آیین‌نامه جدید شرایط اعطای نمایندگی بیمه تصویب شد

شورای‌عالی بیمه در راستای بازنگری آیین نامه‌های این شورا، آیین‌نامه 75 را با نام "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه"تصویب و آن را جایگزین آیین‌نامه 57 کرد که این آیین‌نامه از ابتدای آبان لازم‌الاجرا است. bime111.jpg
 شورای‌عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، در جلسه مورخ 1391/06/06 "آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه" را مشتمل بر 30 ماده و 30 تبصره به شرح ذیل تصویب نمود.
فصل اول: تعریف و شرایط اعطای پروانه نمایندگی بیمه
ماده1- نماینده بیمه که در این آیین‌نامه اختصاراً «نماینده» نامیده می‌شود، شخص حقیقی یا حقوقی است که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مفاد این آیین‌نامه و سایر مصوبات شورای‌عالی بیمه، مجاز به عرضه خدمات بیمه‌ای به نمایندگی از طرف یک شرکت بیمه طرف قرارداد می‌باشد.
تبصره1- شرکت بیمه می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود در صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت در رشته‌های مختلف بیمه را بر اساس رتبه‌ نمایندگان بیمه، به نماینده تفویض نماید.
تبصره2- رتبه‌بندی نمایندگان بیمه حقیقی و حقوقی طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران توسط شرکت‌های بیمه و یا موسسات رتبه‌بندی که مورد تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌باشند انجام خواهد شد.
تبصره3- مقررات این آیین‌نامه شامل نمایندگانی است که در داخل کشور فعالیت می‌کنند. اعطای نمایندگی بیمه در خارج از کشور مستلزم اخذ موافقت قبلی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بر اساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران خواهد بود.
ماده 2- پروانه نمایندگی بیمه توسط شرکت بیمه پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران در همه رشته‌ها یا رشته‌های بیمه‌ای معین صادر خواهد شد. مدت اعتبار قرارداد و پروانه نمایندگی سه سال است و شرکت بیمه می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه و احراز شرایط مربوط و گذراندن دوره‌های آموزشی لازم توسط نماینده پروانه وی را تمدید نماید. در هر حال اعتبار پروانه نمایندگی منوط به اعتبار قرار داد نمایندگی بیمه است.
ماده 3- شرکت بیمه موظف است شرایط اعطای نمایندگی بیمه را از طرق مقتضی، به ویژه درج در پایگاه اینترنتی خود به اطلاع عموم برساند.
ماده 4- مسئولیت احراز صحت شرایط لازم در مورد هر یک از متقاضیان اخذ پروانه نمایندگی بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) بر عهده شرکت بیمة مربوط است.
ماده 5- شخص حقیقی متقاضی اخذ پروانة نمایندگی بیمه باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب) اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور.
پ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ت) عدم حجر.
ث) نداشتن سـوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت به جرایم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری.
ج) داشتن گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم (برای آقایان).
چ) داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته بیمـه (و یا سایر رشته‌ها با گرایش بیمه) بدون نیاز به داشتن سابقه کار بیمه‌ای، یا حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌های مرتبط (شامل اقتصاد، امور مالی، حسابداری، آمار، مدیریت و حقوق) با یک سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک کارشناسی در سایر رشته‌ها با دو سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی، یا حداقل مدرک دیپلم با سه سال سابقه کار بیمه‌ای فنی و تخصصی.
تبصره 1- متقاضیان فاقد سابقه کار، باید دوره آموزشی مربوط را حداقل به‌ مدت 120 ساعت طبق دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در شرکت بیمه ویا موسسات آموزشی مورد تأیید بیمه مرکزی ج.ا.ایران گذرانده و گواهی‌نامه قبولی را ارایه نمایند.
تبصره 2- اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق‌دیپلم، منوط به موافقت کتبی مدیرعامل شرکت بیمه ذیربط خواهد بود.
ح) موفقیت در آزمون نمایندگی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
تبصره – بیمه مرکزی می‌تواند برگزاری آزمون نمایندگی بیمه را به شرکت‌های بیمه یا مؤسسات آموزشی ذیصلاح یا پژوهشکده بیمه تفویض نماید.
خ) گذراندن دوره کارآموزی به مدت 15 روز اداری در شرکت بیمه مربوطه برای کلیه متقاضیان نمایندگی بیمه.
ماده 6- اعطای نمایندگی حقوقی بیمه منوط به احراز شرایط زیر و ارایه آنها به شرکت بیمه مربوطه است:
1-      تشکیل و ثبت در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تعاونی متعارف.
2-      تهیه اساسنامه طبق نمونه ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران.
3-      موضوع فعالیت نماینده حقوقی به طور انحصاری نمایندگی بیمه باشد.
4-      تعداد اعضای هیئت مدیره حداقل سه نفر باشد.
5-      داشتن حداقل یک میلیارد ریال سرمایه اولیه.
6-      ارایه گواهی‌نامه بانک حاکی از تأدیه قسمت نقدی سرمایه، حداقل به مقدار 50 درصد کل سرمایه نماینده حقوقی.
7-      ارایه صورت کامل اسامی سهامداران، مدیران و میزان سهام هر یک از آنها.
8-      ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مدیران مطابق بند ث ماده 5 این آیین‌نامه.
9-       مدیرعامل و حداقل یک عضو بیمه‌ای هیئت مدیره باید واجد شرایط مندرج در ماده 5 این آیین‌نامه باشند.
10- ارایه صورت‌جلسات مجمع عمومی مؤسس و هیئت مدیره.
11- ارایه اظهارنامه ثبت نمایندگی حقوقی و تأییدیه نام آن.
تبصره 1- سهامداران نمایندگی حقوقی باید صرفاً اشخاص حقیقی باشند و مکلفند مبلغ تعهدی سرمایه خود را حداکثر ظرف مدت دو سال تأدیه نمایند.
تبصره 2- مشارکت اشخاص حقوقی در سهام نمایندگی حقوقی بیمه، پس از تایید بیمه مرکزی ج.ا.ایران امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 3- مدیرعامل، اعضای هیئت ‌مدیره و کارکنان شاغل شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران و مؤسسات وابسته به آنها (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی)، کارگزاران (دلالان رسمی) بیمه، نمایندگان بیمه و ارزیابان خسارت بیمه ای و کارکنان هر یک از آنها نمی‌توانند در نمایندگی حقوقی بیمه سمت و یا سهم داشته باشند.
ماده 7- ثبت نمایندگی حقوقی و هرگونه تغییرات بعدی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه، میزان سرمایه، ترکیب سهامداران، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیرة آن، موکول به رعایت مقررات این آیین‌نامه، اعلام شرکت بیمه طرف قرارداد و موافقت بیمه مرکزی ج.ا.ایران است.
ماده 8- نماینده حقوقی موظف است ترازنامه و حساب سود و زیان خود را طبق فرم نمونه‌ای که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و به شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌نماید، تنظیم کند و پس از تصویب در مجمع عمومی سهامداران خود، نسخه‌ای از آن را برای بررسی و تائید به شرکت بیمه طرف قرارداد ارسال نماید.
تبصره 1- شرکت بیمه موظف است حداکثر تا پایان مرداد هر سال، ترازنامه و حساب سود و زیان هر یک از نمایندگان حقوقی خود را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال کند.
تبصره 2- نماینده حقوقی موظف است در هر سال مالی حداقل 10 درصد از سود سالانه خود را تا سقف سرمایه به عنوان اندوخته سرمایه ای در حساب‌های خود منظور نماید.
ماده 9- نماینده حقیقی و مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره، مسئول شعبه و سهامداران نمایندگی حقوقی نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) باشند یا به عنوان نماینده شرکت بیمه دیگر یا کارگزار بیمه فعالیت کنند. علاوه بر این، اشخاص مذکور نمی‌توانند در سایر نمایندگی‌های حقوقی یا کارگزاری‌های حقوقی بیمه شاغل بوده و یا سمت و سهم داشته باشند.
تبصره- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و کارکنان شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و ساعتی) شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران نمی‌توانند به عنوان نماینده حقیقی فعالیت نمایند و یا در نمایندگی‌های حقوقی، سمت یا سهم داشته باشند.
ماده 10- شرکت بیمه می‌تواند بر اساس ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی ج.ا.ایران به نمایندگی حقوقی خود اجازه تأسیس شعبه بدهد مشروط بر آنکه مسئول شعبه حائز شرایط نماینده حقیقی باشد.
فصل دوم: حقوق و تکالیف شرکت بیمه و نماینده
ماده 11- شرکت بیمه مکلف است:
1-       در قرارداد نمایندگی موارد زیر را درج نماید:
1-1-    مشخصات‌ کامل و نشانی‌ طرفین‌ قرارداد.
1-2-    حدود اختیارات‌، حقوق و تعهدات طرفین قرارداد.
1-3-    میزان کارمزد و نحوه پرداخت آن به‌ تفکیک‌ رشته‌های‌ بیمه‌ و تغییرات آن در موارد بازخرید، فسخ، ابطال یا هر گونه تغییر دیگری دربیمه‌نامه.
1-4-    مدت‌ قرارداد نمایندگی.
1-5-    میزان‌ و نوع‌ تضمین‌ دریافتی‌ از نماینده‌ به‌ منظور تأمین‌ و تضمین‌ حقوق‌ و مطالبات‌ بیمه‌گذاران‌، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذی‌نفع و شرکت بیمه.
1-6-    ممنوعیت‌ انعقاد قرارداد نمایندگی توسط نماینده‌ با سایر شرکت‌های‌ بیمه‌ در مدت‌ اعتبار قرارداد.
1-7-    مواردی که موجب محدود نمودن‌ فعالیت‌ و یا تعلیق‌ یا فسخ‌ قرارداد نمایندگی بیمه می‌شود و نحوه اجرای آن.
1-8-    ارجاع‌ رسیدگی‌ به‌ اختلاف‌ احتمالی شرکت بیمه‌ و نماینده‌ به هیئت موضوع ماده 20 این آیین‌نامه.
1-9-    شمول مصوبات جدید شورای عالی بیمه بر شرایط قرارداد نمایندگی.
1-10-      مشخصات مدیران صاحب امضای مجاز نمایندگی حقوقی.
2-        بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم و مربوط را به‌موقع به نماینده ابلاغ نماید.
3-        نام و کد نماینده را در بیمه نامه ای که بنا به پیشنهاد او صادر می‌شود، درج نماید.
4-        در صورت لغو پروانه نمایندگی، مراتب را بلافاصله از طرق مقتضی به اطلاع بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گذاران برساند و برای استرداد پروانه و جمع‌آوری تابلو، سربرگ، مهر، اسناد و مدارک مربوط اقدام نماید.
5-         اگر چند نماینده برای یک نوع بیمه، نرخ و شرایط خواسته باشند نرخ و شرایط یکسان را به آنها اعلام نماید.
تبصره 1- شرکت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به وسیلة نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای کتبی بیمه‌گذار.
تبصره 2- درصورتی که شرکت بیمه، پیشنهاد نماینده‌ای را رد کند، نمی‌تواند همان پیشنهاد را از طریق دیگری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم قبول نماید.
6-        زیرساخت‌های فیزیکی و امکانات نرم افزاری لازم برای فروش بیمه در فضای مجازی توسط نمایندگان و برقراری ارتباط الکترونیکی همزمان بین نماینده، شرکت بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران فراهم نماید.
7-        در صورت فوت یا حجر نماینده حقیقی یا توقف فعالیت نماینده طبق توافق و نبودن شرط خلاف در قرارداد نمایندگی، ارزش پرتفوی نماینده را پرداخت یا با انتقال آن به نماینده دیگر همان شرکت موافقت نماید. ارزش پرتفوی نماینده و نحوة محاسبه آن با توافق طرفین در قرارداد نمایندگی تعیین می شود.
تبصره- بیمه‌نامه‌هایی که از طرف یا به پیشنهاد نماینده توسط شرکت بیمه صادر می‌شود پرتفوی نماینده محسوب می‌شود.
ماده 12- نماینده مکلف است:
1-    کد و نام نماینده و نام شرکت بیمه طرف قرارداد را در تابلو، سربرگ، مهر، آگهی‌ و در پایگاه اطلاع رسانی خود (در صورت وجود) درج نماید. نام شرکت بیمه باید با حروف درشت‌تر از نام و کد نماینده درج شود.
تبصره– تابلو نمایندگان هر شرکت بیمه و مندرجات آن باید متحدالشکل بوده و نمونه آن باید توسط شرکت بیمه ذیربط پیشنهاد و به تصویب بیمه مرکزی ج.ا.ایران رسیده باشد.
2-    اطلاعات لازم دربارة بیمه‌نامه درخواست شده از جمله نرخ و شرایط، استثنائات، تعهدات بیمه‌گر و وظایف بیمه‌گذار را با رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل‌های مربوط، به متقاضی بیمه ارایه نماید.
3-    به منظور تأمین و تضمین حقوق و مطالبات بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان، سایر اشخاص ذی‌نفع و شرکت بیمه، تضمین لازم را نزد شرکت بیمه طرف قرارداد تودیع نماید. نوع و میزان تضمین متناسب با حجم فعالیت هر نماینده حقیقی یا حقوقی و شکل حقوقی ثبت آن، به تشخیص شرکت بیمه طرف قرارداد تعیین می شود.
تبصره 1- تضمین مربوط تا دو سال پس از پایان یا لغو قرارداد نماینده نزد شرکت بیمه نگهداری می‌شود و پس از آن با درخواست کتبی نماینده مسترد می‌گردد.
تبصره 2- به اجرا گذاردن تضامین مذکور توسط بیمه‌گر منوط به طرح و تصویب آن در کمیته موضوع ماده 21 آئین‌نامه می باشد. در صورتی که نماینده مربوط به تصمیم کمیته مذکور معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ آن، برای تجدید نظر خواهی در هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه تقاضای کتبی نماید. در صورت عدم تجدید نظرخواهی ظرف مهلت مقرر و یا تأیید رأی کمیته در هیئت مذکور، شرکت بیمه می‌تواند با رعایت قوانین مربوط، تضامین را به نفع خود کارسازی نماید.
4-    از رقابت مکارانه و ناسالم با سایر نمایندگان بیمه، دلالان (کارگزاران) رسمی بیمه و شرکت‌های بیمه و یا انجام تبلیغات سوء علیه آنها خودداری نماید.
5-     حق‌بیمه دریافتی اعم از چک یا پرداخت الکترونیکی را قبل از پایان وقت اداری روزی که دریافت کرده است به حساب بانکی شرکت بیمه مربوط واریز کند و در موارد استثنایی به صندوق آن شرکت تحویل نماید.
6-    کد و نام دلال (کارگزار) رسمی بیمه را در بیمه‌نامه‌ای که به پیشنهاد او صادر می‌شود درج نماید.
7-  امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی آموزش‌دیده را برای برقراری ارتباط الکترونیکی با شرکت بیمه مربوط و بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه نماید.
8-     دفتر مناسب با کاربری اداری یا تجاری که قبلا به تایید شرکت بیمه ذیربط رسیده باشد تهیه نماید.
ماده 13- شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه‌ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد.
تبصره- سمت‌های آموزشی در مؤسسات آموزش عالی مستثنی هستند.
ماده 14- کارکنان نماینده که فروش یا صدور بیمه‌نامه انجام می‌دهند به عنوان متصدیان نمایندگی بیمه محسوب می‌شوند و باید واجد شرایط زیر و دارای گواهی صلاحیت باشند:
1-    داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم.
2-    گذراندن دوره آموزشی لازم به تشخیص شرکت بیمه.
3-    داشتن حسن اخلاق و رفتار و توانایی ایجاد ارتباط با مشتریان و داشتن سایر شرایط عمومی مندرج در بندهای الف تا ج ماده 5 به تشخیص و مسئولیت نماینده.
تبصره 1- گواهی صلاحیت متصدیان نمایندگی بیمه به صورت عکس‌دار توسط شرکت بیمه یا با تفویض اختیار توسط نمایندگی بیمه برای مدت معین صادر می شود و لازم است در معرض دید مراجعان قرار داده شود.
تبصره 2- در صورت وجود هرگونه شکایت از نمایندگی بیمه، کارکنان و بازاریابان وی شرکت بیمه موظف است به شکایت رسیدگی و نتیجه را بطور کتبی به اطلاع شاکی برساند.
ماده 15- پرداخت حق‌بیمه به نماینـده، کارمند یا بازاریاب‌ او در حکم پرداخت حق‌بیمه به شـرکت بیمه است و نماینده باید در قبال دریافت حق‌بیمه، رسید کددار به متقاضی ارایه نماید.
ماده 16- مسئولیت جبران خسارات مستقیم و یا غیرمستقیم وارده به بیمه‌گذار و سایر اشخاص ذی‌نفع که ناشی از عمد، تقصیر، غفلت و یا قصور نماینده، کارکنان یا بازاریابان وی در رابطه با عملیات بیمه‌ای موضوع قرارداد نمایندگی بیمه باشد به صورت تضامنی بر عهده شرکت بیمه و نماینده است. در هرحال، مفاد این ماده نافی مسئولیت نماینده در مقابل خسارات وارده به شرکت بیمه، از جمله خسارت پرداختی، سایر هزینه‌ها و حق‌بیمه دریافت ‌نشده نخواهد بود.
ماده 17- نمایندگان حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره و مسئول شعبه نمایندگان حقوقی که بر اساس آیین‌نامه شماره 57 مصوب شورای عالی بیمه پروانه نمایندگی گرفته‌اند موظفند ظرف یک‌سال یا تا اتمام قرارداد نمایندگی(هرکدام طولانی‌تر باشد) در آزمون موضوع بند ح ماده 5 شرکت و نمره قبولی کسب نمایند. تمدید قرارداد نمایندگی منوط به رعایت مفاد این ماده است.
ماده 18- شرکت بیمه می‌تواند نماینده را در سود حاصل از پرتفوی متعلق به او در کلیه رشته‌های بیمه به استثنای بیمه‌های عمر مشارکت دهد. سود قابل پرداخت نباید از 15 درصد مجموع کارمزدهای پرداختی به همان نماینده بابت عملیات بیمه‌ای در سال مورد نظر بیشتر باشد.
ماده 19- پروانه و قرارداد نمایندگی در موارد زیر لغو می‌شود:

الف) با تصمیم یکی از طرفین قرارداد ضمن رعایت مفاد قرارداد نمایندگی و حقوق طرف مقابل.
ب) درصورتی که نماینده حقیقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست بدهد.
ج) در صورتی که مدیرعامل یا عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره نمایندگی حقوقی هر یک از شرایط مقرر در این آیین‌نامه را از دست بدهد یا فوت کند یا محجور یا معذور شود و ظرف مدت سه ماه، فرد جایگزین واجد شرایط معرفی نشود.
د) در صورت تصمیم هیئت رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه، موضوع ماده 20 یا کمیته رسیدگی به تخلفات نماینده، موضوع ماده 21.
ه) در صورت ورشکستگی نمایندة حقوقی.
فصل سوم: رسیدگی به اختلاف نماینده و شرکت بیمه و رسیدگی به تخلفات نماینده
ماده 20- به منظور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه در رابطه با مقررات این آیین نامه و قرارداد نمایندگی منعقده، هیئت رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه که در این آیین‌نامه هیئت نامیده می‌شود و مرکب از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف) نماینده بیمه مرکزی ج.ا.ایران؛
ب) نماینده منتخب سندیکای بیمه گران ایران؛
ج) نماینده منتخب انجمن‌های صنفی نمایندگان بیمه.
تبصره 1- هر یک از نمایندگان مذکور برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و عزل یا تجدید انتخاب آنها بلامانع است.
تبصره 2- تصمیمات هیئت به صورت مکتوب و مستدل با اکثریت آرا اتخاذ می‌شود و پس از امضای اعضای هیئت، توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران به طرفین ابلاغ می‌گردد. این تصمیمات برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست.
تبصره 3- دبیرخانه هیئت در بیمه مرکزی ج.ا.ایران مستقر خواهد بود و دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم هیئت توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران تدوین و ابلاغ خواهد شد.
ماده 21- شرکت‌ بیمه موظف است تخلفات نماینده و شکایت واصله از عملکرد او را در کمیته‌ رسیدگی به تخلفات نماینده که در این آیین‌نامه کمیته نامیده می شود و مرکب از دو نفر به انتخاب هیئت مدیره شرکت بیمه و یک نفر منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه است، مطرح نماید. تصمیمات کمیته با اکثریت آرا معتبر است.تبصره 1- شرکت بیمه موظف است ظرف مدت حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ آئین‌نامه، اعضای کمیته را بطور کتبی به بیمه مرکزی ج.ا.ایران معرفی نماید.
تبصره 2- در مواردی که شرکت بیمه فاقد انجمن صنفی نمایندگان بیمه است نماینده مربوط می‌تواند بجای وی فرد دیگری را معرفی نماید.
تبصره 3- کمیته حسب مورد می تواند از کارشناس ذیربط در موضوع تخلف برای حضور در جلسه و اعلام نظر کارشناسی بدون داشتن حق رای دعوت نماید.
تبصره 4- اجرای ماده 21، نافی اختیارات موضوع ماده 20 و همچنین اختیارات بیمه مرکزی ج.ا.ایران نخواهد بود.
ماده 22- در صورت احراز تخلف نماینده، کمیته می‌تواند متناسب با نوع تخلف، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
1- تذکر کتبی به نماینده.
2- ایجاد محدودیت در اختیارات تفویضی مانند سلب مجوز صدور بیمه‌نامه.
3- کاهش میزان کارمزد نماینده در یک یا چند رشتة بیمه به مدت حداکثر شش ماه.
4- تعلیق فعالیت نماینده در یک یا چند رشتة بیمه به مدت حداکثر شش ماه.
5- لغو پروانه فعالیت.
تبصره- در مواردی که رای کمیته تعلیق یا لغو فعالیت نماینده باشد، شرکت بیمه موظف است نسخه ای از تصمیم مربوطه را به بیمه مرکزی ج.ا.ایران ارسال نماید.
ماده 23- در صورتی که تصمیم کمیته، لغو پروانه نماینده باشد ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ آن به نماینده، با درخواست کتبی وی، قابل تجدید نظرخواهی در هیئت است. تصمیمات کمیته در سایر موارد، قطعی و برای طرفین معتبر است.
ماده 24- اگر پروانه فعالیت نماینده‌ای درصورت تخلف و با اعلام بیمه مرکزی ج.ا.ایران،یا تصمیم هیئت و یا کمیته لغو شود این شخص نمی‌تواند پس از لغو پروانه، به عنوان نماینده بیمه و یا کارگزار رسمی بیمه در صنعت بیمه فعالیت نماید.
فصل چهارم: نظارت
ماده 25- شرکت‌ بیمه مسئول احراز و انطباق شرایط فعالیت نمایندگان خود با مقررات این آیین‌نامه است.
تبصره- در صورت عدم رعایت مقررات این آیین نامه در اعطای نمایندگی و یا نحوه فعالیت نمایندگان، بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌تواند شرکت بیمه را ملزم به متوقف نمودن فعالیت نماینده کند. همچنین شرکت بیمه مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به اشخاص ثالث، ناشی از عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 26- بیمه مرکزی ج.ا.ایران بر حسن اجرای مفاد این آیین‌نامه نظارت می‌نماید. در صورت عدم رعایت مقررات این آیین‌نامه توسط هر یک از شرکت‌های بیمه و نقص یا عدم نظارت آنها برنمایندگان بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ایران می‌تواند متناسب با هر مورد، تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
1-      اخطار کتبی به شرکت بیمه مبنی بر ضرورت رعایت مقررات مربوط.
2-      اعلام عدم صلاحیت حرفه‌ای مدیر ذیربط شرکت بیمه.
3-      سلب صلاحیت مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره یا معاون فنی و یا مسئولین فنی شرکت بیمه.
4-      ایجاد محدودیت برای شرکت بیمه در زمینه پذیرش نماینده.
5-      ارایه پیشنهاد ممنوعیت شرکت بیمه از قبول بیمه در یک یا چند رشته بیمه برای مدت مشخص به شورای عالی بیمه.
ماده 27- شرکت‌ بیمه موظف است امکان دسترسی مناسب بیمه مرکزی ج.ا.ایران به آمار و اطلاعات صحیح و قابل اطمینان مربوط به نمایندگان خود را بر اساس دستورالعملی که بیمه مرکزی ج.ا.ایران تهیه و ابلاغ می‌کند، فراهم نماید.
ماده 28- بیمه مرکزی ج.ا.ایران و یا شرکت بیمه می‌توانند در صورت لزوم، علاوه بر اخذ اطلاعات لازم، دفاتر، اسناد و محل نمایندگی را بازرسی کنند و نماینده مکلف به همکاری لازم در این زمینه است.
ماده 29- موارد پیش‌بینی نشده در این آیین‌نامه در رابطه با نمایندگی بیمه، تابع قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری، قانون تجارت، سایر قوانین مربوط و عرف بیمه خواهد بود.
ماده 30- این آیین‌نامه از تاریخ 1391/08/01 لازم‌الاجرا خواهد بود و جایگزین آیین‌نامه شماره 57 مصوب شورای‌عالی بیمه با عنوان آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه خواهد شد.


مطالب مشابه :


شرایط صدور مجوز جایگاههای پمپ بنزین

شرایط صدور مجوز جایگاههای پمپ بنزین شرایط صدور مجوز با در نظر گرفتن استمرار
آیین‌نامه جدید شرایط اعطای نمایندگی بیمه تصویب شد

آیین‌نامه جدید شرایط اعطای تفویضی مانند سلب مجوز صدور روبروی پمپ بنزین
آموزش خصوصی تضمینی شنا در استخر منزل

آموزش تضمینی خصوصی شناهای قورباغه پروانه کرال سینه کرال پشت فقط در استخر منزل شما
تلاش سایت حامی هاشمی برای احیای ناآرامی‌ها در جامعه

در ابتدا شرایط کنونی جامعه از جمله آتش گرفتن چند پمپ بنزین اتفاق افتاد مجوز (خبرنگار
مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی

قرار گرفتن تسهيلات بانكي كه مجوز با تجمیع تمام مراحل احداث جایگاه پمپ بنزین و
گردشگر عزیز ، ایران خانه ما است

سوخت از پمپ بنزین)، به سخره گرفتن گویش دارای مجوز را ، نه و شرایط مناسب
علی پهلوان عضو گروه آریان

ولی در این حال پیام به دنبال گرفتن مجوز اصلا موفقیت بستگی به شرایط مسؤل پمپ بنزین
پله فرار

با این همه بر اساس شرایط موجود نفت، پمپ بنزین كه با مجوز شهرداری
برچسب :