محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی


برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم .

202462431_1.jpg

الف) دبی :

دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل 50gpm می باشد و با توجه به تعداد جعبه های موجود در ساختمان دبی پمپ برابر است با :

gpm = 50 × n

که در رابطه بالا n ضریب همزمانی جعبه های آتش نشانی است.. ظرفيت بوسترپمپ هاي آتش نشاني بستگي به نوع وسايل اطفاي حريق آبي مورد استفاده در ساختمان دارد. بر اساس استاندارد N.F.P.A در ساختمان هاي مجهز به جعبه آتش نشاني ظرفيت بوسترپمپ بر مبناي مصرف 50 گالن آب در دقيقه براي هر جعبه و استفاده همزمان از دو جعبه آتش نشاني تعيين مي گردد. براي اماكن مجهز به هيدرانت آتش نشاني حداقل ظرفيت بوسترپمپ 500 گالن در دقيقه در نظر گرفته مي شود

fire_hose.jpg

ب ) هد :

برای محاسبه هد بوستر پمپ آتش نشانی از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 

Pt =  P1 +   P2 +   P3

 افت مسیر                                P1= 1.5 × L × 0.04

 L :طول مسیر رفت از دهانه بوستر پمپ تا بالاترین جعبه آتش نشانی بر حسب متر

 فشار مورد نیاز در سر شلنگ بالاترین جعبه  P2 = 42 m.H2O

P3 ارتفاع عمودی بالاترین جعبه از دهانه بوستر پمپ بر حسب متر.

 برای محاسبه حجم مخزن ذخیره آب آتش نشانی کافیست عدد دبی بدست آمده برای پمپ را در عدد 30 ضرب کنیم تا حجم منبع بر حسب گالن بدست آید.


مطالب مشابه :


نیاز به آموزش محاسبه پمپ آتش نشانی

محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی. برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ
طریقه محاسبه پمپ و منبع آتش نشانی

طریقه محاسبه پمپ و منبع آتش دبی یک جعبه آتش نشانی در حال کار معادل 50 gpm می باشد و با
محاسبه ی پمپ آتشنشانی

برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم . الف) دبی :
محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم . الف) دبی :
محاسبه و طراحی بوستر پمپ آتش نشانی

برای محاسبه پمپ آتش نشانی به دو مولفه هد و دبی بوستر پمپ آتش نشانی نیاز داریم . الف) دبی :
اسپرینکلر آتش نشانی

به نازل و فشار پشت هر اسپرينكلربستگي دارد و از رابطه ي زير محاسبه مي های آتش نشانی,
نحوه محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

نحوه محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی و مشخصات بوسترپمپ هاي آتش
انتخاب حجم مخزن ذخیره آب

بود که برای محاسبه حجم ذخیره آب آتش نشانی نیز داشته دبی انشعاب آب
نحوه محاسبه و انتخاب بوستر پمپ آبرسانی و آتش نشانی

نحوه محاسبه و انتخاب های آتش نشانی: فشار و دبی بوسترپمپ های
برچسب :