بازخورد پاياني در ارزشيابي توصيفي

۱)كارنامه ي تحصيلي (برگ ارزشيابي تحصيلي)

اين كارنامه داراي چهار بخش مي باشدكه عبارتنداز: الف)قسمت سرفصل كه شامل مشخصات آموزشگاه، مشخصات فردي دانش آموز ومحل اسكن عكس مي باشدوبا ورود اطلاعات توسط كاربر به صورت رايانه اي در بالاي كارنامه درج مي گردد.

ب)قسمت دروس كه مهم ترين قسمت كارنامه مي باشد و شامل نام دروس هرپايه،اهداف هردرس و نوبت هاي امتحاني است. آموزگار در پايان هرنوبت بر اساس ارزشيابي تكويني به عمل آمده از دانش آموز با ابزارهاي مختلف به كمك چهار مقياس خيلي خوب- خوب- قابل قبول -نياز به تلاش بيشتر در اين قسمت ارزش گذاري مي نمايدو براي هر درس يك جمع بندي نهايي مي نمايد كه اين جمع بندي نهايي ملاك ارتقا يا عدم ارتقاي دانش آموز در هر درس خواهد بود.

ج)جمع بندي و نظر كلي معلم وشوراي مدرسه: دراين قسمت حاصل كار دانش آموز در رابطه با ارتقا يا عدم ارتقامشخص مي شود.

د)قسمت پاياني كه شامل امضا وتأييد مسئول ثبت نمرات،آموزگار و مدير آموزشگاه مي باشد.

تذكر : در نوبت اول بايد يك نسخه از كارنامه ي تحصيلي به اوليا داده شود تا از نقاط قوت و ضعف فرزند خود مطلع گردند و در نوبت دوم يك نسخه ي رايانه اي آن در پرونده ي تحصيلي قرار گيرد ومسخه دست نويس در مدرسه بايگاني گردد.

۲)كارنامه ي تربيتي (برگ ارزشيابي تربيتي)

 

اين برگ نيز مانند كارنامه ي بند۱ در ابتداشامل مشخصات است و سپس به چند جدول تقسيم مي شود كه عبارتنداز:

الف)مشخصات خانوادگي : در اين قسمت مشخصاتي از قبيل تحصيلات،شغل،تلفن وآدرس والدين ذكر شده است همچنين تعداد فرزند ،وضعيت مسكن و... ثبت شده است و به همين لحاظ اين كارنامه شكل محرمانه مي يابد.

ب)موارد مشاهده شده در ارتباط با اهداف تربيتي- در اين جدول آموزگار مشاهدات خود را كه نياز به پيگيري و اقدام دارد با تأكيد بر نكات مثبت ثبت مي نمايد.

ج)موارد غيبت- در جدول غيبت تاريخ غيبت، دليل غيبت و نوع آن به لحاظ موجه يا غير موجه بودن ذكر مي شود.

د)آخرين جدول كه مهم ترين قسمت اين كارنامه است شامل اهم هدف هاي رفتاري است كه شامل ۸ هدف و يك موردبراي ثبت ساير موارد تربيتي است. اين ۸ هدف شامل ويژگي هاي اخلاقي ،جسماني،اجتماعي و عاطفي دانش آموز مي باشد وبا سه مقياس ارزش گذاري مي گردد و از مقياس نياز به تلاش بيشتر استفاده نمي شودو بايد معلم در ستون جمع بندي نهايي براي اين دانش آموز ماحصل ويژگي هاي رفتاري را ارزش گذاري كند.

ه)در پايان اين كارنامه محل امضاي آموزگار و مدير پيش بيني شده است.

تذكر: در هر نوبت امتحاني جهت اطلاع اوليا از وضعيت تربيتي فرزندشان اي كارنامه به رويت آنها برسد و در پايان در مدرسه بايگاني گردد ويك نمونه ي رايانه اي آن در پرونده ي تحصيلي قرار گيرد

نمونه رايانه اي

 ۳)كارنامه ي تحصيلي- تربيتي

اين كارنامه  ماحصل جمع بندي هاي آموزگار در كارنامه هاي تحصيلي و تربيتي دانش آموز مذگور در فوق مي باشد وشامل چند قسمت است:

الف)قسمت مشخصات كه ضرورت كنترل مشخصات سجلي و اسكن عكس يادآوري مي گردد.

ب)قسمت دروس كه شامل نام دروس و نوبت هاي اول،دوم و تابستان است و قسمت نتيجه آن مخصوص دانش آموزاني است كه در خردادماه شرايط ارتقا را پيدا نمي كننددر اين كارنامه جمع بندي آموزگاردر كارنامه ي تحصيلي منتقل مي شود

ج)وضعيت تربيتي كه جمع بندي آموزگار در برگ ارزشيابي تربتي است و شامل دو نوبت است.

د)نتيجه- در اين قسمت با توجه به مواد آيين نامه ي ارزشيابي توصيفي ارتقا يا عدم ارتقا ثبت مي گردد.

هـ) محل الصاق تمبركه بر روي آن مهر اسلام پيروز است زده مي شود.

و)امضا وتأييد معلم،مسئول ثبت نمرات و مدير.

تذكر : از اين كارنامه در پايان سال تحصيلي دو نسخه تهيه گردد كه يك نسخه تحويل اوليا و يك نسخه پس از الصاق تمبر در پرونده ي تحصيلي بايگاني گردد.

توصيه مي شود به دانش آموزاني كه در بعضي اهداف دروس خيلي خوب نگرفته اند يك نمونه كارنامه ي تحصيلي داده شود تا اوليا به ضعف هاي فرزند خود واقف گردند.


مطالب مشابه :


بازخورد چيست؟

بازخورد : بازخورد ، نظر و واکنش معلم ، نسبت به وضعیت یادگیری دانش آموز است .
ويژگي هاي یک معلم خوب

سه. حفظ فرهنگ موجود: گروه دیگری از معلمان، خود را حامی و پشتیبان فرهنگ جامعه خود می‌شمارند و
بازخورد پاياني در ارزشيابي توصيفي

سنجش آموزش و پرورش اصفهان - بازخورد پاياني در ارزشيابي توصيفي - همراه با سنجش
تغيير محتواي آموزشي پايه اول

بستر و زمينه تغيير. ميزان تغيير . خلاصه تغيير و جهت‌گيري. رويكرد برنامه درسي. تغييرات جزئي
آیین نامه رسیدگی به تخلفات امتحانی

ردیف. نوع تخلف. نوع امتحان دوره تحصیلی. مجازات. 1. همراه داشتن کتاب، جزوه، یادداشت و سایر و
شعرغديرخم

غدیر. یکی گوید سراپا عیب دارم یکی گوید زبان از غیب دارم نمی دانم که هستم هرچه هستم
نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي

سنجش آموزش و پرورش اصفهان - نحوه ادامه تحصيل دانش آموزان راهنمايي - همراه با سنجش
عزت نفس

چگونگی ایجاد و رشد عزت نفس: دلیل عمده ایجاد و رشد خود ارزشمندی و عزت نفس را باید در رابطه فرد
تجمع اعضاي كانون صنفي فرهنگيان اصفهان

اعضاي كانون صنفي فرهنگيان استان اصفهان روز سه‌شنبه با حضور در سازمان آموزش و پرورش استان
برچسب :