پمفلت آموزشي چیست

پمفلت آموزشي چیست ؟پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . در ابعاد كاغذ A4تهيه ميشود . و به طور معمول به سه قسمت تقسيم ميگردد . اين رسانه مي تواند آموزشي ، هشدار دهنده و يا تبليغاتي باشد .كم حجم بوده و براي مطالعه از حوصله شخص مطالعه كننده خارج نيست . پمفلت به عنوان يك تقويت كننده يادگيري براي جلسات گروهي و آموزشهاي فردي مورد استفاده واقع ميشود . به عنوان يك ياد آورنده نكات مهم جلسه آموزشي عمل مي كند . اين رسانه را در مكان ها ي عمومي و به هنگام در خواست افراد ميتوان به آنها ارائه نمود .

موضوعات عمده مورد بررسي در اين رسانه عبارت است از : 1- بيماريها 2- معرفي وسايل و روشها 3- رفتار هاي بهداشتي

اصول كلي كه جهت تهيه اين رسانه مي بايست در نظر باشد عبارت است از : منطبق بودن مطالب و تصاوير با شرايط محلي موجود –استفاده از تصاوير و رنگهاي جالب –بر خورداري از زبان ساده و قابل فهم براي گروه هدف مورد نظر پمفلت –داشتن پيامهايي كه مي بايست كوتاه و مرتبط با موضوع پمفلت باشد و ذكر آدرسي جهت پاسخگوئي به سوالاتي كه ممكن است به دنبال مطالعه پمفلت براي مخاطب پيش بيايد .

رسانه پمفلت در سه قسمت 1- روي جلد 2- صفحات داخلي 3- صفحه پشت جلد بررسي ميشود .

صفحه روي جلد :

- نام و نشان ساز مان تهيه كننده قيد ميشود .

- عنوان نشريه قيد ميشود .

- تصوير متناسب با موضوع ، طرح ميشود .

- نام فرد ، واحد يا مركز تهيه كننده ، قيد ميشود .

- نام ناشر ، شماره و تاريخ انتشار ( براي زمان انتشار نهائي ) قيد ميشود .

- گروه هدف هر پمفلت بهتر است قيد شود.

صقحات داخلي :

- با نام خدا آغاز ميشود .

- در مقدمه اهميت موضوع قيد ميشود .

- از تصاوير مناسب با شرايط محلي استفاده ميشود .

- از تنوع رنگ استفاده ميشود .

- ادبيات به كار رفته ، ساده و قابل فهم مي باشد .

- پيامها كوتاه بوده و براي گروه هدف پمفلت مفهوم مي باشد .

- اگر موضوع بررسي يك بيماري باشد موادر زير رعايت ميشود .

- معرفي كلي بيماري

- راه هاي سرايت يا ابتلا به بيماري

- پيش گيري و درمان بيماري

- اگر موضوع پمفلت ، طريقه استفاده از وسايل و يا روشها باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

- زمان استفاده

- مكان استفاده از وسيله

- مدت استفاده از وسيله يا روش

- طرز تهيه يا استفاده و تاثيرات وسيله يا روش

- اگر موضوع پمفلت بررسي رفتار باشد ، موارد زير رعايت ميشود .

- فايده يا ضرر رفتار مورد نظر .

صفحه پشت جلد پمفلت :

- در صورت نياز از هشدار يا شعار ، آيه ، روايت يا نقل قول ( يكي يا چند مورد ) استفاده ميشود .

- نشاني و شماره تماس جهت پاسخگوئي به سوالات قيد ميشود .

- تذكر : ويژگي يك شعار خوب استفاده شده در پمفلت عبارت است از : ساده و صريح باشد . مخاطب شعار معني آن فورا بفهمد ( يعني فرصتي را براي فكر كردن در باره منظور از طرح شعار از دست ندهد ) مثبت باشد ( دعوت به انجام يك رفتار باشد .با فعل مثبت تمام شود . ) –د راندازه و جاهاي مختلف كار آئي داشته باشد . مرتبط با هدف كليدي برنامه آموزشي باشد .

- تذكر : قبل از تهيه پمفلت مي بايست تا حد امكان وضعيت اطلاعات گروه هدف مورد آموزش، نوع رفتار هاي أنها و در صورت امكان بررسي نگرش گروه هدف يا نمونه اي از أن بررسي شده و رسانه ياد شده به قصد تغيير دانش ، نگرش يا أموزش يك مهارت رفتاري تهيه شود .

- تذكر : طرح اوليه پمفلت مي بايست در گروه هدف تعيين شده چند نوبت پيش آزمون شود و به دنبال نظر سنجي تغييرات لازم تا جائي انجام شود كه 90درصد افراد همان معني را كه منظور طراح پمفلت است از عكسها و نوشته ها داشته باشند .عكس ها و نوشته ها را دوست بدارند . هيچ پيشنهادي براي تغيير پمفلت نداشته باشند .

- تذكر : نعيين محتوي بر اساس اولويت بندي به صورت زير تهيه ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده ( بايد بداند ) در اولويت اول مطرح ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده (خوب است بداند ) دراولويت بعدي مطرح ميشود .

- - مهارت ، دانش يا نگرشي كه آموزش گيرنده ( خيلي خوب است بداند ) دراولويت آخر مطرح ميشود .

طبيعي است كه اين اولويت بندي د رمورد گروه هاي هدف مختلف ، متفاوت خواهد بود . به طور مثال مطلبي كه براي يك گروه هدف د ر رديف( بايد بداند) قرار گرفته براي گروه هدف ديگر ممكن است در رده( خيلي خوب است بداند) قرار گيرد .

. نمونه سوالاتي كه به عنوان راهنماي پيش آزمون به قصد تغيير و اصلاح مطالب و تصاوير پمفلت ( و همچنين ارزشيابي پمفلت ) مي تواند به كار رود عبارت است از :

چه اطلاعاتي دريافت كرديد ؟

به نظر شما معني اين نوشته چيست؟

اين تصوير چه چيزي را مي خواهد نشان بدهد ؟

آيا به شما مي گويد كاري انجام دهيد ؟

آگر بله ، چه كاري ؟

آيا نوشته با تصاوير هماهنگي دارد ؟

در اين صفحه از چه چيزي خوشتان آمد ؟

چه چيزي را دوست نداريد ؟

آيا كلماتي در اين جا نوشته شده است كه شما معني آن را متوجه نشده باشيد؟

كدام كلمات ؟

به جاي اين كلمه بهتر بود از چه لغات ديگري استفاده شود ؟

مهمترين پيام اين جملات و تصاوير چيست ؟

در اين پيام چه تغييري بدهيم بهتر است ؟

در اين تصوير چه تغييري بدهيم بهتر است ؟

ما مي خواهيم اين مطلب بهتر شود و به راحتي براي افراد قابل درك باشد ، شما فكر مي كنيد ، چگونه اين كار امكان پذير است ؟

منابع :

شجاعي زاده ، داود - مدل هاي مطالعه رفتار در آموزشسلامت انتشاراتوزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي چاپ اول 1379

قدوسيان،احمد، قاسمي ، محمد ، سرمست حميده مباني و كار برد تكنولوژي آموزشي در ارتقاي سلامت انتشاراتبحر العلوم قزوين 1382

قاسمي ، محمد -نحوه ساز ماندهي يك كار گاه آموزشي :انشارات دانشگاه علوم پزشكي قزوين

آموزش اثر بخش در بهداشت واحد آموزش بهداشت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز - 1381

ايار- سمير- پور اسلامي پور اسلامي ،محمد در باره ايدز آموزش بدهيم- گروه مديريت برنامه هاي آموزش سلامت چاپ اول 1381

هابلي،جان برقراري ارتباط براي بهداشت نرجمه سعيد پارسي نيا انشارات جوان چاپ اول - 1372


مطالب مشابه :


نحوه تهبه پمفلت و پوستر

رویش - نحوه تهبه پمفلت و پوستر - باور های بهداشتی - رویش . • مهم ترین پیام این پوستر چیست ؟
پمفلت چیست؟ بخش اول

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری - پمفلت چیست؟ بخش اول - سلامت حق همه است - پایگاه اطلاع رسانی
پمفلت آموزشي چیست

پمفلت نوعي رسانه آموزشي است . پمفلت آموزشي چیست جملات الهام بخش برای زندگی . درباره
مجموعه مقالات - پمفلتها - جزوه های آموزشی - پاورپوینتهای آماده

سرطان خون (لوسمی) چیست پمفلت. درباره کامپیوتر و عارضه خستگی و خشکی چشم بیشتر
میکرودرم چیست؟

پوست و مو و زیبایی - میکرودرم چیست؟ - لیزر_بوتاکس_میکرودرم _ قطع ریزش مو _ خال برداری - پوست و
پمفلت های اموزشی بهداشتی

سبک زندگی بهداشتی - پمفلت های اموزشی بهداشتی کلسترول چیست؟ (2) پمفلت - تغذیه سلام قلب سالم (2)
مطلب پمفلت آموزشی درباره ی شپش سر

استرس - مطلب پمفلت آموزشی درباره ی شپش سر - شپش سر چیست؟ شپش سرعفونتی انگلی است كه توسط
سپسیس نوزادی یا عفونت خون نوزادان چیست ؟

دانشجویان پرستاری ساری - سپسیس نوزادی یا عفونت خون نوزادان چیست ؟ - اخبار،علمی،پژوهش
پمفلت های آموزشی بیماران

پرستار عاشق - پمفلت های آموزشی بیماران - - پرستار پولیپ رحمی چیست
پمفلت آموزشي چیست ؟

تحقیقات آموزشی EDUCATIONAL RESEARCH - پمفلت آموزشي چیست ؟ - Educational Research تحقیقات آموزشی سنجش و اندازه
برچسب :