تابع var (واریانس)

شکل کلی تابع

 

=var(number1;number2;000000)

کاربرد:این تابع واریانس مجموعه ای از اعداد را محاسبه می کند.

نکته :  

 

برای محاسبه واریانس بدون استفاده از این فرمول به طور مثال باید در خانه A1 تا A10 اعدادی را وارد کنیم سپس در خانه A12 میانگین این اعداد را بگیریم و در خانه B1 عدد موجود در A1 را از میانگین موجود در A12 کسر کنیم و تا خانه B10 این فرمول را ادامه دهیم سپس در خانه C1 تا C10 ارقام موجود در خانه B1 تا B10 را به توان 2 برسانیم ومجموع C1 تا C10 را بدست آوریم که همان واریانس است ولی به جای این همه کار در ابتدا می توانیم تابع Devsq را نوشته و فقط خانه A1 تا A10 را انتخاب کنیم و واریانس را بدست آوریم.


مطالب مشابه :


انحراف معیار

کاربرد آمار در پژوهش های که در آن σ انحراف معیار است که برابر است با ریشه‌ی دوم واریانس.
بررسی تحلیل واریانس چند متغییره و تحلیل کواریانس چند متغییره

بررسی تحلیل واریانس چند متغییره و و مفروضات ان ذکر شده و سپس یک نمونه کاربرد حرفه
شاخص های پراكندگي

دامنه تغییرات، واریانس، انحراف معیار کاربرد این سطوح را می توان در تعیین فاصله ی
تابع var (واریانس)

اكسل - تابع var (واریانس) - شکل کلی تابع =var(number1;number2;000000) کاربرد:این تابع واریانس مجموعه ای از
+واریانس دوم دبیرستان +مقاله انالیز واریانس +محاسبه فرمول واریانس +تحلیل واریانس چند عاملی +واریانس

+واریانس دوم دبیرستان +مقاله انالیز واریانس +محاسبه فرمول واریانس +تحلیل واریانس چند عاملی
کاربرد اجرای آنالیز واریانس همراه با SPC در بهبود فرآیندها

وبلاگ تخصصی مهندسي صنايع - کاربرد اجرای آنالیز واریانس همراه با spc در بهبود فرآیندها - بانک
10 آزمون کاربردی در نرم افزار spss

آزمون تحلیل واریانس anova: کاربرد آن در نیکویی برازش(میزان انطباق)
تحلیل عاملی چیست؟

3- واریانس خطا: ناشی از بی اعتباری در داده های جمع آوری شده و یا شانس و تصادف در اندازه گیری
آزمون تحلیل واریانس/ کوواریانس چند متغیره یا مانووا

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - آزمون تحلیل واریانس/ کوواریانس چند متغیره یا مانووا - روش
آزمون های آماری

کاربرد آن در نیکویی برازش(میزان انطباق) · واریانس های دو گروه یکسان باشد.
برچسب :