مراحل اخذ ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد


- انتخاب موضوع پایان نامه
دانشجوی عزیز در انتخاب موضوع پایان نامه به موارد زیر دقت فرمائید عنوان پایان نامه می بایست مختصر ، رسا و جامع باشد . دانشجویان باید توجه داشته باشند ، دامنه تحقیق در حدی باشد که پایان نامه حداقل 6 ماهه و حدکثر یک ساله به اتمام برسد.   موضوع پایان نامه تکراری نباشد موضوع پایان نامه  باید با تخصص استادان راهنما و مشاور انتخابی مرتبط باشد . موضوع پایان نامه باید با  رشته  تحصیلی  وگرایش تخصصی دانشجو مرتبط باشد . با توجه به اینکه حداکثر 2 نمره از نمره کل پایان نامه مربوط به ارائه مقاله می باشد ،دانشجویان لازم است نگارش  مقالـه را از شروع مراحــل پیشنهادی مــوضوع پایان نامه مد نظر قرار دهند و به تحقیق بپردازندو موضوعی را انتخاب نمایند  که امکان استخراج مقاله را داشته باشد . دانشجویان می توانند برای پایان نامه از موضوعاتی استفاده کنند که شامل اولویت های تحقیقاتی سازمانهـــای دیگر باشــد. ( برای دریافت کمک هزینه ) .
***************************************************************************************************************************************************************
2- انتخاب استاد راهنما و مشاور 
دانشجو قبل از هماهنگی با استادان راهنما و مشاور موظف است از تعداد پایان نامه های در دست راهنمایی و مشاوره ایشان اطلاع حاصل نماید ،و همچنین اساتید راهنما و مشاور نیز موظف هستند قبل از امضای فرم به سقف پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال فرم و فرستادن دانشجو به حوزه معاونت پژوهشی و یا در نوبت قرار دادن و ایجاد وقفه در کار دانشجو جدا" پرهیز نمایند . بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه مسئولیت تاخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار متوجه استادان مربوطه و دانشجو خواهد بود .
شرایط استادان راهنما و مشاور انتخابی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد :
 
 الف ) شرایط استاد راهنما :
 1- داشتن مدرک دکتری تخصصی و حداقل مرتبه استادیاری برای اعضاء هیات علمی دانشگاهها یا موسسات تحقیقاتی معتبر و داشتن کد شناسایی از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
2-مربیان برجسته با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از 10 سال در مراکز دانشگاهی یا تحقیقــاتی ( در صورت نبودن استادیار به تعداد کافی و با تایید گروه تخصصی )
   تبصره : در صورتی که استاد راهنمـــا عضو هیات علمــی نباشد ، داشتن مدرک دکتری تخصصی به منظور هدایت پایان نامه کارشناسی ارشد برای وی الزامی است ( انتخاب استاد راهنمای غیر هیات علمی صرفا" در صورت شاغل بودن در موسسات تحقیقاتی یا سازمانها و نهادهایی که به گونه ای امکانات یا اطلاعات در اختیار دانشجویان قرار دهند با تایید گروه تخصصی امکان پذیر خواهد بود. )
 نحوه انتخاب استاد راهنما :
استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت کتبی استاد مربوطه  و تایید گروه تخصصی طبق شرایط بند الف تعیین می گردد . همچنین حکم تفویض وی  جهت راهنمایی پایان نامه از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد .
ب)  شرایط استاد مشاور :
1- دارا بودن شرایط مندرج در بند الف و تبصره ذیل آن
2- مربیان برجسته با داشتن مدرک کارشناسی ارشد و سابقه تدریس یا تحقیق بیش از 10 سال در مراکز دانشگاهی یا تحقیقــاتی ( در صورت نبودن استادیار به تعداد کافی و با تایید گروه تخصصی )
3- کارشناسان ارشد غیر هیات علمی برجسته شاغل در مراکز تحقیقاتی یا صنعتی ( در صورتی که دانشجو از امکانات یا اطلاعــات آن مراکز در پایان نامه استفاده می نماید ) به عنوان استاد مشاور دوم به شرط اخذ کد شناسایی از سازمـان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، با تایید مراتب توسط گروه تخصصی و همچنین تایید نهایی در شورای تحصیلات تکمیلی واحد.
نحوه انتخاب استاد مشاور :
 به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته با رعایت شرایط مندرج در بندهای الف و ب و پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، به عنوان استاد مشاور تعیین می شود . همچنین حکم وی از سوی معاون پژوهشی واحد صادر می گردد .
تذکر :   چنانچه پایان نامه ای نیاز به استاد مشاور دوم داشته باشد به پیشنهاد استاد راهنما به همراه ارائه دلایل و تایید گروه تخصصی مربوطه می بایست جهت تصویب به شورای تحصیلات تکمیلی واحد ارائه گردد .
 ج) همکاری اساتید خارجی ( استادان شاغل در دانشگاههای خارج از ایران و یا دارندگان مدارک تحصیلی از دانشگاههای خارج کشور ) :
صرفاً در صورت داشتن مدرک دکتری تخصصی از دانشگاههای معتبر، با ارسال رزومه کامل تحصیلی ، آموزشی و پژوهشی، تایید گروه تخصصی با ذکر دلایل انتخاب و تایید صلاحیت در شـورای تحصــیلات تکمیــلی واحــد به عنــوان استــاد راهنمــا یا مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد امکان پذیر خواهد بود . ضمنا" دانشگاه هیچ گونه تعهدی در خصوص هزینه اقامت یا ایاب و ذهاب استادان خارجی ندارد و لازم است فردی به عنوان وکیل برای دریافت حق الزحمه مربوطه معرفی شود .
تذکر مهم : ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی ، و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  در هریک از موارد فوق برای استادان راهنما و مشاوری که برای اولین بار با واحد همکاری می نمایند الزامی است . مطابق با مقررات سازمان تآمین اجتماعی بایستی تصویر کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه ،صفحه اول دفترچه بیمه ،آخرین حکم کار گزینی این دسته از اساتید به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل داده شده و همچنین جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانکی ایشان به امور پژوهشی اعلام گردد.
 نحوه انتخاب استادان مدعو :
در صورتی که گروهای تخصصی با کمبود استادان راهنما و مشاور روبرو شوند مدیران گروه موظف هستند  به ترتیب اولویت زیر نسبت به رفع کمبود اساتید اقدام نمایند :
1- اعضای هیئت علمی تمام وقت و نیمه وقت واحدهای دانشگاهی دیگر دانشگاه آزاد اسلامی که از ظرفیت خالی برخوردارند.
2- اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مدرک دکتری
تذکر مهم : ارسال رزومه کامل تحصیلی آموزشی و پژوهشی ، و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  در هریک از موارد فوق برای استادان راهنما و مشاوری که برای اولین بار با واحد همکاری می نمایند الزامی است . مطابق با مقررات سازمان تآمین اجتماعی بایستی تصویر کارت ملی ،صفحه اول شناسنامه ،صفحه اول دفترچه بیمه ،آخرین حکم کار گزینی این دسته از اساتید به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل داده شده و همچنین جهت پرداخت حق الزحمه شماره حساب بانکی ایشان به امور پژوهشی اعلام گردد.
توجه : در مورد اساتید مدعو، دانشجو باید اساتیدی را به عنوان راهنما  انتخــاب نمایــد، که اطمینان داشــته باشد در هنگام برگزاری جلسه دفاع در واحد حضور خواهند داشت. 
ظرفیت راهنمایی و مشاوره استادان :
اولویت بندی نحوه همکـاری استادان در پایان نامه های کارشناسی ارشـد به ترتیب با اعضاء تمـــام وقت ، نیمه وقت و سپس مــدعومی باشد . تعداد مجاز همکاری اعضای هیئت علمی در پایان نامه ها با توجه به آخرین بخشنامه های سازمان مرکزی می باشد .( از طرف معاونت پژوهشی به مدیران گروه اطلاع رسانی می شود).
***************************************************************************************************************************************************************
 3- تکمیل فرم تصویب موضوع پایان نامه و ارائه آن به مدیر گروه تخصصی رشته مربوطه  دانشجو می تواند به ترتیب اولویت  3 عنوان را جهت موضوع پایان نامه خود با رعایت مو ارد ذکر شده دربند 1 ( انتخاب موضوع پایان نامه)  پیشنهاد نماید. جهت اطمینان از تکراری نبودن موضوع پایان نامه انجام موارد زیر (مراحل 1 تا 3 )ضروری است.
         1- به سایت کتابخانه های دانشگاه آزاد (سیکا) به آدرس sika.iau.ir ,وارد شده و پس از ورود به بخش میهمانان در ستون سمت چپ ،(انواع پایگاه)فقط قسمت پایان نامه ها را انتخاب نموده و واژگان کلیدی عنوان پایان نامه را هر یک بطور جداگانه جستجو کنید.جستجو کنید.
        2- به سایت ِِِِِDatabase.irandoc.ac.ir وارد گردیده و ابتدا ثبت نام نمائید.پس از ثبت نام و ورود به پایگاه ،قسمت جستجوی پیشرفته را انتخاب و در قسمت "جستجو در"موارد مربوط به پایان نامه را انتخاب و تیک بقیه موارد را بردارید.سپس واژگان کلیدی عنوان پایان نامه را هر یک بصورت جداگانه جستجو کرده ،سپس واژگان کلیدی  عنوان پایان نامه را هریک بصورت جداگانه جستجو کنید.
         3-از نتایج حاصله پرینت گرفته و ضمیمه فرم تصویب موضوع پایان نامه نموده و به مدیر گروه تحویل دهید. دانشجو می تواند 3 نفر را به عنوان استاد راهنما و مشاور با رعایت موارد ذکر شده در بند 2(انتخاب استاد راهنما و مشاور) پیشنهاد نماید.  در جلسه کمیته تخصصی گروه ، عناوین پیشنهادی موضوع پایان نامه  و مدارک پیوست  شده اساتید  پیشنهادی دانشجو  ،مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه نهایی جهت تعیین نهایی استاد راهنما و مشاور  و موضوع پایان نامه از بین موارد پیشنهادی و  توسط مدیر گروه به دانشجو ابلاغ خواهد شد. بعد از تصویب موضوع پایان نامه در کمیته تخصصی گروه  و ابلاغ آن به دانشجو، بایستی ظرف مدت زمانی تعیین شده که توسط گروه مربوطه  تعیین می گردد(حداکثر 2 هفته)  دانشجو اقدام به تالیف و آماده سازی پروپوزال نموده و تحویل آن به مدیر گروه نماید.
دانلود فرم تصویب موضوع پایان نامه(برای هر دانشجو 2 نسخه دانلود و تکمیل گردد)
دانلود فرم تصویب موضوع پایان نامه
**************************************************************************************************************************************************************
4-  ارائه پروپوزال
پروپوزال فرم پیشنهاد تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد است که دانشجو می بایست با هماهنگی و تایید استادان راهنما و مشاور در خصوص موضوع پایان نامه موارد خواسته شده در آن از قبیل : بیان مساله، اهداف ، روش کار ، سوابق تحقیق و ... را به طور کامل و بر اساس توضیحات ذکر شده در هر بخش تکمیل نماید . لازم به ذکر است که مبنای تصویب موضوع پایان نامه ، همین فرم می باشد و فرمت آن برای کلیه رشته ها یکسان است.
 به منظور بررسی سطح کمی و کیفی پروپوزالها و تایید آنها ، جلسات کمیته تخصصی گروهها در هر نیمسال طبق یک برنامه زمانبندی مشخص و با حضور کارشناس پژوهشی مربوطــه بــرگزار می گردد. و صورتجلسه نیز توسط کمیته تخصصی گــروه مربـوطه تنظیم می شود.
توجه : تاریخ برگزاری جلسات گروهها در تابلو اعلانات امور پژوهشی و وب سایت واحد به طور مرتب اعلام می گردد .لذا دانشجویان موظفند به موقع پروپوزال مورد تایید استادان راهنما و مشاور را جهت طرح و بررسی در گروه تخصصی به امور پژوهشی تحویل دهند.
اعلام نتایج بررسی پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه :
پس از طرح پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه، نتیجه بررسی در صورتجلسه گروه تنظیم  می گردد ، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پروپوزال خود می بایست به کارشناس پژوهشی مربوطه مراجعه نمایند .
زمان ارائه  پروپوزال
بعد از تصویب موضوع پایان نامه در کمیته تخصصی گروه  و ابلاغ آن به دانشجو، بایستی ظرف مدت زمانی تعیین شده که توسط گروه مربوطه  تعیین می گردد(معمولا  2 هفته پس از از ابلاغ تصویب موضوع پایان نامه)  دانشجو  موظف است اقدام به تالیف و آماده سازی پروپوزال و تحویل آن به مدیر گروه نماید. پروپوزال می بایست توسط استادان راهنما و مشاور به دقت مطالعه و بررسی شود و پس از تایید آن را امضاء نمایند.
تذکر : امضاء اساتید به صورت کپی – فکس – اسکن  (و از طرف) قابل قبول نمی باشد . پروپوزال ناقص و بدون امضاء اساتید راهنما و مشاور تحویل گرفته نخواهد شد .
 عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر :
در صورت عدم تحویل پروپوزال در زمان مقرر ،  مسئولیت آن ( طولانی شدن زمان تحصیل و تبعات دیگر ) متوجه دانشجو خواهد بود و عذری در خصوص نبود آگاهی و عدم اطلاع رسانی مناسب در این خصوص پذیرفته نیست . لازم به ذکر است که اطلاعیه مدیران گروهها ، در خصوص تحویل پروپوزال در تابلو اعلانات امور پژوهشی به طور مرتب اعلام می گردد .
نحوه دریافت فرم پروپوزال
دانشجویان جهت دریافت فرم پروپوزال می بایست پس از مراجعه  به وب سایت واحد ،در قسمت   فرم ها ی مربوط به پایان نامه   ، بر روی لینک فرم پروپوزال کلیک نموده و مبادرت به دانلود آن نمایند.
 
نحوه تایپ پروپوزال
  به منظور جلوگیری از مسائل و مشکلات مربوط به قلم (فونت)، تمامی متن پروپوزال با استفــاده از فونت 14 لــوتوس نازک تایپ گردد و از به کار بردن سایر فونت‌ها خودداری شود .
1-     فونت متن : (Lotus ) لوتوس با اندازه 14 و نازک ( متن از سر خط شروع شود )
2-     فونت عناوین بندهای پروپوزال ( تیترها ) : (Lotus ) لوتوس با اندازه 14 ( Bold ،  ایتالیک)
3-     شماره صفحات : پائین وسط صفحه 
4-     اعداد و شماره ها : فارسی
5-      فاصله بین خطوط : cm 1
6-     فونت متن جداول :   Lotus ( لوتوس ) با اندازه11 نازک
 7- کلیه قلم های انگلیسی موجود در پروپوزال : Times   New Roman با اندازه 12 و ایتالیک
*******************************************************************************************************************************************************************
5- تصویب پروپوزال
مراحل تصویب پروپوزال به شرح زیر است:
الف ) تصویب در کمیته تخصصی گروه مربوطه ( تصویب اولیه )
ب ) تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی واحد ( تصویب نهایی و صدور ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه) 
کمیته تحصیلات تکمیلی ، شورایی است که در خصوص تصویب نهایی پروپوزالهـا و صـــدور ابلاغیــه جهت استاد راهنما و مشاور و درخواستهای دانشجویان در خصوص تغییر عنوان پایان نامه  هر ماه برگزار می گردد . بدیــهی است  موضوع پروپوزال پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد قطعیت می یابد . 
اعلام نتایج بررسی پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه :
پس از طرح پروپوزالها در کمیته تخصصی گروه، نتیجه بررسی در صورتجلسه گروه تنظیم      می گردد ، لذا دانشجویان جهت اطلاع از وضعیت پروپوزال خود می بایست به کارشناس پژوهشی مربوطه مراجعه نمایند .
 
نتیجه نهایی بررسی پروپوزال در کمیته تخصصی گروه به شرح ذیل می باشد:.
پروپوزال مورد تصویب قرار نگرفت
1
مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم مجددا" در گروه مطرح شود
2
مقرر شد پس از انجام تصحیحات لازم و تایید مدیر گروه مورد تصویب قرار گیرد
3
پروپوزال مورد تصویب قرار گرفت
4
 1- چنانچه پروپوزال مورد تایید گروه قرار نگیرد : ( رد پروپوزال به طور کامل )
 می بایست با هماهنگی استادان راهنما ، مشاور و مدیر گروه پروپوزال جدید تهیه شود تا در جلسه بعدی گروه مورد بررسی قرار گیرد.
2- چنانچه پروپوزال با اصلاحات مواجه شود :
می بایست با هماهنگی استادان راهنما و مشاور اصلاحات مورد نظر کمیته تخصصی گروه برطرف و سپس پروپوزال اصلاح شده ، جهت طرح و بررسی مجدد در جلسه بعدی گروه به امور پژوهشی تحویل داده شود . ضمنا" فرم مخصوص اصلاحات پروپوزال نیز می بایست تکمیل و به تایید اساتید راهنما و مدیر گروه برسد .
3- چنانچه پروپوزال تایید شود :
پروپوزالها پس از تایید در گروه تخصصی مربوطه ، جهت تصویب نهایی به شورای تحصیلات تکمیلی واحد ارسال و در صورت تصویب، فرم ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه و همچنین احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.
 موارد خاص و تغییرات احتمالی :
در مرحله پس از تصویب موضوع در شورای تحصیلات تکمیلی واحد  و قبل از برگزاری جلسه دفاع،چنانچه لازم باشد تغییراتی در عنوان پایان نامه یا اساتید راهنما و مشاور صورت پذیرد می بایست بصورت زیر اعمال شود :
تغییرات جزئی : چنانچـه تغـییرات جزئی در عنوان پایان نامه مد نظـر باشد ، لازم است مراتب طـی فرم مربوطه که به تایید استاد راهنما و مدیر گروه رسیده باشد اعلام و تغییرات در عنوان پروپوزال دانشجو منظور شود.( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی واحد می باشد) .
تغییرات کلی : چنانچه موضـوع پایان نامه بطـور اساسـی تغییر نماید ، لازم است پـروپوزال جـدید تنظیـم و پس از تاییـد در گـروه تخصصـی ، علت تغییر عنوان نیز در فرم مربوطه اعلام شود در اینصورت اگر تغییری در وضعیت اساتید راهنما و مشاور ایجاد نشود، فقط ابلاغیه جدید برای دانشجو صادر خواهد شد. ( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد. )
  تغییر استاد راهنما و مشاور ( فقط در موارد خاص) :
با توجه به اینکه فرآیند صدور حکم برای استاد راهنما در پایان نامه های کارشناسی ارشد از مراحل متعددی عبور می کند و پس از صدور حکم، فرد مذکور به عنــوان هــدایت کننده پایان نامه از نظر دانشگاه شنــاخته می شود ، امکان واگذاری این مسئـــولیت به افراد دیگر اساسا" امــکان پذیــر نیست و در شرایط خــاص می بایست این جا بجایی با ارائه دلایل روشن و قابل دفاع به تایید شورای تحصیلات تکمیلی واحد برسد. لذا چنانچـه لازم باشد اساتید راهـنما یا مشاور تغییر نمایند (چه در صورت تغییر عنوان پایان نامه و چه در صورت عدم تغییر آن) می بایست انصراف کتبـی استاد راهنما یا مشـاور به تاییـد گروه رسیده و موافقت استاد راهنما یا مشاور جدید طـی فرم مربوطه از طـرف گروه اعلام ، تا نسبت به صدور احکام جدید اقدام شود. در صورتیکه به علت عدم دسترسی به استاد راهنمـا یا مشاور (به عـلت مسافرت طولانـی یا فرصت مطالعـاتی یا فـوت و ...) امکـان اخذ انصراف از استاد نباشد ، به جـای انصـراف کتبـی می توان صورتجلسه گروه مبنی بر توضیح علت تغییر استاد راهنما یا مشاور و معرفی استاد جـدید را نیز ملاک عمل قـرار داد. توجه : در صورت استفاده از استادان جدید ارسال احکام کارگزینی هیات علمی به همراه رزومه کامل تحصیلی ،آموزشی و پژوهشی ایشان الزامی است . در صورت نیاز دانشجو به سنوات تحصیلی بیشتر از سقف مجاز در خصوص پایان نامه ، علت افزایش سنوات طی نامه ای ( با تایید استاد راهنما و مدیر گروه ) به حوزه پژوهشی اعلام شود . ( تایید نهایی با شورای تحصیلات تکمیلی می باشد . ) 
 
دانلود فرم های مربوط به ارائه پروپوزال
 
دانلود فرم پروپوزال
*********************************************************************************************************************************************************************
6-نگارش پایان نامه
پس از تأئید نهایی پروپوزالها  در  شورای تحصیلات تکمیلی واحد ، اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها تصویب شده است به همراه کد پایان نامه آنها در برد تحصیلات تکمیلی اعلام می گردد. و  احکام اساتید راهنما و مشاور صادر می گردد.
تذکر:مراجعه دانشجویانی که اساتید راهنما و یا مشاور آنها خارج از واحد بوده و هیچگونه همکاری اعم از حق التدریس و یا هیأت علمی با واحد محلات ندارند به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت دریافت احکام اساتید راهنما و مشاور پایان نامه و تحویل احکام به آنها   ضروری است.  در صورت لزوم دانشجویان بایستی جهت دریافت معرفی نامه در راستای استفاده از منابع کتابخانه ها و مراکز تحقیقاتی  به کارشناس تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. پس از اعلام اسامی دانشجویانی که پروپوزال آنها به تصویب نهایی رسیده است ،دانشجویان مذکور می توانند با رعایت موارد ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه اقدام به تألیف پایان نامه خود نمایند. مطالعه کامل فایل مذکور و تنظیم صفحات پایان نامه بر این اساس ضروری است.در صورت عدم رعایت موارد مطرح شده ،مجلد پایان نامه از دانشجو تحویل گرفته نخواهد شد. لازم است  پس از نگارش هر یک از فصول پایان نامه گزارش پیشرفت کار ، جهت بررسی و تأئیدبه استاد راهنما و مشاور  تحویل داده شود. پس از پایان نگارش کلیه  فصول پایان نامه ،تحویل یک نسخه از پایان نامه تایپ شده جهت بررسی و اعلام نظر و رفع نواقص احتمالی به استاد راهنما و مشاور ضروری است. تذکر مهم :موارد خواسته شده در فرم تعهد اصالت پایان نامه و صورتجلسه دفاع مانند مشخصات دانشجو ،عنوان پایان نامه و سایر موارد بایستی به صورت تایپ شده ،قید گردند.
  دانلود فرم های مربوط به نگارش پایان نامه
شیوه نگارش پایان نامه
فرم منشور اخلاق پژوهش
فرم تعهد اصالت پایان نامه
*******************************************************************************************************************************************************************
7-اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه و تعیین تاریخ دفاع
دانشجویان کارشناسی ارشد 6 ماه پس از تاریخ ابلاغ تصویب پروپوزال ( ابلاغیه تصویب موضوع پایان نامه ) در شورای تحصیلات تکمیلی می توانند از پایان نامه خود دفاع نماینــد . ضمنا" اسامی دانشجــویانی که فـرم ابــلاغیه تصــویب پروپــوزال آنهــا صــادر می شود در تابلو اعلانات امور پژوهشی اعلام می شود .  توجه به این نکته ضروری است که دفاع دانشجو از پایان نامه قبل از موعد مقرر (6 ماه) ممنوع است.
 عدم مراجعه به موقع دانشجو جهت دفاع : 
 طبق بخشنامه شماره 12579/73 مورخ 24/1/87 چنانچه مدت زمان انجام پایان نامه برای دانشجوی کارشناسی ارشد بیش از یکسال به طول انجامد ، دانشجوی مذکور از سقف مجاز راهنمایی و مشاوره استادان راهنما و مشاور خارج خواهد شد . پس از تآئید نهایی پایان نامه بوسیله استاد راهنما و مشاور  و انجام اصلاحات اولیه ، دانشجو  می تواند با مراجعه به وب سایت واحد اقدام به دانلود فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه نماید.
توجه : شرط لازم در خصوص  دفاع از پایان نامه ،اعلام نمره کلیه واحدهای درسی(دانشجویان ترم آخر) و اقدام جهت اخذ و یا تمدید واحد پایان نامه می باشد. پس از تأئید و امضای استاد راهنما و مشاور در فرم اعلام آمادگی دفاع مبنی بر بلامانع  بودن برگزاری جلسه دفاعیه ،دانشجو بایستی با مراجعه به مدیر گروه جهت انتخاب داور و  با مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت صدور ابلاغیه داور  و دریافت  فرم داوری پایان نامه  اقدام نماید. تعیین تاریخ دفاع پس از اعلام نظر داور ،مدیرگروه مبادرت به اعلام و تعیین تاریخ دفاع دانشجو می نماید. توجه :در صورتیکه اساتید راهنما ، مشاور  و یا داور عضو هیأت علمی واحد محلات نیستند لازم است دانشجو پس از هماهنگی با ایشان ،تاریخی را که می توانند در واحد محلات جهت شرکت  در جلسه دفاعیه  حضور داشته باشند به اطلاع مدیر گروه برساند.  توجه :تاریخ فوق تنها پس از بررسی کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت عدم تداخل با جلسات دفاعیه  سایر گروهها رسمیت می یابد. دانشجو بایستی هنگام مراجعه به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت تأئید تاریخ دفاع ،یک نسخه CD حاوی  خلاصه اطلاعات پایان نامه خود در قالب فرم الف و ب را   تحویل و فرم های لازم جهت شرکت در جلسه دفاعیه را  از ایشان دریافت نماید.
دانلود فرم های مربوط به اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه                                    
فرم اعلام  آمادگی دفاع از پایان نامه
فرم های الف و ب
********************************************************************************************************************************************************************** 8-برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه با توجه به ساعت اداری دانشگاه و حضور کارشناس تحصیلات تکمیلی  از ساعت 7.30 الی 16، جهت انجام امور پژوهشی و آموزشی مربوط به برگزاری جلسه دفاعیه حداقل 3 ساعت قبل از ساعت دفاع دربازه زمانی فوق در دانشگاه حضور داشته باشید. به منظور برگزاری دقیق جلسه دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد،  ، حضور افراد ذیل در جلسات دفاع ضروری است :
الف ) استاد ( استادان ) راهنما
ب ) استاد ( استادان ) مشاور
ج ) استاد داور 
د) نماینده گروه ( از اعضاء هیات علمی گروه ) یا واحد به عنوان ناظر ( بدون حق رای )
نکته مهم : جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بدون حضور استاد راهنما، و استاد داور  نخواهد داشت . ارزشیابی پایان نامه :
 پایان نامه توســط هیات داوران در 5 درجه ارزشــیابی شده و به هر درجــــه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود . فرم اصلاحات پایان نامه کارشناسی ارشد شامل موارد اصلاحی است که طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه بایستی در  پایان نامه  اعمال گردد لذا پس از برگزاری جلسه دفاع  این فرم به دانشجو تحویل  داده خواهد شد .
*******************************************************************************************************************************************************************
9-  نمره نهایی پایان نامه
حداکثر نمره ای که در جلسه دفاع توسط اعضاء هیات داوری برای دانشجو تعیین می شود 18 از 20 می باشد . 2 نمره از 20 نمره پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد به مقاله اختصاص دارد که پس از ارائه مدارک مربوط به پذیرش یا چاپ مقاله مستخرج شده از پایان نامه و با نظر شورای پژوهشی واحد بر اساس نوع و درجه مجلات اختصاص می یابد.
تبصره:مقالات غیر مستخرج از پایان نامه در صورتیکه دانشجو به عنوان نویسنده اصلی معرفی گردد شامل نمره احتسابی در پایان نامه خواهد شد.
توجه:تنها بایستی نام افراد مرتبط با پایان نامه روی مقاله درج گردد.در صورت آوردن نام افراد غیر مرتبط  به این  افراد نمره ای جهت پایان نامه تعلق نمی گیرد.
 
   نوع مقاله
 
حداکثر نمره  برای هرمقاله
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات ISI
2 نمره
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان داخلی یا خارجی یا ISC    
1/5 نمره
 پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی
1/5 نمره
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی _ترویجی
1 نمره
چاپ مقاله در کنفرانسهای ملی و بین المللی داخل و خارج
1 نمره
پذیرش یا چاپ مقاله در مجلات علمی دانشگاهی بدون درجه
0/5 نمره
چاپ مقاله در کنفرانسهای داخلی
0/5 نمره
اختراع ، اکتشاف ، نظریه علمی ، مسابقات و   جشنواره های ملی  و بین المللی  و چاپ کتب علمی مرتبط
تا 2 نمره بسته به نظر گروه  ارزیابی کننده
مواردقابل توجه  در نگارش مقاله دراین  مقالات  با توجه به موارد زیرچه  نویسنده اصلی  دانشجو باشد و چه استاد راهنما ، الزاما باید  فقط و فقط نام دانشگاه آزاد اسلامی  واحد محلات باید برای معرفی نویسنده اول و مسئول  به کار رود. کلیه مقــالاتی که ارائه میشوند ، با عنــوان کامــل ‹‹ دانشگاه آزاد اســلامی ›› به زبانهای فارسی و انگلیسی و نیز نام واحد دانشگاهی معرفی شوند .
( به فارسی ) : دانش آموخته یا دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین شناسی - واحد محلات- دانشگاه آزاد اسلامی، محلات - ایران
( به انگلیسی ) :Department of Geology, mahallat Branch, Islamic Azad University, mahallat,Iran
 توجه شود که  در ترکیب یاد شــده ، هیچ یک از واژگـــان جابجا نشوند و از علامت های اختصاری مثل &  به جای and یا Campus به جای Branch    یا دیگر موارد جایگزین استفاده نگــردد . همچنین از ذکر واژه Unit به جای Branch   خودداری گردد. در اين مقالات اگر استاد راهنما عضو هیات علمی واحد باشد  الزاما بايد  به عنوان نفر اول و نويسنده مسئول ذكر گردد.چنانچه استاد راهنما خارج از واحد باشد ،به شرط آنکه نام  واحد را به عنوان محل خدمت خود ذکر نمایدبه عنوان نفر اول و نویسنده مسئول خواهد بود در غیر اینصورت دانشجو نفر اول و نویسنده مسئول قلمداد می شود.
2-در مقالات غیر مستخرج ازپایان نامه  نویسنده اصلی  دانشجو و یا اساتید راهنما و مشاور باشند.
- موارد فوق می تواند همزمان و متعدد باشد ولی سقف آن 2 نمره است.
بررسی دقیق مجله ای که مقاله در آن چاپ شده است یا از آن پذیرش چاپ دریافت کرده است ، بر اساس بخشنامه شماره 398365/79 مورخ 28/10/88 به عهده شورای پژوهشی واحد است و تا زمانی که اعتبار مجله توسط ایشان تایید نشده باشد مجله مورد نظر مورد پذیرش نخواهد بود و دانشجو نخواهد توانست به اعتبار مقاله چاپ شده یا پذیرش شده در آن، فارغ التحصیل شود یا نمرات چاپ مقاله را دریافت نماید . پس از مشخص شدن وضعیت مقاله دانشجو ( ارائه مدارک مربوط به نگارش ، پذیرش یا چاپ مقاله) فرم تعیین ارزش مقاله و نمره نهایی پایان نامـــه توسط مدیریت پژوهشی تنظیم و پس از تایید استادان راهنما و مدیر گروه تخصصی ، نمره مربوط به مقاله یا مقالات ارائه شده با توجه به جدول ذیل مشخص و نمره نهایی ( جمع نمره دفاع و مقاله یا ثبت اختراع ) در فرم مربوطه درج می گردد .
ثبت نمره مقاله :  
دانشجو موظف است مدارک لازم زیر را  جهت ثبت نمره مقاله به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل دهد:
الف)ارائه گواهی پذیرش
ب)نسخه کامل چاپ شده مقاله به همراه صفحه فهرست و جلد مجموعه مقالات در مورد مقالات ارائه شده در همایش ها ،تصویر جلد مجله به همراه صفحه فهرست در مورد مقالات چاپ شده در مجلات
(در مورد مجلات علمی پژوهشی که با تآخیرزمانی به چاپ می رسند ارائه گواهی پذیرش که ممهور شده و به امضا سردبیر مجله رسیده است کافی می باشد.)
ج)CD حاوی فرم الف و ب شامل اطلاعات مقالات ارائه و یا چاپ شده
د)تصویر جلد مجله و یا مجموعه مقالات همایش به همراه تصویر فهرست مقالات
پس از تحویل مدارک فوق به کارشناس تحصیلات تکمیلی ،فرم تعیین و اعلام نمره نهایی پایان نامه به دانشجو تحویل داده خواهد شد.
انصراف از تهیه و ارائه مقاله :
در صورتی که دانشجو تمایلی برای نگارش، اخذ پذیرش و یا چاپ مقاله نداشته باشد می تواند با تکمیل فرم مربوطه انصراف خود را در این مورد اعلام نماید. در این صورت ارزیابی کیفی پایان نامه دانشجو حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر نمره 18 ارزیابی خواهد شد .
مهلت ارائه مقاله :
جهت تخصیص نمره به مقاله ، دانشجو موظف است حداکثر 3 ماه پس از دفاع در صورت عدم وجود مشکل نظام وظیفه نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوط به مقاله ( نسخه نگارش شده مقاله ، نامه پذیرش یا چاپ شده مقاله ) و اخذ تایید استادان راهنما و مدیر گروه در فرم مربوطه اقدام نماید، و سپس فرم را به امور پژوهشی تحویل دهد .
تمدید مهلت ارائه مقاله :
با درخواست دانشجو (تکمیل فرم مربوطه) و با در نظر گرفتن مراحل پیشرفت چاپ یا پذیرش مقاله و کیفیت و نوع مجله و با تایید شورای گروه تخصصی مربوطه و شورای پژوهشی واحد این مدت می تواند تا 3 ماه دیگر نیز تمدید شود مشروط بر اینکه از بازه زمانی لغو معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول نگذرد و هیچ گونه منعی برای طولانی شدن روند فراغت از تحصیل دانشجو وجود نداشته باشد .
عدم ارائه به موقع مدارک مقاله
بعد از مهلت داده شده ( 6 ماه ) در صورت عـدم ارائه مدارک ، شورای پژوهشی مجاز خواهـــد بود نمره کسب شده در جلسه دفاع را به عنوان نمره نهایی در صورتجلسه دفاع درج نماید و حــوزه پژوهش از پذیرش مــدارکی که احتمالا" بعد از مهلت مقرر توسط دانشجو و یا گروه تخصصی مربوطه ارائه می شود معذور می باشد . 
فرم الف و ب ویژه مقالات ارائه شده در همایش ها
فرم الف و ب ویژه مقالات ارائه شده در مجلات
فرم اعلام نمره مقاله
******************************************************************************************************************************************************************
10-تسویه حساب نهایی در ابتدا دانشجو بایستی نسبت به ثبت نمره نهایی پایان نامه خود اقدام نموده و سپس با رعایت موارد زیر اقدام به تهیه مجلد صحافی شده از پایان نامه نماید. پس از انجام اصلاحات نهایی طبق نظر کمیته ارزیاب در جلسه دفاعیه  ،  دانشجو بایستی یک نسخه از پایان نامه خود را در قالب نسخه چاپی و یا در قالب ایمیل ، به همراه فرم تأئید انجام اصلاحات پایان نامه جهت تأئید و امضاء برای استاد راهنما و مشاور  ارسال نماید. پس از اخذ تأئید نهایی از اساتید راهنما و مشاور دانشجو اقدام به تهیه 3 نسخه صحافی شده با رعایت موارد مطروحه در فایل شیوه نگارش پایان نامه جهت 1- استاد راهنما 2- مشاور 3- کتابخانه دانشگاه  و
1.       4عدد CD   که هر یک حاوی یک فایل Word و یک فایل Pdf  از کل پایان نامه می باشند.(2 عدد با فونت Times new roman  جهت ارسال به سازمان مرکزی دانشگاه و 2 عدد با فونت ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه ،  Blotus14جهت تحویل به مدیر گروه و کارشناس تحصیلات تکمیلی)
 (بدیهی است در صورتیکه استاد راهنما و یا مشاور تمایل به دریافت CD ازپایان نامه داشته باشند از تعداد مجلدها کاسته و به تعداد CD ها اضافه می گردد.لذا قبل از اقدام به تهیه مجلدها این مورد را با استاد راهنما و مشاور هماهنگ فرمائید)
توجه: در صورتیکه فرم تعهد اصالت پایان نامه و فرم منشور اخلاق پژوهش طبق ترتیب ذکر شده در فایل شیوه نگارش پایان نامه در مجلد قرار داده نشده باشد،نسخ صحافی شده تحویل گرفته نخواهد شد. نکته 1:هر CD  حاوی یک فایل WORD  و یک فایل PDF از کل پایان نامه می باشد. نکته2 : فرم تحویل نسخ پایان نامه جهت دانلود در سایت قرار داده شده است ، در مورد اساتید خارج از واحد (اساتیدی که در واحد محلات حضور ندارند)دانشجو موظف است قبل از مراجعه به واحد محلات جهت تسویه و تحویل نسخ ،مجلدهای پایان نامه مربوط  به این دسته از اساتید را به ایشان تحویل و ردیف مشخص شده در این فرم  را به  امضاء ایشان برساند.
دانشجو بایستی هنگام مراجعه به دانشگاه جهت تسویه حساب  فرم  انجام اصلاحات پایان نامه خود را که به تأئید و امضاء اساتید راهنما و مشاور  رسیده است به همراه داشته و به کارشناس تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.
جهت انجام امور تسویه در روزهای حضور مدیر گروه  رشته مربوطه ،و استاد راهنما و مشاور و در ساعات اداری 7.30 صبح الی 14 بعدالظهر به دانشگاه مراجعه نمائید.
دانلود فرم های مربوط به تسویه حساب

فرم تأئید انجام اصلاحات پایان نامه
فرم تحویل نسخ پایان نامه


مطالب مشابه :


بهترین فونت های ایرونی (رایگان)

فونت لوتوس نازک . فونت لوتوس




اگه عشق منی چرا با دیگرونی؟....

فونت لوتوس نازک. فونت لوتوس دانلود; رییس جمهور




مراحل اخذ ،تدوین و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود فرم ، تمامی متن پروپوزال با استفــاده از فونت 14 لــوتوس نازک تایپ گردد و از




امور پایان نامه

فایل فرم مورد نظر قابل دانلود از فونت 14 لــوتوس نازک تایپ فونت متن : Lotus) لوتوس)




شماره گذاری صفحات پایان نامه

فونت و قلم پایان




نام های اصیل دخترانه کردی

دانلود فونت جوانهٔ نازک) پەرژین (پَرژین: پرچین) پەرگوڵ (پَرگُل) لوتوس ->حرف م :




مهم .فرم پروپوزال.مهم

راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه




برچسب :