برنامه درسی طرح پنج معماری - مجتمع مسکونی - برنامه هفتگي طرح

به نام او؛ با ياد او

urmia-university.jpg

دانشگاه اروميه

دانشکده هنر

گروه معماري

دوره مهندسي معماري ( کارشناسي پیوسته )

نيمسال دوم تحصيلي ۹۱– ۱۳۹۰

درس : طرح معماري پنج

home-symbol.jpg

1. کلیات

2. موضوع طرح

3. برنامه فعاليت آتليه

4. مقررات و ضوابط کمی و کیفی مجتمع های مسکونی و بهره برداران

5. مراحل اساسی طرح

6. کليت فضايي سايت

7. برنامه هفتگي طرح

• جلسه اول تا هفتم : تعاريف فعاليت ، اسكيس کانسپت اولیه طرح ، شناخت و تحلیل سایت

• طرح مسأله و اهميت موضوع ، مفاهیم مبانی و فلسفه مجتمع های مسکونی ، اسکیس کانسپت اولیه مفهومی ، مطالعات اجمالی و تحلیل سایت و ...

• جلسه هشتم تا بيست و پنجم : نقد فعاليتها و تبيين ادامه کار ، کرکسيون ايده ، فرم و عملکرد و نقشه ها و مدارک

• جمع بندي شناخت وضع موجود و اطلاعات کلي طرح .

• تبيين و شرح کانسپت کلي و ايدئوگرام طرح .

• فلسفه طرح و ديدگاه طراح و ...

• بررسي روند سريع از سؤال تا جواب.

• تعيين نقاط مبناي طراحي (Stone Mile ).

• تدوين برنامه فيزيکي مورد نظر طراح.

• تهيه ماکت هاي اتود حجمی فرم و روند طراحي.

• تعيين معماري طرح ، نظم عمومي و عملکردي ، نظم ارتباطات ، سبک و الگوي معماري .

• لکه گذاري و تعيين محدوده ها، ارتباطات سواره، پياده و توقفگاه ها، عناصر فضاهاي باز ، نيمه باز و بسته.

• كركسيون و نقد ايده ي طرح به همراه ماکت های حجمی و مدارک ترسیمی .

• اتود و کرکسيون تشکيل خطوط اصلي و فرم کلي فضای طراحی محله‌ای .

• طراحي فضاهاي اصلي و فرعي، قلب مجموعه و نقاط فعال، چشم اندازها، فضاهاي فيگور و زمينه، موسيقي فضا، ترکيب مصالح و ...

• كركسيون سايت پلان، پلان تیپ واحد های مسکونی و طبقات ، برش ها و نماهای کلی .

• تهیه مدارک معماری بلوک های مسکونی.

(برنامه کاري متناسب با فعاليت فردي و رشد مجموعه کلاس در پايان هر جلسه براي جلسه بعدي اعلام مي گردد. )

• جلسه بيست و ششم : تحويل موقت

شامل مدارك :

• محله شهري استقرار طرح 2000/1

• سايت پلان500/1

• ماكت حجمي سايت 500/1

• واحد همسايگي واحدهاي مسكوني 200/1

• مدارك معماري واحدهاي مسكوني 100/1

• نقشه هاي جزئي مبين كيفيت ها و ترتیب و طرح بندی فضاهاي مجموعه

• پرسپكتيوهاي ( ديد پرنده و انساني) از فضاهاي مشترك مجموعه، فضاهاي عمومي، واحدهاي همسايگي و كليت مجموعه.

• آلبوم فعاليت هاي کلاسي ؛ شامل : اسکيس هاي طول ترم ، پوستي هاي اتود در قطع A3 و مجموعه مطالعات .

• جلسه بيست هفتم تا بیست و نهم : کرکسيون تکميلي ايده ، فرم و عملکرد

• نقد پروژه ها .

• كركسيون هاي تکميلي و اتمام فرآيند سؤال تا جواب .

• كركسيون ارائه نهايي ، شيت بندي و تأييد مدارک و مستندات و ماکت .

• جلسه سی ام : ژوژمان نهايي و شروع ارزشيابي

• نحوه ژوژمان و فضاي اختصاصي نمايش کارها در موعد مقرر اعلام خواهد شد.

8. مدارک مورد نياز در روز ژوژمان نهايي

9. معيار ارزشيابي

با آرزوي موفقيت و پيروزي

گروه اساتید طرح معماری پنج

بهمن ماه ۱۳۹۰


مطالب مشابه :


چگونگی شیت بندی طرح معماری

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - چگونگی شیت بندی طرح معماری - طراحی معماری با هدف آشنایی
طرح منتخب گروه معماری "Steven Holl" برای مسابقه طراحی مدرسه هنر گلاسکو

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - طرح منتخب گروه معماری "Steven Holl" برای مسابقه طراحی مدرسه
مطالعات جغرافیایی

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
مفاهیم طراحی، ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه ها

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
موضوع طرح "طرح معماری یک"

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
برنامه درسی طرح پنج معماری - مجتمع مسکونی - برنامه هفتگي طرح

طراحی معماری پنج ؛ طراحی یک مجتمع مسکونی است که از پیچیدگی کافی طراحی برخوردار است.
برنامه درس "طرح معماری یک"

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
پایان نامه طراحی "دانشکده معماری"

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - پایان نامه طراحی "دانشکده معماری" - طراحی معماری با هدف
چگونگی شیت بندی طرح معماری

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
برچسب :