عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ1

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو

عنوان پايان‌نامه                      پايان‌نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري

استاد راهنما

سال دفاع

1

بهزاد اسدي

ساخت و اندازه‌گيري خواص مکانيکي تراورسهاي دو لنگه چوبي براي استفاده در خطوط راه‌آهن

دکتر ابراهيمي

1379

2

سعيد کاظمي نجفي

بررسي امکان مصرف گالوتانن‌ها در فرمولاسيون چسب و به صورت فيلر رزين فنل فرم الدهيد

دکتر دوست‌حسيني

1374

3

علي‌اکبر چمني گلزار

مطالعه روابط مدول برشي با ساير خواص مکانيکي تخته خرده چوب

دکتر ابراهيمي

1371

4

ابوالفضل تيرانداز

طراحي و ساخت دستگاه اندازه‌گيري نفوذ‌پذيري مايعات در چوب

دکتر کريمي

1376

5

علي‌اکبر روشني زرمهري

بررسي استفاده از گونه‌هاي تاغ و صنوبر در ساخت تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

1368

6

تقي طبرسا

بررسي تاثير رطوبت کيک خرده چوب، درجه حرارت و زمان پرس بر کيفيت تخته خرده چوب راش و پلي‌مر شدن رزين اوره فرم آلدئيد.

دکتر دوست‌حسيني

1367

7

اميد کاملي

اثر نوکلئوفيل‌ها و کاهنده‌ها به صورت تيمار و افزودني بر ليگنين زدايي پخت سودا و بر خواص پيوستگي چسب اوره – فرما‌لدئيد

دکتر فائزي‌پور

1376

8

راه‌علي بيات کشکولي

 تاثير مواد و روشهاي حفاظتي بر روي خواص فيزيکي و مکانيکي چوب اکاليپتوس

دکتر پارساپژوه

 

9

 

گزرش نهايي طرح تحقيقاتي تهيه کامپوزيت‌هاي چوب پليمر از چوب توسکا به کمک پرتوگاما جهت استفاده در صنايع نساجي

دکتر پارساپژوه (گزارش طرح)

1376

10

مريم قرباني کوکنده

بررسي اثرات شرايط متفاوت دما بر تثبيت ماده حفاظتي سلکور (ACC) هر گونه راش ايراني (Facus orientalis)

دکتر فائزي‌پور

1379

11

عظيم شفيعي نيا

بررسي اثر کاتاليزور آنتراکينول در ويژگيهاي خمير و کاغذ فرآيند سودا با استفاده از باگاس

دکتر فائزي‌پور

1375

12

کاوه هنرمندي

بررسي خصوصيات فيزيکي و مقاومتي کاغذ کرافت لايز صنوبر با درصدهاي مختلف کاغذ باطله کنگره‌اي (O.C.C)

دکتر فائزي‌پور

1376

13

کامبيز پورطهماسي

تهيه برنامه محاسبات طراحي اعضاء لايه‌اي چوبي

دکتر ابراهيمي

1375

14

شاهپور رستم‌زاده

بررسي بازار چوب و فرآورده‌هاي چوبي استان سمنان

دکتر اميري

1376

15

عليرضا خاکي فيروز

بررسي توليد روند واردات خمير کاغذ و کاغذ در ايران

دکتر اميري

1376

16

محمدرضا فاستري فراهاني

بررسي اشباع پذيري دو گونه چوب بلوط " بلند مازو" و راش تحت تاثير پيش تيمار حرارتي چوب

دکتر پارساپژوه

 

17

سيد رضا فرخ پيام

اندازه‌گيري استحکام اتصال با پيچ روي گونه‌هاي راش و توسکا

دکتر پارساپژوه

1373

18

مهران امام

بررسي امکان جايگزيني خمير الياف بلند وارداتي با خمير کاج الدار

دکتر فائزي‌پور

1371

19

علي‌نقي کريمي

بررسي دواله چوب راش در حالت طبيعي و حفاظت شده با نمکهاي محلول در آب در برابر قارچ رنگين کمان

دکتر پارساپژوه (دانشگاه تربيت مدرس)

1368

20

 

گزارش نهايي طرح تحقيقاتي بررسي وام چوب صنوبر (Populus deltoids …) در حالت طبيعي و تيمار شده به نمک CCA در برابر قارچ رنگين کمان (Coriolusversicdor …)

دکتر ابراهيمي

 

21

نريمان عموزيدي

اندازه‌گيري مدول برشي و مقاومت‌هاي مکانيکي تخته چندلاي 5 و 7 لايي و بررسي روابط بين‌ آنها (توليد و کارخانه)

دکتر ابراهيمي

1373

22

علي‌اکبر ياسيني

بررسي کاربرد مواد ليکو سلولزي به عنوان فيلر واکستوز رزين اوره فرمالدئيد

دکتر دوست‌حسيني

1371

23

مهري ابراهيمي اما

کنترل موجودي و برنامه ريزي توليد

دکتر اميري

1379

24

حسين فاميليان

بررسي مقايسه‌اي خصوصيات بيولوژيکي، آناتوميکي، فيزيکي و شيميايي در نيزارهاي هوراالعظيم و تالاب انزلي

دکتر پارساپژوه

1373

25

محمد آزادفلاح

بررسي نقطه اشباع الياف (F.S.P) چوب راش ايران (Fagus Orientalis L)

دکتر کريمي

1380

26

مسعود رسولي‌پور

بررسي قابليت نفوذ‌پذيري محلول‌هاي تترابورات سديم (brax) در چوب توسکا (Alnos glutinosa)

دکتر پارساپژوه

1374

27

حسين شاهباز

بررسي رفتار خزش خمشي تخته خرده چوب تحت رطوبتهاي نسبي مختلف

دکتر ابراهيمي

1373

28

پيمان بضاعتي

ساخت تخته خرده چوب از تراورسهاي فرسوده راه‌آهن

دکتر عنايتي

1377

29

سحاب حجازي

بررسي اثر کندسوز کننده‌ها (مخلوط موند آمونيوم فسفات و پوراکس، ميناليت، پيرزوت) بر روي چوب افرا (پلت)

دکتر پارساپژوه

1378

30

آژنک تاجديني

بررسي و اندازه‌گيري ميزان نفوذ‌پذيري طولي چوب بلند مازونيت به مايعات

دکتر کريمي

1378

31

سهيلا صفارزاده

مطالعه اختلاط الياف سلولزي و پلي اتيلن سنگين و بررسي خواص مکانيکي فرآورده‌هاي مرکب حاصل

دکتر ابراهيمي

1378

32

محمد حسيني نسبت

بازرگاني خارجي چوب و فرآورده‌هاي آن

دکتر اميري

1378

33

سيد کاظم حسيني

بهينه سازي مقاومت‌هاي خمشي عرضه به چند سازه‌هاي الياف سلولزي پليمر ترموپلاستيک

دکتر ابراهيمي

1380

34

ابوالفضل قنبرنژاد

بررسي اقتصادي توليد تخته خرده چوب با تاکيد بر دو کارخانه نئوپان 22 بهمن و تخته فشرده شمال

دکتر اميري

1380

35

سعيد کاظمي نجفي

استفاده از تکنيک اولتراسونيک در تعيين خواص مکانيکي (ثابتهاي الاستيک) تخته خرده چوب

دکتر ابراهيمي

1380دکتری

36

محسن سرزارع

بررسي تاثير پلي اتيلن بر خواص کاربردي تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

1375

37

سيد جعفر اعلم پور

بررسي روشهاي بهبود کيفيت تخته خرده چوب از باگاس

دکتر فائزي‌پور

1374

38

مژگان وزيري

بررسي تاثير شرايط ساخت تخته خرده چوب بر انتقال حرارت طي سيکل پرس

دکتر دوست‌حسيني

1379

39

فرشيد فرجي

بررسي شرايط پليمر شدن رزين فنل فرم آلدئيد و مقايسه آن با رزين دوره فرم آلدئيد در ساخت تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

 

40

غلامرضا وفائي

بررسي بازار چوب و فرآورده‌هاي چوبي استان خراسان

دکتر اميري

1375

41

اميرحسين اکبر حمزه

بررسي امکان ساخت تخته خرده از ني و مخلوط گونه‌هاي جنگلي با چسب فنل فرمالدئيد

دکتر دوست‌حسيني

1380

42

اميد رمضاني

بررسي مقايسه‌اي خصوصيات فيزيکي، شيميايي و توليد خمير مکانيکي پراکسيد قليايي (APMP) از سه گونه بومي و سريع‌الرشد صنوبر

دکتر فائزي‌پور

1380

43

نوشين نصيري

بررسي اثر فرم هندسي ذرات خرده چوب بر روي ويژگيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب گونه راش

دکتر عنايتي

1380

44

مهدي عبدلي

اثر جهت ذرات خرده چوب و لايه‌ها بر کيفيت تخته خرده چوب ساخته شده از ضايعات صنايع روکش و تخته لايه (گونه راش)

دکتر فائزي‌پور

1374

45

محسن شاکر قصابسرايي

اصلاح چسب اوره فرمالدئيد (آلياژ سازي) براي ساخت تخته خرده اره منابع ليگنوسلولزي پوسته برنج و ني

دکتر دوست‌حسيني

1380

46

مجيد عزيزي

ارزيابي مکان‌يابي صنعت تخته چند لاو روکش و توسعه آن در کشور

دکتر اميري

1381دکتری

47

اميد حسينايي

بررسي ساخت OSB از صنوبر و ارزيابي خواص آن

دکتر فائزي‌پور

1381

48

بهمن سليمي

بررسي امکان توليد خمير کاغذ از باگاس نيشکر بروش بيوسودا

دکتر عنايتي

1381

49

محمدعلي تبرکي

بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي و قابليت توليد خمير کاغذ از سرشاخته واريته‌هاي مختلف خرما

دکتر حسين رسالتي

1374

50

سعيد مهرابي

بررسي مقايسه‌اي استفاده از سه کلن صنوبر، کبوده بومي کلن 9/44 و دلتوئيدس کلن 55/69 و اورامريکن 214 جهت تهيه خمير و کاغذ

دکتر رسالتي

1370

51

حميدرضا تقي‌ياري

تعيين رطوبت بهينه براي ميزان جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس‌هاي گونه راش

دکتر پارسا‌پژوه

1381

52

مازيار اميني

تدوين برنامه خشک کردن چوب راش به ضخامت 5 سانتي‌متر در کوره

دکتر فائزي‌پور

1381

53

نورالدين نظر نژاد

فعال‌سازي سطوح ذرات چوب جهت خود چسبندگي آنها و بررسي اتصالات ايجاد شده بوسيله طيف سنجي FTIR

دکتر دوست‌حسيني

1381دکتری

54

ليلي کرمي متقي

بررسي خصوصيات فيزيکي و شيميايي و قابليت توليد خمير کاغذ سودا و کرافت از چوب بيد

دکتر فائزي‌پور

1381

55

سعيد مهدوي فيض‌آبادي

بررسي استفاده از چوب صنوبر و اکاليپتوس در توليد کاغذ روزنامه و چاپ مکانيکي

دکتر فائزي‌پور – رسالتي

1381دکتری

56

مهدي تجويدي

بررسي خواص مهندسي و ويسکوالاستيک مواد مرکب حاصل از پلي‌مرهاي گرما فرم و الياف طبيعي با استفاده از تحليل ديناميکي مکانيکي (DMA)

دکتر ابراهيمي

دکتر عنايتي

1382دکتری

57

جواد ترکمن

کاربرد پوست درختان توسکا و بلوط در فرمول‌بندي چسب فنول فرم آدئيد جهت ساخت تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

دکتری

58

مهدي روحاني

بررسي امکان استفاده از الياف ليگنو سلولزي باگاس و کنف در ساخت چند سازه‌هاي الياف پلي پروپلين

دکتر کريمي

1382

59

مليحه اختري

بررسي اثر کندسوز کننده‌ها (مونوآمونيم فسفات و ) بر چوب راش به دو روش سوري و غوطه‌وري

دکتر پارساپژوه

1382

60

علي‌فتح‌اله زاده

بررسي وضعيت بازرگاني خارجي مبلمان در ايران

دکتر اميري

1382

61

اصغر طارميان

بررسي امکان استفاده از الياف پسماند کارخانه چوب و کاغذ مازندران و ساخت تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

1382

62

کامران صيادي

بررسي توليد و مصرف کاغذ در ايران

دکتر اميري

1382

63

احمدرضا سرائيان

بررسي امکان توليد خمير کاغذ پر بازده سفيد با روش پر اکسيد قليايي از کاه گندم

دکتر لتيباري – دکتر کريمي

1382دکتری

64

مهدي عارف‌خاني

تاثير چسب MUF و برخي از متغيرهاي توليد بر ويژيهاي فيزيکي و مکانيکي تخته خرده چوب1382

دکتر دوست‌حسيني

1382

65

علي قاسميان

بررسي استفاده از خمير جوهر زدايي شده کاغذهاي روزنامه و مجله باطله در ترکيب خمير CMP داخلي

دکتر دوست‌حسيني

1382دکتری

66

نوشين طغرايي

تشکيل چوب کششي و تاثير محرکهاي رشد بر تغييرات برخي از خواص اين گروه چوبها در گونهاکاليپتوس

دکتر‌پارساپژوه-دکتر کريمي

1382دکتری

67

رضا ابراهيمي مجدر

بررسي امکان استفاده از آنزيم زايلاناز (Xylanass) در پيش رنگبري خمير کرافت راش

دکتر عنايتي

1382

68

محسن شيخ‌الاسلامي

بررسي تثبيت ماده حفاظتي سلکور (ACC) تحت شرايط متفاوت دما در گونه بلوط بلند مازو

دکتر کريمي

1387

69

عليرضا کبوراني

بررسي تاثير متغيرهاي تلويد بر خواص کاربردي تخته‌هاي ساخته شده از پوست درختان جنگلي

دکتر دوست‌حسيني

1387

70

هادي رحماني

بررسي بازار کاغذهاي مصرفي صنعت دخانيات کشور

دکتر اميري

1383

71

پريزاد شيخي

بررسي امکان ساخت خمير کاغذ روزنامه از باگاس به روش مکانيکي پراکسيد قليايي (APMF)

دکتر فائزي‌پور

دکتر لتيباري

1383

72

تقي طبرسا

بررسي تاثير رطوبت کيک خرده چوب، درجه حرارت زمان پرس بر کيفيت تخته خرده چوب راش و پليمر‌ شدن رزين اوره فرم آلدئيد

دکتر دوست‌حسيني

1367

73

رستم شهرياري

بررسي تاثير پلي‌اتيلن مقدار رزين اوره فرمالدئيد و فشار پرس بر کيف0ت تخته خرده چوب صنوبر

دکتر فائزي‌پور

1376

74

محسن کاشاني‌زاده

بررسي اثر چهار عامل مهم توليد، بر کيفيت تخته خرده چوب ساخته شده از ضايعات روکش و تخته لايه (راش)

دکتر دوست‌حسيني

1367

75

رحيم عليزاده قدس

بررسي امکان استفاده از ماده معدني پرليت در ساخت تخته خرده چوب

دکتر دوست‌حسيني

1372

76

جمشيد پايدار

بررسي خواص کيفي تخته خرده چوب ساخته شده از چوب اکاليپتوس و باگاس

دکتر دوست‌حسيني

1376

77

پيمان بضاعتي‌پور

ساخت تخته خرده چوب از تراورس‌هاي فرسوده راه‌آهن

دکتر عنايتي

1377

78

جواد تورعي

بررسي سه عامل ابعاد و جهت ذرات خرده چوب درجه حرارت پرس- گونه چوبي بر کيفتي تخته تراشه و تخته خرده چوب

دکتر فائزي‌پور

1373

79

غنچه رسام

بررسي امکان توليد تخته فيبر از الياف چوب و کارتن کهنه

دکتر فائزي‌پور

1383

80

سيد شهاب‌الدين مشعشعي

بررسي تغيرات بيومتري الياف درختان کاج الداريکا با توجه به تغييرات پهناي دواير رويش

دکتر پارساپژوه

1383

81

رضا ايماني

رنگبري کاغذهاي باطله اداري به استفاده از مواد رنگبر اکسايشي و کاهشي

دکتر کريمي – دکتر لهراسبي

1383

82

يحيي همزه

بررسي گياه کنف از نظر خواص آن و تهيه خمير کاغذ

دکتر فائزي‌پور

1378

83

ابوذر حاتم

تهيه مدلهاي آماري فرآيند رنگبري با پراکسيد هيدروژن براي پيش بيني ويژگيهاي نوري و مقاومتي خمير CMP رنگبري شده

دکتر پورطهماسي

1383

84

مهدي رحماني‌نيا

تاثير کهنگي کاغذ روزنامه بر قابليت جوهر زدايي آن

دکتر لتيباري

1383

85

فاطمه رضايي ارجمند

مطالعه شرايط موثر در ايجاد کرپ مطلوب در فرآورده‌هاي کاغذي بهداشتي

دکتر عنايتي

1383

86

جواد شريفي

کاربرد تکنيک‌هاي کنترل کيفيت آماري در شرکت صنايع پارس گالري

دکتر فائزي‌پور

1383

87

امير خسرواني

فرآوري شيميايي خمير کاغذ کارتن‌‌هاي کنگره‌اي کهنه جهت تيمار مواد چسبناک و بهبود ويژگيهاي آن

دکتر لتيباري

1383

88

علي عبدالخاني

کاهش تغيير رنگ کاغذ CMP ساخته شده از باگاس به وسيله اصلاح ساختار شيمايي ليگنين

دکتر عنايتي

1383

89

عبدالهاشم دماوندي کمالي

بررسي اقتصادي صنايع تخته خرده چوب با تاکيد بر کارخانه نئوپان گنبد

دکتر اميري

1372

90

نسيم ميرزايي

بررسي عوامل موثر توليد بر توسعه صنعتي تخته خرده چوب با تاکيد بر کارخانه نئوپان

دکتر اميري

1383

91

صالح نظري شول

بررسي اثر ليگنين زدايي الياف ممرز بر روي خواص مکانيکي چند سازه‌هاي حاصل از الياف پلي‌پروپيلن

دکتر کريمي

1383

92

آرش جمالي

تاثير مواد افزودني  و CO2 بر خواص کاربردي تخته‌هاي رشته چوب سيمان

دکتر دوست‌حسيني

1383

93

علي خلفي

بررسي قابليت جوهر زدايي کاغذهاي روزنامه باطله

دکتر لهراسبي

1383

94

رضا اولادي

بررسي روند تغييرات و رابطه بين طول تراکئيد و زاويه ميکروفيبريل لايه 2S در چوب فشاري و نرمال سرو سيمين

دکتر پارساپژوه

1383

95

علي بيات کشکولي

ارزيابي اقتصادي کاربرد چوبهاي کم قطر گوه تبريزي (p.n) در صنايع تخته خرده چوب و تخته لايه

دکتر اميري

1384 دکتري

96

سيد مجيد ذبيح‌زاده

خواص مکانيکي، حرارتي و ريخت شناسي چند سازه‌هاي اليافت طبيعي – پروپيلن

دکتر ابراهيمي و دکتر عنايتي

1384 دکتري

97

سارا پورعباسي

بررسي دوام فرآورده‌هاي مرکب حاصل از چهار نوع الياف طبيعي و پلي اتيلن سنگين در برابر قارچ رنگين کمان (Coridusversicolor)

دکتر پارساپژوه

و دکتر تجويدي

1383

98

سحاب حجازي

کاربرد فرآيند خمير کاغذ سازي سولفيت قليايي – آنتراکينون (AS/AQ) و توالي‌هاي رنگبري ...

دکتر لتيباري- ردولوپات

1384 دکتري

99

لعيا جمالي راد

استفاده از ليکنين کرافت با کاتاليزور يونهاي فلزي به عنوان فيلر – اکستندر رزين ...

دکتر دوست‌حسيني

1384

100

کيارش ايلکا

ارزيابي و انتخاب بهينه ماشين الات توليدي براي کارخانجات تبديل ثانويه در صنايع چوب

دکتر عزيزي

 


مطالب مشابه :


پایان نامه های مهندسی شیمی

مدل سازي پيل سوختي الكتروليت پليمر عناوين پايان نامه هاي ديگري به زودي در وب سايت قرار
معرفی سایت

پایان نامه پروژه - معرفی سایت - ارائه رایگان پایان نامه های فنی مهندسی علوم پایه علوم انسانی
ليست مقاله - پايان نامه مهندسي عمران

fdghfhgf - ليست مقاله - پايان نامه مهندسي و تقويت ستونهاي بتن مسلح بوسيله پليمر
پلیمر و بتن های پلیمری

كنم كه مقاله حاضر در واقع از دو مرجع بهره مند شده است ، مرجع اوّل پايان نامه پليمر ها نيز
کولار،داستان یک تلاش پایان ناپذیر(1)

پلیمر نامه پس از پايان جنگ جهاني دوم او به آزمايشگاه لذا اين پليمر به عنوان پايه
ليست مقاله پايان نامه كارآفريني

fdghfhgf - ليست مقاله پايان نامه كارآفريني - hfg fdghfhgf طرح توجيهي شركت جهان پليمر پارس
عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري گروه علوم و صنايع چوب و كاغذ1

عنوان پايان نامه هاي بررسي شرايط پليمر شدن رزين فنل فرم آلدئيد و مقايسه آن با
لیست مقالات و پایان نامه های شیمی

فروش انواع مقالات،پايان نامه ها استفاده از پليمر فرا جاذب آبpr 3005 a جهت موفقيت برنامه هاي
کولار،داستان یک تلاش پایان ناپذیر(3)

پلیمر نامه پايان. مراجع و از تحقيق و نوآوري، دكتر مهدي باريكاني، مركز تحقيقات پليمر
برچسب :