ثبت نام در طرح مشاوره ای سایت برق ارشد

پکیج مشاوره ای عادی

*جزوات دست نویس کلاس های کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 93-92

1-جزوه ریاضی عمومی1و2 کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)

2-جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد کریمی (93-92)

3-جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)

4-جزوه ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (93-92)

5-جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

6-جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر سجادیان (93-92)

7-جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (93-92)

8-جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

9-جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس اسلام پناه (93-92)

10-جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

11-جزوه ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر حلم زاده (93-92)

12-جزوه الکترومغناطیس کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس باغستانی (93-92)

 

*برنامه ریزی ماهیانه:

1-برنامه ریزی درس به درس هر ماه یکبار

حضوری (4 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

تلفنی یا مجازی به انتخاب داوطلب (4 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

 

*مشاوره حضوری و غیرحضوری ماهیانه:

1- مشاوره حضوری در دفتر موسسه مهستان (4 جلسه مشاوره برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

2-مشاوره تلفنی (4 جلسه مشاوره برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پکیج مشاوره ای ویژه

*جزوات دست نویس کلاس های کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 93-92

1-جزوه ریاضی عمومی1و2 کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)

2-جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد کریمی (93-92)

3-جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)

4-جزوه ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (93-92)

5-جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

6-جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر سجادیان (93-92)

7-جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (93-92)

8-جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

9-جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس اسلام پناه (93-92)

10-جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)

11-جزوه ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر حلم زاده (93-92)

12-جزوه الکترومغناطیس کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس باغستانی (93-92)

 

*برنامه ریزی 15 روزه:

1-برنامه ریزی درس به درس هر دو هفته یکبار

حضوری (8 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

تلفنی یا مجازی به انتخاب داوطلب (8 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

 

*مشاوره حضوری و غیرحضوری 15 روزه:

1- مشاوره حضوری در دفتر موسسه مهستان (8 جلسه مشاوره برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

2-مشاوره تلفنی (8 جلسه مشاوره برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

 

*جزوات مالتی مدیا کلاس های مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق:

1- جزوه مالتی مدیا مدارهای الکتریکی کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

2- جزوه مالتی مدیا کنترل خطی کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

3- جزوه مالتی مدیا الکترونیک کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پکیج مشاوره ای طلایی

*جزوات دست نویس کلاس های کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 93-92-91-90

 1. جزوه الکترومغناطیس کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس باغستانی (93-92)
 2. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (92-91)
 3. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (91-90)
 4. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (92-91)
 5. جزوه ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (91-90)
 6. جزوه آمار و احتمالات مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر کریمی (92-91)
 7. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر زرگر (92-91)
 8. جزوه ریاضی عمومی1و2 کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)
 9. جزوه ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (93-92)
 10. جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد کریمی (93-92)
 11. جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق استاد آقاسی (93-92)
 12. جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس اسلام پناه (93-92)
 13. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر سجادیان (93-92)
 14. جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)
 15. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (93-92)
 16. جزوه ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر حلم زاده (93-92)
 17. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)
 18. جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (93-92)
 19. جزوه بررسی سیستم های قدرت کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر حلم زاده (92-91)
 20. جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (92-91)
 21. جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (91-90)
 22. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر سجادیان (92-91)
 23. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کهن (92-91)
 24. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر زرگر (91-90)
 25. جزوه معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (92-91)
 26. جزوه ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس کریمی (92-91)
 27. جزوه الکترونیک کلاس حضوری خلاصه و مسائل و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر لطیفی (۹۱-۹۰)
 28. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (91-90)
 29. جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ ها کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر شیرین آبادی (۹۱-۹۰)
 30. جزوه مدارهای الکتریکی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر جبه دار (91-90)
 31. جزوه کنترل خطی کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق دکتر جبه دار (91-90)
 32. جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس اسلام پناه (پاییز 91)
 33. جزوه الکترونیک کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس باغستانی (91-90)
 34. جزوه کنترل کلاس حضوری کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی (پاییز 91)
 35. جزوه ریاضی مهندسی مبحث تابع زوج و فرد مهندس کریمی (93-92)
 36. جزوه معادلات دیفرانسیل مبحث تبدیل لاپلاس مهندس کریمی (91-90)
 37. جزوه مدارهای الکتریکی خلاصه کتب کنکوری کنکور کارشناسی ارشد برق
 38. جزوه معادلات دیفرانسیل خلاصه کتب کنکوری کنکور کارشناسی ارشد برق
 39. جزوه مدارهای الکتریکی روش ها و نکات تستی کنکور کارشناسی ارشد برق
 40. جزوه ماشین های الکتریکی روش ها و نکات تستی کنکور کارشناسی ارشد برق
 41. جزوه مدارهای الکتریکی خلاصه و نکته ای کنکور کارشناسی ارشد برق
 42. جزوه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها خلاصه و نکته ای کنکور کارشناسی ارشد برق
 43. جزوه معادلات دیفرانسیل خلاصه و نکته ای کنکور کارشناسی ارشد برق
 44. کل جزوات مجموعه برق طرح 90 درصد ویژه جمع بندی کنکور کارشناسی ارشد برق
 45. خلاصه تجزیه و تحلیل سیستم‌ها مهم ترین نکات و فرمول ها کنکور کارشناسی ارشد برق
 46. واژگان زبان تخصصی 400 لغت مهم + واژگان 504 کنکور کارشناسی ارشد برق
 47. واژگان زبان عمومی 2000 لغت کاربردی و مهم کنکور کارشناسی ارشد برق

 

*آزمون های آزمایشی با پاسخ تشریحی کارشناسی ارشد برق موسسات کنکور سال های 92 و 93

 1. آزمون آزمایشی جامع کارشناسی ارشد برق سال 93 با پاسخ تشریحی (جامع – نصیر)
 2. آزمون آزمایشی جامع کارشناسی ارشد برق سال 93 با پاسخ تشریحی (تسلط – سنجش)
 3. آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد برق سال 92 با پاسخ تشریحی (مرحله ای – ماهان)
 4. آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد برق سال 92 با پاسخ تشریحی (مرحله ای – بینش)
 5. آزمون آزمایشی جامع کارشناسی ارشد برق سال 92 با پاسخ تشریحی (تسلط 1-2-3 سنجش)
 6. آزمون آزمایشی جامع کارشناسی ارشد برق سال 92 با پاسخ تشریحی (جامع 1-2-3 نصیر)
 7. آزمون آزمایشی جامع کارشناسی ارشد برق سال 92 با پاسخ تشریحی (پارسه)

 

*سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 91 و 92 و 93

 1. سوالات و پاسخ تشریحی کنکور دولتی کارشناسی ارشد برق 91 و 92 و 93
 2. سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق آزاد 93
 3. سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق ۹۳
 4. سوالات کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک ۹۳
 5. سوالات کنکور کارشناسی ارشد ابزار دقیق و اتوماسیون ۹۳
 6. سوالات کنکور کارشناسی ارشد مکانیک 93
 7. سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق آزاد 92
 8. سوالات کنکور کارشناسی ارشد فوتونیک 92
 9. سوالات کنکور کارشناسی ارشد ابزار دقیق 92
 10. سوالات و کلید سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق 92

 

*کارنامه همراه با رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق سال های 90 و 91 و 92

 1. 200 کارنامه همراه با رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق 92
 2. 3000 رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق 92
 3. 1800 رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق 91
 4. 2000 رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق 90
 5. کارنامه های ارشد برق – قدرت 92
 6. کارنامه های ارشد برق – کنترل 92
 7. کارنامه های ارشد برق – مخابرات 92
 8. کارنامه های ارشد برق – الکترونیک 92
 9. کارنامه رتبه های 1 تا 96 کنکور کارشناسی ارشد برق 92
 10. 25 کارنامه کنکور کارشناسی ارشد برق 91
 11. 200 رتبه و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق 91
 12. 50 کارنامه از نتایج مرحله اول کنکور کارشناسی ارشد برق آزاد 91

 

*تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92

 1. تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق 92
 2. تحلیل و بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق 91
 3. بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد برق سال های 90-84
 4. راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد آزاد 92

 

*برنامه ریزی هفتگی خصوصی:

1-برنامه ریزی درس به درس خصوصی هر هفته یکبار

حضوری (14 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

تلفنی یا مجازی به انتخاب داوطلب (14 جلسه برنامه ریزی برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

 

*مشاوره حضوری و غیرحضوری هفتگی:

1- مشاوره حضوری در دفتر موسسه مهستان (14 جلسه مشاوره برای داوطلبان تهرانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

2-مشاوره تلفنی (14 جلسه مشاوره برای داوطلبان شهرستانی ، شروع از زمان ثبت نام تا زمان کنکور)

 

*جزوات مالتی مدیا کلاس های مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق:

1- جزوه مالتی مدیا مدارهای الکتریکی کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

2- جزوه مالتی مدیا کنترل خطی کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

3- جزوه مالتی مدیا الکترونیک کلاس مجازی کنکور کارشناسی ارشد برق مهندس توسلی

 

*آزمون های کار در منزل:

1- آزمون های خودسنجی(کار در منزل) مرحله ای

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جهت ثبت نام به فروشگاه سایت برق ارشد مراجعه نمائید.

http://www.bargharshad.ir/shop


مطالب مشابه :


کلید سوالات کنکور ارشد برق

» کلید احتمالی درس کنترل خطی کنکور ارشد برق 1390 » کلید احتمالی درس مدار كنكور ارشد برق 90.
کلید آزمون کارشناسی ارشد 90 مجموعه مهندسی کامپیوتر

کلید آزمون کارشناسی ارشد 90 مجموعه كارشناسي ارشد مهندسي برق این کلید مربوط به
دانلود سولات و پاسخنامه (کلید ازمون) کنکور کارشناسی ارشد برق سال 91

کنکور کارشناسی ارشد برق سال 91 (کلید ازمون) تاریخ : 90/11/28. نویسنده :
ثبت نام در طرح مشاوره ای سایت برق ارشد

اعتراض به کلید سوالات کارشناسی و محل قبولی از نتایج نهایی کارشناسی ارشد برق سال های 90 و 91
نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد آزاد برق 93 / کارنامه

کنکور کارشناسی ارشد برق اطلاعات آماری کلی آزمون کارشناسی ارشد برق آزاد 90. اعتراض به کلید
پکیج جزوات دست نویس کنکور کارشناسی ارشد برق

پکیج جزوات دست نویس کنکور کارشناسی ارشد برق ارشد برق آزاد 90. و کلید سوالات
تکمیل ظرفیت آزمون ارشد آزاد 92 از یکشنبه

کنکور کارشناسی ارشد برق اطلاعات آماری کلی آزمون کارشناسی ارشد برق آزاد 90. اعتراض به کلید
پکیج آزمون های کارشناسی ارشد برق

کنکور کارشناسی ارشد برق اطلاعات آماری کلی آزمون کارشناسی ارشد برق آزاد 90. اعتراض به کلید
برچسب :