آمار و روش تحقیق: فرمول های تعیین حجم نمونه

  Rate : Ratio  &     &   Fractionميزان و نسبت  و کسر


نسبت؛ کمیت نسبی یک مقدار را به مقدار دیگر گویند

نسبت می تواند به دو صورت ظاهر شود.
الف) صورت بخشی از مخرج باشد.
ب) صورت بخشی از مخرج نباشد.     

الف) در حالت اول مقدار حاصل بین صفر و یک تغییر خواهد کرد، لذا شبیه مقدار احتمال خواهد بود.تحت شرایط معینی این مقدار را میزان گویند.

ميزان؛ امکان وقوع یک حادثه را درمدت زمان معین گویند. در میزان زمان دخالت دارد.         

ميزان های مهم در اپیدمیو لوژی؛         میزان شیوع، میزان بروز.         


ب) وقتی صورت بخشی از مخرج نباشد، تقیدی نیز برای محدود بودن مقدار حاصل وجود ندارد.    

 در یک مطالعه اپیدمیولوژیک، هدف می تواند رسیدن به مقادیری مهم برای توصیف یا تحلیل باشد.

مقادیر مهم برای توصیف یا تحلیل را اصطلاحاً پارامتر می نامند.

اگر اطلاعات برای کل جامعه مورد بررسی در اختیار باشد، می توان به مقدار واقعی پارامتر دست یافت

اگر اطلاعات برای کل جامعه مورد بررسی در اختیار نباشد، می توان مقدارپارامتر را تخمین زد.

برای تخمین زدن مقدارپارامتر، با توجه به نوع پارامتر و شرایط و امکانات، روش های متفاوتی وجود دارد.

فرمول حجم نمونه برای برآورد یک میانگین در یک مطالعه مقطعی توصیفی

n0e2uf89bz7ksozum6ss.jpg


فرمول حجم نمونه برای برآورد یک صفتدر یک مطالعه مقطعی توصیفی
951e97mr80te9m3i8i1n.jpg

ادامه دارد


 برگرفته از کارگاه روش تحقیق

مدرس: آقای ناصر بهنام پور کارشناس ارشد آمار، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان


مطالب مشابه :


فرمول‌های محاسباتی انواع میانگین

آمار و روش تحقیق - فرمولهای محاسباتی انواع میانگین - کاربرد آمار در پژوهش های علمی
فرمولهای آماری

آمار و مطالب خواندنی دو فایل کوچک pdf حاوی خلاصه فرمول های مهم آماری را از
فرمول های ریاضی ششم

آموزش ابتدایی 1404 - فرمول های ریاضی ششم - براستی که معلمی شغل نیست ، عشق است . . .
فرمولهای مهم کتاب آمار کاربردی جان نتر

علم آمار - فرمولهای مهم کتاب آمار کاربردی جان نتر دانلود کتاب روش‌های پیشرفته
فرمول های پیشنهادی برای درس آمار

دانشجویان کارشناسی ارشد علوم ارتباطات 88 - فرمول های پیشنهادی برای درس آمار - دانشگاه آزاد
فرمول های مثلثات ( قابل استفاده دانشجویان و دانش آموزان)

فرمول های مثلثات -MathWave EasyFit Professional 5.50 - نرم افزار آمار و احتمال محاسبه و برازش توزیع های
خلاصه ی فرمول های آمار و احتمال مهندسی پیام نور ( Pdf )

دانشجویان مهندسی مدیریت پروژه - خلاصه ی فرمول های آمار و احتمال مهندسی پیام نور ( Pdf ) -
آمار و روش تحقیق: فرمول های تعیین حجم نمونه

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - آمار و روش تحقیق: فرمول های تعیین حجم نمونه - From Class to Community
واریانس (σ2 یا S2) و انحراف معیار (σ یا S)

آمار برای امروز و همان طور که می دانیم برای واریانس فرمول های گوناگونی وجود دارد که مربوط
برچسب :