صنعتی 3- جمشید اسکندری


 
سوال :
شرکت پرستو به تولید یک نوع محصول اشتغال دارد و در صدد تهیه بودجه عملیاتی برای  ماهه سوم سال 1371 میباشد اطلاعات زیر برای این منظور در اختیار قرار گرفته است:
 
1- قیمت فروش هر قوطی محصول 300 ریال است و شرکت درنظر دارد در این دوره سه ماهه 23000 قوطی محصول به فروش برساند.
 
2- هر قوطی محصول از ترکیب دو نوع ماده اولیه A و B به وجود میاید مواد مورد نیاز برای تولید هر قوطی محصول عبارت است از 3 کیلو ماده   A و 2 لیتر B ماده  . ماده  A در ابتدای عملیات تولید و ماده  B پس از پیشرفت 60% عملیات ساخت وارد فرایند تولید میشود. قوطی نیز در پایان مرحله مورد استفاده قرار میگیرد و محصول در آن ریخته میشود.
 
3- موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره 7500 قوطی میباشد. در نظر است که موجودی کالای ساخته شده در پایان دوره سه ماهه 40% کاهش یابد. سایر موجودیها در ابتدا و پایان دوره سه ماهه به شرح زیر است:
 
 
                                                 موجودی ابتدای دوره         موجودی مورد نظر در پایان دوره
 
کالای در جریان ساخت-قوطی                 4000                                        6000
درجه تکمیل از لحاظ تبدیل                       50%                                          75%
ماده   A - کیلو                                      6000                                        10000
ماده  B - لیتر                                       14000                                       8000
قوطی خالی - عدد                                5000                                         3000
 
 
4- قیمت هر کیلو ماده  A به قیمت 10 ریال هر لیتر ماده B به قیمت 30 ریال و قیمت هر قوطی خالی 10 ریال میباشد. 
5- زمان مورد نیاز برای هر قوطی محصول نیم ساعت و نرخ هر ساعت 100 ریال میباشد.
6- هزینه سربار متغیر هر قوطی محصول 30 ریال و هزینه سربار ثابت سه ماهه 500000 ریال و ظرفیت عادی سه ماهه 25000 قوطی محصول است.
7-هزینه متغیر عملیاتی 5% فروش و هزینه ثابت عملیاتی 155000 ریال در دوره سه ماهه است.
8- نرخ مالیاتی شرکت 25% است.
 
مطلوبست :
 1) تهیه بودجه مقداری تولید سه ماهه
2) تهیه بودجه خرید مواد به تفکیک ماده  A و  B و قوطی خالی
3) تهیه بودجه دستمزد مستقیم
4) تعیین بهای تمام شده هر قوطی به تفکیک عوامل هزینه 
5) تهیه صورت سود و زیان بودجه شده سه ماهه
 
 
 
 
     حل مسئله :

 ۱) بودجه مقداری سه ماهه 

  موجودی کالای ابتدای دوره                              ۷۵۰۰ 
                        اضافه می شود :                                                                       
   کالای ساخته شده طی دوره                       
۲۰۰۰۰  
________________________________________
                        آماده برای فروش                                      
۲۷۵۰۰                       
                                 کسر میشود :                                                                                  
                   کالای ساخته شده پایان دوره             الف (
۴۵۰۰  )                 
________________________________________
                          فروش بودجه شده سه ماهه                     
۲۳۰۰۰                                                                                                          

    
 
 الف =  تعداد کالای ساخته شده پایان دوره
۳۰۰۰=۴۰ ٪*۷۵۰۰ 
۴۵۰۰=۴۰۰۰-۷۵۰۰۰ 

 

         
 ۲)                                                                                      
 
        معادل آحاد تکمیل شده    بروش Fifo
________________________________________

   شرح                 ماده A                         ماده B                     قوطي            تبديل


تکمیل شده                      ۲۰۰۰۰                 ۲۰۰۰۰               ۲۰۰۰۰                    ۲۰۰۰۰
+موجودی کار در جریان
پایان دوره (
۷۵٪ تبدیل)      ۶۰۰۰                    ۶۰۰۰                  ۰                           ۴۵۰۰
 
- موجودی کار در جریان
ابتدای دوره                      (
۴۰۰۰)                      ۰                   ۰                         (۲۰۰۰)    
__________                   ______              ________            _______             _________

معادل آحاد تکمیل شده    ۲۲۰۰۰               ۲۶۰۰۰                    ۲۰۰۰۰                  ۲۲۵۰۰

 


 
 
                  
۶۶۰۰۰۳ *   ۲۲۰۰۰                          بودجه مصرف ماده A
                 
۵۲۰۰۰ = ۲* ۲۶۰۰۰                           بودجه مصرف ماده B
                 
۲۰۰۰۰                                              بودجه مصرف قوطي  
 
 
                                                                      بودجه ريالي  خريد
                     700000    = 10  * 70000               بودجه ریالی خريد ماده A    
                             1380000= 30 * 46000                بودجه  ریالی خريد ماده B              
                          180000= 10 * 18000                       بودجه ریالی خرید قوطی        
____________________                         ____________________
                
۲۲۶۰۰۰۰                                               جمع بودجه ریالی خرید
 
 

 
         
۳)
        ریال  ۱۱۲۵۰۰۰  =  ۱۰۰  * ۲/۱  *  ۲۲۵۰۰    بودجه دستمزد مستقیم
 
 
 
 
 ۴)
 


 
بهای تمام شده هر واحد به تفکیک عوامل هزینه
________________________________________
                    ريال
۳۰ = ۲۲۰۰۰ / (۱۰ * ۶۶۰۰۰)       ماده A
                    ريال
۶۰ = ۲۶۰۰۰ /( ۳۰*۵۲۰۰۰)        ماده B
                      ريال
۱۰ = ۲۰۰۰۰ / ( ۱۰ * ۲۰۰۰۰)        قوطی
                                     ريال
۵۰ = ۲۲۵۰۰/ ۱۱۲۵۰۰۰                دستمزد مستقیم
                     ريال
۵۰ = ۲۲۵۰۰ / ( ۵۰ * ۲۲۵۰۰ )        سربار
________________________________________
                                  ريال
۲۰۰                                       بهای تمام شده ۱ واحد
 
 
  ريال
۲۰ =  ۲۵۰۰۰/  ۵۰۰۰۰۰     نرخ سربار ثابت
           ريال
۵۰ =  ۳۰  + ۲۰    نرخ كل سربار ( متغيير + ثابت )

 
۵)
 

 

صورتحساب سود ( زيان) شركت پرستو
________________________________________


فروش                                          (۲۳۰۰۰ * ۳۰۰)                   ۶۹۰۰۰۰۰
كسر مي شود:                                                                
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته  (۲۳۰۰۰ * ۲۰۰ )                (۴۶۰۰۰۰۰)   
__________________________                                       ______________
    سود ناويژه                                                                        ۲۳۰۰۰۰۰
  كسر مي شود :
    هزينه هاي عملياتي                                                         (۵۰۰۰۰۰)
__________________________                                       ______________
سود قبل از كسر ماليات                                                        ۱۸۰۰۰۰۰
       ماليات ( ۲۵٪ )                                                              (۴۵۰۰۰۰)
__________________________                                      ______________
   سود پس از كسر ماليات                                                     ۱۳۵۰۰۰۰
__________________________                                     ______________
__________________________                                    ______________
                          
 
   هزينه هاي عملياتي
 
۳۴۵۰۰۰ = ۵٪ * ۶۹۰۰۰۰۰  هزينه متغير عملياتي
  ۵۰۰۰۰۰ =  ۳۴۵۰۰۰  + ۱۵۵۰۰۰   كل هزينه عملياتي ( متغيير + ثابت )
                  
 موفق باشيد -  بخشي


مطالب مشابه :


حسابدری صنعتی 1 جمشید اسکندری

حسابدری صنعتی 1 جمشید اسکندری جزوه حسابدری صنعتی 1 بر گرفته شده از کتاب جمشید اسکندری.
حسابداری صنعتی 1، 2 و 3 تالیف جمشید اسکندری

حسابداری صنعتی 1، 2 و 3 تالیف جمشید اسکندری. شماره 106 تقریبا شبیه تست صفحه 120 کتاب صنعتی 1
حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری

حسابداری میانه 1 جمشید اسکندری. حسابداری صنعتی 3 و 2 و 1. معرفی کتاب کاربرد اکسل 2007 در
جواب تمرین های فصل سوم کتاب جمشید اسکندری

حسابداری صنعتی 1. جواب تمرین های فصل سوم کتاب جمشید اسکندری. از این لینک دانلود
صنعتی 3- جمشید اسکندری

دانشجوی حسابداری - صنعتی 3- جمشید اسکندری دانلود کتاب های درسی و ثبت نام
جزوه کامل حسابداری میانه 1

و ضمناً جزوه حسابداری صنعتی 1 با منبعیت کتاب حسابداری صنعتی 1 جمشید اسکندری به زودی برای
دانلود جزوه حسابدری صنعتی 1 بر گرفته شده از کتاب جمشید اسکندری

دانلود جزوه حسابدری صنعتی 1 بر گرفته شده از کتاب جمشید اسکندری
میانه 1 - کتاب جمشید اسکندری

پرتو حسابداری - میانه 1 - کتاب جمشید اسکندری وب سایت تخصصی مدیریت صنعتی. مطالب کمیاب در
دانلود حل المسایل

دانلود حل المسایل حسابداری صنعتی 1 دانلود حل المسایل کتاب مدیریت میانه جمشید اسکندری .
صنعتی جمشید اسکندری

صنعتی جمشید اسکندری دانلود کتاب های درسی و ثبت نام
برچسب :