سوالات استاندارد لباس شب وعروس

سوألات استاندارد لباس شب و عروس

 

1 -  لبه های لباس توری را معمولاً چگونه کنار هم قرار می دهند ؟

الف ) زیپ                           ب ) قزن                             ج ) چسب مخصوص لباس                      د ) بندینک و نوار

2 –  پس از اتمام کار با چرخ : ................

الف ) کلید اصلی چرخ را خاموش کنید                                ب ) دوخت خود را بررسی کنید

ج ) چرخ را تمیز نمایید                                                     د ) دو شاخه را از پریز خارج کنید

3 -  چنانچه در هنگام دوخت نخ ماسوره پاره شود : .......................

الف ) سوزن برای کار نازک و ظریف است                       ب ) نخ ماسوره به علت بد پیچیده شدن گیر می کند  

ج ) فشار پایه خیلی زیاد است                                       د ) نخ سوزن و ماسوره از کیفیت مطلوب برخوردار نیست

4 -  لبه لباس های حریر را با ............... تو می گذارند

الف ) درز ساده                     ب ) پس دوزی                   ج ) پیچ رول                       د ) دو درزه

5 -  جهت استفاده از انواع برودری از کدام نوع قیچی استفاده می شود ؟

الف ) قیچی کوچک نوک تیز            ب ) بشکاف          ج ) قیچی زیگزاگ            د ) قیچی ساده

6 -  پارچه رو اتویی لباس مجلسی باید ..................... باشد

الف ) نخی – لطیف – فاقد پرز            ب ) تترون نخی         ج ) الیاف مصنوعی                 د ) ضخیم

7 – دوخت مهره های تزئینی با توجه به ....................... انتخاب می شود

الف ) ضخامت پارچه و رنگ مهره ها                                   ب ) جنس پارچه – طرح و رنگ لباس

ج ) جنس پارچه و طرح لباس                                             د ) نحوه دوخت مهره ها

8 -  خطوط .......................... در طرح لباس های مهمانی و شب بیشترین کاربرد را دارد

الف ) منحنی و شکسته           ب ) شکسته                ج ) منحنی                    د ) عمودی و شکسته

9 -  انتقال پنس سینه در الگو جلو به چند حالت اصلی در طرح لباس قابل تغییر و تبدیل است ؟

الف ) 6 حالت                ب ) 9 حالت               ج ) 12 حالت                             د ) 15 حالت

10 -  اصول انتخاب مدل لباس به انواع ...................... بستگی دارد

الف ) اندام – سن – موقعیت و کاربرد لباس                                  ب ) رنگ و طرح پارچه

ج ) اندام – موقعیت و طرح پارچه                                                 د ) اندام و سایز بدن

11 -  ژیپون لباس عروس را به چند مدل می توان برش کرد ؟

الف ) ترک – کلوش – همراه با والان چین دار                          ب ) ترک همراه با فنر گذاری

ج ) کلوش با دو طبقه والان چین دار                                        د ) ترک با یک طبقه والان چین دار  

12 – تور سر عروس را تا چند طبقه می توان برش زد ؟

الف ) چهار طبقه                ب ) دو طبقه                         ج ) سه طبقه                   د ) یک طبقه

13 -  فنر لباس عروس بر چند نوع است ؟

الف ) یک نوع                 ب ) دو نوع                           ج ) چهار نوع                        د ) سه نوع

14 -  پارچه های گیپور و حاشیه دار را قبل از برش ......................

الف ) حاشیه را لب دامن و آستین قرار دهید                                    ب ) حاشیه را جدا کنید

ج )  حاشیه را لب دامن و آستین قرار دهید                             د ) حاشیه را بررسی و آن را بچینید

 15 -  چه نوع آستینی برای لباس عروس مناسب تر است ؟

الف ) دکلته                      ب ) فانوسی                       ج ) دراپه                        د ) راسته 

16 -  کلاه و شنل عروس از پارچه .................. تهیه می شود ؟

الف ) الیاف مصنوعی                   ب ) جین                           ج ) ارگانزا                           د ) نخی

17 -  در یقه های والان دار برای جلوگیری از افتادگی یقه ، علاوه بر پنس یقه از خط ................... هم می توان کم کرد

الف – خط مرکزی جلو             ب ) خط مرکزی پشت          ج ) سرشانه پشت            د ) سرشانه جلو  

18 -  کاربرد چه نوع یقه در لباس عروس بیشتر است ؟

الف ) دراپه                        ب )شومیز                         ج ) ایستاده                          د ) دکلته

19 -  در برش یقه دراپه الگو  روی پارچه ........................ قرار می گیرد

الف ) راه                          ب ) بیراه             ج ) اریب                               د ) هم راه هم بیراه

20 -  برای برش پارچه در طرح های لباس شب و عروس باید قطعات الگو را .................. نمود

الف ) روی مقوا گذاشته و شماره گذاری                                ب ) نقاط موازنه و راستا را مشخص

ج ) شماره گذاری و اسم گذاری                                             د ) همه موارد 

21 – برش زدن پارچه گیپور باید با توجه به ................. انجام گیرد

الف ) طرح گل و حاشیه گیپور                                     ب ) مدل لباس و بافت و طرح گل

ج ) طرح گل و تزئینات آن                                           د ) طرح گل ها و حاشیه و مدل لباس

22 ) برای برش پارچه هایی که رد سنجاق روی آنها می ماند باید از چه وسیله ای استفاده کرد ؟

الف ) وزنه برش                 ب ) چسب نواری                 ج ) کوک شل                    د ) همه موارد         

23 -  پارچه های .............. را قطعاً باید با آستر دوبل شود

الف ) گیپور – حریر کش      ب ) گیپور – دانتل            ج ) گیپور - ساتن                د ) دانتل - ساتن   

24 -  اوزمان طبیعی از ............ به وجود می اید

الف ) بسته شدن پنس       ب ) بستن پنس پهلو       ج ) بستن پنس داخل           د ) بستن پنس سینه

25 -  حد اکثر تا ..................... پنس های سینه و زیر سینه را می توان کوتاه کرد

الف ) 5 میلیمتر                      ب ) 5/2 سانتیمتر                ج ) 5/1 سانتیمتر           د ) 2 میلیمتر

26 ) در طراحی مدل های غیر قرینه و پارچه های حاشیه دار الگو روی ................... قرار می گیرد

الف ) یک لای پارچه        ب ) دو لا بسته پارچه           ج ) بیراه پارچه              د ) یک لا راسته پارچه                 

27 -  کدام زیپ مخصوص دوخت پارچه های تور ، ابریشم طبیعی و مخمل است ؟

الف ) معمولی                     ب ) مخفی با دست          ج ) مخفی با چرخ                   د ) فرقی ندارد

28 -  تعداد بخیه های پارچه کشی در هر 5/2 سانتیمتر .................. عدد است

الف ) 12 – 10                    ب ) 20 – 15                ج ) 20 -  17                     د ) 15 -  12

29 -  تورهای روبان کش .................... دوخته می شود

الف ) با روبان مخملی یا ساتن – میان پارچه                                  ب )  بدون روبان فقط به لبه لباس

ج ) با روبان ساتن فقط به لبه لباس                                           د ) میان پارچه – بدون روبان 

30 -  اتصال نوارهای فنر به .................. انجام می گیرد 

الف ) درزهای آستری     ب ) برش آستر لباس     ج ) برش پرنسی و پهلوی لایی              د ) پارچه لایی

31 -  جهت دوخت دستکش لباس عروس از چه پارچه هایی بیشتر استفاده می شود ؟  

الف ) نخی سفید                                                         ب ) تورهای ( کشی ) گلدار سفید و کرم

  ج ) نخی سفید گلدار و کرم                                      د ) ساتن ساده و گلدار

32 -  در دوخت لباس دکلته عروس علاوه بر برش پاچه و آستری نیاز به ............. و ................... می باشد

الف ) لایی و چرت             ب ) لایی و دوخت تمیز                ج ) لایی و فنر                د ) همه موارد

33 -  دوخت سیم نامرئی در پایین تورهای نازک ( شیفون ) برای چه هدفی است ؟

الف ) برای بهتر تو رفتن لبه تور                               ب ) برای افت پیدا کردن پایین تور

ج ) برای زیبایی پایین تور                                        د ) برای ایجاد لوله های درست

34 -  نام دیگر تورهای برودری شده چیست ؟

الف ) دانتل                       ب ) کروشه                          ج ) کشباف                             د ) گیپور

35 ) سوزن منجوق دوزی چه خصوصیاتی دارد ؟

الف ) دارای طول زیاد است                                                      ب ) دارای طول متوسط  است  

ج ) برای پارچه های لطیف استفاده می شود                                     د ) مورد الف و ج صحیح است

36 ) لبه دامن کلوش یا اریب از پارچه حریر به طریق ...................... با چرخ دوخته می شود

الف ) تور دوزی                       ب ) اورلاک                     ج ) پیچ رول                        د ) زیگزاگ

37 ) برای اتصال درزهای پارچه گیپور ضخیم و برجسته را ..........................

الف ) با دست یا چرخ بدوزید                                    ب ) با چرخ و نخ نامرئی بدوزید

ج ) با دست و به روش پس دوزی بدوزید                   د ) با تطبیق نقوش با دست به روش پس دوزی بدوزید

38 ) عمل جابجا کردن پنس ها را از نقطه ای به نقطه دیگر چه می نامند ؟

الف ) مدل شناسی           ب ) الگوسازی            ج ) انتقال و مدل شناسی                 د ) انتقال پنس

39 ) در یقه های باز اندازه پنس بستگی به ................. دارد

الف ) مدل جنس و برش پاچه                                    ب ) مدل یقه و اندام فرد

ج ) جنس ، مدل ، برش و اندام فرد                              د ) برش پارچه و مدل یقه

40 -  تزئینات لباس که با پارچه انجام می گیرد شامل ..................... می باشد

الف ) پاپیون ، روبان ، گل پارچه ای                                   ب ) روبان ، قیطان ، تور

ج ) اپلیکه دوزی ، ژور دوزی                                           د ) روبان دوزی ، قیطان دوزی

  

سوأل استاندارد شب و عروس ( پاسخنامه )

1 -  د      توانایی 2                                     22 - ج    توانایی 6

2 -  د     توانایی 1                                         23 - ب توانایی 6

3 -  ب   توانایی 3                                        24 -  الف توانایی 6

4 -  ج    توانایی 4                                       25 -  ب توانایی 6

5 -  الف توانایی 4                                        26 -  د توانایی 6

6 -  الف توانایی 4                                        27 -  ب توانایی 6

7 -  ب   توانایی 4                                       28 -        توانایی 7

8 -  ج   توانایی 5                                        29 - الف توانایی 7

9 -  ب   توانایی 5                                      30 - ج   توانایی 7

10 -  الف توانایی 5                                      31 - ب   توانایی 7

11 -  الف توانایی 5                                     32 - د   توانایی 7

12 – الف توانایی 5                                      33 - د   توانایی 7

13 – الف توانایی 5                                      34 - الف توانایی 8

14 – ج   توانایی 5                                       35 - د   توانایی 8

15 – ب   توانایی 5                                           36 - ج   توانایی 8

16 – ج   توانایی 5                                       37 – د   توانایی 8

17- الف توانایی 5                                        38 - د   توانایی 9

18- د     توانایی  5                                            39 - ب   توانایی 10

19- ب توانایی 6                                         40 - الف   توانایی 10

20- د     توانایی  6                                                     

21- د     توانایی  6                                 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


مطالب مشابه :


مدل لباسهای حاملگی و بارداری مجلسی

مدل لباس حاملگی پا به لباس حاملگی با پارچه طرح دار مدل لباس های مجلسی برای دختراو
چند مدل لباس مجلسی شیک و کوتاه از جنس ساتن

چند مدل لباس مجلسی برای مراسم و نامتوازن میباشد.پارچه لباس تور ابریشمی نازک
نمونه سولات لباس شب وعروس

طرح گل ها و حاشیه و مدل لباس . ۲۲ ) برای برش پارچه لبه دامن کلوش یا اریب از پارچه حریر به
پیراهن دکلته کوتاه با حریر مشکی

این خط برش قسمت مشکی در پهلوی لباس است. برای گوده حریر از الگوی گوده 6 مدل گلهای پارچه
آموزش سنگدوزی

برای پارچه‌های معمولی از لایی کاغذی یا فرانسه و برای پارچه مدل های لباس حریر مشکی. لباس
سوالات استاندارد لباس شب وعروس

طرح گل ها و حاشیه و مدل لباس . 22 ) برای برش پارچه لبه دامن کلوش یا اریب از پارچه حریر
برچسب :