اگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

ردیف

عنوان رشته شغلی

شرایط احراز

محل جغرافیایی مورد تقاضا

جنسيت

تعداد مورد نیاز

طبقه شغلي

رتبه

1.        

پزشک

( 3 نفر )

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی

گلوگاه

زن یا مرد

2

6

مقدماتی

فریدونکنار

زن یا مرد

1

 

1.        

پرستار

(  40 نفر)

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  در رشته پرستاری

بهشهر     ( بیمارستان )

زن يا مرد

3

4

مقدماتي

ساري      ( بیمارستان )

زن يا مرد

9

جويبار     ( بیمارستان )

زن يا مرد

3

سوادكوه

بیمارستان

زن يا مرد

2

مراکز پل سفید و بورخیل

زن یا مرد

2

فریدونکنار     ( بیمارستان )

زن يا مرد

2

نور       ( بیمارستان )

زن يا مرد

2

نوشهر

بیمارستان

زن يا مرد

2

مرکز صلاح الدین کلا

زن یا مرد

1

چالوس

بیمارستان

زن يا مرد

3

مرکز روستائی مرزن آباد

زن یا مرد

1

تنکابن

بیمارستان

زن يا مرد

3

مرکز روستائی شیرود

زن یا مرد

1

رامسر

بیمارستان

زن يا مرد

3

مرکز روستائی رمک

زن یا مرد

1

نکا

مرکز روستائی سوچلما و  ابچین

زن یا مرد

2

 

 

 

 

3.      

کارشناس بهداشت خانواده

(10 نفر زن )

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته بهداشت عمومی  گرایش بهداشت خانواده

نور ( بلده )

زن

1

4

مقدماتي

گلوگاه

زن

4

جويبار

زن

1

سواد کوه

زن

2

محمود آباد

زن

2

4.        

ماما

( 16 نفرزن )

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته  مامائی

ساري

زن

2

4

مقدماتي

گلوگاه

زن

2

بهشهر

زن

2

تنكابن

زن

1

رامسر

زن

2

جویبار

زن

1

آمل

زن

2

نور

زن

1

نوشهر

زن

1

چالوس

زن

1

فریدونکنار

زن

1

5.      

کارشناس آزمایشگاه

(3 نفر)

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته  علوم آزمايشگاهي

ساري

مرد

2

4

مقدماتي

بهشهر

زن

1


 

6.       

مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

(3 نفر)

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته  مدارك پزشكي

قائمشهر

زن يا مرد

1

4

مقدماتي

تنکابن

زن يا مرد

1

آمل

زن يا مرد

1

7.      

کاردان امور فوق برنامه*

4 نفر (زن  )

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته روانشناسی بالینی

ساری ( امورخوابگاه دانشجویان  )

زن

4

4

مقدماتي

8.      

کارشناس مبارزه بابیماریها

(1 نفر مرد )

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماریها

جویبار

مرد

1

4

مقدماتي

9.        

كارشناس آمار موضوعی*

(2  نفر)

دارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته آمار با گرایش آمار  کاربردی ویا آمار ریاضی

ودارا بودن گواهینامه )  ICDLوتسلط کامل برآن)

ساري 

 

( اداره آمار و فناوری اطلاعات )

 

زن يا مرد

1

5

مقدماتي

  مدیریت توسعه سارمان ومنابع انسانی

زن یا مرد

1

10.      

مهندس  تجهیزات پزشکی

 (3 نفر)

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مهندسی پزشکی یا مهندسی برق ( گرایش الکترونیک )

آمل

مرد یا زن

 

1

4

 

مقدماتي

 

جویبار

زن يا مرد

1

چالوس

زن يا مرد

1

11.      

کارشناس امور دارویی

(5 نفر)

دارابودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته  داروسازي

رامسر

زن يا مرد

1

6

مقدماتي

آمل

زن يا مرد

1

نوشهر

زن يا مرد

1

گلوگاه

زن يا مرد

1

بابلسر

زن يا مرد

1


 

12.     

مسئول امور فوریتهای پزشکی

5( نفر مرد )

دارابودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی  از رشته های فوریتهای پزشکی، هوشبری، پرستاري  ویا لیسانس پرستاری

ونیز  دارا بودن گواهینامه رانندگی پایه 2 معتبر ( به استثنای ب 1 )

چالوس

مرد

5

3 و 4

مقدماتي

13.    

کارشناس خدمات آموزشی

( 2 نفر )

دارابودن مدرك تحصیلی  فوق لیسانس در رشته مدیریت آموزشی

ساری

زن يا مرد

2

5

مقدماتي

14.     

کارشناس امور اداری *

(1 نفر)

دارابودن مدرك تحصيلي  لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های گروه مهندسی صنایع با گرایش تجزیه  وتحلیل سیستم ها ،  مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت سیستم ها

 

ساري

مرد

1

4و5

مقدماتي

15.    

کاردان آزمایشگاه

(4 نفر)

دارابودن مدرك تحصيلي كارداني در رشته علوم آزمايشگاهي

ساری

(زن یا مرد)

یک نفر الزاما مرد

2

3

مقدماتي

رامسر

زن یا مرد

1

  بهشهر ( مرکز روستائی زاغمرز )

زن یا مرد

1

16.     

كاردان بهداشت محيط

(2 نفر زن )

دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهداشت محيط

رامسر

زن

1

3

مقدماتي

نوشهر

زن

1

17.    

کاردان مبارزه با بیماریها

(4 نفرمرد )

دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهداشت عمومي گرايش مبارزه با بیماریها

بهشهر

مرد

1

3

مقدماتي

چالوس

مرد

2

رامسر

( مرکز روستائی  اشکور )

مرد

1

 

 

18.    

كاردان بهداشت خانواده

(8نفرزن )

دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهداشت عمومي گرايش بهداشت خانواده 

محمود آباد

زن

1

3

مقدماتي

سوادكوه

زن

1

فريدونكنار

زن

1

گلوگاه

زن

1

تنکابن

زن

1

رامسر

زن

2

جویبار

زن

1

19.     

مسئول پذيرش و مدارك پزشكي

(7 نفر)

دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني در رشته مدارك پزشكي  

ساری

مرد يا زن

1

3

مقدماتي

گلوگاه

زن يا مرد

2

نور ( بلده )

زن یا مرد

1

سوادکوه  ( شیرگاه )

زن یا مرد

1

فریدونکنار

( مرکز روستائی شیر محله)

زن یا مرد

1

نکا

زن یا مرد

1

 

20.     

بهیار

( 6 نفر )

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم  بهیار ی

تنکابن ( مراکز روستائی سلیمان آباد و لشتو  )

زن یا مرد

2

1

مقدماتي

نوشهر (مرکز روستائی  کجور )

زن يا مرد

1

گلوگاه ( مرکز روستائی لمراسک )

مرد يا زن

1

فریدونکنار

مرد يا زن

 

2

21.     

کاردان هوشبری

( 7 نفر )

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته هوشبری

رامسر

زن يا مرد

1

3

مقدماتی

آمل

زن يا مرد

1

قائمشهر

زن يا مرد

1

گلوگاه

زن يا مرد

1

ساري

زن يا مرد

2

چالوس

زن يا مرد

1

22.    

كاردان اتاق عمل

(7 نفر)

دارا بودن مدرك تحصيلي كارداني در رشته اتاق عمل

ساری

مرد يا زن

4

3

مقدماتي

رامسر

زن يا مرد

1

تنکابن

زن يا مرد

1

گلوگاه

زن يا مرد

1

 

 

 

تذکر :  

     1 –  داوطلبان رشته های شغلی که با علامت * مشخص شده است پس از کسب حد نصاب لازم و رعایت اولویت های قانونی به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش جهت مصاحبه تخصصی معرفی میگردند .

2 -   در ردیف 12 جدول گواهینامه نوع ب1  برای رشته شغلی مسئول فوریتهای پزشکی قابل قبول نمیباشد .

 

 

الف) شرایط عمومی استخدام :

1.      تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

2.      تدین به دین مبین اسلام و یا یكی از ادیان رسمی كشور

3.      اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران

4.      انجام خدمت دوره ضرورت  یا معافیت قانونی دائم (ويژه برادران) ( معافیت موقت تحصیلی وکفالت مورد قبول نخواهد بود )

5.      عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

6.       عدم سوء پیشینه و سابقه محكومیت جزائی مؤثر به تأیید مراجع ذیصلاح

7.      داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانائی متناسب با شغل مورد درخواست (برابر تایید پزشکان ذیربط)

8.      عدم اشتغال در دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بصورت رسمی ویا پیمانی و عدم بازخرید یا بازنشستگی

9.   – دارا بودن مدرک تحصیلی  از موسسات آموزش عالی معتبر به استثنای ردیف 20 ( بهیار )  ضمنا  به مدارک تحصیلی   معادل و همسطح  ترتیب اثر داده نخواهد شد )

10.  داشتن حداقل سن  ( 18 ) و حداكثر(35) سال تمام .

 

       موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد   :

الف -  داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ، داوطلبانه(از تاریخ 31/6/59 لغایت 29/5/67) خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه.

ب – جانبازان و رزمندگان داوطلب که  در جبهه های نبرد حق علیه باطل مجروح شده اند  به میزان مدت زمان بستری شده در بیمارستان و یا گواهی  استراحت پزشکی.

ج–  افراد خانواده معظم شهداء،مفقود الاثر ها، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند (شامل :  همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر)  بمیزان 5 سال.

د –  آزادگان برابر قانون از حداکثر سن فوق الذکر معاف می باشند .

ه-  داوطلبانی که تحت پوشش شرکتهای خدماتی در واحدهای تابعه دانشگاه میباشند وقبل از تاریخ 1/7/85 شاغل بوده اند و خدماتشان کماکان ادامه دارد و همچنین نیروهای قراردادی دانشگاه به میزان مدت خدمت حداکثر تا 5 سال .

و -  داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق(مدت اضافه خدمت قابل محاسبه نخواهد بود)

تذکر :          حداكثر ميزان سنوات اضافه شده ناشي از بند هاي تبصره فوق نبايد از 5 سال تجاوز نمايد .

ب ) شرایط اختصاصی :

1.      دارا بودن مدارک تحصیلی معتبر  مورد نیاز برابر شرائط احراز اعلام شده .

2.   داوطلبانی حق شرکت در این آزمون را خواهند داشت که محل تولد و یا دو مقطع از مقاطع تحصیلی آنها در یکی از شهرستانهای ( شهر ، روستا و... ) توابع استان مازندران باشد.

 

3.    تبصره  :    فرزندان پرسنل نیروهای مسلح که 3 سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم ار ابتدائی ، راهنمائی ویا دبیرستان ) در یکی از شهرستانهای ( شهر ، روستا و... ) توابع استان مازندران باشد نیزحق شرکت در آزمون را خواهند داشت .

·       مدارک مورد نیاز جهت ارسال پس از ثبت نام اینترنتی :

1-   تصویر آخرین مدرک تحصیلی صادره از دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی معتبر که تاریخ اخذ آن باید قبل از پایان  مهلت ثبت نام  آزمون باشد  ( به مدرک تحصیلی معادل و همسطح ترتیب اثر داده نخواهد شد .)

2-    تصویر صفحه اول شناسنامه ( در صورت داشتن توضیحات  ، تمام صفحات )

3-    تصویر پشت و روی  کارت ملی

4-    تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( معافیت موقت تحصیلی و موقت كفالت پذیرفته نخواهد شد.)

5-    سه قطعه عكس  4× 3 جدید ، تمام رخ پشت نویسی شده

6-  فتوكپی مدرك پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت آن جهت  رشته هایی که الزام ( مورد نیاز وزارت بهداشت )  به انجام تعهدات قانونی موضوع مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان بوده اند . ضمنا مشمولین مذکور در رشته های مازاد برنیاز وزارت بهداشت در صورتیکه قسمتی از تعهدات خود را انجام داده اند گواهی مربوطه را ارسال نمایند .

7-  اصل فیش بانكی مبنی بر پرداخت مبلغ 000/150 ريال   به حساب جاری  شماره     2178435135007   به نام دانشگاه علوم پزشکی مازندران نزد بانك ملی مرکزی ساری قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران به عنوان حق ثبت نام شرکت در آزمون استخدامی

8-  جهت  داوطلبان رشته شغلی مسئول فوریتهای پزشكی ، تصویر گواهینامه رانندگی پایه دوم ( به استثنای ب 1 )

قابل توجه کلیه داوطلبان استخدام

1- داوطلبان گرامی میبایست کلیه مدارک  مربوط به ثبت نام را پس از انجام ثبت نام اینترنتی از طریق پست سفارشی  و حداکثر تاتاریخ    15/12/88 به آدرس    ساری  سه راه جویبارابتدای بزرگراه بسیج ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ارسال نمایند .به مدارکی که پس از تاریخ مذکور ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین ارسال مدارک بدون ثبت نام اینترنتی به معنی انجام ثبت نام در آزمون نمیباشد  .

2- معیار صدور کارت ورود به جلسه آزمون صرفا اطلاعات درج شده در ثبت نام اینترنتی می باشد  که توسط داوطلب تکمیل می گردد  . بدیهی است پس از برگزاری آزمون ، تنها  مدارک ارسالی پذیرفته شدگان  مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده  هرگونه نقص ومغایرت  موثر این مدارک با فرم  ثبت نام اینترنتی تکمیل شده توسط داوطلب  وشرایط آگهی استخدام ، منجر به تغییر شرایط در اعلام نتیجه آزمون و یا حذف داوطلب خواهد گردید.


 

مراحل ثبت نام:

 1-  لازم است كليه داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام ، مفاد مندرج در اطلاعيه آزمون را به درستي مطالعه نمايند .

    2 ثبت نام اینترنتی :    

         تذکر مهم  :        داوطلب گرامی لطفا  قبل از آغاز ثبت نام موارد ذیل را در دسترس داشته باشید:

  1. فیش بانکی (شماره فیش و کد شعبه در دسترس باشد.)
  1. عکس اسکن شده داوطلب
  2.  لطفا قبل از اقدام به ثبت نام، عكس الكترونيكي  خود را با مشخصات فرمت عكس :  سايز 300×200 پيكسل، حجم حداكثر 40 كيلو بايت با زمينه سفيد آماده نماييد
  1. کد ملی  و  شماره شناسنامه
  1. کد پستی

 3 ارسال مدارک از طریق پست سفارشی (  مطابق مدارک درخواست شده در این آگهی )

  زمان ثبت نام، توزیع كارت ورود به جلسه  برگزاری آزمون :

•        ثبت نام داوطلبان  از تاریخ 3/12/88   تا پایان روز 12/12/88   از طریق پایگاه اینترنتی اعلام شده صورت می پذیرد .

•        با توجه به اینکه مهلت ثبت نام محدود است لذا به متقاضیان استخدام توصیه می شود در همان روزهای اولیه نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

•        داوطلبان میتوانند کارت ورود به جلسه آزمون را  در روزهای    19/12/88   و  20/12/88 از طریق سایت اعلام شده  دریافت نمایند  

•        زمان و محل برگزاری آزمون  در هنگام دریافت كارت آزمون برابر برگ راهنما از طریق سایت اعلام شده به  اطلاع داوطلبان محترم خواهد رسید.

•    در صورتیکه اشکالی در اطلاعات مندرج در کارت  ورود به جلسه آزمون مشاهده گردید  با شماره تلفن های    28-  01512144025  مدیریت توسعه سازمان ومنابع انسانی دانشگاه از ساعت 15 الی 17  تماس حاصل نمایند .


 

نحوة ثبت نام اینترنتی :

ثبت نام در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مازندران فقط بصورت اینترنتی انجام می شود. متقاضیان ثبت نام می توانند با مراجعه به پایگاه ثبت نام الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به آدرس WWW.MAZUMS.AC.IR   از شرایط و ضوابط ثبت نام آگاه شوند. فرم آگهی استخدام بر روی پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و متقاضیان در صورت تمایل می توانند آن را دریافت نموده و مطالعه نمایند.

نکات قابل توجه داوطلبین گرامی قبل از تکمیل فرم ثبت نام

  1. کلیه داوطلبان محترم دقت لازم را در تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی  بعمل آورند، بدیهی است پس از پایان مهلت ثبت نام و استخراج لیست های مربوطه،  هیچگونه تغییری در مفاد فرم ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.
  1. داوطلبان گرامی   میتوانند با استفاده از   شماره پیگیری ، اطلاعات ثبت شده قبلی خود را تا پایان  مهلت ثبت نام (  روز  چهارشنبه  مورخ 12/4/88 )   اصلاح نمایند .
  1.  دقت ناکافی در مطالعه اطلاعیه آزمون می تواند منجر به تکمیل و ارسال اطلاعات نادرست شود که در نهایت موجب بروز مشکلاتی در ثبت نام داوطلبان عزیز خواهد شد. لذا در هنگام  تکمیل فرم ثبت نام ، دقت لازم را بعمل آورید .
  1. هر گونه مسئوليت مربوط به عدم صحت مندرجات ثبت نام و عواقب قانوني ناشي از اين موضوع  بر عهده داوطلب مي باشد .

تذكر مهم :

داوطلبان زماني  موفق به ثبت نام كامل در آزمون مورخ 21/12/88 خواهند شد که ضمن تکمیل کلیه اطلاعات و ارسال مدارک موردنیاز (که از سوی نرم افزار در خواست می شود) موفق به دریافت  شماره پیگیری  شوند. همچنین  لازم است داوطلبان محترم شماره مذکور را جهت پیگیری های بعدی نزد خود محفوظ نگه دارند .


 

مواد آزمون كتبي  :

بمنظورسنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي، آزمونهایي به شرح ذيل از داوطلبان بعمل خواهد آمد.

     الف - براي سنجش اطلاعات وتوانمنديهاي عمومي( شامل : معارف اسلامی ، اطلاعات سیاسی واجتماعی ، ادبیات فارسی و زبان انگلیسی عمومی) امتحان كتبي  بصورت چهار جوابی بعمل خواهد آمد كه40% از كل نمره ه آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.

ب‌-   براي سنجش توانمنديهاي تخصصي و بهگزيني افراد ، آزمون تخصصي و مصاحبه ( در رشته های مورد نیاز )  از اطلاعات مورد نياز رشته شغلي و تحصیلی مورد نظر بعمل خواهد آمد كه در مجموع 60%  نمره كل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد .

تذكرات  :

1-  ایثارگران محترم شامل: جانبازان و آزادگان عزیز انقلاب اسلامی ، خانواده معظم ( شهداء ، اسرا ، مفقودین و جانبازان از كار افتاده كلی كه قادر به انجام كار نمی باشند) و همچنین رزمندگانی كه حداقل 9 ماه متوالی یا 12 ماه متناوب به صورت داوطلبانه از تاریخ 31/6/59  لغایت 29/5/67  در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند و همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید ، جانباز 25 % و بالاتر و آزاده ( اعم از شاغل ، فوت شده ، بازنشسته  و یا ازکار افتاده)  دانشگاه ، به شرط دارا بودن شرایط مذكور در آگهی از اولویت قانونی مقرر برخوردار خواهند بود . ( توضیح اینكه خانواده معظم آزادگان صرفاَ تا یكسال پس از آزادی آزاده از اولویت برخوردار می باشند) .

1-1-    با رعایت بخشنامه های شماره16360/1802 مورخ 9/2/1386 و 14808/ 621 مورخ 10/2/1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور( سابق ) و نامه شماره 74584/1802 مورخ 25/8/87 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،  از کل سهمیه  استخدامی ،  پنج درصد  آن برای استخدام ایثارگران اختصاص دارد که  به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در آزمون شرکت نموده اند انتخاب  خواهند گردید.   ضمنا فرزندان معزز شاهد واجد شرایط ، معاف از  ثبت نام و شرکت در آزمون بوده وبا مراجعه به بنیاد شهیدو امور  ایثارگران استان اقدام نمایند .

2-   بسیجیانی كه حداقل 4 سال سابقه عضویت فعال و مستمر در گردانهای عاشورا / الزهرا ء  را داشته باشند همچنین بسیجیانی كه حداقل (100 ) امتیاز كسب كرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگر در اولویت خواهند بود.

3-  معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از 3٪ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند شد. این داوطلبان موظفند از سوی سازمان بهزیستی استان معرفی نامه لازم را اخذ و همراه سایر مدارک ثبت نام تحویل نمایند .

1-3– این افراد بایستی بنا به تایید کميسیون پزشکی دانشگاه از حداقل توانایی جسمی، ذهنی و حرکتی لازم برای انجام وظایف شغلی که برای آن استخدام  می شوند برخوردار باشند.

4-  مشمولین بندهای 1و 2 و 3 تذكرات ( ایثارگران و اعضاء گردانهای عاشورا و معلولین عادی ) ضروریست گواهی خود را از مراجع ذیصلاح ( بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  – نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، امور جهاد گران وزارت جهاد كشاورزی و مدیریت توانبخشی سازمان بهزیستی استان) حسب مورد اخذ و همراه با سایر مدارك تحویل نمایند.( گواهی جانبازان الزاماَ با قید درصد جانبازی و خانواده جانبازان با قید  از كارافتاده کلی مبنی بر قادر به كار نبودن ایشان به تائید بنیاد فوق الذكر رسیده باشد) . ضمناً خانواده محترم شهداء می بایست در صورت دارا بودن كارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  ،  تصویر آن و در غیر اینصورت گواهی از بنیاد مذكور را اخذ و ارائه نمایند.

 

5-  داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی تا سقف 50٪ از كل مجوز های استخدامی اعلام شده در صورت کسب حد نصاب نمره  از اولویت لازم برخوردار می باشند. بديهي است متقاضيان بومي كه در آزمون رتبه بالاتري را نسبت به ساير متقاضيان كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% نخواهد شد .

6-     ضمنأ منظور از داوطلبان بومی به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند :

الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد . ( بر اساس آخرین تقسیمات کشوری )

ب- حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان)  را در محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد.

ج - فرزندان پرسنل نیرو های مسلح در صورتی که محل تحصیل آنها (اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان ) ( حداقل به مدت 3 سال ) با محل مورد تقاضای استخدام یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند.

* داوطلبان موضوع این بند بایستی تائیدیه  مقاطع تحصیلی خود را از واحد آموزشی ذیربط دریافت و به همراه سایر مدارك مورد نیاز تحویل نمایند .

** مشمولین قسمت ج از بند6  تذكرات ،   بایستی تائیدیه اشتغال والد یا والده خود را از یگان مربوطه اخذ و به همراه سایر مدارك تحویل نمایند.

7-  اعمال اولویت ها در آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:

   الف- ایثارگران ( به میزان تعیین شده در قانون تسهیلات استخدامی ایثارگران و اصلاحات بعدی آن)، همچنین یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25 % و بالاتر و آزاده (اعم از شاغل ، فوت شده ، بازنشسته یا از کار ا فتاده ) دانشگاه  

   ب- معلولین عادی به میزان 3% از کل مجوزهای استخدامی

   ج-  متقاضیان بومی تا 50% از کل مجوز های استخدامی ( در صورت کسب حد نصاب نمره در آزمون )    

    د -  کارکنان قراردادی و فرزندان کارمندان شاغل وبازنشسته دانشگاه  در شرایط مساوی و در صورت کسب حد نصاب نمره در آزمون

  هـ - بسیجیانی که حداقل چهار سال سابقه خدمت عضویت فعال و مستمر در گردان های عاشورا و الزهرا را داشته باشند و همچنین بسیجیانی که حد اقل 100 امتیاز کسب کرده اند با ارائه گواهی مربوطه به شرط دارا بودن شرایط مساوی با سایر داوطلبان غیر ایثارگر در صورت کسب حد نصاب در اولویت خواهند بود.

 

   8 - انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون  با رعایت اولویت های قانونی  می باشد و در مواردی که نمره کل دو داوطلب یکسان باشد نمره آزمون اختصاصی ملاک انتخاب  خواهد بود ودر صورت برابر بودن نمره اختصاصی ، نمره آزمون تخصصی کتبی  که مجدد  برگزار میگردد ملاک عمل خواهد بود .

تبصره :      (حد نصاب قبولی در آزمون کسب حداقل 60 درصد نمره کل آزمون  میباشد )

9        -  داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند كه به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصلاح از خدمت دولتی منع شده باشند.

10-  شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی بالاتر و پایین تر  از مدرک تحصیلی مورد نیاز رشته شغلی مندرج در آگهی استخدام ممنوع می باشد.

11-  پذیرقته شدگان در آزمون مکلفند در هنگام استخدام ، اصل مدارک ارسالی مورد درخواست را به دانشگاه ارائه نمایند ضمنا  در هريك از مراحل استخدام ، چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب محرز شود موضوع استخدام ( مراحل طی شده ) كان لم يكن تلقي خواهد شد. و حتی در صورت صدور حكم استخدامي، حكم صادره لغو و بلا اثر مي گردد.

12-  افرادی كه در حال گذراندن خدمت طرح نیروی انسانی  در واحدهای تابعه این دانشگاه  می باشند می توانند در صورت تمایل وداشتن شرایط احراز مندرج در آگهی ، با ارائه گواهی مبنی بر اشتغال به طرح برای همان شغلی كه به آن اشتغال دارند داوطلب استخدام شوند  بدیهی است  افرادی که در حال گذراندن طرح نیروی انسانی خود در غیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران هستند حق شرکت در این آزمون را نخواهند داشت .

13-   مدارك تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتیجه ) بایستی به تائید سازمان مركزی دانشگاه مذكور برسد.

14-لیست اولیه پذیرفته شدگان آزمون معادل  یک ونیم برابر مورد نیاز در هر رشته شغلی ( به استثناء رشته های مشمول مصاحبه ) پس از لحاظ اولویت های قانونی مندرج در این آگهی و به ترتیب نمرات فضلی به عنوان نتایج اولیه ( اعم از نفرات اصلی وذخیره ) به هسته گزینش اعلام خواهد شد  .

تبصره :           پذیرفته شدگان  رشته های مشمول مصاحبه  به میزان سه برابر مورد نیاز در هر رشته شغلی  جهت انجام مصاحبه اعلام خواهد شد 

15-   . مراحل استخدام و شروع به كار پذيرفته شدگان نهائی پس از تایید صلاحیت توسط  هسته گزينش دانشگاه خواهد بود .

16- كليه پذيرفته شدگان متعهد خواهند بود كه پس از استخدام و درصورت تمديد قرارداد ساليانه حداقل به مدت پنج سال ( غیر بومی ) واستفاده كنندگان از اولويت بومي به مدت ده سال در محل جغرافيايي مورد نظر خدمت نمايد.

تاکید میگردد داوطلبان عزیز  در تکمیل فرم ثبت نام در انتخاب عنوان رشته شغلی و محل جغرافیائی اشتغال مورد درخواست  ( مطابق جدول شماره 1   )  دقت کافی را بعمل آورند  .

مجددا تاکید می گردد  كليه داوطلبان محترم قبل از شروع ثبت نام ، مفاد مندرج در اطلاعيه آزمون را به درستي مطالعه نمايند .


مطالب مشابه :


استخدام استانداری مازندران ۹۲+اعلام نتایج سازمان صنعت و معدن

آدرس محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دکتر فیاض بخش بهزیستی مازندران با
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

مي‌رساند كه كارتهاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون دانشگاه مازندران
اگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

اگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مازندران کارت ورود به جلسه آزمون بهزیستی استان) حسب
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

نامه از سازمان بهزیستی به نماینده سازمان سنجش مازندران. کارت ورود به جلسه
تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، كارت هاي ورود به جلسه براي مازندران
دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی سال93 و ویرایش اطلاعات

دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه جامع مازندران کاربردی بهزیستی
اطلاعیه سازمان سنجش در باره زمان دریافت کارت ورود به جلسه و سایر شرایط کنکور دوره های فراگیر کلیه مق

اطلاعیه سازمان سنجش در باره زمان دریافت کارت ورود به جلسه و مازندران ورود به جلسه
محل دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد سال92 دولتی و محل رفع نقص و ویرایش کارت ارشد

سازمان بهزیستی کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی و جويبار استان مازندران مي
دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه ویرایش اطلاعات کنکور کاردانی پیوسته و ناپیوسته علمی کاربردی مهر90

دریافت کارت ورود به جلسه و نحوه بسته شدن درهاي ورود به جلسه آزمون مازندران
برچسب :