بیدادگری و خیانت های سلاطین قاجار

 از پرویز اسرافیلی

بنا به درخواست آقای ناشناس و برای آگاهی نسل جوان گرده

تحقیقات خودم ، با ارایه مدارک در باره بیدادگری و خیانت های سلاطین قاجار.

بزرگترین ظلم ظلمی است که ، بوسیله حکام و مقامات مسئول در پناه قانون به کس تحمیل میشود .

«« از سخنان گاندی رهبر بزرگ هندوستان»»


در تاریخ ایران گاهی ستمگرانی چهره نما شدند و بعضی مردم از نسل های بعدی به وجود آنها مباهات و از پیوند خود با آنها می بالند، ما نباید این مردم را به رفتار آن ستمگران سرزنش کنیم . و از طرف دیگر اجداد آنهاییکه ظلم و ستم جباران را تحمیل کرده اند، هر چند که گفتن حقیقت تلخ است ، نسل مظلومان حق دارند سرگذشت پدران را بدانند. نگفتن داستان مظلومان ضد تاریخ و توهین به فرهنگ و بی انصافی به نسل جوان است.

همه میدانند در طول سلطنت حکومت قاجار کسی از خوف حکام قاجار و آنها یکه القاب السلطنه، الدوله و یا الملک داشتند و هم از خوف آقازاده ها ، خویشاوندان ، سالار ها و حتی نو کران آنها جرات گذاشتن قلم به کاغذ و نوشتن رفتار حکومت زمان را نداشتند. 
( فرید آخوند زاده تاریخ آذربایجان ص 3، نوشت : مردم آذربایجان در اثر ستمگری حکام گذشته از نوشتن تاریخ خودشان بی ثمر بودند ) و حبیب بورجیان، گارناک آساتریان (ص 46 : مردم تالش و ویلکیج به هیچ وضع مجاز نبودند که از تاریخ سرزمین خود و از سرگذشت اجدادشان بنویسند ) .


28- از اسناد مرکزی کرمان : آقا محمد خان قاجار 70 هزار نفر را در کرمان کور کرده و 4000 نفر را کشت. برای دستگیری شاهزاده عزیز زند لطفعلی خان، شهر را محاصره کرده و تمام نهر ها را با خاک پر کرد که مردم کرمان از گرسنگی و تشنگی به میرند. شاهزاده شجاع زند بخاطر اینکه تمامی ساکنان شهر در دست آق محمد خان کشته نشوند از کرمان آمده و با لشکر آقا محمد جنگ و پس از بر داشت چند زخم اسیر شد. آقا محمد او را به تهران برد . در تهران دستور داد به طویله تشنه و گرسنه انداخته و اصطبل بانان ، نایبان آخور و جلو داران آقا محمد او را تجاوز جنسی کردند. فردا او به پیش خان قاجار سفّاک که تا مغز استخوان از بی رحمی پر شده بود ، گفت « هان لطفعلی هنوز هم غرور داری ؟ به من تعظیم کن )» شاهزاده شجاع زند، مثل پلنگ زخمی که از شکنجه، گرسنگی ، تشنه و در اثر خونریزی زرد و ضعف شده بود توانست سر بلند کرده و گفت « ای اخته فرو مایه من از تو نمی ترسم » قاجار بی رحم دستور داد چشمهای او را کنده و بعد با شکنجه بکشند. شاهزاده عزیز مردم ایران را در تهران در امام زاده زید به خاک سپردند.

گردون به زمانه خاک غم ریخت دریغ با شهد طرب زهر غم آمیخت دریغ 
از، دور فلک جور سرشت شیر زاده شیراز ز هم ریخت دریغ 
29- سیر جان مالکوم سفیر انگلیس در دربار قاجار نوشت ) آقا محمد خان کاخ سلطنتی برای برادر زاده -اش ساخت و در سمت کاری از خون مردم ایران استفاده کرد، از یاد داشتهای او، ص 216). 
30- وان کوتزیه فرانسوی در کتاب مسافرت به ایران ص 256- 258، ( ظلم و ستم آقا محمد خان باور نکردنی بود . روزی که مست بود منشی خود را بدون دلیل و علت با تیر زد و کشت). 
31- شاهان قاجار دختر های جوان و زیبا را با زور برای عیاشی در حرمسرا ها زندانی عبد کردند. 
سرهنگ دوریل فرانسوی نوشت ناصرالدین شاه 700 زن داشت. 
مادام دی لفو فرانسوی دوست خانواده ناصرالدین ین نوشت او 800 زن داشت و پسران نو جوان بی گناه را با بی رحمی اخته کرده و به عنوان خواجه به حرمسرا فرستاد. هر زن درجه یک 4 خواجه و هر زن درجه 2، خواجه داشتند. تعداد خواجه ها چندین هزار بود. 
سرهنگ استوارت انگلیس نوشت زنهای ناصرالدین را 1005 تا بودند.. 
32- سفیر فرانسه در دربار قاجار در کتاب خاطرات سفیر و در کتاب خواجه (اخته) تاجدار ( ص 95) نوشت : باعث جنگ ایران روسیه عیاشی فتحعلی شاه بود. او دختر زیبای محمد خان قوانلو قاجار حاکم یروان را میخواست با زور تصرف کند. و حاکم از روسیه کمک خواست و تزار روس از فرصت استفاده کرده به ایران حمله کرد . نتیجه قرار داد گلستان و ترکمن چای شد. 
33- روحانیون با اشغال دول بیگانه با سختی مخالفت کردند. ولیعهد قاجار دستور داد همه آنها را اعدام کنند ( از کتاب هانری سویج انگلیسی ، کارمندان خارجی در ایران ص 234) . آقای سویج مسئول بانک در ارومیه بود. 
34- آقای ویرنه کار مند انگلیسی در بانک ارومیه نوشت ( مردم ارومیه از اشغال گران روس ها اعتراض کردند ، ولیعهد قاجار طایفه کُرد شیخ عبداله را به دهات ارومیه فرستاد تا دهات را تاخت و تاز کنند و در سال 1901 دولت روسیه موفق شد خزانه دولت قاجار، بانک ها ، گمرک و ژاندارم را در اختیار بگیرند و سیقت الا سلام سید غلام حسین زاده از اونار اوجا رود بر علیه اشغال گران روسیه قیام کرد و رهبر مجاهدین شد، ولیعهد قاجار او را با 14 روحانی اعدام کرد ( ص 178 یاد داشتهای آقای ویرنه از ایران ). 
35- اسناد مرکزی کرمان ( مرگ، نیستی و ویرانی نصیب کرمان و کرمانیان سال 1206 قمری) 
36- قحطی در زمان قاجار در کرمان ، مردم پوست گوسفند، پشکل گوسفند و اسه خرما و تراشی نجاری میخوردند (فضل اله کرمانی ص 19. وزیری ص 740، باستانی ص 244). 
37- کشتن یحیی خان کلانتر از کتاب احمدی (ص 297). 
38- دکتر سید روحانی ( نهضت مشروطیت و بمباران مجلس بوسیله محمد علی میرزا ). 
39- از قاجار تا پهلوی از خبر گزاری بین المللی . 
40- دوره استبداد سیاه ( با با صفری ص 288). 
41- اعدام کامران میرزا و اعدام میرزا رضای کرمانی. ( مسئول اعدام میرزا کرمانی به او گفت: پدر سوخته تو شاه را کشتی حالا به دارت میزنند. در جواب گفت پدر سوخته تو هستی اگر تو بمیری سگ و گربه هم به تشریح جنازه تو نخواهند رفت. برای اعدام من این همه تشریفات بر پا شده است. 
42- فرشته حسین آبادی ( توتون، دخانیات و کار خانه دخانیات به انگلیسی ها و دیناری به مردم ایران نرسید. آیت اله محمد حسن شیرازی از سامره حکم صادر کرد که استعمال توتون و تنباکو محاربه با امام زمان است و مردم از استعمال آن خود داری کردند. 
43- در 23 ژانویه 1853 قاجار افغانستان را به انگلیس داد. 
44- در سال 27 می 1893 محال فیروز آباد به روسیه 
45- در سال 9 آگوست 1919 در پنهانی در معاهده دارسی زمین ایران را به مساحت 2490000 کیلو متر مربع به دارسی داد که 60 سال نفت استخراج کنند و 10000 پوند گرفت در لندن خوش گذرانی کند . و انگلیسی 72 سال نفت ایران را بردند. 
46- عهد نامه ها ی گلستان و ترکمن چای همه میدانند آذربایجان، ارمنستان، داغستان و گرجستان را به روسیه داد. 
47- شاه قاجار دریای مازندران را به روسیه داد و گفت ما اردک نیستیم که به آب احتیاج داشته باشیم 
48- سفیر انگلیس آقای جونز در دربار فتحعلی شاه در تبریز با او ملاقات کرد و در حین صحبت از فتحعلی شاه در باره شکنجه و کشتن لطفعلی خان زند که آقا محمد با نهایت بی رحمی او را کشت و رفتار آقا محمد با مردم ایران، در میان گذاشت . فتحعلی شاه در جواب اظهار تأثر و پشیمانی کرد و اقرار کرد که شاهزاده زند یک شیر ژیان حقیقی بود و عمویش ( آقا محمد) نباید او را با چنان بی رحمی می کشت و به آقای جونز گفت : اگر عمویم شاهزاده زند را نمی کشت خود من او را می کشتم ( یاد داشت های جونز ص 263-264 در سال 1834 میلادی . ( جونز همچنین نوشت : طبعاً قاجار ظالم هستند. 
49- شاهزاده قاجارعضدوالدوله : نوشت پس از دستگیری شاه زاده زند ، تمامی شاهزاده های دختر و همسران زند را فتحعلی شاه به عنوان تحفه جنگی به حرم سرای خود برد 
( عضدالدوله ص 25- 27). 
50- بنا به نوشته های دکتر داریوش جهانیان قاجار هزاران از زردشت ها را در یزد، برازجان و در تورک آباد قتل عام کردند . نام محل های این کشتار بنام قتل گاه در براز جان و ترک آباد و در یزد قبر محله است. 
51- خانم مری بویس ایران شناس انگلیسی در یاد داشتهایش نوشت: در زمان قاجار زردشت ها مجاز نبودند خانه های شان را از خانه های همسایه غیر زردشت بلند تر بسازند. 
52- پروفسور ادوار بران در کتاب خود ( یکسال در بین ایرانیان) نوشت: در زمان قاجار : زردشت ها تا سال 1880 مجاز نبودند از عینک استفاده کنند و تا سال 1895 مجاز نبودند از چتر باران استفاده کنند و برای کمر بند غیر از قطعات گونی، پارچه دیگری استفاده کنند و بجز رنگ سیاه رنگ دیگری برای پوشاک نپوشند. تا سال 1891 بجز پیاده راه رفتن به شهر استفاده از حیوان و یا وسیله دیگر ممنوع بودند. و در راه مزارع و در دهات اگر سوار اسب و یا الاغ بودند با دیدن مسلمان باید از حیوان پیاده شده و به مسلمان می دادند. و الا تنبیه می شدند. ادوارد بران خودش شاید ماجرایی شده بود، بنا به نوشته او یک زردشت پیر مرد 70 ساله به بازار با شلوار سفید آمده بود و مسلمانان او را کتک مفصلی زده و شلوارش در آورده و در زیر بغل او گذاشته و او را روانه خانه -اش کردند چنین بود حکومت قاجار. 
53- راجر ایستیونس ایران شناس ، نوشت: طایفه قاجار ترکمن ظالم ترین سلسله بود که در ایران با قتل عام کشت و کشتار و با شکنجه حکومت کردند. مردم ایران از هیچ سلسله به انداز آنها متنفّر نبودند. 
54- دکتر محمّد قلی مجد استاد دانشگاه آمریکا ( نوشت: قحطی بزرگ و نسل کشی و خیانت در زمان قاجار 9000000 نفر از جمعیت 20 میلیونی ایران از گرسنگی و امراض تلف شدند. منبع از مدارک آمریکا). 
55- پروفسور بوزانی مورخ ایران نوشت: مظفرالدین شاه 10،000،000 روبل از روسیه و 2400000 پوند از انگلیس قرض کرد و به این خاطر برای پرداخت آن از بازار تهران مالیات هنگفتی خواست و تجار اعتراض کردند . خیلی از تجار را اعدام کرد ( بوزانی ص170). 
56- فتحعلی شاه، حکاکی تصویر خود روی آثار باستانی ساسانی در تاق بستان باعث خسارات آن شد 
57- حکاکی ، عبارت سلطان صاحب قران فتحعلی شاه قاجار بر روی دریای نور از قیمت آن کاسته شد. 
58- بخشیدن الماس بزرگ به روسیه برای خون بهای گریبایدوف. 
59- قاجار عدم اداره کشور نا امنیتی سراسر ایران را فرا گرفت و مردم در مسافرت از شهر به شهر دیگر در امان نبودند. مردم گرده به کربلا از طریق روسیه رفت و آمد می کردند. 
60- قاجار و پهلوی باعث افتادگی ایران و بی سوادی در سراسر کشوربودند . تنها صنعتی که داشتیم آفتابه سازی و کوزه سازی آن هم از زمان قدیم بود و مرا به یاد شعر از مرد چاروادار گرده ( چهار پا دار، که با الاغ، خوار و بار و نفت ، انگور از مشگین حمل می کرد ، انداخت :

ایری پالان اوشدی گیتدی، 
اوتوبوس قاشدی گیتدی ، 
ائشه ییم یورولدی قالدی ، 
حوصلم قاشدی گیتدی. 
( هوا پیما پرواز کرد و رفت، اتوبوس با سرعت رد شد و رفت ، الاغ من حسته شده در جا ماند ، حوصله از سرم رفت. 
منظور این بود ، در زمان پهلوی و قاجار مردم با هوا پیما و اتوبوس ساخته مسافرت می کردند و ما هنوز با الاغ مسافرت می کنیم .


مطالب مشابه :


بلندترین قله کرمان - قله هزار 4501متر - مسیر شمال شرقی( تاج خروس)

کوه پیما ( سیاوش در استان کرمان چندین قله علم کوه و سبلان چهارمین قله بلند ایران زمین
نتایج اولين دوره مسابقات پرس سینه RAW كشور _ آبان 1389 شهرضا اصفهان

2.امید میرزائی 102.5 کیلو کرمان. 3.سعید عباس پور 100کیلو 1.ایران پیما کرمانشاه 55
استان کرمان:

گروه آموزشی مشاوران - استان کرمان: - وبلاگ گروهی مشاوران مدارس ایران - گروه آموزشی مشاوران
بیدادگری و خیانت های سلاطین قاجار

در تاریخ ایران گاهی ستمگرانی 28- از اسناد مرکزی کرمان : ( هوا پیما پرواز کرد و رفت
صعود گروه آرک به قله 4501 متری هزار (مرتفع ترین قله فلات مرکزی ایران)

گروه کوهنوردی آرک - صعود گروه آرک به قله 4501 متری هزار (مرتفع ترین قله فلات مرکزی ایران
صعود زمستانی هزار کرمان

دیار الوند - صعود زمستانی هزار کرمان - اخبار و تصاویری از کوهستان . طبیعت و مطالب آموزشی و مفید
چابهار

پیما میتوانند پهلوگیری کنند ) مساحت این شهر17155 کیلومتر مربع است ودرشرق ایران کرمان
سوالات درس بررسی فنی و اقتصادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران شرکت ایران پیما
برچسب :