سوالات فن آوری آموزشی - فریبا امیدی

به نام خدا

 

عنوان پروژه :طراحی فرصتهای یادگیری

واحدعملی فناوری اموزشی

رشته تحصیلی: علوم تربیتی (گرایش پیش دبستانی ودبستانی)

نام و نام خانوادگی: فریبا امیدی

استاد راهنما: اقای شیخی

دانشگاه: پیام نور بویین زهرا

 

بهار 91

 

بیست سوال تستی فناوری اموزشی

1.انچه توجه متخصصان اموزشی را به فناوری اموزشی جلب کرده این است که:

الف.دوتضاد فکری بین یادگیری وجود دارد

ب.تمرینات اموزشی سنتی هنوز درحال اجرااست

ج.چگونه فرصت های یادگیری راطراحی کنند

د.اصل کارایی یاتولید کارامدتر

2.کتاب اصل یادگیری ازکیست؟

الف.تیلور

ب.ثورندایک

ج.میگر

د.اسکینر

3.فردریک تیلورچه روشی را برای حرکات کارگردان درخط تولید بکار گرفت؟

الف.روش فرایندارزیابی وبالا رفتن تولید

ب.روش جنبش کارایی

ج.روش علمی که رفتار انسانی راکنترل کند

د.روش تولید درصنعت

4.ثورندایک درکتاب اصول یادگیری می گوید یادگیری زمانی رخ میدهد که:

الف.همراه با یادگیری شرطی باشد

ب.تغییر در رفتار رخ دهد

ج.همراه با تمرینات مکرر باشد

د.گزینه الف و ج

5.فردریک تیلور در سخنرانی خود چهار عنصر اصلی کارایی راذکر کرد کدام یک جزاین چهار عنصر میباشد؟

الف.داشتن شیوه جدید

ب.داشتن هدف مشخص

ج.داشتن ابزاروبرنامه ریزی جدید

د. داشتن موادسمعی وبصری

6.جنبش کارایی تیلور در کار صنعت بیشتر متوجه چه کسانی قرار گرفت؟

الف.صنعتگران

ب.کارگران

ج.کارخانه داران

د. همه موارد

7.الگوی اموزش برنامه ای/هدفهای رفتار اموزشی/یادگیری تسلط/شرایط یادگیری به ترتیب برای کدام دانشمند است؟

الف.اسکینر،گانیه،تیلور،ثورندایک

ب.تیلور،بلوم،میگر،گانیه

ج.اسگینر،گانیه،ثورندایک،میگر

د.اسکینر،میگر،بلوم،گانیه

8.پدر نظریه شرطی شدن عامل کیست؟

الف.گانیه

ب.اسکینر

ج.بلوم

د.تیلور

9.میگردرباره استفاده از هدفهای رفتاری چه می گوید؟

الف.پیش از اینکه برای اموزش اماده شوید باید بتوانید هدفهای رفتاری خودرابیان کنید.

ب.پیش از اینکه روش خودراانتخاب کنیدهدفهای خودرابیان کنید

ج.ابتداروش کامل ومشخصی داشته باشیم بعد هدفهای خودرابیان کنیم

د.گزینه الف و ب

10.تحقیق معروف هشت ساله از کیست؟

الف.تیلور

ب.بلوم

ج.تایلر

د.گانیه

11.براساس دیدگاه ساختگرایی،بروکس وبروکس که برپنج پایه استوار است کدام گزینه  جزان نمی باشد؟

الف.جویاشدن نظردانش اموزان وارزش دادن به ان

ب.مطرح کردن مشکلات مربوط به دانش اموزان

ج.ارزشیابی یادگیری دانش اموزان

د.فراهم اوردن موقعیتی امن برای دانش اموزان ومعلمان

12.چهار مرحله میگردرفرایند اموزشی کدام است؟

الف.تجزیه وتحلیل،توسعه، اجرا ،اصلاح

ب.توسعه،اجرا،تولید،ارزشیابی

ج.ارزشیابی،اصلاح،اجرا،اموزش

د.تعیین،اصلاح،تجزیه،توسعه

13.مرحله نهایی میگر درفرایند اموزشی کدام است؟

الف.اصلاح،تعیین میزان موثربودن اموزش

ب.توسعه وتولید،ابزار ارزشیابی

ج.تجزیه وتحلیل،بازدهی مهارتهای اصلی

د.هیچکدام

14.الگوی شرایط یادگیری گانیه بر چه اساسی استوار است؟

الف.براساس مفهوم یادگیری به شکل یکسان

ب.براساس درک یادگیری درانسان وارتباط با اموزش

ج.هیچ اساس خاصی درالگوی گانیه وجود ندارد

د.گزینه الف وب

15.کدام گزینه جز نظریه گانیه در موردشرایط یادگیری نیست؟

الف.اموزش موجب یاداوری مطالب اموخته شده قبلی می شود

ب.اموزش شامل وقایع بیرونی است

ج.اموزش بایدبا تکرار همراه گردد

د.دراموزش مسائل شناختی و فکری معمابرانگیزبه فراگیران داده شود

16.به الگویی که دران طراحی اموزشی سنتی بکاربرده شده واستفاده ازرایانه اتفاق افتاد راچه گویند؟

الف.سنتی،سیستم یادگیری یکپارچه

ب.صنعتی،سیستم یادگیری یکپارچه

ج.صنعتی،مدل یکپارچه

د.سنتی،مدل یکپارچه

17.یادگیری درالگوی وابسته به مدل کارایی چه نوع یادگیری محسوب می شودوبه چه یادگیری ومهارتی تاکید دارد؟

الف.جمعی/بزرگ

ب.فردی/کوچک

ج.جمعی وفردی/بزرگ

د.هیچکدام

18.یادگیری در مدرسه وخارج از مدرسه راچه کسی درچهارعامل متمایز کرده است؟

الف.گانیه

ب.میگر

ج.رزنیک

د.ساختگرایان

19.طراحی فرصتهای یادگیری برای دانش اموزان امروزی بادوعامل صورت میگیرد:

الف.ساختگرایی،قدرت فناوری امروزی

ب.ساختگرایی وتولید مدل کارایی

ج.نواوری وخلاقیت

د.هیچکدام

20.کدام گزینه جزء چهاراصل ساختگرایی نیست؟

الف.معرفت و دانش به ساختار های گذشته انسان بستگی دارد

ب.یادگیری تشکل یافته نواوری وخلاقیت است

ج.ساختارهای فکری ازسیستم های درونی وبرون سازی انجام می گیرد

د.یادگیری ازفرایندمکانیکی جمع اوری وانباشتن علم ومعرفت است

                            پاسخنامه

1.      ج

2.      ب

3.      الف

4.      الف

5.      ب

6.       ج

7.      د

8.      ب

9.      د

10.  ج

11.  د

12.  الف

13.  الف

14.  ب

15.  ج

16.  الف

17.  ب

18.  ج

19.  ج

20.  د

 

 


مطالب مشابه :


سیلابس رشته کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشگاه جامع علمی کاربردی صنعت دانشگاه جامع علمی کاربردی خانه کارگر واحد کرج .
معرفی سایت ebay

به طوری که سایت ebay به بازاریابی دانشگاه علمی و کاربردی واحد خانه کارگر کرج تاسیس
سوالات آموزش بزرگسالان - زهرا عبدلی - دانشگاه ملارد

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
دکتری کارآفرینی در دانشگاه آزاد

دکتری کارآفرینی در دانشگاه دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر کرج.
سوالات فن آوری آموزشی - فریبا امیدی

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات آموزش بزرگسالان - طاهره مهرپور

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
سوالات فن آوری آموزشی - روح اله ناصری

فعالیتهای دانشجویان علمی کاربردی خانه کارگر کرج سایت دانشگاه دانشگاه علمی و کاربردی
برچسب :