لزوم تسلط فارسی زبانان بر گوناگونیهای زبان فارسی

دکتر علی اشرف صادقی - کسانی که با جامعه شناسی زبان و زبانشناسی تاریخی آشنایی دارند مى‌دانند که زبانها به هیچ وجه پدیده‌هایی یکپارچه نیستند. زبانها معمولاً دارای تنوعات و گوناگونیهایی هستند که منشأ آنها عوامل مختلفی است. این گوناگونیها در جوامع بزرگتر بیشتر و در جوامع کوچکتر کمتر مشخص است. در گذشته بیشتر گوناگونیها و تفاوتهای زبانی را در تفاوتهای جغرافیایی (گویشها و لهجه‌های محلی) جستجو مى کردند، اما اکنون انواع گوناگونیهای دیگر که در زبان وجود دارد و در گذشته یا به آنها توجه مى شده یا عمداً ندیده گرفته مىشده‌اند نیز مورد تحقیق قرار می‌گیرد. این گوناگونیها در داخل زبانهایی که ما آنها را یکدست تلقی می‌کنیم وجود دارند. کافی است ما فارسی زبانان به طبقات مختلف اجتماعی و شکلی از زبان که آنها به کار مى برند دقت کنیم تا به تفاوتها و گوناگونیهایی که در زبانمان وجود دارد پی ببریم. اگر ما اندکی دقت به کاربرد زبان فارسی توسط یک فرد واحد در موقعیتهای مختلف و در خطاب به افراد مختلف بکنیم تنوع و گوناگونی این زبان بر ما آشکار مى شود. مثلاً یک فارسی‌زبان تحصیلکرده در خطاب به ما فوق خود به یک شکل، در خطاب به دوستان و همکاران خود به شکل دیگر و در موقع گفتگو با فرزندان خود به صورتی دیگر صحبت مىکند. زبان شناسان این گوناگونیها و عوامل مختلفی را که در به وجود آمدن آنها مؤثر است دقیقا بررسی و طبقه بندی کرده‌اند که ما را در این مقاله به اجمال به نتایج تحقیقات آنها اشاره مى‌کنیم.
مهمترین عوامل به وجود آورنده گوناگونیهای زبانی عبارت است از:
1- عامل جغرافیایی؛ 2- طبقه اجتماعی؛ 3- سن؛ 4- جنسیت؛ 5- سبک؛
6- میزان تحصیلات؛ و 7- قومیت
عامل جغرافیایی: این عامل معروفترین عامل مؤثر در گوناگونیهای زبان است و چنان که گفته شد در گذشته تنها عامل شناخته شده مهم به شمار مىرفت. شکلهای جغرافیایی و محلی زبانها را گویش و در گذشته لهجه مى نامیدند. اما امروزه این دو کلمه در دو معنای متفاوت به کار مىروند. اگر تفاوتهای جغرافیایی در شکل از یک زبان منحصر به سطح تلفظ باشد این دو شکل را دو لهجه تلقی مىکنند و اگر یکی از این دو شکل رسمیت داشته باشد یا در مرکز کشور که معمولاً زبان آن معیارهار شمرده مىشود به کار رود آن را زبان مىنامند و شکل دیگر را در ارتباط با این زبان مىسنجند و آن را یک لهجه از این زبان به شمار مىآورند. اما اگر تفاوتهای دو شکل از یک زبان در سطح تلفظ و صرف و نحو و واژگان (لغات) باشد آنها را گویش مىنامند و اگر یکی از آنها رسمی باشد دیگری را گویشی از این زبان رسمی تلقی مىکنند.
یکی از دلایل پیدایش تفاوتهای جغرافیایی در زبانها را وجود موانع طبیعی مانند بعد مسافت, کوهها, رودها, جنگلها, ‌دریاهای حائل بین مناطق مختلف قلمرو یک زبان دانسته‌اند. اما باید دانست که این عوامل به وجود آورنده‌‌ی تفاوتهای زبانی نیستند, بلکه تغییرات و گرایشهایی که به دلایل دیگر در زبان ایجاد مىشوند, به مناطق مجاور منتقل گردند. در گذشته تغییرات زبانی به مناطقی که این موانع طبیعی آنها را از مراکز سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جدا مىکردند, یا سرایت نمى کردند یا به طور ناقص سرایت مىکردند. مثلاً تبدیل پایانی کلماتی مانند نامه و خانه و بنده به e , که ظاهراً ابتدا در زبان رسمی و معیار به وجود آمده اما به تمام قلمرو زبان فارسی سرایت نکرده است و در بسیاری از شهرها و روستاها این کلمات به شکل نامَ, خانَ و بندَ xana , nama و banada تلفظ مىشوند.
باری این نوع تفاوتهای جغرافیایی در قلمرو زبان فارسی وجود داردو زبان مردم مناطق و شهرهای مختلف از راه همین تفاوتها شناخته مىشود. مثلاً ما به سهولت لهجه یک اصفهانی را از لهجه یک شیرازی تشخیص مىدهیم. امروزه با گسترش وسائل ارتباطی و وجود رادیو و تلویزیون این تفاوتها در حال کم شدن است. ساکنان مناطق مختلف کشور نیز که به تهران مى آیند کوشش مىکنند تا به همان شکل گفتگو کنند. طبیعی است که تسلط به فارسی تهرانی که شکل گفتاری زبان فارسی معیار شمرده مىشود در بعضی مشاغل مثل گویندگی رادیو, تلویزیون و دوبلوری سینما امتیاز حساب مىشود.
طبقه اجتماعی: گروهی از افراد را که دارای ویژگیهای مشترک اقتصادی و اجتماعی باشند یک طبقه اجتماعی به شمار مىآورند. البته بعضی از محققان, طبقه اجتماعی آنان را مربوط به موقعیتها و امتیازات اجتماعی مانند شغل, میزان درآمد و محل سکونت دانسته‌اند. بررسیهای زبانشناسان نشان داده است که در زبان طبقات اجتماعی مختلف یک جامعه, تفاوتهای زبانىای وجود دارد که این زبا را از زبان سایر طبقات جدا مىکند. البته مقدار این گونه تفاوتها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلاً در کشور ما تفاوتهای زبانی میان طبقات اجتماعی کم است اما در بعضی از جوامع این تفاوتها محسوس است مثلاً در ایالات متحده امریکا میان زبان سفید پوستان و سیاه پوستان غالباً تفاوتهایی وجو دارد.
حفظ این تفاوتها در میان طبقات یک جامعه به دلیل همبستگىای است که میان افراد این طبقات وجود دارد. تفاوتهای ناشی از طبقه اجتماعی ممکن است در سطح تلفظ, دستور (صرف و نحو) و واژگان باشد. در بسیاری از جوامع سه گونه یا سطح زبان در ارتباط با طبقه اجتماعی وجود دارد. یک سطح که به آن زبان معیار گفته مىشود اساساً توسط نخبگان و تحصیلکرده های یک جامعه مورد استفاده قرار مىگیرد. این زبان در مدارس آموزش داده مىشود و در نوشته‌های علمی, رسمی و اخبار رسانه‌ها و غیره به کار مى رود. این شکل از زبان معمولاً شکل صحیح آن تلقی مى شود و سایر طبقات اجتماعی سعی مى کنند از آن تقلید کنند.
سطح دیگر که زبان زیر معیار(غیر استاندارد) نامیده مى شود در میان روستاییان و طبقات پایین شهری و بیسوادان و غیره به کار مىرود. این سطح زبان معمولاً از طرف طبقات بالای اجتماع و تحصیلکردگان با نگاه مثبت نگریسته نمىشود. در زبان فارسی سطح زیر معیار زبان با سطح معیار تفاوتهای آوایی و واژگانی دارد. در بخش آوایی مىتوان از قلب یا جابجایی در بعضی کلمات و آهنگ جملات نام برد. مثلاً استعمال قُلف و نُخسه و برفوش به جای قفل و نسخه و بفروش خاص این سطح زبان است. همچنین آهنگ خاص جملات که مخصوص زبان «جاهلها» است از ویژگیهای این گونه زبان است. لغات و اصطلاحات عامیانه سطح پایین و به ویژه لغات و اصطلاحات با بار منفی و دشنامها نیز از ویژگیهای زبان زیر معیار است.
سطح دیگر زبان, زبان فوق معیار است. این گونه زبان معمولاً در نوشته‌های ادبی و مذهبی به کار مىرود. لغات و تغییرات ادبی بعضی ساختهایی که از زبان قدیم گرفته شده است مشخصه این سطح از زبان است. در زبان فارسی ادبی گاهی تأثیر نحو عربی نیز دیده مىشود.
کلیه این سطوح زبان ناشی از تفاوتهای فرهنگی است میزان تحصیلات که در اول مقاله در شماره 6, جزو عوامل به وجود آورنده گوناگونیهای زبانی از آن نام برده شد با این سه یا چهار سطح از زبان در ارتباط است.
ما در اینجا از سن و جنسیت و قومیت که موجب تنوع و گوناگونی زبان‌اند صحبتی نمی‌کنیم. زیرا این عوامل سطح یا گونه خاصی از زبان را که مثلاً طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات به وجود می‌آورند ایجاد نمىکنند بالاخره مىرسیم به آخرین عامل مؤثر در گوناگونی زبانی که عامل سبک باشد.
سبک: گونه‌هایی از زبان که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت در ارتباط با سخنگویان زبان بود یعنی ویژگیهای آنها در ارتباط با وابستگی جغرافیایی یا طبقه اجتماعی گویندگان زبان بود اما سبک مربوط به شرایط خارجی یا اجتماعی‌ای است که سخنگوی زبان در ارتباط با آن شکل یا گونه معینی از زبان را انتخاب مىکند عواملی که در انتخاب یک سبک یا گونه خاص زبان دخالت دارند عبارت‌اند از مخاطب, موقعیت مکانی, موضوع و وسیله زبان. بعضی از زبانشناسان تفاوتهای سبکی زبان را زیر عنوان تفاوتهای نقشی مورد بحث قرار داده‌اند زیرا همان طور که گفته شد سبک در ارتباط با شرایط خارجی کاربرد زبان یعنی نقشی است که زبان به عهده مىگیرد. در بیشتر زبانها, حداقل سبک یا گونه نقشی از زبان وجود دارد: یکی سبک رسمی و دیگری سبک غیر رسمی , بدون اینکه حالتهای فیمابین نیز منتفی باشد سبک رسمی نیز معمولاً وقتی به کار مىرود که گوینده و مخاطب از نظر سن, شغل یا مقام و طبقه اجتماعی نابرابر باشند, یا میان آنها آشنایی وجود نداشته باشد. بر عکس سبک غیر رسمی وقتی به کار مىرود که گوینده و مخاطب از نظر سن, شغل و مقام نیز تقریباً برابر باشند یا میان آن دو رابطه صمیمی برقرار باشد. مثلاً میان زن و شوهر همیشه از این سبک استفاده مىشود اما میان رئیس و مرئوس گونه رسمی به کار مىرود. استفاده نابجا از این گونه موجب تعجب, سرزنش و گاهی مجازات است. مثلاً اگر شوهری با همسرش به زبان رسمی صحبت کند همسر متوجه مىشود که چیزی غیر عادی پیش آمده است یا اگر در جامعه ما شاگردی با استادش به زبان غیر رسمی گفتگو کند ممکن است این امر به اخراج او از کلاس یا حتی تنبیه‌های دیگر بیانجامد.
چنان که گفته شد بین سبک رسمی و غیر رسمی ممکن است حالتهای فیمابین نیز وجود داشته باشد. در حقیقت از سبک رسمی تا غیر رسمی یک پیوستار وجود دارد که میان آنها گونه‌های فیمابین دیده مىشود که مىتوان به آنها سبکهای نیمه رسمی اطلاق کرد. البته باید توجه داشت که همه افراد جامعه به این گونه‌های سبکی تسلط یکسانی ندارند. افراد پایین جامعه معمولاً از سبک غیر رسمی استفاده مىکنند و به گونه‌های رسمی تسلط ندارند. اما تحصیلکردگان معمولاً به امکانات سبکی متنوع‌تری دسترسی دارند و از آنها استفاده مىکنند. این نکته نیز یادآوری گردد که هرچه در جامعه‌ای اختلاف طبقاتی, اجتماعی و فرهنگی بیشتری وجود داشته باشد تنوعات سبکی نیز بیشتر است. به ویژه در جامعه‌های سنتی این تفاوتها محسوستر است. مثلاً در ژاپن یک سبک سلطنتی وجود دارد که فقط امپراتور از آن استفاده می‌کند اما در زبان انگلیسی میان گونه‌های سبکی تمایز کم است, توضیح اینکه در بعضی از زبانها تفاوت میان سبکها هم در واژگان است, هم در دستور و هم در آواشناسی مانند زبان جاوه‌ای. اما در بعضی زبانها این تفاوت منحصر به جنبه‌های آوایی, تلفظی و واژگان است مانند زبان انگلیسی. در زبان فارسی تفاوتهای سبکی منحصر به واژگان, جنبه‌های تلفظی, کاربرد ضمایر و افعال است. زبان مؤدبانه و تنوعات آن یکی از شکلهای سبک رسمی است. این سبک واژگان خاص خود را دارد مثلاً به جای گفتن, عرض کردن و به استحضار رساندن و به جای گفتن در صحبت, فرمودن به کار مىرود. همچنین به جای من: بنده, حقیر, کمینه, فدوی و به جای شما: جنابعالی, سرکار, و حضرتعالی مورد استفاده قرار مىگیرد.
قبلاً اشاره شد که موضوع صحبت نیز در انتخاب سبک مؤثر است مثلاً در یک سخنرانی علمی, معمولاً سخنران از گونه رسمی استفاده مىکند؛ همچنین است در مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک و مواعظ مذهبی, اما در گفتگوهای دوستانه سبک رسمی کاربردی ندارد.
همچنین گفته شد سبک با وسیله بیان نیز در ارتباط است. منظور از وسیله بیان استفاده از گفتار یا نوشتار است می‌دانیم که در زبان فارسی زبان گفتار دستور خاص خود و زبان نوشتار دستور مخصوص به خود را دارد و این دو با هم خلط نمی‌شوند. تنها در داستانها و رمانها(در گفتگوها) است که از زبان گفتار استفاده شود سبکهایی که در بالا به آنها اشاره شد ممکن است در گفتار یا نوشتار مورد استفاده قرار بگیرند. بنابراین ما, هم سبک رسمی نوشتاری داریم و هم سبک رسمی گفتاری. همین طور است وضع سبک غیر رسمی و ,مودبانه.
چنان که گفته شد فارسی زبانان فرهیخته معمولاً به انواع سبکها تسلط دارند. از ایرانیان فارسی آموز ساکن خارج از کشور نیز توقع این است که تنها به یادگیری یکی از دو گونه از زبان فارسی اکتفا نکنند بلکه همه گونه‌‌های لازم را بیاموزند.


مطالب مشابه :


بیوگرافی و عکسهای بهروز وثوقی

تست دوبلوری میرود و چون صدای خوبی داشت قبول میشود و مدتی به کار دوبلوری مشغول میشود وبعد
نشست 28 تیر اهالی دوبله در خبرگزاری مهر (قسمت اول)

"به نظر من دوبله خوب این نیست که دوبلوری پشت میکروفن مناسب است و بعد از تست هم
هشت طلاق بازیگران معروف ایرانی !

شاید خیلی‌ها ندانند که شکیبایی در دهه 40 کار خودش را با دوبلوری شروع کرد و پس از تست هوش
گالری عکس سریال داستان بروسلی

تست های روانشناسی لی‌چائو شخصیتی چند وجهی است که دوبلوری با سابقه می‌بایست آن را می‌گفت
مصاحبه با مریم شیرزاد

پسر اینترنتی - مصاحبه با مریم شیرزاد - جدیدترین بیوگرافی و عکس هنرمندان سینما و تلویزیون
لزوم تسلط فارسی زبانان بر گوناگونیهای زبان فارسی

تست لغت و گرامر انگلیسی بصورت تلویزیون و دوبلوری سینما امتیاز حساب مىشود.
خنده های اول هفته

یه صدای دوبلوری خسته هم داشته باشه . مدام در حال تست اندازه پتو هستند و زندگی را نمی فهمند!
برچسب :