بین شهرستانهای
معرفی شهرستان زرین دشت

شهرستان زرین‌دشت یکی از شهرستانهای استان فارس در فاصله ۳ در جنوب شرقی استان فارس
سد درودزن ---------- فارس

سازمان مدیریت و برنا مه ریزی استان فارس فاصله بین شهرستانهای (معرفی شهرستانهای فارس)
برچسب :