دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت

دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت

(مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)

                                                 غلامرضا خوش فر[1]

علیرضا خواجه شاهکوهی[2]

حسینعلی سرگزی[3]

بهزاد پور قریب[4]

چکیده

                  در طی یک دهه گذشته موضوع اعتماد اجتماعی جایگاه مهمی در اندیشه­ی جامعه شناختی کسب نموده است. این مطالعه به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت در میان دانشجویان می پردازد. برای تبیین موضوع از نظریات آنتونی گیدنز و پیوترزتومکا استفاده شده است. روش تحقیق پیمایشی بوده و جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه گلستان در سال 1389 می باشند که تعداد آنها 3050 نفر است. نمونه آماری شامل 386 نفر از دانشجویان است که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای بر اساس جمعیت دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده های علوم، فنی مهندسی و علوم انسانی و با استفاده از روش انتساب متناسب با حجم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و داده های تحقیق با استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی و استنباطی مورد پردازش و تحلیل قرار گرفته اند. جهت تحلیل نهایی داده ها از روشهای آماری پیشرفته مانند ضرایب همبستگی، مقایسه میانگین ها و تحلیل واریانس استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین اعتماد و احساس امنیت در میان دانشجویان رابطه وجود دارد.

 واژگان کلیدی: دانشجو، اعتماد اجتماعی، احساس امنیت، جنسیت، مصرف رسانه ای، استان گلستان.1- استاد یار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گلستان   [email protected]

2- استاد یار گروه جغرافیا دانشگاه گلستان  

3- دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه دولتی تاجیکستان

4- استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گلستان


مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

پرسشنامه امنیت اجتماعی. پرسشنامه پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی. پرسشنامه انگیزه های
پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

نظرسنجی - پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان - - نظرسنجی ضمن سپاسگذاری از همکاری شما : این
رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین 251 نفر
جهانگردی و امنیت اجتماعی

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - جهانگردی و امنیت اجتماعی فرم درخواست سفارش پرسشنامه;
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه اضطراب اجتماعی پرسشنامه امنیت اجتماعی. پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات
عبارت های جستجو شده در موتورهای جستجو گر در رابطه با وبلاگ پژوهش علوم اجتماعی

وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی پرسشنامه امنیت اجتماعی. دانلود نرم افزار spss 20.
آسیب های اجتماعی چیست؟

پرسشنامه‌هاي مختلف تهيه شد، شيوه‌هاي اعتبار يابي و ارتباطات نوین و امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی

لیکن امنیت اجتماعی در فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به
پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا - From Class to Community
دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت

دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و
برچسب :