دکل حفاری

صولا" در حفار ی دورانی دو نوع دكل وجود دارد :
I. دكل استاندارد كه با چهار پایه (Leg) كه روی یك پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می كنند.
II. دكل خود فراز یكبار موقع ساخت سر هم بندی می شود = دكل چاقوئی = Jackknife Mast

هر دكل بر روی زیر سازه ای (Substructure) بنا میشود كه كار آن : الف) نگهداری سكوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و كارگران
ب ) تامین فضا برای فورانگیر های زیر سكوی د ستگاه حفاری
معمولا" ظرفیت بار یك د كل استاندارد از ۲۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ پوند ( ۱۲۵ تن تا ۷۵۰ تن ) تغییر میكند و بادهائی با سرعت ۱۰۰ تا ۱۳۰ مایل در ساعت ( ۲۰۸ - ۱٦۰ كیلومتر در ساعت ) را می تواند تحمل نماید بدون اینكه احتیاج به مهار دكل با سیم باشد.
قسمت های مختلف یك دكل حفاری :
1.جعبه قرقره تاج و سكوی تاج (میزاب ) Crown Block & Water Table
2.دكل خود فراز Mast
3.سكوی دكلبان Monkey Board
4.جعبه قرقره متحرك Traveling Block
5.قلاب Hook
6.هرز گرد Swivel
7.گیره بالا بر Elevator
8.كلی Kelly
9.بوش رانش كلی Kelly Bushing
10. بوش اصلی Master Bushing
11. سوراخ اتصال Mouse Hole
12. گمانه (چاهك كلی ) Rat Hole
13. آچار چپ Back up Tongs
14. آچار راست Make up Tongs
15. گردونه حفاری Draw works
16. وزن نمای حفاری Weight Indicator
17. تابلو حفار Driller’s Console
18. اتاق حفار Dog House
19. خرطومی كلی Rotary Hose
20. انباره روغن فورانگیر Accumulator Unit
21. راهرو Cat Walk
22. سرسره Pipe Ramp
23. خرك های لوله Pipe rack
24. زیر سازه دكل Substructure
25. ناودان برگشت گل Mud Return Line
26. الك لرزان Shale Shaker
27. چند راهه كاهنده (فورانگیر) Choke Manifold
28. جدا كننده گاز گل Mud – Gas Seperator
29. گاز زدا Degasser
30. حوضچه های گل Reserve Pits
31. مخازن گل Mud Pits
32. لای زدا Desilter
33. ماسه زدا Desander
34. پمپ های گل Mud Pumps
35. خروجی پمپها Mud Discharge Lines
36. سیلوهای مواد فله گل و سیمانBulk Mud Components Storage
37. انبار مواد گل Mud Hose
38. مخازن آب Water Tanks
39. مخزن گازوئیل Fuel Storage
40. موتورها و .......Engines & Generators
41. مجموعه فورانگیر گل Blow – out Preventor Stack
42. كابل حفاری Drilling Line

توضیح بخش های مختلف دكل حفاری ( نمای كناری):
١- های دریل یا (Hi drill) كه محافظت كننده فضای حلقوی یا آنولوس است.
۵٫٤٫۳٫٢- Top Rams و Shear Rams وBlind Rams و Rams Bottom كه اینها والوهائی هستند كه برای جلوگیری از فوران در زیر سكو نصب میگردند و در مواقع اضطراری Shear Rams را بكار برده و كلا"ارتباط فضای بیرون و داخل چاه را قطع می كنند. به مجموعه اینRams ها BOP یا Blow-out Preventor گفته می شود و وظایف مهار كنندگی را دارند.
٦- Cellar = كه در زیر دكل و روی زمین به توسط سیمان درست شده و حالت یك گودال مكعبی شكل را دارد و حفاری از انتهای آن شروع می شود.
۷- BOP كه در بخشهای و و و توضیح داده شده است.
۸- لوله حفاری كه با Rotary Table درگیر است.
٩- Kelly Bushing = كه شش گوش یا سه گوش یا مربعی است و درون Rotary Table قرار گرفته و هنگامی كه روتاری تیبل می چرخد Kelly Bushing و لوله های متصل به آن نیز گردش میكند.
۱۰ –Kelly Cock = لوله ها به آن متصل شده و هرز گرد بوده و لوله حاوی گل حفاری نیز به آن متصل می شود.
١١- Travelling Block = سیم های بكسل حفاری روی آن قرار گرفته و توسط آنها رشته های حفاری بالا و پائین میشوند.

١۲ – Kelly = لوله ای است كه شش گوش بوده و در بخش بالائی دریلینگ پایپز قرار می گیرد و Kelly Bushing آنرا می چرخاند.
١۳ – Crown Block = كه در انتهائی ترین قسمت استرینگ قرار می گیرد و در انتهای دكل حفاری و وظیفه آن بالا و پائین بردن مجموعه حفاری است.
۱٤ – Monkey Board = كه سكوئی است كه دكلبان روی آن ایستاده و لوله ها را جابجا نموده و آنها را كم یا زیاد می كند.
۱۵ – Rat Hole = كه مجموعه كلی را درون آن قرار می دهند برای لوله پائین یا لوله بالا.
۱٦ – Steal Line Measurment = SLM كه لوله ها را متراژ كرده كه چه میزان لوله درون چاه وجود دارد.
۱۷ – Mouse Hole = كه لوله ای را كه قرار ات به رشته حفاری اضافه نمایند درون آن قرار می دهند.
تشریح بخش های مختلف سكوی حفاری در نمای پلان :
١- روتاری تیبل كه چرخیده و مجموعه لوله ها و استرینگ و كلی بوشینگ و متعلقات آنرا درون و بیرون چاه بچرخش در می آورد.
۲ – Driller’s Console كه در صفحات بعدی مفصلا" توضیح داده خواهد شد و محل استقرار حفار بوده و از این محل كنترل می گردد.
۳ – Blow-out Preventor = BOP كه در مواقع فوران از فوران چاه جلوگیری می كند و و یك دستگاه از آن هم در كنار كمپها قرار دارد.
٤ – Dog House كه محل استقرار افراد حفاری بوده و دستگاه Geolograph درون آن قرار دارد كه مسائل مربوط به چاه را ثبت می نماید(٩٫۷ ).
۵ – Drilling String یا رشته حفاری كه هر استند شامل سه شاخه بوده و هر شاخه ۳۱ فوت میباشد برابر با ۹ متر و توسط Tool Joint ها بیكدیگر اتصال می یابند كه جمعا" هر استند برابر با ۵/۳۰ متر طول دارد و در كنار دكل بحالت آویزان قرار دارند و از قسمت زیر Monkey Board آویزان هستند. رشته حفاری شامل لوله های حفاری Drilling Pipes و لوله های دیواره ضخیم مخصوصی است كه لوله های وزنه Dirilling Collars نامیده میشوند. طول هر كدام از لوله های حفاری ۳۰ فوت است و شاخه (Joint of Pipes) لوله نامیده می شود و انتهای طرفین هر شاخه رزوه دارد. طرفی كه رزوه های داخلی دارد مادگی (Pin) و انتهای دیگر آن با رزوه های خارجی نرینه (Box) نامیده میشود. دو انتهای رزوه دار لوله پیوند (Tool Joint) نام دارند و در واقع قسمتهای جداگانه ای هستند كه بوسیله سازنده ایكه رزوه ها راطبق مشخصات كارخانه درست میكند به قسمتهای خارجی لوله حفاری جوش می شوند. گاهی استند شامل ۳ لوله یا شاخه را سه تائی (Thribble) می نامند. استندها را كه طول آنها در حدود ۰ ۹ فوت میباشد می توان در دكلی كه ارتفاع آن١۳٦ فوت است جا داد.
٦ – لوله های وزنه كه قطر داخلی آنها از استندها كمتر بوده و در بیرون آن حالت مارپیچی دارند و برای اضافه شدن وزن استرینگ های حفاری بكار می روند و پیوند جوشی ندارند و نرینه و مادینه روی خودشان تراش شده است.
۷ – تانك نیتروژن كه شلنگهائی از قسمت Rams ها به اینجا وارد شده و فشار برای پشت والوها را فراهم می كند چون والوهای Rams بصورت هیدرولیكی عمل می كنند.
۸ – جعبه ابزار كه وسایلی از قبیل رابط های لوله های حفاری و غیره در آن نگهداری می شود. در پشت آن كابل حفاری یدك قرار دارد.
بخش های مربوط به گل حفاری و پمپاژ آن :
٩ – Mud Shaker و تانك زیر آن = كه گل حفاری روی توری شیكر آن ریخته و دو بخش دارد:
الف) Desilter (لای زدا) سیلت زدا
ب ) Desander كه اولی ذرات سیلت (در اندازه سیلت) را جدا می كند و دومی قطعات با اندازه ماسه را جدا سازی مینماید و مواد اضافی بعد از خروج از تانك زیرین آن به حوضچه ای رفته و ته نشین می كند.

۱۰ – Degasser یا تانك جدا كننده گاز = در این تانك گازهائی كه بهمراه گل حفاری بالا آمده جدا می گردد.
١١ – Mud Tank = كه در تانك گل وزن و ویسكوزیته و آلكالن و . . . . گل حفاری توسط گل شناس اندازه گیری میشود و در صورت كم بودن وزن یا هر مسئله دیگری ( در شماره ۱٢ توضیح داده شده است ).
١٢ – مخزن اضافه كننده مواد = در این مخزن موادی كه مورد نیاز است تا تركیب گل بحالت اولیه بازگردد به آن اضافه میشود.
١۳و١٤ – پمپهای گل یا Mud Pumps = كه دو دستگاه بوده و گل را با فشار بدرون Stand Pipes و در نهایت Drilling Pipes فرستاده و از طریق Kelly Cock بدرون چاه پمپ می شود و در بالای آن یك وسیله قرار دارد بنام Damper كه جلوی ضربات ناگهانی را كه پمپ وارد میكند گرفته و كار آن بسیار با اهمیت است. هر كدام از Mud Pump ها سه پمپ دارد یعنی Triplex است.
١۵- Draw Box = كه برق AC را به DC تبدیل كرده و كابل آن روی Crown Block می رود.
١٦- Drum مربوط به كابلها = كه به استرینگ ها متصل بوده و بالا و پائین بردن رشته های حفاری را انجام میدهد.
١۷- ژنراتورهای تولید برق است كه با گازوئیل كار كرده و سه دستگاه می باشد و همیشه دو دستگاه از آنها مشغول بكار بوده و یكی در حالت Stand by قرار دارد.

١۸- سكوی حفاری یا Platform = كه كل تجهیزات حفاری درون آن و یا در زیر آن روی سطح زمین قرار دارد .
١٩- Choke Manifold = كه افت فشار را باعث شده در هنگام خروج سیال از چاه و والوهائی دارد.
BHA) Bore Hole Assembly) :
ابزار بكار رفته در زیر Drilling Pipes را BHA گویند ، این ابزار عبارتند از:

الف) Drilling Collars = درحفاری معمولا"بین۲ تا۱۰ Collar بكارمی برند.

ب) Heavy Drilling Pipes = لوله هائی كه از نظر مقاومت و وزن بین Drilling Pipes و Drilling Collars هستند.
پ) Subها = لوله هائی كه كوچكتر از لوله های حفاری هستند كه بین كالرها قرار میگیرند.
Sub های مهم عبارتند از :
ُStabilizer : لوله ای استوانه ای با چند تیغه (زائده) بر روی خود كه به دیواره چاه چسبیده و باعث قرار گرفتن رشته های حفاری در وسط چاه می شود بعبارت دیگر از برخورد رشته حفاری بدیواره چاه جلوگیری می نماید.
Bit Sub : ایجاد اتصال بین مته و Collar یا Sub های بالائی می كند.
Cross Over Sub : اتصال بین دو لوله با اندازه های متفاوت را ممكن می سازد.
Rimmer : وسیله ای است دارای سه یا شش تیغه از جنس فولاد تنگستن كه بالای مته بسته شده و باعث یكنواخت كردن قطر چاه می گردد. این وسیله عموما" بل از راندن لوله های جداری یا آستری رانده می شود


مطالب مشابه :


هواپیمایی نفت استخدام می‌کند

شرکت ملی نفت سوخت،جلوگیری از خام فروشی نفت وگاز و حفظ محیط زیست نفت استخدام
حفاری

ها-اساتیدبرترنفت-کارشناسی ارشد-استخدام-زبان نفت- وهمایش های نفت وگاز شرکت ملی
قابل توجه منتظران تکمیل ظرفیت

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت با نفت وگاز رابه استخدام شرکت نفت
توربین ها

اساتیدبرترنفت-کارشناسی ارشد-استخدام-زبان نفت- های نفت وگاز شرکت ملی نفت
پرداخت پاداش به کارکنان نفتخیز جنوب

نقل از شرکت ملی نفت، هرمز قلاوند مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از استخدام کارکنان
دکل حفاری

ها-اساتیدبرترنفت-کارشناسی ارشد-استخدام-زبان نفت- وهمایش های نفت وگاز شرکت ملی
اکتشاف نفت

این واحد با استخدام چند به ترتیب نفت وگاز کشف کرد شرکت ملی نفت ایران در
ساختار سازمانی صنعت‌نفت؛ تحولات و مشکلات

و کارکنان آنها به استخدام شرکت ملی نفت شرکت ملی نفت ایران که سال‌ها
اکتشاف نفت در ایران

این شرکت از سال 1328 عملیات اکتشافی را با استخدام نفت وگاز کشف شرکت ملی نفت
برچسب :