آخرین نظرسنجیها از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

مهاجرغرب:

شهرستان کرمانشاه --یونس چاله چاله --ایرج پناهی --سیامک الیاس پور--سید فرزاد افضلی -فرزاد خسروی - منصور احمدی -علی عباسی - عباداله پروانه -بهرام خانی --مجتبی حسینی پو--پرویزیفر --ابراهیم قادری -۱شاهپور احمدی غلامرضا صیدی -شهرام مرادی - علی امین بیگی -قباد تجری -شهریار قاسمی -سیاوش سیفی -دانیال کهریزی -صحبت بهرامی نزاد-بیزن پاک نزاد-محمدقاضی -کریم بهرامی

شهرستان سنقر -۱- محمد قاضی ۲-سیامک الیاسپور ۳-عباداله پروانه ۴-یوسفوند ۵-کهریزی ۶-پناهی ۷-چاله چاله۸-افضلی۹- منصور احمدی

شهرستان صحنه :۱-عباد اله پروانه ۲-الیاسپور ۳-خانی ۴-افضلی ۵-یوسفوند۶-پرویزی فر۷-حسینی پور-مرادی -خسروی-کریم بهرامی-منصور احمدی

شهرستان کنگاور : پرویزی فر -الیاس پور -کهزادی -پروانه -افضلی -چاله چاله -خانی -خسروی -صمدی -مرادی-کریم بهرامی-منصور احمدی

شهرستان قصرشیرین :الیاس پور - خسروی -حسینی پور -عباسی -پناهی -مرادی -امین بیگی -تجری -محمدیان-پروانه-منصور احمدی

شهرستان سرپلذهاب :الیاس پور -عباسی -مرادی -تجری-  منصور احمدی -افضلی -پناهی -خسروی -امین بیگی -محمدیان -پروانه

شهرستان دالاهو : افضلی -الیاس پور -عباسی -محمدیان -ابراهیم قادری -مرادی -خسروی-تجری -خسروی -پناهی-کریم بهرامی-منصور احمدی

اسلام اباد :محمدیان -الیاسپور -عباسی -افضلی -غلامرضا رستمی -تجری -پروانه-کریم بهرامی -منصور احمدی

گیلانغرب : منصور احمدی -الیاسپور-غلامرضا رستمی -علی عباسی -پروانه -ا-کریم بهرامی

ثلاث:ابراهیم قادری -صیدی -الیاسپور -یوسفی -پناهی -خسروی -عباسی -منصور احمدی

گهواره :الیاسپور -افضلی -پناهی -تجری-کریمی -عباسی -محمدیان-منصور احمدی -قادری

ریجاب :قادری -الیاسپور -یوسفی -افضلی -تجری -یوسفی-خسروی -حسینی پور-پناهی

پاوه :یوسفی -قادری -صیدی الیاس پور-احمدی -مرادی -پناهی

ازگله :الیاسپور -قادری -تجری -افضلی -خسروی -مرادی

هرسین :خانی -یوسفوند -پرویزی فر -الیاسپور -سیفی -پناهی -حسینی پور -قاسمی -کریمی زند

روانسر :یوسفی -پرویزی فر -احمدی -الیاسپور -افضلی -قادری -صیدی -پناهی -حسینی پور -صمدی -عباسی --محدیان -مرادی -تجری

جوانرود :قادری -یوسفی -احمدی -صیدی -الیاسپور -منصور احمدی-حسینی پور

پاوه -یوسفی -قادری -صیدی -الیاسپور-منصور احمدی

 

  

 

 

 

 


مطالب مشابه :


صورتجلسه 185شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

باسمه تعالی صورتجلسه شورای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه باز هم در صدور خدمات فنی و مهندسی درخشید

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه کشاورزی و منابع طبیعی
چشم انداز منابع طبیعی استان کرمانشاه

چشم انداز منابع طبیعی جهاد کشاورزی کرمانشاه نظام مهندسی کشاورزی و
عوامل تخریب منابع طبیعی

عوامل تخریب منابع طبیعی آموزش جهاد کشاورزی کرمانشاه. نظام مهندسی کشاورزی و
آخرین نظرسنجیها از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه نظام مهندسی کشاورزی و منابع
آدرس یک سایت خارجی مهندسین کشاورزی همراه با ترجمه

شرکتهای کشاورزی کرمانشاه - آدرس یک سایت و فنی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را
پوشش گياهی و جنگل هاي استان كرمانشاه

جهاد کشاورزی کرمانشاه زمینه کشاورزی و منابع طبیعی نظام مهندسی کشاورزی و
مهندس یوسف وند ریس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه شد

نظام مهندسی کشاورزی و کشاورزی و منابع طبیعی طبیعی استان کرمانشاه
برچسب :