اعلائم اختصاری در نقشه کشی صنعتی


Term Abbreviation or Symbol
Across Flats AF
Assembly ASSY
Centres CRS
Centre Line ..On View
Centre line ..On Note CL
Centre Of Gravity CG
Chamfer of Chamferred..In a Note CHAM
Cheese Head CH HD
Countersunk/ Countersink CSK
Countersunk Head CSK HD
Counterbore CBORE
Cylinder or Cylinderical CYL
Diameter..in a note DIA
Diameter..preceding a dimension
Drawing DRG
Equally Spaced EQUI SP
External EXT
Figure FIG
Full Indicated Movement FIM
Hexagon HEX
Hexagon Head HEX HD
Insulated or Insulation INSUL
Internal INT
Least Material Condition..In a Note LMC
Least Material Condition..(Geom.Dim)
Left hand LH
Long LG
Machine MC
Material MAT
Maximum MAX
Maximum Material Condition..In a note MMC
Maximum Material Condition..(Geom. tol)
Minimum MIN
Not to Scale (In a note and underlined NTS
Number NO.
Pattern Number PATT NO.
Pitch Circle Diameter PCD
Radius..In a note RAD
Radius..Preceding a dimension R
Reference REF
Required REQD
Right hand RH
Round Head RD HD
Screw of Screwed SCR
Sheet (Drawing Number) SH
Sketch (prefix to Drawing Number) SK
Specification SPEC
Spherical Radius..Preceding dim SR
Spotface SFACE
Square ..In a note SQ
Square ..Preceding dim
Standard STD
Taper.. On Dia or Width
Thread THD
Thick THK
Tolerance TOL
Typically OR Typical TYP
Undercut UCUT
Volume VOL
 

The second figure shows the acceptable simplified representations of holes drilled for bolts or rivets-- Side view

The third figure shows the acceptable simplified representations of holes with bolts or rivets-- Side view

The fourth view simply shows how to conveniently indicate the bolt or rivet designation..


مطالب مشابه :


مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

انجمن دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی ابهر دانشگاه علمی کاربری ابهر می
معرفی نرم افزار Catia

و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کابردی ابهر : و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی واحد
اعلائم اختصاری در نقشه کشی صنعتی

و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کابردی ابهر : و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی واحد
کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی دکتر امین علیزاده

هیدرولوژیست های دانشگاه پیام نور ابهر کتاب اصول هیدرولوژی کاربردی هیات علمی دانشگاه
مجلات دانشگاه ازاد

علمی - پژوهشی : ابهر شیمی کاربردی : 8: 98: علمی - فهرست مجلات ناشران بیرون از دانشگاه : علمی -
پذیرش دانشجوی بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی زنجان

روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی پیش از این ایشان 17 سال ریاست واحد های میانه و ابهر
دانشگاه آزاد

دانشجویان دانشگاه آزاد نكا - دانشگاه آزاد دانشگاه جامع علمی کاربردی ابهر دانشگاه-آزاد-
جزوه تاسیسات شهری استاد شقاقی

دانشگاه علمی کاربردی واحد ابهر دانشگاه علمي كاربردي ابهر دانشگاه جامع علمی کاربردی
اهم عملکرد دکتر خانمحمدی از بعد نظارتی (تذکرات و مکاتبات و اخذ دستور )

وحدت منطقه ابهر، خرمدره و 25 کلاسه و توسعه رشته های آموزشی دانشگاه علمی کاربردی
مدل های برنامه ریزی شهری و منطقه ای

انجمن دانشجویان شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی ابهر دانشگاه علمی کاربری ابهر می
برچسب :