محلول سازی(اسید)

وسایل مور استفاده:

پوار-پی پت حبابدار-بالون ژوژه(حبابدار) 100ml-بشر-ارلن-پایه-گیره-بورت

مواد مورد نیاز:

اسید-سود-فنول فتالیین-آب مقطر

طرز تهیه ی محلول استاندارد:

محلول استاندارد محلولی است که مقدارش را دقیقا میدانیم

100cc HCl

M=36.5 جرم مولی

d=1.119 دانسیته

37%

eq (اکی والان):برای اسید←جرم مولکولی اسید=H های اسیدی

وزنN=dx1000x37%/eq

در این آزمایش به جای فرمولN2V2=N1V1 از فورمول C1V1=C2V2  استفاده میشود

تفاوت این فورمول با فورمول تیتراسیون(N2V2=N1V1) این است که در فورمول تیتراسیون دو ماده وجود دارد ولی در این فورمول فقط یکی است.تفاوت دیگر این فورمول با فورمول تیتراسیون این است که در فورمول تیتراسیون حتما باید نرمالیته باشد ولی در این فورمول نه.

روش کار:

در بالن ژوژه مقداری آب مقطر+8.3cc اسید(12.06) میریزیم و با آب مقطر به حجم میرسانیم.برای به حجم رساندن حتما دیده اید که شکل محلول داخل بالن به صورت سهمی است(U).برای اینکه درست به حجم برسانید باید در ابتدا آب مقطر را بدون کنترل بریزید ولی وقتی به خط نشانه نزدیک شد ، لوله ای که از آن آب مقطر می ریزید باید نوک تیز باشد.وقتی به خط نشانه نزدیک شد ظرف آب مقطر را در خارج از بالن فشار دهید تا آب از نوک لوله ی باریک خارج شود، سپس حین فشار دادن ظرف آن را از به طور مداوم از روی بالن رد کنید که آب به تدریج و کم کم وارد بالن شود.

وقتی به حجم رسانید در آن را ببندید و خوب تکان دهید تا آب مقطر با اسید ترکیب شود....دقت کنید که اگر بالن را خوب تکان ندهید اسید و آب خوب باهم ترکیب نمیشود و ممکن است در قسمتی از ظرف اسید بیشتر و در قسمت دیگر آب مقطر بیشتر باشد و این کار آزمایش را به طور کل خراب میکند

وقتی این کار را کردید محتویات آن را داخل بشر بریزید چون اسید بعدی را در همین بالن درست میکنیم.

100cc,0.003N

C1V1=C2V2=.003X100=0.1V2→V2=3CC

3cc از اسید را با پی پت برداشته و داخل بالن ژوژه میریزیم و دوباره به حجم می رسانیم و مخلوط میکنیم.

بورت را با این اسید، یعنی اسیدی که خودمان ساختیم(رقیق کردیم) تا خط نشانه پر میکنیم

5cc سود مجهول را داخل ارلن می ریزیم+ 1 قطره فنول فتالیین←ارغوانی رنگ←تیتر توسط اسیدی که خودمان ساختیم←بی رنگ

اسیدN2V2=N1V1 باز

V1=2.5         V2=2.7         V3=3                VT=2.7

5N1=.003X2.7→N1=.001


مطالب مشابه :


طرز تهیه کردن محلول با مولاریته مشخص

طرز تهیه کردن محلول در این صورت برای تهیه یک محلول مقدار دقیق ماده حل شونده را در بالن
آشنایی با کاربرد و تصاویر وسایل آزمایشگاهی

برای وصل کردن ظرفها ( ارلن، بالن و روش درست خواندن سطح مایع در پیپت طرز کار فلاسک خلاء
بالن حجمی

(مثل رقیق کردن بالن های ژوژه معمولا در دمای 25 درجه حجم درست طرز استفاده: بالن
چگونگی تیتر کردن+استفاده از پیپت

حالا چطوری تیتر کنیم که دقیقا درست دربیاد: هنگام تیتر کردن تو بالن ژوژه ولی این درست
بالن

در سبد کپسول های 20 کیلویی گاز پروپان ، برای پر کردن بالن بالارونده درست طرز عملکرد
نکاتی در مورد وسایل ازمایشگاهی

طرز کار: هنگام گرم کردن بوته کردن داخل آن مانند بالن ته گرد متفاوت درست می شود و
وسایل آزمایشگاهی و طرز کار آنها

وسایل آزمایشگاهی و طرز 8- بالن ژوژه: برای که از چینی یا فلز درست شده که برای ذوب کردن
لوازم معمولی آزمایشگاه

برای پاک کردن بالن های ژوژه معمولا در دمای 25 درجه حجم درست طرز استفاده: بالن حجمـی
محلول سازی(اسید)

طرز تهیه ی محلول را کردید محتویات آن را داخل بشر بریزید چون اسید بعدی را در همین بالن درست
برچسب :