روشهای شناسایی سود پیمانکاری_ قسمت دوم (روش درصد پیشرفت کار)

روش درصد پیشرفت کار

 در این روش، درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان بتدریج و به تناسب پیشرفت (درجه تکمیل) پیمان در پایان هر دوره مالی اندازه گیری و شناسایی می شود.

شناسایی سود ناخالص پیمان در پایان دوره مالی به ترتیب زیر انجام می گیرد:

 1.       برآورد کل درامد یا مبلغ پیمان

2.       برآورد کل هزینه پیمان

3.      برآورد کل سود ناخالص پیمان

4.      اندازه گیری میزان پیشرفت کار

5.      محاسبه مبلغ درآمد، هزینه و سود ناخالص دوره جاری پیمان

 برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان

برای برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 1.       مبلغ اولیه پیمان

2.       مبلغ کارهای جدید

3.      تغییر مقادیر کار(هرگاه هر یک از اقلام پیمان کم یا زیاد شود در امد پیمان افزایش یا کاهش خواهد یافت).

4.      مبلغ مورد مطالبه پیمانکار در نتیجه تغییرات مفاد قرارداد و تعدیل آحاد بهای کار

5.      جریمه تاخیر  (خسارت یا جریمه ناشی از تاخیر در تکمیل پیمان یا سایر عل، موجب کاهش درآمد پیمان خواهد شد).

 برآورد کل هزینه پیمان

 

 هزینه برآوردی پیمان به ترتیب زیر از حاصل جمع هزینه های واقعی انجام شده و برآورد یا پیش بینی باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بدست می آید:

 

کل هزینه های برآوردی پیمان = هزینه های واقعی + برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان

 در صورتی که پیش بینی یا برآورد باقیمانده هزینه های لازم برای تکمیل پیمان بین دو مبلغ محدود باشد، مبلغی که به سود کمتری می انجامد باید انتخاب شود.

 برآورد کل سود ناخالص پیمان

 

کل سود ناخالص پیمان از تفاضل کل درآمد پیمان و کل هزینه های برآوردی پیمان بدست می آید:

 

کل سود ناخالص برآوردی پیمان = کل درآمد یا مبلغ پیمان   -    کل هزینه های برآوردی پیمان

 ضمنا ذکر این نکته ضروری است  که برآورد درآمد و هزینه و سود ناخالص پیمان در پی وقوع رویدادهای غیر مترقبه همچون بروز حوادث قهری و غیر مترقبه و تغییر در تورم و یا تغییرات احتمالی در مقررات دولتی و دستگاه کارفرما و تعلیق کار از طرف کارفر ماباید مورد بازنگری قرار بگیرد.

 اندازه گیری میزان پیشرفت کار

 مشكل اساسی در روش درصد پیشرفت کار اندازه گیری میزان پیشرفت کار است.

میزان پیشرفت کار را می توان بر اساس دو عامل اساسی اندازه گیری کرد:

1.       ورودیهای پیمان  یا Input Measures))

 بر حسب :

·          مخارج انجام شده

·          ساعات کار مصرف شده

·          مبلغ دستمزد

·          مقدار مواد مصرفی

2.       خروجیهای پیمان یا( (Out put Measures 

بر حسب:

·          کیلومتر

·          تن

·          تعداد واحدهای تولید شده یا ارزش افزوده

در هر حال هدف از بکارگیری این معیارها تعیین میزان دقیق کار انجام شده است. ضمنا این معیارها با توجه به شرایط پیمان بکار می روند. که در ادامه این مطلب را با توجه به معیار مربوطه توضیح می دهم.

 خروجیهای پیمان

 

تعیین میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان هنگامی مناسب است که مخارج لازم برای تکمیل هر بخش از کار تقریبا ثابت باشد.

»»»» مثال ««««

در قرار داد احداث 20 کیلومتر بزرگراه، هزینه ساختن هر کیلومتر راه مبلغ 500000 ريال برآورد شده باشد، برآورد پیشرفت کار را می توان بر اساس کار انجام شده نسبت به کل کار تعیین کرد. یعنی اگر 10 کیلومتر از بزرگراه ساخته شده باشد می توان نتیجه گیری کرد که حدود 50% کار انجام گرفته است.

 

در صورتيكه مخارج تکمیل هر بخش از پیمان يكسان نباشد اندازه گیری میزان پیشرفت کار بر اساس خروجیهای پیمان گمراه کننده است و باید از معیار ورودیهای پیمان برای اندازه گیری میزان پیشرفت کار استفاده کرد.

 همانطور که اشاره شد برای استفاده از معیار ورودیهای پیمان می توان از عواملی چون مخارج انجام شده و یا ساعات کار مصرف شده و یا مبلغ دستمزد و یا مقدار  مواد مصرفی استفاده کرد.

 »»»» مثال ««««

با توجه به مثال قبل اگر هزینه احداث بزرگراه در 10 کیلومتر اول مبلغ 500000 ريال و در 10 کیلومتر بعدی به دلیل حفر تونل مبلغ 800000ريال برآورد شود، میزان پیشرفت کار برای 10 کیلومتر از کار انجام شده از 50% کمتر خواهد شد.

برای بدست آوردن میزان پیشرفت کار در این حالت با توجه به عامل مخارج انجام شده  از فرمول زیر استفاده می کنیم:

درصد پیشرفت کار = مخارج واقعی انجام شده  ÷ کل مخارج برآوردی پیمان

به همین دلیل اگر در مثال بالا در دوره جاری همان 10 کیلومتر با 500000 ريال مخارج انجام شده باشد. بنابراین :

5/38%= (800000 + 500000)  ÷  500000  = درصد پیشرفت کار

 

رایج ترین روش برای اندازه گیری درصد پیشرفت کار بر حسب ورودیهای پیمان، روش فوق می باشد که به  مقایسه مخارج واقعی انجام شده با کل مخارج برآوردی پیمان می پردازد. که به این روش هزینه به هزینه(Cost-to-Cost Method) گویند.

 از آنجا که در بیشتر قرار دادهای بلند مدت پیمانکاری، عملیات اجرایی مستلزم تکمیل بخشهای ناهمگن است، درصد پیشرفت کار بر حسب ورودیهای پیمان  اندازه گیری می شود.

 »»»»مثال ««««

اگر مخارج واقعی پیمان تا پایان سال جاری 3 میلیون ريال و کل مخارج برآوردی 10 میلیون ريال باشد . میزان در صد پیشرفت کار چقدر است؟

بر اساس روش هزینه به هزینه میزان در صد پیشرفت کار به صورت زیر بدست می آید:

   30% =10000000   ÷  3000000   = درصد پیشرفت کار

 محاسبه درآمد، هزینه و سود  ناخالص دوره جاری پیمان

 در استانداردهای حسابداری دو روش برای شناسایی درآمد، هزینه و سود ناخالص پیمان پیش بینی شده است:

 روش اول : دو مرحله دارد :

 مرحله اول : ابتدا درآمد و هزینه دوره جاری پیمان به ترتیب  زیر از حاصلضرب درصد پیشرفت کار و کل درآمد و مخارج برآوردی پیمان بدست می آید:

 

درآمد شناسایی شده پیمان در دوره های قبل - در صد پیشرفت کار × کل در آمد برآوردی پیمان = درآمد دوره                                                                                                                                                                       

                                                                                                                    جاری پیمان       

هزینه های شناسایی شده پیمان در دوره های قبل– درصد پیشرفت کار × کل هزینه های برآوردی پیمان= هزینه

                                                                                                                                       دوره پیمان   

 مرحله دوم :  حالا  از تفاضل درآمد و هزینه دوره جاری پیمان، مبلغ سود ناخالص دوره جاری را بدست می آوریم:

هزینه دوره جاری پیمان – درآمد دوره جاری پیمان = سود ناخالص دوره جاری پیمان

 روش دوم :

 مرحله اول :  ابتدا سود ناخالص دوره جاری پیمان از حاصلضرب درصد پیشرفت کار و کل سود ناخالص برآوردی پیمان بدست می آید:

 

سود ناخالص شناسایی شده پیمان

  در دوره های قبل                                   -  درصد پیشرفت کار  × کل سود ناخالص برآوردی پیمان  = سود ناخالص

 مرحله دوم :  سپس با افزودن سود ناخالص دوره جاری به هزینه های واقعی انجام شده، مبلغ درآمد پیمان محاسبه می شود.

سود ناخالص دوره جاری پیمان  + هزینه های واقعی انجام شده  = درآمد دوره جاری پیمان


»»» نکات مهم «««

در هر دو روش یاد شده :

الف) آثار ناشی از تجدید نظر در برآوردها به دوره های قبل تسری نمی یابد.

ب) مبلغ سود ناخالص دوره جاری يكسان است.

 

در روش درصد پیشرفت کار مشابه روش کار تکمیل شده، مخارج و صورت وضعیت موقت کارها در طول اجرای طرح به ترتیب به حساب پیمان در دست اجرا  و  حساب صورت وضعیتهای تائید شده منظور می شود.

 

تنها تفاوت هم اینست که ، در روش درصد پیشرفت کار، سود ناخالص در پایان هر دوره مالی بر مبنای درصد تکمیل پیمان به یکی از دو روش یاد شده برآورد و به حساب پیمان در دست اجرا منظور می شود.

 بدین ترتیب شناسایی سود ناخالص در پایان هر دوره مالی ارزش دفتری حساب پیمان در دست اجرا را افزایش می دهد و این حساب به ارزش خالص بازیافتنی گزارش می شود.

 »»»» مثال ««««

مطلوبست ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به پیمان ناتمام طبق روش درصد پیشرفت کار در قالب اطلاعات زیر تشریح می شود:

مبلغ قطعی پیمان                            5000000

                                    کل مخارج برآوردی پیمان                    4000000

                                    مخارج واقعی پیمان در سال جاری       2600000

                                    صورت وضعیتهای تائید شده              500000

                                    دریافت از کارفرما                            500000

 

جواب :             1000000  =  4000000    -   5000000   »  کل سود ناخالص برآوردی پیمان

 

               65%     =    ( 4000000   ÷  2600000  )   »   در صد پیشرفت کار به روش هزینه به هزینه

 ثبتهای  دفتر روزنامه :

 1) ثبت مخارج واقعی پیمان

        

پیمان در دست اجرا            2600000

                                                وجوه نقد                         2600000

 

2)ثبت صورت وضعیتهای موقت

           

            حسابهای دریافتنی _ کارفرما            500000

                                                            صورت وضعیتهای تائید شده              500000

 3) ثبت مبالغ دریافتی از کارفرما

 

            وجوه نقد                                     500000

                                                حسابهای دریافتنی _ کارفرما                        500000

 4) ثبت درامد و سود ناخالص پیمان

 

بهای تمام شده  پیمان                    2600000

پیمان در دست اجرا                        650000

                                                درآمد پیمان                      3250000

 روش محاسبه درآمد دوره جاری پیمان :

 

مبلغ پیمان                                 5000000

 

×                                                 ×

 

                                          درصد پیشرفت کار                      65%

 

=                                                  =

درآمد پیمان                                3250000

روش محاسبه هزینه دوره جاری پیمان:

 

کل مخارج برآوردی پیمان                                     4000000

 

   ×                                                                        ×

 

درصد پیشرفت کار                                               65%

       =                                                            =

                                   هزینه پیمان                                               2600000

 روش محاسبه سود نا خالص دوره جاری پیمان:

 

2600000  -   3250000  = سود ناخالص پیمان

                     

نحوه انعکاس در صورتهای مالی :

 ترازنامه

 

پیمان در دست اجرا                                                                        3250000

 

کسر می شود: صورت وضعیتهای تائید شده                                          (500000)

 

مازاد بهای تمام شده و سود ناخالص پیمان ناتمام بر

صورت وضعیتهای تائید شده                                                              2750000

 صورت سود و زیان

 

درآمد پیمان                                                                      3250000

کسر می شود: بهای تمام شده پیمان                                     2600000

سود ناخالص پیمان                                                             650000

 مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار

 مزیت اصلی اسن روش این است که درامد به تناسب پیشرفت عملیات شناسایی و با هزینه های واقع شده برای رسیدن به همان مرحله مقابله می شود؛ یعنی تطابق هزینه ها با درامد هر دوره مالی بموقع و درستی انجام می گیرد. بدین جهت، هنگامی که برآورد منطقی از میزان پیشرفت کار و مخارج لازم برای تکمیل پیمان وجود داشته باشد، کاربرد روش درصد پیشرفت کار اولویت دارد.

 ایراد اساسی روش درصد پیشرفت کار

 ایراد اساسی این روش این است که با خطر اشتباه در برآورد همراه است. در نتیجه خطر شناسایی سودهایی که ممکن است بدست نیاید وجود دارد. بدین جهت، تا زمانی که نسبت به سودآوری کل پیمان اطمینان نباشد کاربرد روش درصد پیشرفت کار نامناسب خواهد بود.

نوشته شده توسط آرش آقابیگی


مطالب مشابه :


روش محاسبه تراز در آزمون ها

به نام خالق اعداد - روش محاسبه تراز در آزمون ها نمره خام شما به صورت درصد بیان می‌شود.
محاسبه درصد خلوص

کیمیاگران فردا - محاسبه درصد خلوص - مفید ترین و جدیدترین مطالب شیمی - کیمیاگران فردا
روش محاسبه خسارت يك مزرعه

دراين روش كل سطح خسارت ديده ، درصد خسارت ودرصد پيشرفت عمليات مزرعه مشخص مي شود يعني پيشرفت
روشهای شناسایی سود پیمانکاری_ قسمت دوم (روش درصد پیشرفت کار)

روش محاسبه سود نا خالص دوره جاری پیمان: مزیت اصلی روش درصد پیشرفت کار
محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها

Amiteess - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ها - Project Manager, Project Control, Planning, Contracts Management
روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه

روشهای محاسبه درصد وزنی در پروژه محاسبه درصد وزنی به ۵ صورت انجام میگیرد البته بعد از توافق
چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام :

پیام آموزش - چند نکته در مورد کارنامه های کنکوری و نحوه محاسبه نمره تراز و نمره خام : - تدریس
برچسب :