Icdl درجه یک سوالات تستی

Word

 1-  نوار ابزار  Standard   حاوي  …  است .                     

الف – دكمه هاي  مربوط  به استاندارد سازي سند                 

ب  -  دكمه هاي  مربوط به كنتر ل  شكل  ظاهري  پنجره  نمايش

ج   -    پراستفاده ترين دكمه ههاي مورد  استفاده در محيطword  

د   - دكمه هاي  قالب بندي   متن و پاراگراف ها

2-   براي  انتقال  از حالت  تايپ  لاتين  به فارسي  در Office – xp   كليد تركيبي  … را فشار مي دهيم.

الف – Alt +Ctrl  سمت راست                                        ب  - Ctrl +Shift  سمت چپ

ج   - Ctrl +Shift  سمت راست                                      د    -   Alt +Shift  سمت چپ يا  راست

3-  براي  ذخير ه سازي  يك سند  تحت  نامي ديگر  از كدام فرمان  استفاده  مي شود ؟

الف – Save in                 ب  - Save out                      ج   - save                    د  - Save as

4- كدام  فرمان  براي باز كردن يك سند  موجود  به كار مي رود ؟

الف – New                     ب  -  Open                          ج   -Open  As             د   - Save

5-  ناحيه وظيفه  New Document  نام …  سندي  را كه اخيرا  مورد استفاده قرار گرفته اند ، در خود نمايش مي دهد

الف –   دو                        ب  -   چهار                           ج   -  هشت                   د  -   شانزده

6- كدام  عمل درناحيه وظيفه  New Document  فابل  انجام نيست ؟

الف – باز كردن  اسناد جديد                                 ب  -  ايجاد  اسناد جديد   بر اساس  اسناد موجود

ج   - ايجاد  اسناد  جديد  بر اساس  الگوها                د  -    ايجاد  سند جديد با تلفيق چندين  سند موجود

7-  براي انتقال  به ابتداي  پاراگراف  بعد ي ،  كليد تركيبي …  را فشار مي دهيم .

الف – Ctrl + Home         ب  - Ctrl + End                  ج   - Ctrl +é            د  -   Ctrl +ê

8- براي انتخاب  قلم  مناسب  از طريق منوها ، بايد  گزينه  …  را از منوي  …  انتخاب كنيم .

الف –   Table – Font                                     ب  -Format – Font                         

ج   -Format- Paragraph                                 د  -   از هر سه گزينه  فوق  مي توان استفاده كرد .

9- كدام كليد تركيبي  ميانبر  براي افزايش   سايز  قلم  به كار  مي رود؟

الف – Ctrl + ]                 ب  -    Ctrl + [                     ج   -    Shift + (         د  - Alt + )   

10- كدام رو ش  براي تعيين  قلم   در متنهاي  فارسي  - لاتين  بهتر  است ؟

الف – به كار گيري  گزينه  Font    از منوي   Format

ب  - به كار گيري  ليست  قلمهاي  نوار ابزار  Formatting

ج   -  استفاده  از كليد  ميانبر Ctrl +Shift + F

د  -    هر سه  روش  فوق  يكسان هستند .

11-  كدام  روش  براي مرور  و مشاهده سريع  تصاوير  موجود  در سند  مناسب تر  است ؟

الف – فشار  دادن مكرر  كليد  Page Down   از  ابتدا  تا انتهاي سند

ب  -  كليك  روي دكمه Select Browse Object  ، انتخاب  گزينه Browse by Graphic  و كليك مكرر  روي  دكمه هاي  بالا و پائين   دكمه Select Browse Object

ج   - كليك  روي دكمه  Select Browse Object     ، انتخاب  گزينه  Find ,    و كليك  مكرر   روي دكمه ها ي بالا و  پائين  دكمه Select Browse Object.

د  -  سرعت  هر سه  روش  فوق  يكسان است .

12- كدام گزينه  در مورد  فرمانهاي  Save as  و Save    صحيح  نيست ؟

الف – انتخاب  فرمان Save as  همواره  موجب  ظهور  كادر محاوره Save as  مي شود  در حالي كه  فرمان Save   تنها  در شرايط خاصي  كادر محاوره  مزبور    را احضار  ميكند

ب  - با استفاده از فرمان Save as   مي توان  سند  جاري را در قالب  بك فايل  جديد ، با نام و آدرس   متفاوت ذخيره كرد ،  در حالي   كه فرمان Save   چنين   امكاني   را فراهم  نمي كند .

ج   - فرمان Save   مي تواند  به عنوان روشي  جهت  تكثير  فايل  سند  مورد  استفاده  قرار گيرد، در حالي كه فرمان Save as  چنين  امكاني  را  در اختيار  شما قرار نمي دهد .

د  -   هنگامي  كه براي اولين بار  تصميم  به ذخيره  يك سند  جديد  مي گيريد،   عملكرد فرمان Save  و Save as  يكسان  خواهد بود .

 13-   براي انتخاب كدام بخش  از  سند بايد  داخل  آن  تريپل  كليك ( يعني سه بار كليك )كرد ؟

الف – يك كلمه                   ب  -  يك جمله            ج    -  يك پاراگراف                     د  -   كل سند

14-  كدام  گزينه  براي انتقال  يك متن از سندي  به سند  ديگر   مناسب تر است ؟

الف – Paste – Cut           ب  - Paste – Copy          ج   -Ctrl +Drag                 د  - Drag

15- براي تعيين  ميزان  انواع  تو رفتگي   هاي قابل   اعمال به يك  پاراگراف از …  استفاده  مي شود.

الف –  خط كش  افقي                                                     ب  -   خط كش  قائم                

ج   -  گزينه  Paragraph از منوي  Format                      د  -   گزينه هاي الف و ج صحيح است

16- ابزار Format painter    براي  …  به كار مي رود.

الف – كپي  كردن يك  پاراگراف  از محلي به  محل ديگر

ب  - كپي كردن قالب  بندي  يك پاراگراف به يك پاراگراف ديگر

ج   - جا به جا  كردن يك پاراگراف  از محلي به محل ديگر

د  -   همه موارد

17- كدام گزينه از كادر محاوره  Font   براي تنظيم  فاصله  بين كاراكتر هاي قابل  استفاده است؟

الف – Kerning Fonts      ب  -Position                        ج   -Effects                د  -  spacing

18- براي  تغيير  نوع قالب بندي  هائي  كه به طور خود كار اعمال  مي شوند، لازم است روي  گزينه   …    واقع  در …  كليك كنيم .

الف – Option   - منوي Tools                                       ب  - Option   - منوي Format

ج   - Option   -  كادر محاوره Auto Format                 د  - Auto Format -  Tools

19-الگو ها  براي تسريع  و تسهيل  در توليد  اسناد …     به كار  مي روند.

الف –  كاملا  شبيه به هم                                                 ب  - داراي وجوه اشتراك

ج   -  كاملا  متفاوت  از هم                                              د  -    متني

20-  الگوي  يپيش فرض  مورد استفاده  در Word   كدام است ؟

الف – Blank Document  ب  - My Template              ج   - Template           د  -  Default

 

EXCEL

 21- كدام يك از موارد زير مي تواند نام يك خانه از خانه هاي كاربرگ Excel باشد؟

الف - 2AZ                      ب - ZA                               ج - AZ2                    د - Z2A

22- مكان كدام يك از نوارهاي موجود در برنامه Excel ثابت است؟

الف – نوارمنو و نوار وضعيت                                     ب - نوار ابزار Drawing و نوار وضعيت

ج - نوار عنوان و نوار وضعيت                                    د - نوار عنوان و نوار ابزار Drawing

23- كدام يك از عبارات زير درست است؟

الف - داده هاي عددي غيرقابل تغيير هستند.

ب - فرمولها براي برقراري رابطه بين داده هاي عددي به كار مي روند.

ج - در داده هاي متني نمي توان از اعداد استفاده كرد.

د - در داده هاي عددي مي توان از حروف الفبا استفاده كرد.

24-  در مورد اولويتهائي كه برنامه Excel براي خواندن فرمولها رعايت مي كند، كدام عبارت صحيح است؟

الف - برنامه Excel ابتدا توانها و سپس محتويات داخل پرانتزها را محاسبه مي كند.

ب - برنامه Excel ابتدا عملگرهاي ضرب و تقسيم را محاسبه كرده و سپس به محاسبه عملگرهاي جمع و تفريق مي پردازد.

ج - برنامه Excel محتويات داخل پرانتزها را در آخرين مرحله محاسبه مي كند.

د - برنامه Excel ابتدا عملگرهاي ضرب و تقسيم  و بعد، عملگرهاي توان را محاسبه مي كند.

 25- در مورد اولويتهايي كه برنامه Excel براي خواندن فرمولها رعايت مي كند، كدام عبارت درست است؟

   الف - برنامه Excel از چپ به راست شروع به خواندن فرمول كرده و عملگرهاي موجود را محاسبه مي كند.

   ب - در صورت وجود نداشتن پرانتز و توان در يك فرمول در مورد عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم، برنامه Excel با اولويت از چپ به راست به محاسبه مي پردازد.

   ج - در صورتي كه بعد از عملگرهاي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم يك عملگر توان وجود داشته ياشد، برنامه Excel عملگر توان را بعد از عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم محاسبه مي كند.

    د - در صورتي كه بعد از عملگرهاي جمع،‌تفريق، ضرب و تقسيم يك عملگر توان وجود داشته باشد، برنامه Excel عملگر توان را قبل از عملگرهاي جمع، تفريق، ضرب و تقسيم را محاسبه مي كند.

26-  فرمولي كه محتواي خانه A1 را با خانه A5 جمع نموده و بر داده هاي موجود در خانه A2 تقسيم كند و سپس حاصل را به توان دو برساند، كدام است؟

الف – ((A1 + A5 )/A2 )^2                                            ب – ((A1+A5/A2) )^2

ج - (A1+A5 )/A2^2                                                     د - ((A1+A5 )/A2^2

27- كدام يك از گزينه هاي زير از نوع اطلاعات عددي به حساب نمي آيد؟

الف - اعداد                        ب - تاريخها                           ج – صوت                        د - فرمولها

28-  براي ايجاد يك پوشه جديد كدام يك از اجزاي كادر محاوره Save As را مورد استفاده قرار مي دهيد؟

الف - دكمه Create New Folder

ب - منوي ميانبري كه با كليك راست روي فضاي خالي كادر محاوره Save As در صفحه نمايش ظاهر مي شود.

ج - كادر ليست Save In

د - كادر ليست Save As Type

29- اگر هنگام ذخيره يك فايل، نامي را براي آن انتخاب نكنيم، اين فايل ….

الف - ذخيره نمي شود         

ب - بدون نام ذخيره مي شود

ج - نام پيش فرض فايل برنامه Excel براي آن در نظر گرفته مي شود

د - ذخيره مي شود ولي امكان باز كردن آن وجود ندارد.

30- در صورتي كه در هنگام ذخيره يك فايل، پسوند xls، را وارد نكنيد، ….

الف - هيچ مشكلي پيش نمي آيد                                   ب - فايل ذخيره نمي شود

ج - فايل بدون نام ذخيره مي شود                                 د- برنامه Excel نمي تواند آن فايل را باز كند.

31- در صورت غير همجوار بودن خانه ها چگونه آنها را انتخاب مي كنيد؟

الف - بعد از فشار دادن كليد Shift روي خانه هاي مورد نظر كليك مي كنيم.

ب - اشاره گر ماوس را روي خانه هاي مورد نظر درگ مي نماييم.

ج - بعد از فشار دادن كليد Ctrl روي خانه هاي مورد نظر كليك مي كنيم.

د - روي تك تك خانه هاي مورد نظر كليك مي نماييم.

32- در مورد خانه هاي غير همجوار كدام عبارت صحيح است؟

الف - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار با استفاده از منوها امكان پذير است.

 ب   - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار فقط با استفاده از ماوس  امكان پذير است.

ج - كپي همزمان خانه هاي غير همجوار كار بسيار پيچيده اي است.

د - كپي همزمان خانه هاي غيرهمجوار امكان پذير نيست.

33 - توسط فرمان Undo تعداد …    فرمان آخر را مي توان حذف نمود.

الف - 16                          ب - 14                                 ج – 10                               د - 1

34- براي اجراي سريع فرمان Undo كليدهاي … و براي اجراي سريع فرمان Redo كليدهاي …. مورد استفاده قرار مي گيرند.

الف - Ctrl+ Z – Ctrl+Y                                             ب - Ctrl+Y – Ctrl+Z

ج - Ctrl+S – Ctrl+Z                                                 د -  Ctrl+C – Ctrl +V

 

35- فرامين Cut و Paste به چه منظور مورد استفاده قرار مي گيرند؟

الف - حذف اطلاعات                                              ب - كپي اطلاعات

ج - جابه جايي اطلاعات                                           د - حذف آخرين فرمان و بازگرداندن دوباره آن

36-  براي اجراي فرمان Cut و Paste از كدام كليدهاي ميانبر استفاده مي كنيم؟

الف - Ctrl-C و Ctrl- V                                               ب - Ctrl-X و Ctrl- V

ج    -‌ Ctrl-D و Ctrl Z                                                د -  Ctrl Y و Ctrl Z

37- فرمولي كه اطلاعات موجود در خانه A1 را به توان دو برساند و حاصل را با ريشه سوم خانه A4 جمع نمايد كدام است؟

الف – A1*2+A4*2        ب – A1^2+A4^1/3       ج – (A1+A2 )^2         د – (A1+A4 )*2

38- براي تغيير عرض يك ستون از كاربرگ كدام روش مؤثر نيست؟

الف - انتخاب گزينه Width از زير منوي Column موجود در منوي Format

ب - انتخاب گزينه Column Width از منوي ميانبر

ج - درگ كردن مرز بين خانه هاي موجود در دو ستون         

د - درگ كردن مرز بين نام دو ستون

39-  با استفاده از كدام يك از زبانه هاي موجود در كادر محاوره Format Cells مي توان هم ترازي متنهاي موجود در خانه هاي انتخابي را تنظيم كرد؟

الف - Alignment             ب - Font                             ج – Number               د - Pattern

40-  در زبانه Number موجود در كادر محاوره Format Cells كدام گزينه از ليست Categories حاوي گزينه اي براي مشخص كردن سه رقم، سه رقم  اعداد  بزرگ است؟

الف - Number                 ب - Currency                      ج – Fraction               د – General

 

POWER POINT

 41-  به فايل هاي توليد شده توسط  Power Point    چه مي گويند ؟

الف  -  Document           ب  -  Paint                          ج   -  Book          د   -Presentation

42- در كدام يك از نوار هاي  زير مي توان  نام نمايش جاري  را مشاهده نمود؟

الف  - Task bar               ب  -  Menu bar                   ج   -Status bar      د   -  Title bar

43-   كدام گزينه  بيانگر  روش  ايجاد  اسلايد  با استفاده   از الگوهاي   طراحي  است ؟

الف  - Auto Content Wizard                                   ب  - Design Template         

ج   - Blank Presentation                                         د   -Open an Existing Presentation

44- براي خروج   از برنامه    Power Point  كداميك از شيوه  هاي زير  نادرست است ؟

الف  - به كار بردن كليد هاي  تركيبي  Alt+f4

ب  -استفا ده  از دكمه    Close    در نوار عنوان  برنامه

ج   -  استفاده   از گزينه Exit    از منوي  File                  

د   -   به كار بردن  كليد  F4

45-   كدام يك  از روشهاي  زير  موجب  ايجاد  نمايش  جديدي  مي شود كه مي تواند از ابتدا  داراي  محتوياتي  همجون  متن، تصوير و …  باشد .

الف  - Open Presentation                                          ب  -  Auto Content Wizard

ج   - Blank Presentation                                           د   - Design  Template

46 -   دركدام  يك از نواحي  تشكيل دهنده پنجره  Power Point   مي توان كليه  اسلايد هاي  نمايش  را در كنار هم مشاهده كرد ؟

الف  - ناحيه out line                                                    ب  -  ناحيه New document

ج   - ناحيه Speaker notes                                                                                     د   -   نوار وضعيت

47-  ارائه كننده  يك نمايش  ( سخنران -  دركدام  يك از نواحي  تشكيل دهنده  پنجره  Power Point  مي تواند  ياد داشتهاي  خود را وارد كند ؟

الف  - ناحيه Open Presentation                                  ب  -  ناحيه New document

ج   - ناحيه Speaker notes                                           د   -   نوار وضعيت

 

48- كدام  فرمان جهت  تغيير  درجه بزرگنمائي  اسلايد هاي   نمايش  بكار  مي رود ؟

الف  -   فرمان  NEW ، ويزارد   Auto Content             ب  -   فرمان  Save As

ج   -   فرمان    Pan                                                     د   -  فرمان Zoom

49- كدام گزينه  بيانگر  فرمت  فايل هاي نمايش  است ؟

الف  -*.ppt                      ب  -   *.mdb                       ج   -  *.doc                   د   -   *.xls

50-نرم افزار  Power Point    همواره  اسلايد هاي جديد  را در  چه  محلي  وارد مي كند ؟

الف  -قبل از  اسلايدهائي كه  در حال حاضر  نمايش  يافته است.                                        

ب  - در شروع  مجموعه  اي از اسلايد ها

ج   -  بعد از اسلايد ي  كه در حال  حاضر  نمايش  يافته است 

د   - در انتهاي  مجموعه  اي از اسلايد ها

 51- چگونه  مي توان  جانمائي  هاي اسلايد  پيش  ساخته را  براي اسلايد  هاي جديد  انتخاب كرد؟

الف  -  از طريق نوار    Formatting                               ب  -از طريق نوارSlide Layout

ج   -از طريق نوارDrawing                                          د   -از طريق نوارStandard

52 - چطور يك  اسلايد را  به نمايش خود اضافه  مي كنيد ؟

  الف  -  با انتخاب  گزينه هاي File   → New   و   سپس  انتخاب  گزينه Blank Presentation

  ب  - با انتخاب  گزينه هاي   View → Tool Bars و سپس  انتخاب  گزينهStandard    از ليست  ظاهر شده

  ج   - با انتخاب  گزينه هاي File   → New ،  كليك كردن  روي پيكان  سمت راست  ناحيه  وظيفه New Presentation     انتخاب گزينه  Slide Layout     از منوي  ظاهر  شده    و در نهايت  انتخاب  جانمائي  اسلايد  مورد نظر   براي  اسلايد  جديد

  د   - با انتخاب  گزينه هاي Insert  → New  Slide يا  كليك  روي دكمه New  Slide  از نوار ابزار  Formatting

53- ناحيه  Outline   از نماي Normal   به چه كار  مي آيد؟

الف  -   وارد ،تصحيح  كردن متن ، تغيير  مرتبه اهميت  متن و  تر تيب قرار گيري  اسلايد ها

ب  -   فقط  مشاهده  هم زمان  تمام  اسلايد ها                      

ج   -   فقط  وارد  و تصحيح كردن متن

د   -   فقط  تغيير  دادن ترتيب  قرار گيري  اسلايد ها

54-  كدام  روش  براي  دستيابي  به نماي  Slide Sorter    قابل  استفاده  است ؟

الف  - انتخاب گزينه هاي    View  → Slide Sorter         

ب  -انتخاب گزينه هاي Slide Show → View Show    

ج   -انتخاب گزينه هاي  Slide Show →      View Show                                          

 د   -انتخاب گزينه هاي View →   Task Pane  →  Slide Layout         

55 – كدام يك از نما هاي زير  امكان تصحيح  هم زمان محتواي  چندين اسلايد  را فراهم  مي كند ؟

  الف  -نماي  Note Page                                              ب  - نماي Slide Sorter  

  ج   - نماي Normal،  ناحيه  Outline                            د   - نماي Slide Show

-56 كدام فرمان براي وارد كردن يك تصوير كليپ آرت در اسلايد قايل استفاده است؟

     الف- فرمان Insert→    Object                   ب- فرمان Insert →    Picture →  From File

    ج- فرمان                           Insert →  Chart د- فرمان Insert   → Picture  → Clip Art

57-  چطور مي توانيد رنگ ستون هاي يك نمودار ستوني را تغيير دهيد؟

   الف- با كليك راست روي نمودار و انتخاب گزينه Format Axis از منوي ميانبر

   ب- با كليك راست روي ستون هاي نمودار و اتخاب گزينه Format Axis از منوي ميانبر

   ج- با كليك راست روي ستون هاي نمودار و انتخاب گزينه Format Data Series از منوي ميانبر

   د- با كليك راست روي  نمودار و انتخاب گزينه Format Data Series از منوي ميانبر

58-   با به كار گيري كدام يك از جانمايي هاي زير مي توان سه جدول را وارد اسلايد كرد؟

الف-                                               Title and Textب- Title and 2-Column Text

ج- Title, Content , and 2-Content                        د- Title and 2-Content

59-   چطور مي توانيد رنگ پس زمينه دلخواه خود را به يك جدول اعمال كنيد؟

الف- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Font Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

ب- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Fill Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

ج- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Line Color از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

د- با انتخاب جدول،‌كليك روي دكمه Line Style از نوار ابزار Drawing و انتخاب رنگ مورد نظر

 

60- كدام فرمان براي مخفي كردن اسلايدها در هنگام اجراي نمايش به كار مي رود؟

الف- فرمان ‏Tools  →  Hide                      ب- فرمان Slide Show →   Animation Scheme

ج- فرمان Format →    Slide Layout          د- فرمان Slide Show →   Hide Show

 ACCESS

 61-كدام يك  از گزينه هاي  زير  از  ويژگي  هاي طراحي  پايگاه داده است؟

الف – طراحي  مستقل  ازكامپيوتر                                       ب   - ايجاد فيلد هاي  مفيد       

  ج   -  حذف  ناهنجاري  هاي اطلاعاتي                                د  -  همه موارد

62-  در يك پايگاه داده  رابطه اي 

الف – هر دو جدول  بايد با هم مرتبط باشد                          ب   - هر دو ركورد بايد  باهم مرتبط باشد

  ج   - هر جدول  بايد داراي كليد اوليه باشد                        د  - هر دو فيلد  بايد با هم مرتبط باشند

63-  در طراحي  رابطه اي  بايد

الف – داده هاي زيادي  وجود داشته باشد

  ب   -  داده هاي ناسازگار وجود داشته باشد

  ج   - هر مقدار  غير كليد اوليه  به تمامي  فيلد هاي  موجود  در كليد اوليه وابسته باشد

   د  -  تمامي جداول  با هم مرتبط باشند

64- كليد اوليه  براي مشخص سازي منحصر به فرد  ركوردها توسط …  مورد  استفاده قرار  مي گيرد

الف –  يك فيلد                      ب   - دو فيلد                           ج   -  سه فيلد         د  -  يك يا چند فيلد

65- از كدام  يك از گزينه هاي زير  به منظور  سرعت  بخشيدن  به جستجو ها در يك پايگاه داده استفاده مي شود؟

الف – ركورد                       ب   - فيلد                               ج   -  شاخص            د  -  كليد اصلي

66- يك يا چند فيلد كه يك ركورد  را به طور منحصر به فرد مشخص مي كند  ،…   ناميده  ميشوند 

الف – شاخص                     ب   - كليد                              ج   - داده                  د  -   اطلاعات

67-    كدام يك  از گزينه هاي زير از  اجزاي اصلي  يك جدول نيستند ؟

الف –  كليد اوليه                   ب   -  شاخص                        ج   - ركورد              د  - فيلد

68-   كدام يك از فيلدهاي  زير  را بايد  به اجزاي  آن تقسيم كنيم ؟

الف –  كد پستي                    ب   -  آدرس               ج   -   كد ملي                د  -   شماره شناسنامه

69- در برنامه Access   مي توان  تعداد   …    را براي  صفحه  آخر يك  گزارش  در نظر  گرفت

الف  -  دو سرصفحه و يك پاصفحه                                  ب   -دو سرصفحه و دو پاصفحه

   ج   -يك  سرصفحه و دو پاصفحه                                  د   -يك  سرصفحه و يك پاصفحه

  70-   براي تغيير جانمائي  فيلد هاي موجود در يك گزارش  ، مي توان  از نماي  …    استفاده كرد

الف  -  Form                ب   -              Designج   -Data sheet             د   - Report Design

71-كدام گزينه  د رمورد توليد يك  پايگاه  داده جديد  با استفاده از الگو  صحيح است ؟

الف  –هميشيه  استفاده  از يك الگو  براي ايجاد  يك پايگاه  داده  مناسبتر  است .

  ب   - هميشه  يكي ازالگوهاي موجود  در كادر  محاوره اي  Template  با نياز  شما سازگار است .

  ج   - با استفاده  از الگو هاي موجود  در Access   مي توانيد پايگاه  داده اي  توليد كنيد كه حتي ركوردهاي  مورد نياز  شما را نيز  درخود داشته باشد.

   د  - اگر پايگاه داده اي را بر اساس  يك الگو  تهيه  كنيد  ، جداول  موجود در پايگاه  داده و فيلد هاي  موجود در جداول  به طور  اتوماتيك  تهيه  مي شوند .

 72- كدام عبارت در مورد مراحل توليد يك پايگاه داد ه جديد ، صحيح  است ؟

الف – تنها تفاوت  برنامه Access    با ديگر برنامه هاي  office     در مورد ذخيره  فايل اين است كه Access  فايل پايگاه داده  جديد  را در همان  ابتداي  توليد ،  در هارد ديسك  كامپيوتر  ذخيره  مي كند .

  ب   - از آن  جا كه  برنامه Access  در زمره  برنامه هاي  Office  است ،  فايل پايگاه داده را نيز به همان روش  ديگر  برنامه هاي Office ذخيره مي كند .

  ج   - برنامه Access  هميشه  فايل  پايگاه داده را با استفاده  از  اسامي  پيش فرضي كه خود  مي داند  ، نامگذاري  مي كند.

   د  - در Access     بايد همه  پايگاه ههاي داده  را در پوشه اي بنام Database  ذخيره  كرد.

73- اگر بخواهيد  جدولي را با استفاده از يك الگو در پايگاه داده خود ايجاد  كنيد  ، از كدام روش  توليد  جدول استفاده  مي كنيد ؟

الف – توليد جدول  با استفاده از نماي Design                ب   -توليد جدول  با استفاده از ويزارد Table

ج   -توليد جدول  با استفاده از نماي Data sheet        د  - توليد جدول  با استفاده از نمايTemplates  74- فيلد هاي  كليد  اوليه  به منظور   …   مورد استفاده  قرار  مي گيرند .

الف – محافظت  از جداول                                      ب   -  متمايز كردن ركورد  هاي جدول ازيكديگر

 ج   - مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول                  د  - متمايز كردن فيلد هاي يك جدول  از يكديگر

75- كدام عبارت در مورد تغيير  نوع داده  يك فيلد  صحيح است؟

الف – نوع داده  يك فيلد  را مي توان  در نماي  Datasheet   تغيير داد .

  ب   - اگر در فيلدي  كه نوع داده  تاريخ را دارد ،  عددي  را وارد كنيد ، اين  عدد ذخيره  نمي شود .

  ج   - تغييرات  انجام شده روي  نوع داده يك فيلد نيز مانند  ركورد هاي  درج شده  در آن ، بلا  فاصله  در  هارد ديسك  ذخيره  مي شود  و از شما  در مورد ذخيره تغييرات سئوال  نمي شود .

   د  -اگر پس  از وارد كردن مقادير  زيادي  از داده ها  اقدام به تغيير  نوع آن  ها نمائيد  ، ممكن  است مقدار ي  از اطلاعات خود را  از دست بدهيد

76-كدام عبارت در مورد ترتيب فيلدهاي يك جدول صحيح است ؟

الف- ترتيب فيلدهاي موجود در يك جدول را فقط مي توان در نماي Design تغيير داد .

ب- ترتيبي كه براي فيلدهاي يك جدول در نظر گرفته مي شود غير قابل تغيير است و بايد از ابتدا در مورد محل قرار گيري فيلدها اطمينان داشته باشيد .

ج- اگر محل فيلدها را تغيير دهيد برنامه Access هنگام بستن جدول در مورد ذخيره يا عدم ذخيره تغييرات از شما سوال نمي كند .

د- ترتيب قرارگيري فيلدهاي يك جدول را نمي توان در نماي Data sheet نيز تغيير داد .

77- كدام عبارت در مورد جدولي كه در نماي Data sheet نمايش داده شده است صحيح است ؟

الف- در نماي Data sheet امكان هيچ تغييري در طرح بندي جداول وجود ندارد .

ب- در نماي Data sheet  امكان ورود اطلاعات به جداول وجود ندارد .

ج- در جدولي كه در نماي Data sheet نمايش داده شده است مي توان فيلدهايي را اضافه كرد .

د- در نماي Data sheet جدول به صورت سطري و ستوني نمايش داده شده و مي توان اطلاعات را در آن وارد كرد .

78- براي تعيين شاخص ( ايندكس ) يك جدول كدام روش را پيشنهاد مي كنيد ؟

الف- بعد از نمايش جدول در نماي Design  گزينه Index را از منوي View انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .ب- بعد از نماش جدول در نماي Data sheet گزينه Index را از منوي View انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

ج- بعد از نماش جدول در نماي Data sheet گزينه Index را از منوي Insert  انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

د- بعد از نماش جدول در نماي Design گزينه Index را از منوي Insert انتخاب كرده و يا روي دكمه Indexes واقع در نوار ابزار كليك كنيد .

79- كدام گزينه  در مورد  مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول  صحيح است ؟

الف  - ركورد هاي جدول  را فقط  مي توان  براساس  مندرجات  يك فيلد  مرتب نمود

   ب   - به منظور  مرتب كردن  ركورد هاي  يك جدول  لازم است كه پرس  و جوي  مربوطه را توليد  كنيد .

   ج   - فرمان  Sort Ascending     ركورد ها را  به ترتيب  نزولي  و فرمان Sort Descending  ركورد ها را به ترتيب صعودي  مرتب  ميكند

   د   -  با مرتب كردن ركورد هاي يك جدول  براساس  يك فيلد  با سهولت  بيشتري  مي توان به ركورد هاي مورد نظر  دست يافت .

80-   براي توليد يك پرس و جو  بايد حتما    …     را كه پرس و جو  بر مبناي  آن ساخته  مي شود،  انتخاب كنيد .

الف  -  جدولي                       ب   -  گزارشي            ج   -  ركوردي                 د   - پايگاه داده اي

 

  

ICDL 1

 

1

ج

31

ج

61

د

2

ج

32

د

62

الف

3

د

33

الف

63

ج

4

ب

34

ب

64

د

5

ب

35

ج

65

ج

6

ج

36

ب

66

ب

7

د

37

د

67

ب

8

ب

38

ج

68

ب

9

الف

39

الف

69

ج

10

الف

40

الف

70

ب

11

ب

41

د

71

د

12

ج

42

د

72

الف

13

ج

43

ب

73

ب

14

الف

44

ج

74

ب

15

د

45

الف

75

د

16

ب

46

الف

76

ج

17

ب

47

ج

77

د

18

ج

48

د

78

الف

19

ب

49

الف

79

د

20

الف

50

ج

80

الف

21

ج

51

ب

 

 

22

ج

52

د

 

 

23

ب

53

الف

 

 

24

ب

54

الف

 

 

25

د

55

ج

 

 

26

الف

56

د

 

 

27

ج

57

ج

 

 

28

الف

58

ج

 

 

29

ج

59

ب

 

 

30

الف

60

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


قسمت اول نمونه سوالات تستی WORD 2007

مجتمع فنی و حرفه ای آزاد یکتا رایانه با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور با اعطای مدرک
80 سوال تستی از ورد 2007

80 سوال تستی از ورد 2007 تدریس دروس رایانه و نمونه سوال سوالات درس Word 2007.
نمونه سؤالات office 2007

نمونه سؤالات Word 2007 . دانلود رایگان سوالات امتحان نهایی رایانه کار به همراه پاسخ
نمونه سوال word 2007(كل كتاب)

سوال تستی طراح گرافیک رایانه هارد دیسک . ده فرمان CMD . نمونه سوال word 2007(كل نمونه سوالات wor
نمونه سوالات Excel 2007 سری 1

نمونه سوالات Excel 2007 سری 1. 1-برنامه Excel زیر مجموعه ی کدام یک از انواع برنامه های زیر Word 2007 Excell
نمونه سوال عملی word

Training - نمونه سوال عملی word ضمنا منتظر سوالات تستی و عملی بیشتر در این سایت باشید.
Icdl درجه یک سوالات تستی

Icdl درجه یک سوالات تستی نمونه سوالات آفیس 2007. نمونه سوالات درجه یک ICDL.
دانلود مجموعه سوالات ICDL 1

دانلود نمونه سوالات 2007 Word
نمونه سوال عملی powerpoint

نشر نمونه سوالات كامپيوتر و حسابداری ضمنا منتظر سوالات تستی و عملی بیشتر در این سایت باشید.
برچسب :