نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی وریشه های آن

فصل اول :

1-    عوامل انقلاب را فقط نام ببرید ؟

·        نارضایتی عمیق از وضع موجود

·        ظهور و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین

·        گسترش روحیه انقلابی

·        رهبری و نهاد های بسیج گر

2-    عناصر ( ویژگی های ) انقلاب را نام ببرید ؟

·        شرکت توده ها ( مردمی بودن )

·        وجود عنصر خشونت

·        تغییر ساختار های اجتماعی – سیاسی جامعه

3-    اصطلاح رفرم را شرح دهید ؟

به تغییرات تدریجی و جزئی که از سوی حاکمان ( زمامداران ) به صورت قانونی و مسالمت آمیز انجام پذیرد گفته می شود .

4-    این تعریف مربوط به کدام شخص می باشد ؟

وی دوست مادام العمر شاه بود و محمدرضا به هیچ کس به اندازه او اعتماد نداشت .

اسدا... علم

5-    منحنی جی ( J ) اثر چه کسی است ؟

جیمز دیویس

6-    بر اساس نظریه چالمرز جانسون انقلاب چند عامل دارد . نام ببرید ؟

·        از بین رفتن تعادل ( رکود قدرت )

·        ناسازگاری نخبگان حکومتی

·        عوامل شتاب

7-    علل چهارگانه در بحث چرایی وقوع انقلاب را نام ببرید ؟

·        نارضایتی عمیق از شرایط حاکم

·        پذیرش و گسترش ایدئولوژی اسلامی

·        گسترش روحیه انقلابی

·        نقش آفرینی رهبری و نهاد های بسیج گر

 

 

 

 

 

فصل دوم :

8-    قاجار ها از چه چیز برای تداوم حکومت خود استفاده می کردند و نقش مذهب در زمان حکومت قاجار ها چه بود ؟

قاجار ها از اختلافات اجتماعی برای تداوم حکومت خود نهایت استفاده را می بردند و حتی در تشدید آن می کوشیدند . در این میان آنچه ایرانیان را به هم پیوند می داد ، دین اسلام و فرهنگ دیرپای ایرانی بود در واقع مذهب مهمترین عامل انسجام ملی به شمار می آمد .

9-    اولین قیام همگانی علیه استعمار خارجی و سلطنت قاجاری کدام بود و رهبریت آن به عهده چه گروهی بود ؟

قیام تنباکو - روحانیت

10-    مبنای حمایت علما از مشروطه چه بود ؟

مبارزه با ظلم و تقویت دولت و جامعه ایران به عنوان تنها دولت شیعی بود .

11-    تفاوت مشروطه مورد نظر علما با مشروطه سکولار غربی چه بود ؟

علما معتقد بودند که کارکرد قانونگذاری باید به مسایلی محدود شود که در شریعت برای آنها حکمی وجود ندارد .

12-    مهمترین منتقد مشروطه چه کسی بود و وی از دیدگاه علما خواهان چه چیزی بود ؟

شیخ فضل ا... نوری – وی خواهان تطبیق قوانین مشروطه با اسلام شد و با پافشاری او اصل دوم متمم قانون اساسی مبنی بر « نظارت پنج نفر از مجتهدان برجسته بر قوانین مجلس » به تصویب رسید .

13-    ضعف های روشنفکران دوران مشروطه را مختصر توضیح دهید ؟

·        از ضعف های عمده روشنفکران این دوره برخورد غیر نقادانه با فرهنگ و تمدن غربی و سپس تقلید از آن است .

·        ضعف دیگر جریان روشنفکری در این دوره ، بی اعتنایی به سنتها و روح مذهبی جامعه ایرانی است که یکی از عوامل اصلی بی اعتنایی مردم به این جریان به شمار می آید .

·        ضعف دیگر روشنفکران این عصر اعتماد بیش از اندازه به دولت های غربی و نادیده گرفتن رویه استعماری تمدن غرب بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم :

14-    رضا خان به کمک چه کسانی به سلطنت رسید ؟

در مجلس چهارم ، فراکسیون تجدد که از روشنفکران تحصیل کرده غرب تشکیل می شد ، عمده ترین گروه طرفدار رضاخان بود و سرانجام رضاخان به کمک اینان به سلطنت رسید .

 

15-    اقدامات سیاسی و فرهنگی دولت رضا شاه را بنویسید ؟

·        استبداد و خشونت

·        ستیز با مذهب و نهاد های مذهبی

·        باستانگرایی ناسیونالیستی و سیاست یکپارچه سازی قومی و فرهنگی

 

 

16-    چه کسی و با چه جمله ای آبروی انتخابات رضا شاه را برد ؟

آیت ا... مدرس – « آن رای که من به خودم داده ام ، کجا رفته است »

 

17-    بطور کلی عملکرد دولت رضا خان چگونه بود ؟

به طور کلی دولت رضاخان سرسختانه به نابودی گروهها و نهاد ها و شخصیت های مستقل از حکومت همت گماشت و به هیچ اندیشه و نهاد مستقلی اجازه ظهور نداد . دولتمردان را به افرادی مطیع و متملق تبدیل کرد که تنها هنر آنها اطاعت محض بود و همین امر دولت او را از مردان کارآمد محروم کرد و موجب تصمیمات نابخردانه ای شد که زمینه سقوط او را فراهم آورد .

 

18-    رضا شاه با حمله به مذهب چه اهدافی را دنبال می کرد ؟

       دو هدف اساسی را دنبال می کرد :

·        اول نابودی تشیع و مراسم مذهبی محرم و عاشورا 

·        دوم نابودی هر گونه نهاد اجتماعی و مجرای همبستگی و ارتباط عمومی مستقل از دولت

 

 

19-    مهمترین اقدام ضد مذهبی رضا خان چه بود ؟

قانون منع حجاب که به وحشیانه ترین وضع به اجرا درآمد مهمترین اقدام ضد مذهبی رضاخان تلقی می شود .

 

 

 

فصل چهارم :

20-    در مورد ملی شدن صنعت نفت به سوالات زیر پاسخ دهید ؟

الف ) مهمترین مانع و سمت او             

ب   ) رهبر طرفداران و حزل حامی او

·        رزم آرا – نخست وزیر

·        آیت ا... کاشانی به کمک فدائیان اسلام

21-    اقدامات انگلیس برای مقابله با ملی شدن نفت در ایران چه بود ؟

·        انها ایران را تهدید به حمله نظامی کردند .

·        طرح دعاوی حقوقی در شورای امنیت و دادگاه لاهه و نیز تحریم اقتصادی راههای دیگری بود که انگلیسی ها در مقابله با ملی شدن نفت در پیش گرفتند .

22-    انقلاب سفید توسط چه کسی صورت گرفت و هدف آن چه بود ؟

شاه – هدف شاه جلب حمایت امریکا ، خلع سلاح مخالفان داخلی و کوشش برای مشروعیت بخشی به رژیم بود .

23-    لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی توسط چه کسی مطرح شد و مفاد آن چه بود ؟

دولت علم – در این لایحه واژه اسلام از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان حذف شده بود و منتخبان نیز به جای اینکه مراسم تحلیف را با سوگند به قرآن به جای آورند ، از این پس با سوگند به کتاب آسمانی این کار را انجام می دادند .

24-    چهار اصل از اصول انقلاب شاه و ملت را نام ببرید ؟

·        اصلاحات ارضی

·        اصلاح قانون انتخابات

·        اعطای حق رای و وکالت مجلس به زنان

·        عرضه سهام انحصارات دولتی به مردم برای تامین منابع مالی اصلاحات ارضی

·        سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها و فروش سهام به آنان

·        ایجاد سپاه دانش از طریق فرستادن دیپلمه های وظیفه برای مبارزه با بی سوادی

25-    پیام های قیام 15 خرداد را مختصرا َ بنویسید ؟

·        اولین پیامد این قیام آن بود که مخالفان را به کلی از دولت پهلوی ناامید کرد .

·        از سوی دیگر ، این سرکوب ، مخالفان جوان و پرشور رژیم را از شیوه های سنتی مبارزه نومید کرد و به مبارزه مسلحانه تشویق نمود .

·        پیامد دیگر قیام 15 خرداد انتقال رهبری مبارزه سیاسی به روحانیت و خاصه شخص امام خمینی بود .

·        همچنین این قیام بقایای مشروعیت رژیم را از بین برد و پایگاه اجتماعی آن را بیش از پیش متزلزل کرد .

26-    مهمترین کار سیاسی شاه در سال 53 چه بود ؟

به لحاظ سیاسی ، مهمترین کاری که رژیم در این سال ها انجام داد ، تشکیل حزب رستاخیز بود

فصل پنجم :

27-    دکترین دوستونی نیکسون چه بود ؟

ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی امریکا در منطقه را تشکیل می دادند .

28-    مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی چه بود ؟

مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی وابستگی آن به شخص محمدرضا شاه بود .

29-    ساواک با کمک چه سازمان هایی به وجود آمد و اولین رئیس آن چه کسی بود و به چه نامی مشهور بود ؟

با کمک سازمان جاسوسی آمریکا (سیا ) ، انگلیس و اسرائیل ( موساد ) تاسیس شد . شاه از همان ابتدا تیمور بختیار را که به خشونت مشهور بود به ریاست آن منصوب کرد .

30-    هدف اصلی حزب رستاخیز چه بود ؟

به واقع هدف حزب تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تا بین دولت و مردم نوعی پیوند ایجاد کند و نظام را از نبود مشروعیت مردمی رهایی بخشد .

31-    موجبات قرارداد 1312 را بنویسید ؟

قرارداد 1312 را امضا کرد که به موجب آن در کنار افزایش سی سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت .

32-    عوامل اصلی استبداد در ایران را در سال های قبل از انقلاب نام ببرید ؟

یکی از عوامل اصلی استبداد در ایران جنبه فراطبقاتی و فرا اجتماعی دولت ها و از دیگر سو ناوابستگی آنها از نظر مالی و سیاسی به جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی است .

33-    2 نکته بارز ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی را بنویسید ؟

·        تاکیدی که بر سلطنت و شخص شاه – به عنوان موجودی مقدس – می شد

·        تحقیر ارزشها و نهاد های مذهب جامعه

34-    اوج ظهور ایدئولوژی ناسیونالیسم شاهنشاهی و بروز رسمی آن را بنویسید ؟

اوج ظهور این ناسیونالیسم را می توان در جشن های دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهی ایران مشاهده کرد . آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود .

35-    نظریه روستو در رابطه با رسیدن به توسعه را بنویسید . در ایران به چه نتیجه ای رسیدند ؟

وی معتقد بود برای رسیدن به توسعه باید ساختار سنتی جامعه را دگرگون کرد . در ایران به این تنیجه رسیدد که ساختار شیوه تولید و مالکیت کشاورزی روستایی ایران باید متحول شود .

36-       بحران ها و آسیب های دولت پهلوی را بنویسید ؟

·        مهمترین بحران دولت پهلوی ، بحران مشروعیت بود .

·        مشکل دیگر دولت پهلوی ، بحران مشارکت سیاسی بود .

·        مشکل دیگر رژیم نبود مطبوعات مستقل بود .

·        دیگر نکته آنکه ، دولت پهلوی بیش از حد به شخص شاه وابسته بود و همین امر رژیم را در بحرانها ناتوان می کرد .

 

فصل ششم :

37-    چرا مارکسیسم در ایران از مقبولیت برخوردار نشد ؟

·        اولین عامل ، ماهیت ضد مذهبی این ایدئولوژی بود .

·        دومین دلیل عدم محبوبیت این ایدئولوژی وابستگی آن به شوروی است .

38-    نام سه سازمان مارکسیست و چپ گرا را قبل از انقلاب ذکر کنید ؟

·        حزب توده

·        سازمان چریک های فدائی خلق

·        سازمان مجاهدین خلق ایران

39-    جریان مشروطه خواهی به چه دلایلی نمی توانست رهبری مبارزات انقلابی را در اختیار بگیرد ؟

·        این جریان فاقد ایدئولوژی جایگزین بود .

·        این جریان فاقد رهبری متحد و انسجام گروهی بود .

·        سومین علت ضعف این جریان فقدان پایگاه اجتماعی گسترده و ناتوانی در بسیج توده های مردمی است .

40-    اعضاء نهضت آزادی را چه کسانی تشکیل می دادند ؟ نام یکی از بنیان گذاران آن را بنویسید ؟

در واقع اعضای نهضت آزادی را جناح مذهبی جبهه ملی تشکیل می دادند – آیت ا...طالقانی ، مهندس بازرگان و دکتر یدا... سحالی از بنیان گذاران آن محسوب می شدند .

41-    مهمترین ویژگی نهضت آزادی را بنویسید ؟

مهمترین ویژگی نهضت آزادی تاکید اعضای آن بر اسلام و به طور کلی جلوه مذهبی رهبران آن بود .

42-    محور گفتمان دکتر شریعتی چه بود ؟

محور گفتمان شریعتی بازگشت به خویشتن یا همان تشیع انقلابی بود .

43-    به لحاظ سیاسی در دهه 1340 قدرتمند ترین جریان مخالف رژیم کدام گروه بود و عوامل قدرت آنان را نام ببرید ؟

           روحانیون:

·        نفوذ اجتماعی

·        انسجام و سازماندهی

·        رهبری امام خمینی

 

 

فصل هفتم :

44-    سه محور اصلی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

·        نفی سلطنت

·        نقد مشروطیت

·        نظریه حکومت اسلامی و ولایت فقیه

45-    دو مورد از اصول اساسی اندیشه امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

·        عدم مشروعیت سلطنت به دلیل عدم اتکا به رای مردم و مخالفت با احکام اسلام

·        عدم امکان اصلاح نظام سلطنتی حتی در شکل مشروطه

·        جامعیت دین و پیوند نا گسستنی دین و سیاست

·        وجوب تلاش برای ایجاد حکومت اسلامی

·        حق فقها در اعمال ولایت سیاسی در عصر غیبت

·        حق مردم در تعیین نوع نظام و حاکمان سیاسی و نظارت بر مسئولین

46-    مهمترین روش های مبارزه سیاسی امام خمینی (ره) را نام ببرید ؟

·        مردمی کردن مبارزه سیاسی

·        مذهبی کردن مبارزه

·        پرهیز از مشی مسلحانه

·        حفظ اتحاد و انسجام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل هشتم :

47-    وظیفه دولت موقت از نظر امام خمینی (ره) را بنویسید ؟

انجام مقدمات رفراندوم تغییر رژیم سیاسی ، برگزاری مجلس موسسان و همچنین انجام انتخابات مجلس شورای ملی بود .

48-    پرچم دار اصلی مائوئیسم و استالینیسم بعد از انقلاب در ایران کدام سازمان بود ؟

سازمان پیکار پرچمدار اصلی مائوئیسم و استالینیسم بعد از انقلاب بود .

49-    چه وقایعی سبب شد تا گفتگوی تمدن ها امری آرمانی و دست نیافتنی به شماررود ؟

وقوع حادثه 11 سپتامبر و بدنبال آن حمله نظامی امریکا به افغانستان و عراق نشان می داد که گفتگوی تمدنها امری آرمانی است و یا دست کم در شرایط حاضر نمی توان به توفیقات سریع آن امیدوار بود .

50-    پیام امام خمینی (ره) در سال 1367 به گورباچوف چه بود ؟

از این پس کمونیسم را باید در موزه های تاریخ سیاسی جهان جستجو کرد .

51-    اهدف اساسی تجاوز آمریکا و انگلستان به عراق چه بود ؟

·        تسلط بر منابع نفتی

·        محدود کردن اصول گرایی اسلامی

·        حل مسدله فلسطین ( تسهیل روند صلح با اسرائیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نهم :

52-    در زمان جنگ مردم بلوک شرق برای جلوگیری از حمله غرب کدام پیمان را امضاء کردند ؟

  جواب:  پیمان ورشو

53-    آمریکا پس از انقلاب برای حفظ کردن منافع خود در ایران به چه اقداماتی دست زد ؟ ( دو مورد )

·        محاصره اقتصادی

·        حمله نظامی نافرجام طبس

·        طراحی کودتای نوژه

·        تحریک عراق به آغاز جنگ وهمراهی این کشور در طول جنگ علیه ایران

·        در نهایت سیاست مهار ایران

54-    تحت تاثیر انقلاب اسلامی در لبنان چه جنبش هایی رشد یا تاسیس شدند ؟

جنبش های شیعی :

·        امل

·        امل اسلامی

·        حزب ا...

گروه سنی :

·        جنبش توحید اسلامی

55-    اوج رادیکالیسم در مصر چه بود و توسط کدام سازمان ؟

اوج این رادیکالیسم ، ترور انورسادات در اکتبر 1981 توسط سازمان الجهاد تحت رهبری عبدالسلام فرج بود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دهم :

56-    کارآمدی را تعریف کنید ؟

موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع

57-    مهمترین و استراتژیک ترین بخش اقتصادی کشور کدام است ؟

بخش کشاورزی از مهمترین و استراتژیک ترین بخش های اقتصادی کشور است .

58-    عوامل دخیل در قضاوت منفی افراد نسبت به وضع موجود در ایران را بنویسید ؟  ( دو مورد )

1-        تغییر الگوی مصرف جامعه و بهتر شدن نسبی سطح زندگی مردم ، به خصوص از دهه دوم انقلاب به بعد ، که به تدریج باعث افزایش سطح انتظارات آنان از زندگی شده است .

2-        ترویج و حاکمیت فرهنگ نادرست اجتماعی در جامعه در سال های اخیر ، به صورتی که افراد رفع تمام مشکلات را تنها از حکومت و دولت – آن هم در کوتاه مدت – انتظار دارند .

3-        فضا سازی و فعالیت گسترده تبلیغاتی مخالفان داخلی و خارجی نظام در سیاه نمایی وضع موجود و بزرگ نمایی مشکلات

4-       افزایش سطح توقعات و مطالبات جمعیت روستایی کشور تحت تاثیر رسانه ها و برنامه های تلویزیونی و بالا رفتن سطح معلومات و ارتباطات فراگیر آنان با شهر ها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل یازدهم :

59-    کار ویژه رهبری و ساختار ها را در انقلاب بنویسید ؟

تحریک نارضایتی ها ، بیان و گسترش ایدئولوژی های جدید جایگزین ، برانگیختن روحیه انقلابی ، بسیج و به صحنه آوردن توده ها ، تنظیم استراتژی و تاکتیک های حرکت انقلابی ، تلاش در جهت ایجاد سامان سیاسی جدید ، و برنامه ریزی برای رساندن انقلاب به اهدافش .

60-    در روسیه سوسیالیست های انقلابی ( منشویک ها و کادتها ) در مورد نظام سوسیالیستی چه کردند ؟

آنها نوع نظام سیاسی را به انتخابات مجلس موسسان – که باید پس از پایان جنگ برگزار شود – موکول می کردند .

61-    آرمان بلشویک ها را در روسیه بنویسید و آنرا توضیح دهید؟

آرمان بلشویک ها نیز که در اکتبر 1917 قدرت را در دست گرفتند ، بلشویسم بود ، یعنی انیشه مارکس که لنین در آن تجدید نظر کرده بود مارکسیسم – لنیسم .

62-    در مورد بحث گسترش روحیه انقلابی به چه مطالبی باید توجه نمود ؟

·        وجود یا عدم وجود روحیه انقلابی

·        میزان جمعیتی که دارای این روحیه است

·        شدت و عمق روحیه

63-    در انقلاب نیکاراگوئه نقش آفرینی رهبری را بنویسید ؟

·        نقش جبهه ساندنیستی و گروههای متحد آن از جمله کشیشان

·        نقش دانیل ارتگا به عنوان رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوازدهم :

64-    روز نهم ماه ترمیدور چه روزی بود ؟

روزی بود که روبسپیر و یارانش سرنگون شدند .

65-    علل ایجاد حرکت دوری ( ترمیدور ) را در انقلاب ها بنویسید ؟

یکی تمایل رهبران و مردم به حرکتی از آرمان گرایی به سوی واقع گرایی ، و دیگری احساس نرسیدن به اهداف بلند مدت اعلام شده .

66-    ترمیدور را در انقلاب روسیه بنویسید ؟

دیکتاتوری استالین و تضاد او با تروتسکی ، با سیاست اقتصادی نوین در یال 1921 میلادی را می توان به عنوان ترمیدور انقلاب روسیه به شمار آورد .

67-    عدم وقوع ترمیدور در انقلاب اسلامی منوط به چیست ؟

عدم وقوع ترمیدور در انقلاب اسلامی منوط به تحقق « آرمان ها » ، حفظ « دستاورد ها » و نیز رفع « آسیب ها و آفت های انقلاب » است .

68-    مهمترین مبانی فکری دموکراسی را نام ببرید ؟ ( چهار مورد )

·        اصالت رضایت عامه

·        برابری مدنی

·        خودمختاری فرد

·        تفکیک قوا

·        قدرتمندی جامعه مدنی

·        قانون و قانون گرایی

·        مدارا

·        شهروندی

·        مشروعیت مردمی

·        حقوق بشر

69-    تعدادی از جریاناتی که ایرانیان را بیشتر به وابستگی شاه به امریکا آگاه ساخت را بنویسید ؟

اعطای مصونیت دیپلماتیک به مستشاران نظامی امریکایی ، روابط گرم و همکاری با رژیم صهیونیستی ، تبدیل ایران به ژاندارم امریکا در منطقه و نیز مداخلات نظامی شاه به نفع امریکا در کشور های مختلف .

70-    تعریف کمیته بین المللی از جهانی شدن را بنویسید ؟

در هم آمیزی اقتصاد ، حامعه شناسی ، سیاست ، فرهنگ و رفتار ها از طریق نفی مرزها و پیوستگی های ملی و اقدامات دولتی .

71-    نظریه فوکویاما ( آغازگر بوچی ) را بنویسید ؟

با شکست کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ، سلطه امریکا بر جهان بلامنازع خواهد بود و اندیشه لیبرالیسم بر دیگر ایدئولوژی ها پیروز خواهد شد .

72-    به نظر فوکویاما در زمان پایان تاریخ آخرین شکل حکومت بشر کدام است  ؟

دموکراسی ممکن است آخر ین شکل حکومت باشد


مطالب مشابه :


درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

درآمدی تحلیلی بر انقلاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران : دانلود کتاب ::
نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

نمونه سوالات تشریحی درآمدی تحلیلی بر انقلاب بر انقلاب اسلامی ایران. دانلود آهنگ بابک
سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران

اخبار فناوری و برنامه نویس - سوالات تستی کتاب درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران -
قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی میبد

انقلاب اسلامی ایران در نیمسال اول 93-94کتاب " درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی کتاب می باشد
نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران با جواب

تو این پست نمونه سوال های امتحانی فصل به فصل درس انقلاب اسلامی ایران دانلود رایگان کتاب و
دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در سطح داخلی

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران فصل8 کتاب درآمدی تحلیل بر درآمدی تحلیلی بر انقلاب
پرسش های کار در کلاس

از کتاب درسی یعنی درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی دانلود کتب استاد کتاب انقلاب اسلامی
منابع آزمون استخدامی تربیت معلم رسید

مرجع دانلود کتاب (درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی) فقط با یک تماس ارسال به سراسر ایران:
نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی وریشه های آن

نمونه سوالات درس انقلاب اسلامی سوگند به کتاب بعد از انقلاب در ایران
برچسب :