آرماتوربندی -بروژه داشتی تماس بگیر-

امروزه به کمک علم مهندسی عمران ، استفاده از ساختمان های مهندسی ساز در حال افزایش می باشندساختمان های بتنی بخش بسیار بزرگی از سازه های مهندسی را در بر می گیرند.همه می دانیم که شرط اصلی یک سازه بتنی خوب استفاده از آرماتوربندی مناسب و کارآمد می باشد.اینکه تیم اجرا نقشه مهندس محاسب را به خوبی به اجرا در بیاورند نیازمند داشتن دانش کافی در مورد آرماتوربندی می باشد.آرماتور بندی سازه های بتنی یا concrete Reinforcement در واقع علم و فنی است که تیم اجرا بایتستی آنرا با خوبی درک کرده تا سازه را به بهترین صورت ممکن اجرا کند.از طرفی مهندسان محاسب و طراح نیز بایستی از این علم به جهت طراحی قابل اجرا آگاهی داشته باشندبدین سبب برآن شدیم تا با ارائه فایل آموزشی پاورپوینت در زمینه آرماتور بندی ساختمان های بتنی گامی مفید در این جهت برداریم.
آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد. آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.   2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.9- جزئیات آرماتوربندی   ... کاربرد توأم انواع مختلف فولاد کاربرد انواع مختلف فولاد در یک قطعه مجاز نیست مگر آنکه:   الف:  مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در طراحی منظور شود.   ب:   امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. استفاده از یک نوع فولاد برای میلگردهای طولی و نوع دیگر فولاد برای میلگردهای عرضی با رعایت مورد (الف) بلامانع است.   ... جاگذاری و بستن آرماتورها   الف:  آرماتورها باید قبل از بتن‌ریزی  در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه‌جایی آنها خارج از محدوده رواداریهای داده شده در بند ب زیر جلوگیری شود.   ب:   در مواردی که محدوده مجاز رواداریها مقرر نشده باشد، میلگردها را باید با مراعات رواداریهای زیر جاگذاری کرد.        1-    حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها           8- میلیمتر          2-    انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای خمشی، ضخامت دیوارها، و یا کوچکترین بعد ستونها:               - تا 200 میلیمتر یا کمتر                          8± میلیمتر               - بین 200 تا 600 میلیمتر                      12± میلیمتر               - 600 میلیمتر یا بیشتر                         20± میلیمتر    3-    انحراف فاصله جانبی بین میلگردها 30± میلیمتر         4-    انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها:               - در انتهای ناپیوسته قطعات                    20± میلیمتر               - در سایر موارد                                    50± میلیمتر   پ:   شبکه‌های جوش شده را می‌توان در فاصله بالای دال روی تکیه‌گاه تا پایین دال در وسط دهانه به شکل قوس درآورد، مشروط بر آن که قطر میلگردهای شبکه بیشتراز 6 میلیمتر نباشد، دهانه دال از 3 متر تجاوز نکند و شبکه مورد نظر در محل تکیه‌گاهها ممتد باشد یا به نحو مناسبی مهار شود.   ت:   مقدار حداکثر مجاز رواداری مذکور در بند ب–1 بالا برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی معتبر است که ضخامت مذکور از مقدار تعیین شده کمتر نشود.   ث:   جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشد که علاوه بر برقراری شرایط بند ب مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.   ج:    برای به هم بستن آرماتورها و عناصر غیر سازه‌ای به آنها باید از مفتولها یا اتصال دهنده‌ها و گیره‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌ها و گیره‌ها در قشر بتن محافظ (بتن پوشش) واقع نشوند.   چ:    استفاده از جوشکاری برای به هم بستن میلگردهای متقاطع مجاز نیست مگر برای فولادهای جوش‌پذیر . در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.   ... مهار کردن میلگردها   انواع متداول مهار میلگردها در بتن عبارتند از: الف:  مهارهای مستقیم ب:   مهارهای منحنی (نظیر قلابها و حلقه‌‌ها) پ:   مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها در منطقه مهاری ت:   مهارهای مکانیکی ث:   ترکیبی از مهارهای فوق   در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به این شرح رعایت شوند:   الف:  برای میلگردهای ساده در کشش استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.   ب:   در مهار کردن میلگردهای تحت فشار با استفاده از مهارهای منحنی، نباید قلابها و حلقه‌‌ها را مؤثر دانست.   پ:   در استفاده از مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها، مهارهای مکانیکی و ترکیبی از انواع مهارها باید به ضوابط مربوط توجه داشت. ضوابط مهار کردن میلگردها در آیین‌نامه بتن ایران (آبا) ارائه شده است.   ... وصله کردن میلگردها انواع متداول وصله میلگردها عبارتند از: - وصله‌های پوششی (تماسی یا غیر تماسی) - وصله‌‌های اتکایی - وصله‌‌های جوشی - وصله‌های مکانیکی - وصله‌های مرکب   الف:  در وصله‌‌های پوششی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند.         1-    در وصله‌‌‌های پوششی باید دو میلگرد در انتهای مورد نظر مشخص شده در کنار هم قرار گیرند. در وصله‌‌های پوششی تماسی، دو میلگرد در تماس کامل با هم قرار می‌گیرند، ولی در وصله‌‌های پوششی غیر تماسی می‌توان دو میلگرد را به فاصله‌ای حداکثر معادل مقادیر زیر قرار داد:               - در اعضای خمشی، فاصله محور تا محور دو میلگرد وصله شونده نباید از  طول لازم برای وصله پوششی و 150 میلیمتر، بیشتر باشد.               - در سایر اعضا، فاصله محور تا محور دو میلگرد وصله شونده نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچکتر، بیشتر باشد.         2-    در وصله‌های پوششی میلگردهای ساده در کشش، باید انتهای آنها را به صورت یکی از انواع قلابهای استاندارد با زاویه بیشتر از 135 درجه خم کرد.         3-    وصله‌‌های پوششی غیر تماسی باید با میلگردهای عرضی عمود بر میلگردهای وصله شونده محصور شوند.   ب:   در وصله‌‌های اتکایی ضوابط کلی زیر باید رعایت شوند:       1-    در وصله‌‌های اتکایی باید دو میلگرد در امتداد عمود بر محور بریده شوند و با وسایلی مناسب به صورت هم‌مرکز بر هم تکیه کنند.       2-    استفاده از وصله‌های اتکایی، فقط برای میلگردهای تحت فشار با قطر 25 میلیمتر و بیشتر مجاز است.       3-    در وصله‌های اتکایی هر میلگرد باید به سطحی صاف منتهی شود که زاویه آن نسبت به صفحه عمود بر محور میلگرد از 5/1 درجه بیشتر نباشد.        4-    استفاده از وصله‌های اتکایی، فقط در اعضای دارای خاموتهای بسته یا مارپیچ مجاز است.       5-    باید در انجام وصله‌های اتکایی در یک مقطع خودداری شود.   پ:   روشهای متداول برای وصله‌‌های جوشی عبارتند از:        1-    اتصال جوشی نوک به نوک خمیری (جوش الکتریکی تماسی)        2-    اتصال جوشی ذوبی با الکترود (جوش با قوس الکتریکی)        اتصال جوشی نوک به نوک خمیری فقط در شرایط کارخانه‌ای و در صورتی مجاز است که قطر میلگردها از 10 میلیمتر برای فولادهای گرم نورد شده یا 14 میلیمتر برای فولادهای سرد اصلاح شده کمتر نباشد، و نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شونده از 5/1 تجاوز نکند.   اتصال جوشی ذوبی با الکترود در صورتی مجاز است که برای هر نوع فولاد، از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود.        اتصال جوشی ذوبی الکترود به طور معمول به یکی از روشهای زیر انجام می‌پذیرد:               - اتصال جوشی پهلو به پهلو با جوش از یک رو یا دو رو فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر 6 تا 36 میلیمتر مجاز است. در این روش طول نوار جوش از یک رو نباید از 10 برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر باشد و نوار جوش دورو نباید از 5 برابر قطر میلگرد کوچکتر، کمتر اختیار شود.               - اتصال جوشی با وصله یا وصله‌های جانبی اضافه با جوش از یک رو یا دو رو، فقط برای میلگردهای گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار جوش برای اتصال هر میلگرد به وصله یا وصله‌ها مشابه اتصال جوشی پهلو به پهلو است.               - در اتصال جوشی نوک به نوک با پشت‌بند با آمادگی یا بدون آمادگی سر میلگردها طول پشت‌بند نباید کمتر از 3 برابر قطر میلگردها برای فولادهای گرم نورد شده یا 8 برابر قطر میلگردها برای فولادهای سرد اصلاح شده اختیار شود. فاصله دو سر میلگردهای وصله شونده از هم در حالت با آمادگی 3 میلیمتر و در حالت بدون آمادگی باید معادل نصف قطر میلگردها باشد. در مورد فولادهای سرد اصلاح شده آماده کردن سر هر دو میلگرد الزامی است. در صورتی که میلگردهای وصله شونده در وضعیت قائم یا نزدیک به قائم قرار گیرند آماده کردن انتهای میلگرد فوقانی الزامی است و انتهای میلگرد تحتانی باید عمود بر محور آن بریده شود.   ت:   در اتصالات مکانیکی از وسایل مکانیکی استفاده می‌شود به نحوی که اتصال میلگردها بدون آسیب رساندن به بتن میسر باشد.   ث:   در وصله‌های مرکب انواع وصله‌های ذکر شده با هم به کار می‌روند.   ج:    ضوابط انواع مختلف وصله‌کردن میلگردها در آیین‌‌نامه بتن ایران ارائه شده است.   ... محدودیتهای فاصله میلگردها   الف:  فاصله آزاد بین هر دو میلگرد موازی واقع در یک سفره نباید از هیچ یک از مقادیر زیر کمتر باشد:        - قطر میلگرد بزرگتر        - 25 میلیمتر        - 33/1 برابر قطر اسمی بزرگترین سنگدانه بتن   ب:   در صورتی که میلگردهای موازی در چند سفره قرار گیرند، میلگردهای سفره بالاتر باید طوری روی میلگردهای سفره زیرین واقع شود که معبر بتن تنگ نشود، فاصله آزاد بین هر دو سفره نباید از 25 میلیمتر و از قطر بزرگترین میلگرد کمتر باشد.   پ:   در اعضای فشاری با خاموتهای بسته یا مارپیچ، فاصله آزاد بین هر دو میلگرد طولی نباید از 5/1 برابر قطر بزرگترین میلگرد و از 40 میلیمتر، کمتر باشد.   ت:   فاصله مجاز بین میلگردها در محل وصله‌های پوششی در بند وصله کردن میلگردها ارائه شده است.   ث:   محدودیتهای فاصله آزاد بین میلگردها باید در مورد فاصله آزاد وصله‌های پوششی با وصله‌‌ها و یا میلگردهای مجاز نیز رعایت شوند.   ج:    در دیوارها و دالها به استثنای دالهای نازک دارای تیرچه‌های بتنی، فاصله بین میلگردهای خمشی نباید از 2 برابر ضخامت دالها، 3 برابر ضخامت دیوارها و 350 میلیمتر بیشتر باشد.   ... گروه میلگردهای درتماس در استفاده از گروه میلگردهای موازی که در آنها میلگردها در تماس با هم بسته می‌شوند تا به صورت واحد عمل کنند، ضوابط زیر باید رعایت شوند:   الف:  تعداد میلگردهای هر گروه نباید از 4، در مورد گروههای قائم تحت فشار و 3 در سایر موارد تجاوز کند.   ب:   در تمامی موارد تعداد میلگردهای هر گروه در محل وصله‌ها نباید بیشتر از 4 باشد.   پ:   در گروه میلگردهای با بیش از دو میلگرد، نباید محورهای تمامی میلگردها در یک صفحه واقع شوند. همین طور تعداد میلگردهایی که محورهای آنها در یک صفحه واقع می‌شوند جز در محل وصله‌ها نباید بیشتر از دو باشد.   ت:   در تیرها نباید میلگردهای با قطر بزرگتر از 36 میلیمتر را به صورت گروهی به کار برد.   ث:   گروههای میلگردهای درتماس باید در خاموتهای بسته یا مارپیچ محصور شوند.   ج:    در مواردی نظیر تعیین محدودیتهای فاصله و حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ، که قطر میلگردها مبنای محاسبه قرار می‌گیرند، قطر گروه میلگردهای درتماس معادل قطر میلگردی فرض می‌شود که سطح مقطع آن با سطح مقطع کل گروه مساوی باشد. ملاک اندازه‌گیری فاصله آزاد و حداقل ضخامت پوشش در این گونه موارد خارجی‌ترین سطح گروه میلگرد در امتداد مورد نظر خواهد بود.   چ:    مجتمع کردن میلگردها برای تبدیل آنها به گروه میلگردهای درتماس فقط در صورتی مجاز است که در نقشه‌های اجرایی تصریح شده باشد.   ح:    ضوابط مهاری، وصله و قطع کردن گروه میلگردهای درتماس در بخش دوم آیین‌‌نامه بتن ایران ارائه شده است.   ... پوشش بتنی روی میلگردها پوشش بتنی روی میلگردها برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی یا عرضی، تا نزدیکترین سطح آزاد بتن.   ... ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها الف:  کلیات  ضخامت پوشش بتنی روی میلگردها نباید کمتر از مقادیر زیر اختیار شود.        1-    قطر میلگردها        2-    بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌های تا 32 میلیمتر، یا 5 میلیمتر بیشتر از بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌‌های بزرگتر از 32 میلیمتر. ب:   ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها متناسب با شرایط محیطی، کیفیت بتن و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول 3 کمتر باشد. انواع شرایط محیطی ذکر شده در این جدول به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:        1-    شرایط محیطی ملایم: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن هیچ نوع عامل مهاجم از قبیل رطوبت، تعریق، تر و خشک شدن متناوب، یخ زدن و آب شدن، سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاک مهاجم یا غیر مهاجم، مواد خورنده، فرسایش شدید، عبور وسایل نقلیه یا ضربه موجود نباشد، یا قطعه در مقابل اینگونه عوامل مهاجم به نحوی مطلوب محافظت شده باشد.     2-    شرایط محیطی متوسط: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی، در معرض رطوبت و گاهی تعریق قرار می‌گیرند.               قطعاتی که به طور دائم با خاکهای غیر مهاجم یا آب تماس دارند یا زیر آب با PH بیشتر از 5 قرار می‌گیرند دارای شرایط محیطی متوسط تلقی می‌شوند.        3-    شرایط محیطی شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض رطوبت یا تعریق شدید یا تر و خشک شدن متناوب یا یخ زدن و آب شدن و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شدید قرار می‌گیرند.               قطعاتی که در معرض ترشح آب دریا باشند یا در آب غوطه‌ور شوند طوری که یک وجه آنها در تماس با هوا قرار گیرد، قطعات واقع در هوای دارای نمک و نیز قطعاتی که سطح آنها در معرض خوردگی ناشی از مصرف مواد یخ‌زدا قرار می‌گیرد دارای شرایط محیطی شدید محسوب می‌شوند.        4-    شرایط محیطی بسیار شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض گازها، آب و فاضلاب ساکن با PH حداکثر 5، مواد خورنده یا رطوبت همراه با یخ زدن و آب شدن شدید قرار می‌‌گیرند، از قبیل نمونه‌های ذکر شده در مورد شرایط محیطی شدید، در صورتی که عوامل مذکور حادتر باشند.        5-    شرایط محیطی فوق‌العاده شدید: به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن قطعات بتنی در معرض فرسایش شدید عبور وسایل نقلیه، یا آب و فاضلاب جاری با PH حداکثر 5 قرار می‌گیرند. رویه بتنی محافظت نشده پارکینگها و قطعات موجود در آبی که اجسام صلبی را با خود جابه‌جا می‌کند، دارای شرایط محیطی فوق‌العاده شدید تلقی می‌شوند.               شرایط محیطی جزایر و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان به طور عمده جزو این شرایط محیطی قرار می‌گیرند.   جدول 3 مقادیر حداقل پوشش بتن (میلیمتر)        پ:   در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و به طور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از 75 میلیمتر اختیار شود. ت:   در صورتی که بتن دارای سطح فرورفته و برجسته (نقش‌دار یا دارای شکستگی) باشد، ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگیها اندازه‌گیری شود. ث:   ضخامت پوشش بتنی برای محافظت میلگردها در برابر حریق.        در صورتی که لازم باشد عضوی دارای درجه آتشپادی معینی باشد، حداقل ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردها باید توسط مراجع مربوط مقرر شود. ج:    میلگردها، و کلیه قطعات و صفحات فولادی پیش‌بینی شده برای توسعه آتی ساختمان باید به نحوی مناسب در مقابل خوردگی محافظت شوند. نوع شرایط محیطی نوع شرایط محیطی نوع شرایط محیطی نوع شرایط محیطی نوع شرایط محیطی فوق‌العاده شدید بسیار شدید شدید متوسط ملایم نوع قطعه 75 65 50 45 35 تیرها و ستونها 60 50 35 30 20 دالها، دیوارها و تیرچه‌ها 55 45 30 25 20 پوسته‌ها و صفحات پلیسه‌ای 90 75 60 50 40 شالوده‌ها 7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.) 8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود. 5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.) 8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود. 5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .   6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداری شود. 4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد. 3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید. میزان اورلب آرماتور طولی پی خوب طول اورلب مورد نیاز( آرماتور کششی) طبق آئیین نامه aci-2008 برابر است با که در این رابطه Ld طول مهاری مستقیم میباشد ( حداقل طول اورلب 300 میلیمتر میباشد) کلاس a و b هم به قرار زیر است اون 50 درصد و 100 درصد که میبینی حداکثر فولاد اورلب شده در طول پوشش مورد نظر است یعنی اینکه مساحت آرماتور هایی که اورلب میشوند کمتر از 50 درصد کل مساحت فولاد موجود در طول پوشش باشد یا بیشتر از 50 درصد (عدد 100 درصد) باشد. در مورد As(pro)/As(req) یعنی اینکه در طول کل اورلب آیا مساحت میلگرد های موجود بیش از 2 برابر میلگردهای محاسبه شده از آنالیز میباشند یا نه کمتر از 2 برابر میباشند. در مورد آرماتور های فشاری طول اورلب برابر است با: اگر fy برابر است با : db*fy*0.071 که db قطر آرماتور طولی مورد نظر و fy تنش تسلیم آرماتور اگر fy>420mpa باشد برابر است با: 0.13fy-24 ) *db) که باز حداقل اورلب باید 300 میلیمتر باشد در مورد اینکه آیا زیر محل استقرار ستون میتواند قرار گیرد آئیین نامه هیچ محدودیتی قرار نداده ولی توصیه کرده که حدااامکان از محل تنش های زیاد دورباشد که این رو هم میتوان اینطور تفسیر کرد که باعث میشه طول اورلب زیاد بشهروش توليد الف:  فولاد نورد شده در حالت گرم (گرم نورد شده). ب:   فولاد اصلاح شده در حالت سرد به وسيله عمليات مكانيكي از قبيل پيچاندن، كشيدن، نورد كردن يا گذراندن از حديده (سرد اصلاح شده). پ:   فولاد ويژه كه با گرمايش و آبدادگي سخت شده است (گرم عمل آمده). ... جوش‌پذيري فولاد از نظر جوش‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود. الف:  فولاد جوش‌پذير كه با تجهيزات و روشهاي متداول قابل جوشكاري است. ب:   فولاد جوش‌پذير مشروط كه در شرايطي معين با تجهيزات و روشهاي معين قابل جوشكاري است. پ:   فولاد جوش‌پذير كه با وسايل متعارف قابل جوشكاري نيست. ... شكل‌پذيري فولاد از نظر شكل‌پذيري به سه رده زير طبقه‌بندي مي‌شود. الف:  فولاد نرم كه منحني تنش - تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم مشهود است. ب:   فولاد نيم‌سخت كه منحني تنش - تغيير شكل نسبي آن داراي پله تسليم بسيار محدود است. پ:   فولاد سخت كه منحني تنش - تغيير شكل نسبي آن فاقد پله تسليم است. ... شكل رويه الف:  ميلگرد آجدار ب:   ميلگرد ساده ... قطر اسمي الف:  آرماتور به صورت كلاف، شاخه و شبكه‌هاي جوش شده يا بافته شده در كارخانه براي مصرف عرضه مي‌شود و تفكيك آرماتورها بر اساس قطر اسمي آنهاست. ب:   قطر اسمي ميلگرد ساده قطري است كه در برگ شناسايي ذكر مي‌شود و معادل قطر دايره هم‌مساحت با مقطع عرضي نظري ميلگرد و بر حسب ميليمتر است. پ:   قطر اسمي، سطح رويه اسمي، و سطح مقطع اسمي ميلگردهاي آجدار به ترتيب برابر است با قطر، سطح رويه و سطح مقطع ميلگردهاي ساده صاف هم‌وزن آنها. ت:   در محاسبات وزن، سطح رويه و سطح مقطع ميلگرد، قطر اسمي آن و جرم واحد حجم معادل 7850 كيلوگرم در متر مكعب ملاك قرار مي‌گيرد. ث:   قطرهاي اسمي ميلگردها از 5 تا 50 ميليمتر با گامهاي مختلف و قطرهاي اسمي سيمهاي شبكه‌هاي جوش شده از 4 تا 12 ميليمتر با گام 5/0 ميليمتر مي‌باشند. ج:    معمولاً قطرهاي اسمي مورد مصرف در بتن‌آرمه و بر حسب ميليمتر به شرح زير مي‌باشند.        50 و 40 و 32 و 25 و 20 و 16 و 12 و 10 و 8 و 6 و 5    ۳- مشخصات مكانيكي   ... مقاومت مشخصه و تنش تسليم فولاد مقاومت مشخصه فولاد بر اساس مقدار تنش تسليم آن تعيين مي‌شود و معادل مقداري است كه حداكثر 5 درصد مقادير اندازه‌گيري شده براي حد تسليم ممكن است كمتر از آن باشد. در مواردي كه تنش تسليم به وضوح مشخص نباشد مدار آن معادل تنش نظير 2/0 درصد تغيير شكل نسبي ماندگار انتخاب مي‌شود.   ... طبقه‌بندي ميلگرد ميلگردهاي فولادي بر اساس مقاومت تسليم مشخصه طبقه‌بندي مي‌شوند. طبقه‌بندي ميلگردهاي مصرفي در بتن‌آرمه بر حسب نوع فولاد به شرح زير است: نمونه‌ برداري مقاومت و ساير مشخصه‌هاي ميلگردها بر اساس نتايج آزمايش نمونه‌هاي بريده شده از آنها تعيين مي‌شوند. در هر نمونه‌برداري بايد يك قطعه به طول يك متر بريده شود و نمونه‌‌هاي آزمايشي از اين قطعه جدا شوند. تعداد و تواتر نمونه‌‌ها بايد طوري باشد كه ارزيابي كيفيت كل ميلگردهاي مصرفي امكانپذير گردد. براي اين منظور بايد از هر پنجاه تن و كسر آن، از هر قطر و هر نوع فولاد حداقل پنج نمونه برداشته شود.   ... ضوابط پذيرش ميلگردها (يا فولاد) مقاومت مشخصه فولاد وقتي منطبق بر طبقه مورد نظر و قابل قبول تلقي مي‌شود كه علاوه بر تأمين شرايط مقاوت مشخصه و شکل پذیری يكي از شرايط زير هم تأمين شود:   الف:  در ميان نتايج آزمايشهاي كششي پنج نمونه، حد تسليم هيچ كدام از نمونه‌ها كمتر از مقاومت مشخصه فولاد نباشد.   ب:   در صورت برآورده نشدن بند الف بالا، بايد يكسري ديگر شامل پنج نمونه مورد آزمايش قرار گيرد. در صورت برآورده نشدن بندهاي الف و ب، مقاومت مشخصه فولاد از نظر انطباق با طبقه مورد نظر قابل قبول نخواهد بود.   4- جوش‌پذيري  جوش‌پذيري ميلگردها به نحوه توليد و نيز تركيب شيميايي فولاد آنها بستگي دارد. تمامي ميلگردهاي گرم نورد شده با تركيب شيميايي متعارف، داراي جوش‌پذيري مطلوب تلقي مي‌شوند. ميلگردهاي سرد اصلاح شده و گرم عمل آمده، به حرارت جوش حساسيت بسيار دارند و با روشهاي معمول جوش‌پذير نيستند. وصله جوشي اين گونه ميلگردها با رعايت ضوابطي خاص ميسر است.   5- شكل‌پذيري  شكل‌پذيري ميلگردها بر اساس آزمايش تاشدگي با زاويه 180 درجه، با آزمايش خم كردن و باز كردن خم با استفاده از فلكه استاندارد تعيين مي‌شود. شكل‌پذيري ميلگردها وقتي قابل قبول تلقي مي‌شود كه ازدياد طول نسبي گسيختگي در آزمايش كششي از 8 درصد روي ده برابر قطر و 12 درصد روي پنج برابر قطر ميلگرد كمتر نباشد.   6-تغيير شكلها   ... نمودار تنش - تغيير شكل نسبي براي سهولت محاسبه مي‌توان نمودار واقعي تنش - تغيير شكل نسبي فولاد را با نموداري دوخطي جايگزين كرد. نمودار تنش - تغيير شكل نسبي فولاد در كشش و فشار يكسان در نظر گرفته مي‌شود.   ... مدول الاستيسيته مدول الاستيسيته براي تمام ميلگردهاي مصرفي در بتن‌آرمه برابر با 200000 نيوتن بر ميليمتر مربع فرض مي‌شود.   ... ضريب انبساط حرارتي ضريب انبساط حرارتي براي تمامي ميلگردهاي مصرفي در بتن‌آرمه معادل 5-10*1 به ازاي هر درجه سيليسيوس است.   7- انبار كردن، نگهداري و كنترل فولاد ميلگردهاي فولادي را بايد در محلهاي تميز و عاري از رطوبت انبار كرد تا از زنگزدگي و كثيف شدن سطح آنها جلوگيري شود. ميلگردهايي كه تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند، به ويژه ميلگردهايي كه به طور موضعي و عميق دچار خوردگي شده‌اند، بدون انجام آزمايش و حصول اطمينان از انطباق مشخصه‌هاي آنها با مشخصه‌هاي مورد نظر و در نظر گرفتن كاهش احتمالي سطح مقطع قابل مصرف در بتن‌آرمه نمي‌باشند. در فاصله زماني ورود ميلگردها به كارگاه تا جاگذاري آنها در سازه، ضوابط زير بايد در جابه‌جايي آنها نيز رعايت شود. الف:  از هر نوع صدمه مكانيكي يا تغيير شكل پلاستيكي نظير بريدگي و ضربه حاصل از سقوط از ارتفاع بايد جلوگيري شود. ب:   بايد از گسيختگي جوشها در شبكه‌‌هاي جوش شده جلوگيري شود. پ:   نشانه‌هاي مشخص كننده نوع آرماتور نبايد از بين برود.   8- آماده كردن ميلگردها   ... بريدن ميلگردها ميلگردها بايد با وسايل مكانيكي بريده شوند. در صورتي كه استفاده از تمام طول ميلگردهاي تابيده سرد اصلاح شده ضروري باشد، يا وصله آنها به روش جوش دادن نوك به نوك لازم شود، سرهاي نتابيده آنها بايد قطع گردد.   ... خم كردن ميلگردها   الف:  تمامي ميلگردها بايد به صورت سرد خم شوند.   ب:   خم كردن ميلگردها تا حد امكان بايد به طور مكانيكي به وسيله ماشين مجهز به فلكه خم‌كن و با يك عبور در سرعت ثابت انجام پذيرد، طوري كه قسمت خم شده داراي شعاع انحناي ثابتي باشد.   پ:   براي خم كردن ميلگردها بايد از فلكه‌هايي استفاده شود كه قطر آنها براي نوع فولاد مورد نظر مناسب باشد.   ت:   سرعت خم كردن ميلگردها بايد متناسب با نوع فولاد و دماي محيط اختيار شود.   ث:   در شرايطي كه دماي ميلگردها از 5 درجه سلسيوس كمتر باشد، بايد از خم كردن آنها خودداري شود.   ج:    به طور كلي باز و بسته كردن خمها به منظور شكل دادن مجدد به ميلگردها مجاز نيست.   ... شرايط رويه ميلگردها قبل از جاگذاري ميلگردها، بايد اطمينان حاصل شود كه رويه آنها، از هر نوع عامل و اثر زيانبار، از قبيل گل، روغن، قير، دوغاب سيمان خشك شده، رنگ، كندگير كننده‌ها، زنگ پوسته شده و برف و يخ عاري است.مصرف اين گونه ميلگردها منوط به تميز كردن آنها در حد حذف پوسته زنگ خواهد بود.   ... قلابهاي استاندارد هريك از خمهاي مشروحه زير، قلاب استاندارد تلقي مي‌شود:   الف:  ميلگردهاي اصلي        ـ خم نيم‌دايره (قلاب انتهايي 180درجه) به اضافه حداقل db4 طول مستقيم ولي نه كمتر از 60 ميليمتر در انتهاي آزاد ميلگرد، كه db قطر اسمي ميلگرد يا سيم بر حسب ميليمتر است.        ـ خم 90 درجه (گونيا) به اضافه طول مستقيم برابر حداقل db12 در انتهاي آزاد ميلگرد.        ـ خم 135 درجه (چنگك) به اضافه طول مستقيم حداقل db8 در انتهاي آزاد ميلگرد.   ب:   براي ميلگردهاي تقسيم و خاموتها        ـ خم 90 درجه (گونيا) به اضافه حداقل db6 طول مستقيم ولي نه كمتر از 60 ميلميتر در انتهاي آزاد ميلگرد، براي ميلگردهاي به قطر 16 ميليمتر و كمتر.        ـ خم 90 درجه (گونيا) به اضافه حداقل db12 طول مستقيم در انتهاي آزاد ميلگرد، براي ميلگردهاي به قطر بيشتر از 16 ميليمتر و كمتر از 25 ميليمتر.        ـ خم 135 درجه (چنگك) به اضافه حداقل db6 طول مستقيم ولي نه كمتر از 60 ميليمتر در انتهاي آزاد ميلگرد.        ـ خم نيمدايره (180درجه) به اضافه حداقل db4 طول مستقيم ولي نه كمتر از 60 ميليمتر در انتهاي آزاد ميلگرد.   ... قطرهاي مجاز خمها حداقل مجاز قطر خم ميلگردها بايد با توجه به ملاحظات زير تعيين شود.   الف:  جلوگيري از خرد شدن يا تركيدن بتن در اثر فشارهاي متمركز ايجاد شده در داخل خم.   ب:   مراعات حداقل قطر فلكه‌اي كه با استفاده از آن آزمايش خم كردن و باز كردن خم ميلگردها نتيجه‌اي رضايتبخش داشته است.   ... حداقل قطر خمها   الف:  قطر داخلي خمها به جز براي خاموتها نبايد از مقادير مندرج در جدول 1 كمتر اختيار شود.ب:   قطر داخلي خمها براي خاموتهاي به قطر بيشتر از 16 ميليمتر نبايد كمتر از مقادير مندرج در جدول فوق براي خاموتهاي به قطر 16 ميليمتر و كمتر، نبايد از مقادير جدول 2 كمتر اختيار شود.   جدول 2 حداقل قطر خمها براي خاموتهاپ:   قطر داخلي خمها در شبكه‌هاي سيمي جوش شده صاف يا آجدار وقتي كه به عنوان آرماتور عرضي به كار برده مي‌شوند نبايد كمتر از db4 براي سيمهاي آجدار به قطر 7 ميليمتر و بيشتر، و كمتر از db2 براي ساير سيمها باشد. خمهاي با قطر داخلي كمتر از db8 نبايد از نزديكترين گره جوش شده فاصله‌اي كمتر از db4 داشته باشند.   9- جزئيات آرماتوربندي   ... كاربرد توأم انواع مختلف فولاد كاربرد انواع مختلف فولاد در يك قطعه مجاز نيست مگر آنكه:   الف:  مشخصات مكانيكي متفاوت آنها در طراحي منظور شود.   ب:   امكان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد. استفاده از يك نوع فولاد براي ميلگردهاي طولي و نوع ديگر فولاد براي ميلگردهاي عرضي با رعايت مورد (الف) بلامانع است.   ... جاگذاري و بستن آرماتورها   الف:  آرماتورها بايد قبل از بتن‌ريزي  در جاي خود قرار گيرند و طوري بسته و نگهداشته شوند كه از جابه‌جايي آنها خارج از محدوده رواداريهاي داده شده در بند ب زير جلوگيري شود.   ب:   در مواردي كه محدوده مجاز رواداريها مقرر نشده باشد، ميلگردها را بايد با مراعات رواداريهاي زير جاگذاري كرد.        1-    حداكثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ ميلگردها           8- ميليمتر          2-    انحراف موقعيت ميلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضاي خمشي، ضخامت ديوارها، و يا كوچكترين بعد ستونها:               - تا 200 ميليمتر يا كمتر                          8± ميليمتر               - بين 200 تا 600 ميليمتر                      12± ميليمتر               - 600 ميليمتر يا بيشتر                         20± ميليمتر          3-    انحراف فاصله جانبي بين ميلگردها 30± ميليمتر         4-    انحراف موقعيت طولي خمها و انتهاي ميلگردها:               - در انتهاي ناپيوسته قطعات                    20± ميليمتر               - در ساير موارد                                    50± ميليمتر   پ:   شبكه‌هاي جوش شده را مي‌توان در فاصله بالاي دال روي تكيه‌گاه تا پايين دال در وسط دهانه به شكل قوس درآورد، مشروط بر آن كه قطر ميلگردهاي شبكه بيشتراز 6 ميليمتر نباشد، دهانه دال از 3 متر تجاوز نكند و شبكه مورد نظر در محل تكيه‌گاهها ممتد باشد يا به نحو مناسبي مهار شود.   ت:   مقدار حداكثر مجاز رواداري مذكور در بند ب–1 بالا براي ضخامت پوشش بتن محافظ ميلگردها تا جايي معتبر است كه ضخامت مذكور از مقدار تعيين شده كمتر نشود.   ث:   جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها و خركها و ساير قطعات مورد استفاده براي تثبيت موقعيت ميلگردها در جاي صحيح بايد طوري باشد كه علاوه بر برقراري شرايط بند ب مانعي در برابر ريختن بتن و نقطه ضعفي در مقاومت و پايايي آن ايجاد نشود.   ج:    براي به هم بستن آرماتورها و عناصر غير سازه‌اي به آنها بايد از مفتولها يا اتصال دهنده‌ها و گيره‌هاي فولادي استفاده كرد. بايد توجه داشت كه انتهاي برجسته سيمها، اتصال دهنده‌هاي فولادي استفاده كرد. بايد توجه داشت كه انتهاي برجسته سيمها، اتصال دهنده‌ها و گيره‌ها در قشر بتن محافظ (بتن پوشش) واقع نشوند.   چ:    استفاده از جوشكاري براي به هم بستن ميلگردهاي متقاطع مجاز نيست مگر براي فولادهاي جوش‌پذير . در اين صورت جوش نبايد باعث كاهش سطح مقطع ميلگرد و ايجاد زدگي در آن شود.   ... مهار كردن ميلگردها   انواع متداول مهار ميلگردها در بتن عبارتند از: الف:  مهارهاي مستقيم ب:   مهارهاي منحني (نظير قلابها و حلقه‌‌ها) پ:   مهارهاي مستقيم با حداقل يك ميلگرد عرضي جوش شده به آنها در منطقه مهاري ت:   مهارهاي مكانيكي ث:   تركيبي از مهارهاي فوق   در مهار كردن ميلگردها بايد ضوابط كلي به اين شرح رعايت شوند:   الف:  براي ميلگردهاي ساده در كشش استفاده از مهارهاي مستقيم مجاز نيست.   ب:   در مهار كردن ميلگردهاي تحت فشار با استفاده از مهارهاي منحني، نبايد قلابها و حلقه‌‌ها را مؤثر دانست.   پ:   در استفاده از مهارهاي مستقيم با حداقل يك ميلگرد عرضي جوش شده به آنها، مهارهاي مكانيكي و تركيبي از انواع مهارها بايد به ضوابط مربوط توجه داشت. ضوابط مهار كردن ميلگردها در آيين‌نامه بتن ايران (آبا) ارائه شده است.   ... وصله كردن ميلگردها انواع متداول وصله ميلگردها عبارتند از: - وصله‌هاي پوششي (تماسي يا غير تماسي) - وصله‌‌هاي اتكايي - وصله‌‌هاي جوشي - وصله‌هاي مكانيكي - وصله‌هاي مركب   الف:  در وصله‌‌هاي پوششي ضوابط كلي زير بايد رعايت شوند.         1-    در وصله‌‌‌هاي پوششي بايد دو ميلگرد در انتهاي مورد نظر مشخص شده در كنار هم قرار گيرند. در وصله‌‌هاي پوششي تماسي، دو ميلگرد در تماس كامل با هم قرار مي‌گيرند، ولي در وصله‌‌هاي پوششي غير تماسي مي‌توان دو ميلگرد را به فاصله‌اي حداكثر معادل مقادير زير قرار داد:               - در اعضاي خمشي، فاصله محور تا محور دو ميلگرد وصله شونده نبايد از  طول لازم براي وصله پوششي و 150 ميليمتر، بيشتر باشد.               - در ساير اعضا، فاصله محور تا محور دو ميلگرد وصله شونده نبايد از 5 برابر قطر ميلگرد كوچكتر، بيشتر باشد.         2-    در وصله‌هاي پوششي ميلگردهاي ساده در كشش، بايد انتهاي آنها را به صورت يكي از انواع قلابهاي استاندارد با زاويه بيشتر از 135 درجه خم كرد.         3-    وصله‌‌هاي پوششي غير تماسي بايد با ميلگردهاي عرضي عمود بر ميلگردهاي وصله شونده محصور شوند.   ب:   در وصله‌‌هاي اتكايي ضوابط كلي زير بايد رعايت شوند:       1-    در وصله‌‌هاي اتكايي بايد دو ميلگرد در امتداد عمود بر محور بريده شوند و با وسايلي مناسب به صورت هم‌مركز بر هم تكيه كنند.       2-    استفاده از وصله‌هاي اتكايي، فقط براي ميلگردهاي تحت فشار با قطر 25 ميليمتر و بيشتر مجاز است.       3-    در وصله‌هاي اتكايي هر ميلگرد بايد به سطحي صاف منتهي شود كه زاويه آن نسبت به صفحه عمود بر محور ميلگرد از 5/1 درجه بيشتر نباشد.        4-    استفاده از وصله‌هاي اتكايي، فقط در اعضاي داراي خاموتهاي بسته يا مارپيچ مجاز است.       5-    بايد در انجام وصله‌هاي اتكايي در يك مقطع خودداري شود.   پ:   روشهاي متداول براي وصله‌‌هاي جوشي عبارتند از:        1-    اتصال جوشي نوك به نوك خميري (جوش الكتريكي تماسي)        2-    اتصال جوشي ذوبي با الكترود (جوش با قوس الكتريكي)        اتصال جوشي نوك به نوك خميري فقط در شرايط كارخانه‌اي و در صورتي مجاز است كه قطر ميلگردها از 10 ميليمتر براي فولادهاي گرم نورد شده يا 14 ميليمتر براي فولادهاي سرد اصلاح شده كمتر نباشد، و نسبت سطح مقطع دو ميلگرد وصله شونده از 5/1 تجاوز نكند.   اتصال جوشي ذوبي با الكترود در صورتي مجاز است كه براي هر نوع فولاد، از الكترود و روش جوشكاري مناسب آن استفاده شود.        اتصال جوشي ذوبي الكترود به طور معمول به يكي از روشهاي زير انجام مي‌پذيرد:               - اتصال جوشي پهلو به پهلو با جوش از يك رو يا دو رو فقط براي ميلگردهاي گرم نورد شده با قطر 6 تا 36 ميليمتر مجاز است. در اين روش طول نوار جوش از يك رو نبايد از 10 برابر قطر ميلگرد كوچكتر، كمتر باشد و نوار جوش دورو نبايد از 5 برابر قطر ميلگرد كوچكتر، كمتر اختيار شود.               - اتصال جوشي با وصله يا وصله‌هاي جانبي اضافه با جوش از يك رو يا دو رو، فقط براي ميلگردهاي گرم نورد شده مجاز است. حداقل طول نوار جوش براي اتصال هر ميلگرد به وصله يا وصله‌ها مشابه اتصال جوشي پهلو به پهلو است.               - در اتصال جوشي نوك به نوك با پشت‌بند با آمادگي يا بدون آمادگي سر ميلگردها طول پشت‌بند نبايد كمتر از 3 برابر قطر ميلگردها براي فولادهاي گرم نورد شده يا 8 برابر قطر ميلگردها براي فولادهاي سرد اصلاح شده اختيار شود. فاصله دو سر ميلگردهاي وصله شونده از هم در حالت با آمادگي 3 ميليمتر و در حالت بدون آمادگي بايد معادل نصف قطر ميلگردها باشد. در مورد فولادهاي سرد اصلاح شده آماده كردن سر هر دو ميلگرد الزامي است. در صورتي كه ميلگردهاي وصله شونده در وضعيت قائم يا نزديك به قائم قرار گيرند آماده كردن انتهاي ميلگرد فوقاني الزامي است و انتهاي ميلگرد تحتاني بايد عمود بر محور آن بريده شود.   ت:   در اتصالات مكانيكي از وسايل مكانيكي استفاده مي‌شود به نحوي كه اتصال ميلگردها بدون آسيب رساندن به بتن ميسر باشد.   ث:   در وصله‌هاي مركب انواع وصله‌هاي ذكر شده با هم به كار مي‌روند.   ج:    ضوابط انواع مختلف وصله‌كردن ميلگردها در آيين‌‌نامه بتن ايران ارائه شده است.   ... محدوديتهاي فاصله ميلگردها   الف:  فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد موازي واقع در يك سفره نبايد از هيچ يك از مقادير زير كمتر باشد:        - قطر ميلگرد بزرگتر        - 25 ميليمتر        - 33/1 برابر قطر اسمي بزرگترين سنگدانه بتن   ب:   در صورتي كه ميلگردهاي موازي در چند سفره قرار گيرند، ميلگردهاي سفره بالاتر بايد طوري روي ميلگردهاي سفره زيرين واقع شود كه معبر بتن تنگ نشود، فاصله آزاد بين هر دو سفره نبايد از 25 ميليمتر و از قطر بزرگترين ميلگرد كمتر باشد.   پ:   در اعضاي فشاري با خاموتهاي بسته يا مارپيچ، فاصله آزاد بين هر دو ميلگرد طولي نبايد از 5/1 برابر قطر بزرگترين ميلگرد و از 40 ميليمتر، كمتر باشد. ت:   فاصله مجاز بين ميلگردها در محل وصله‌هاي پوششي در بند وصله کردن میلگردها ارائه شده است. ث:   محدوديتهاي فاصله آزاد بين ميلگردها بايد در مورد فاصله آزاد وصله‌هاي پوششي با وصله‌‌ها و يا ميلگردهاي مجاز نيز رعايت شوند. ج:    در ديوارها و دالها به استثناي دالهاي نازك داراي تيرچه‌هاي بتني، فاصله بين ميلگردهاي خمشي نبايد از 2 برابر ضخامت دالها، 3 برابر ضخامت ديوارها و 350 ميليمتر بيشتر باشد. ... گروه ميلگردهاي درتماس در استفاده از گروه ميلگردهاي موازي كه در آنها ميلگردها در تماس با هم بسته مي‌شوند تا به صورت واحد عمل كنند، ضوابط زير بايد رعايت شوند: الف:  تعداد ميلگردهاي هر گروه نبايد از 4، در مورد گروههاي قائم تحت فشار و 3 در ساير موارد تجاوز كند. ب:   در تمامي موارد تعداد ميلگردهاي هر گروه در محل وصله‌ها نبايد بيشتر از 4 باشد. پ:   در گروه ميلگردهاي با بيش از دو ميلگرد، نبايد محورهاي تمامي ميلگردها در يك صفحه واقع شوند. همين طور تعداد ميلگردهايي كه محورهاي آنها در يك صفحه واقع مي‌شوند جز در محل وصله‌ها نبايد بيشتر از دو باشد. ت:   در تيرها نبايد ميلگردهاي با قطر بزرگتر از 36 ميليمتر را به صورت گروهي به كار برد. ث:   گروههاي ميلگردهاي درتماس بايد در خاموتهاي بسته يا مارپيچ محصور شوند. ج:    در مواردي نظير تعيين محدوديتهاي فاصله و حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ، كه قطر ميلگردها مبناي محاسبه قرار مي‌گيرند، قطر گروه ميلگردهاي درتماس معادل قطر ميلگردي فرض مي‌شود كه سطح مقطع آن با سطح مقطع كل گروه مساوي باشد. ملاك اندازه‌گيري فاصله آزاد و حداقل ضخامت پوشش در اين گونه موارد خارجي‌ترين سطح گروه ميلگرد در امتداد مورد نظر خواهد بود. چ:    مجتمع كردن ميلگردها براي تبديل آنها به گروه ميلگردهاي درتماس فقط در صورتي مجاز است كه در نقشه‌هاي اجرايي تصريح شده باشد. ح:    ضوابط مهاري، وصله و قطع كردن گروه ميلگردهاي درتماس در بخش دوم آيين‌‌نامه بتن ايران ارائه شده است. ... پوشش بتني روي ميلگردها پوشش بتني روي ميلگردها برابر است با حداقل فاصله بين رويه ميلگردها، اعم از طولي يا عرضي، تا نزديكترين سطح آزاد بتن. ... ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها الف:  كليات  ضخامت پوشش بتني روي ميلگردها نبايد كمتر از مقادير زير اختيار شود.        1-    قطر ميلگردها        2-    بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه‌هاي تا 32 ميليمتر، يا 5 ميليمتر بيشتر از بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه‌‌هاي بزرگتر از 32 ميليمتر. ب:   ضخامت پوشش بتني محافظ ميلگردها متناسب با شرايط محيطي، كيفيت بتن و نوع قطعه مورد نظر نبايد از مقادير داده شده در جدول 3 كمتر باشد. انواع شرايط محيطي ذكر شده در اين جدول به شرح زير طبقه‌بندي مي‌شود: 1-    شرايط محيطي ملايم: به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در آن هيچ نوع عامل مهاجم از قبيل رطوبت، تعريق، تر و خشك شدن متناوب، يخ زدن و آب شدن، سرد و گرم شدن متناوب، تماس با خاك مهاجم يا غير مهاجم، مواد خورنده، فرسايش شديد، عبور وسايل نقليه يا ضربه موجود نباشد، يا قطعه در مقابل اينگونه عوامل مهاجم به نحوي مطلوب محافظت شده باشد. 2-    شرايط محيطي متوسط: به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در آن قطعات بتني، در معرض رطوبت و گاهي تعريق قرار مي‌گيرند.               قطعاتي كه به طور دائم با خاكهاي غير مهاجم يا آب تماس دارند يا زير آب با PH بيشتر از 5 قرار مي‌گيرند داراي شرايط محيطي متوسط تلقي مي‌شوند. 3-    شرايط محيطي شديد: به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در آن قطعات بتني در معرض رطوبت يا تعريق شديد يا تر و خشك شدن متناوب يا يخ زدن و آب شدن و سرد و گرم شدن متناوب نه چندان شديد قرار مي‌گيرند.               قطعاتي كه در معرض ترشح آب دريا باشند يا در آب غوطه‌ور شوند طوري كه يك وجه آنها در تماس با هوا قرار گيرد، قطعات واقع در هواي داراي نمك و نيز قطعاتي كه سطح آنها در معرض خوردگي ناشي از مصرف مواد يخ‌زدا قرار مي‌گيرد داراي شرايط محيطي شديد محسوب مي‌شوند. 4-    شرايط محيطي بسيار شديد: به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در آن قطعات بتني در معرض گازها، آب و فاضلاب ساكن با PH حداكثر 5، مواد خورنده يا رطوبت همراه با يخ زدن و آب شدن شديد قرار مي‌‌گيرند، از قبيل نمونه‌هاي ذكر شده در مورد شرايط محيطي شديد، در صورتي كه عوامل مذكور حادتر باشند. 5-    شرايط محيطي فوق‌العاده شديد: به شرايطي اطلاق مي‌شود كه در آن قطعات بتني در معرض فرسايش شديد عبور وسايل نقليه، يا آب و فاضلاب جاري با PH حداكثر 5 قرار مي‌گيرند. رويه بتني محافظت نشده پاركينگها و قطعات موجود در آبي كه اجسام صلبي را با خود جابه‌جا مي‌كند، داراي شرايط محيطي فوق‌العاده شديد تلقي مي‌شوند.               شرايط محيطي جزاير و حاشيه خليج فارس و درياي عمان به طور عمده جزو اين شرايط محيطي قرار مي‌گيرند.پ:   در صورتي كه بتن در جوار ديواره خاكي مقاوم ريخته شود و به طور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نبايد كمتر از 75 ميليمتر اختيار شود. ت:   در صورتي كه بتن داراي سطح فرورفته و برجسته (نقش‌دار يا داراي شكستگي) باشد، ضخامت پوشش بايد در عمق فرورفتگيها اندازه‌گيري شود. ث:   ضخامت پ


مطالب مشابه :


ارماتوربندی

سازه ها - ارماتوربندی - مراحل اجرایی یک ساختمان مسکونی - سازه ها
آرماتور بندی چیست؟

سرفصل های ارماتوربندی. آغاز پروژه جدید گروه آرماتوربندی اوستا اصغر در شهرستان
آرماتور بندی ساختمان

علمي آموزشي تكنولوژي - آرماتور بندی ساختمان - آرماتور بندی آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد
آرماتوربند

توانایی آرماتوربندی سقف های بتون آرمه در سازه های مختلف 32. توانایی آرماتوربندی رادیه ژنرال 33.
نکات فنی و اجرایی آرماتور بندی وبتن ریزی

مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده
آرماتوربندی -بروژه داشتی تماس بگیر-

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت
عمران

( آرماتوربندی ، قالب بندی جوبی یا فلزی یا نایلونی و آجری با اندود ، بتن ریزی ، صفحه ستون
مفتول آرماتور بندی

کاربرد مفتول سیاه آنیل شده در صنعت بسته بندی ، قالب بندی ، آرماتوربندی به عنوان متریال
آرماتور بندی

آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی
برچسب :