جدول کامل فرمولهای انتگرال

2


جدول کامل فرمول های انتگرال :

Rules for integration of general functions

\int af(x)\,dx = a\int f(x)\,dx \qquad\mbox{(}a \neq 0 \mbox{, constant)}\,\! \int [f(x) + g(x)]\,dx = \int f(x)\,dx + \int g(x)\,dx \int f'(x)g(x)\,dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)\,dx \int {f'(x)\over f(x)}\,dx= \ln{\left|f(x)\right|} + C \int {f'(x) f(x)}\,dx= {1 \over 2} [ f(x) ]^2 + C \int [f(x)]^n f'(x)\,dx = {[f(x)]^{n+1} \over n+1} + C \qquad\mbox{(for } n\neq -1\mbox{)}\,\!

Rational functions

\int \,{\rm d}x = x + C \int x^n\,{\rm d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\qquad\mbox{ if }n \ne -1 \int {dx \over x} = \ln{\left|x\right|} + C \int {dx \over {a^2+x^2}} = {1 \over a}\arctan {x \over a} + C

Irrational functions

\int {dx \over \sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1} {x \over a} + C \int {-dx \over \sqrt{a^2-x^2}} = \cos^{-1} {x \over a} + C \int {dx \over x \sqrt{x^2-a^2}} = {1 \over a} \sec^{-1} {|x| \over a} + C

Logarithms

\int \ln {x}\,dx = x \ln {x} - x + C \int \log_b {x}\,dx = x\log_b {x} - x\log_b {e} + C

Exponential functions

\int e^x\,dx = e^x + C \int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln{a}} + C

Trigonometric functions

\int \sin{x}\, dx = -\cos{x} + C \int \cos{x}\, dx = \sin{x} + C \int \tan{x} \, dx = -\ln{\left| \cos {x} \right|} + C \int \cot{x} \, dx = \ln{\left| \sin{x} \right|} + C \int \sec{x} \, dx = \ln{\left| \sec{x} + \tan{x}\right|} + C \int \csc{x} \, dx = \ln{\left| \csc{x} - \cot{x}\right|} + C \int \sec^2 x \, dx = \tan x + C \int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C \int \sec{x} \, \tan{x} \, dx = \sec{x} + C \int \csc{x} \, \cot{x} \, dx = - \csc{x} + C \int \sin^2 x \, dx = \frac{1}{2}(x - \sin x \cos x) + C \int \cos^2 x \, dx = \frac{1}{2}(x + \sin x \cos x) + C \int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + C \int \sin^n x \, dx = - \frac{\sin^{n-1} {x} \cos {x}}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}{x} \, dx \int \cos^n x \, dx = \frac{\cos^{n-1} {x} \sin {x}}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}{x} \, dx \int \arctan{x} \, dx = x \, \arctan{x} - \frac{1}{2} \ln{\left| 1 + x^2\right|} + C

Hyperbolic functions

\int \sinh x \, dx = \cosh x + C \int \cosh x \, dx = \sinh x + C \int \tanh x \, dx = \ln| \cosh x | + C \int \mbox{csch}\,x \, dx = \ln\left| \tanh {x \over2}\right| + C \int \mbox{sech}\,x \, dx = \arctan(\sinh x) + C \int \coth x \, dx = \ln| \sinh x | + C \int \mbox{sech}^2 x\, dx = \tanh x + C

Inverse hyperbolic functions

\int \operatorname{arcsinh} x \, dx = x \operatorname{arcsinh} x - \sqrt{x^2+1} + C \int \operatorname{arccosh} x \, dx = x \operatorname{arccosh} x - \sqrt{x^2-1} + C \int \operatorname{arctanh} x \, dx = x \operatorname{arctanh} x + \frac{1}{2}\log{(1-x^2)} + C \int \operatorname{arccsch}\,x \, dx = x \operatorname{arccsch} x+ \log{\left[x\left(\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + 1\right)\right]} + C \int \operatorname{arcsech}\,x \, dx = x \operatorname{arcsech} x- \arctan{\left(\frac{x}{x-1}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\right)} + C \int \operatorname{arccoth}\,x \, dx = x \operatorname{arccoth} x+ \frac{1}{2}\log{(x^2-1)} + C

Definite integrals lacking closed-form antiderivatives

\int_0^\infty{\sqrt{x}\,e^{-x}\,dx} = \frac{1}{2}\sqrt \pi  \int_0^\infty{e^{-x^2}\,dx} = \frac{1}{2}\sqrt \pi  \int_0^\infty{\frac{x}{e^x-1}\,dx} = \frac{\pi^2}{6}  \int_0^\infty{\frac{x^3}{e^x-1}\,dx} = \frac{\pi^4}{15} \int_0^\infty\frac{\sin(x)}{x}\,dx=\frac{\pi}{2} \int_0^\frac{\pi}{2}\sin^n{x}\,dx=\int_0^\frac{\pi}{2}\cos^n{x}\,dx=\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot n}\frac{\pi}{2} (if n is an even integer and \scriptstyle{n \ge 2}) \int_0^\frac{\pi}{2}\sin^n{x}\,dx=\int_0^\frac{\pi}{2}\cos^n{x}\,dx=\frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (n-1)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot n} (if \scriptstyle{n} is an odd integer and \scriptstyle{n \ge 3}) \int_0^\infty\frac{\sin^2{x}}{x^2}\,dx=\frac{\pi}{2} \int_0^\infty x^{z-1}\,e^{-x}\,dx = \Gamma(z)  \int_{-\infty}^\infty e^{-(ax^2+bx+c)}\,dx=\sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\left[\frac{b^2-4ac}{4a}\right] \int_{0}^{2 \pi} e^{x \cos \theta} d \theta = 2 \pi I_{0}(x)  \int_{0}^{2 \pi} e^{x \cos \theta + y \sin \theta} d \theta = 2 \pi I_{0} \left(\sqrt{x^2 + y^2}\right) \int_{-\infty}^{\infty}{(1 + x^2/\nu)^{-(\nu + 1)/2}dx} = \frac { \sqrt{\nu \pi} \ \Gamma(\nu/2)} {\Gamma((\nu + 1)/2))}\, (\nu > 0\,, \int_a^b{f(x)\,dx} = (b - a) \sum\limits_{n = 1}^\infty {\sum\limits_{m = 1}^{2^n - 1} {\left( { - 1} \right)^{m + 1} } } 2^{ - n} f(a + m\left( {b - a} \right)2^{-n} ) \begin{align} \int_0^1 x^{-x}\,dx &= \sum_{n=1}^\infty n^{-n}    &&(= 1.291285997\dots)\\ \int_0^1 x^x  \,dx &= \sum_{n=1}^\infty -(-1)^nn^{-n} &&(= 0.783430510712\dots) \end{align}

منبع  :ویکی پدیا

 


مطالب مشابه :


جدول کامل فرمولهای انتگرال

جدول کامل فرمولهای انتگرال . جدول کامل فرمول های انتگرال : Rules for integration of general functions.
انتگرال‌گیری به روش جز به جز

روش انتگرال‌گیری جز به جز (Integration by Parts) روشی است که به وسیله‌ی آن می‌توان بسیاری از انتگرال
خواص انتگرال

فرمول - خواص انتگرال - فعلا میخوام یه سری فرمول ریاضی (انتگرال) بذارم اینجا تا بعد
فرمول های مهم انتگرال گیری

فرمول های انتگرال گیری , , , , در این دستور‌ها یا متغیر مستقل است و یا تابعی مشتق‌پذیر از
فرمول انتگرال کوشی

پگاه ریاضی - فرمول انتگرال کوشی - لذت ریاضی را با مهران تجربه کنید
دانلود كامل ترين مراجع و جداول فرمولهاي انتگرال و.....

حرارت فلسفه فیزیک - دانلود كامل ترين مراجع و جداول فرمولهاي انتگرال و - و « آه » انتهای
برچسب :