ادامه مطلب باردارکردن ابرها

ادامه مطلب باردارکردن ابرها

طبق نظریه دیگر بارها دراثربرخوردهای بین تگرگدانه های در حال سقوط ویونها ایجاد می شود. این یونها درهوا موجودند ویونهای مثبت ومنفی بامیانگین تراکم برابری دارند.اگرتگرگدانه به یک یون منفی نزدیک شود احتمالا آن را جذب می کند ومی گیردواگربه یون مثبت نزدیک شود احتمالا آنرا پس می زند.بدین ترتیب نتیجه خالص این گونه برخوردها آن است که تگرگدانه دوباره میل به کسب بارمنفی دارد.پس تگرگدانه های در حال سقوی این بارمنفی رابه ته ابر حمل می کند وحرکات بالاسوبارمثبت رابه سر ابر می برند. ساختکارحدسی دیگربه تمامی متکی برکشش های بالاسووپایین سواست که باعث می شوند پس ازآ که مقداراولیه اندکی باردر اثرعوامل دیگری در ابرپدید آمد باربه تدریج انباشته شود. 


مطالب مشابه :


رشته شيمي كاربردي...

به سایت اساتید و دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان خوش آمدید .
مدارک لازم برای ثبت نام دانشگاه آزاد گروه پزشکی و غیرپزشکی سال91 و شهریه دانشگاه ازاد در سال 91

دانشگاه علوم پزشكي بقيه
تبریک

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
اثردمابرتبخير

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
آنتالپی تبخیر مولی

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
انتخاب مقصد

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
ادامه مطلب باردارکردن ابرها

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
فشارسنج جیوه ای

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
دایره المعارف Kirk-Othmer

شیمی کاربردی دانشگاه آزادلاهیجان. تصاویرگوناگون مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم .
برچسب :