آموزش اقتصاد سنجی

shop.gif

آموزش موارد زیر به همراه نرم افزارهای مربوطه: 

روش های غیر خطی: 
مارکوف سویچینگ(Markov switching) 
STAR 

آزمون های ریشه واحد شکست ساختاری: 
زیوت اندروز (Zivot Andrews) 
لی استرازیکیچ ( Lee Strazicich ) 

آزمون های هم انباشتگی شکست ساختاری: 
گریگوری هنسن (gregory hansen) 
سیکنن لوتکیپول (saikkonen lutkepohl) 

آزمون های هم انباشتگی: 
جوهانسن جوسلیوس 
پسران و شین (ARDL) 

روش های جایگزین حداقل مربعات معمولی (OLS): 
رگرسیون رتبه ای (RANK REGRESSION) 
M-regression 
Ridge Regression 

روش های برآورد بردارهای هم انباشتگی: 
حداقل مربعات پویا (DOLS) 
حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) 
روش حداکثر راستنمایی 

داده های تابلویی: 
داده های تابلویی کلاسیک (Panle Data) 
استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS) 


ایمیل: [email protected]


مطالب مشابه :


رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least
آموزش اقتصاد سنجی

استخراج بردار هم انباشتگی در داده های تابلویی با روش حداقل مربعات معمولی پویا (Panel DOLS)
روش حداقل مربعات معمولی OLS

باشگاه اقتصاددانان جوان - روش حداقل مربعات معمولی ols - اخبار و مطالب اقتصادی و سیاسی در جزیره
روش حداقل مربعات معمولی

ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این
رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (P artial L east S quare) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون، Canonical
اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (RLS)

انجام پروژه های مهندسی برق-کنترل - اجرای روش تعیین حداقل مربعات به صورت بازگشتی (rls) - - انجام
روش های برآورد پارامترهای رگرسیون

برای برآورد پارامترهای رگرسیون روش های زیادی وجود دارد . روش حداقل مربعات معمولی که وابسته به
برچسب :