نظریه یادگیری شناختی - اجتماعی بندورا+ دانلود پاورپوینت

یادگیری از راه مشاهده

 

در نظریه یاد گیری بندورا ، گفته شده است که یادگیرنده از طریق مشاهده رفتار دیگران به یادگیرنده می پردازد. این یاد گیری به  صورت زیر تشریح شده است :
وقتی که یادگیرنده، یعنی مشاهده کننده ، رفتار شخص دیگری را مشاهده میکند که آن شخص برای انجام آن رفتار پاداش یا تقویت دریافت می نماید آن رفتار توسط فرد مشاهده کننده آموخته می شود. به این نوع پاداش یا تقویت <تقویت جانشینی> می گویند.
علاوه بر تقویت جانشینی ، در یادگیری از راه مشهاده تنبیه جانشینی هم موثر است.
بنابراین ، اگر رفتار الگو یا شخصی که سرمشق قرار می گیرد با تقویت یا تنبیه دنبال شود ، این تقویت و تنبیه بر رفتار شخصی که آن رفتار را مشاهده می کند  نیز تاثیر می گذارد.اگر رفتار الگو یا سرمشق با تقویت همراه شود ، احتمال بروز آن رفتار از سوی مشاهده کننده افزایش می یابد ،و اگر با تنبیه همراه شود احتمال بروز آن رفتار از سوی مشاهده کننده کاهش می یابد.

 

لینک مستقیم دانلود پاورپوینت

 


مطالب مشابه :


نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

در نظریه ی شناختی-اجتماعی یادگیری، یک فعالیت پردازش در نظریه ی بندورا تقویت دو نقش
نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

جامعه شناسی در جامعه شناسی!! - نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا - جالب است در زندگی کسانی
نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا («یادگیری اجتماعی» (Social Learning))

نظریه ی شناختی اجتماعی آلبرت بندورا («یادگیری اجتماعی» نظریه شناختی-اجتماعی
نظريه يادگيري شناختی اجتماعی آلبرت بندورا

نظريه يادگيري شناختی اجتماعی در نظریه ی بندورا ، پیامدهای مثبت و منفی رفتار عوامل
نظریه‏های شناختی-اجتماعی

بندورا نظریه خود را به حوزه نظریه شناختی-اجتماعی، پیش‏فرضهای درباره ی آن ها
آلبرت بندورا

♦متغیرهای شناختی در نظریه ی بندورا پیچیده بنابراین عنوان شناختی اجتماعی عنوان
خلاصه فصل پنجم روانشناسی پروین کدیور

در نظریه ی شناختی- اجتماعی، عوامل موجبیت دوگانه در یکی از سازه های مهم نظریه بندورا یعنی
نظریه یادگیری شناختی - اجتماعی بندورا+ دانلود پاورپوینت

نظریه یادگیری شناختی نظریه یادگیری شناختی - اجتماعی بندورا ها رشته ی علوم تربیتی
برچسب :