استخدام قوه قضائیه

قوه قضائيه در نظر دارد به استناد بند ب ماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعداد 3172 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري كل استان‌ها و مراكز ستادي استخدام نمايد.
الف - شرايط عمومي استخدام1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران .2- نداشتن سابقه محكوميت جزائي مؤثر.3- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.4- داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد دادگستري جمهوري اسلامي ايران5- اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.6- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران7- نداشتن منع استخدامي در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.ب - مدارك مورد نياز1- فرم تكميل شده درخواست شغل از دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه پس از ورود اطلاعات داوطلبان از طريق سايت مربوطه اخذ شده باشد.2- دوقطعه عكس 4×3 كه مشخصات متقاضي در ظهر آن قيد شده باشد.3- رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ 60000 ريال به حساب شماره 980 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت دركليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق ثبت نام (براي مشمولين بند 1 قسمت ج- ايثارگران 50% مبلغ مذكور)4- تصوير كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( براي آقايان )5- تصوير كارت ملي و تمامي صفحات شناسنامه6- تصوير آخرين مدرك تحصيلي7- تصوير مدارك مندرج در بند 7 قسمت ج8- ساير مدارك پيش‌بيني شده در بند 12 قسمت ج (گواهي‌هاي مربوط به افزايش حداكثر سن)9 – داوطلبان واجد شرايط پس از تكميل فرم ثبت نام از طريق اينترنت مي‌بايد كليه مدارك مشروحه فوق را ضمن اسكن در سيستم رايانه از طريق سايت مذكور حداكثر تا تاريخ 19/6/90 با پست سفارسي به نشاني دادگستري كل استان مورد تقاضا ارسال نمايند (آدرس دادگستري كليه استان‌ها ضميمه مي‌باشد.)* مدارك صرفاً در پاكت A4 ارسال شود.به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده باشد و يا بدون ثبت نام در آدرس اينترنتي ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهدشد. (وجوه پرداختي و مدارك ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد)ج - تذكرات:1- جانبازان و آزادگان عزيز انقلاب اسلامي و اعضا خانواده معظم (شهداء، مفقودين و جانبازان) به شرط دارابودن شرايط مذكور درآگهي از اولويت مقرر قانوني و امتيازات قانوني برخوردار خواهند بود.2- كاركنان قرارداد كار معين دادگستري جمهوري اسلامي ايران حداكثر از 10 امتياز (بابت هر يك سال سابقه خدمت قراردادي 2 امتياز) * كاركنان قراردادي سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه مشمول اين بند نمي‌باشند.3 - افراديكه بطور پيوسته با شوراهاي حل اختلاف همكاري داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت حداكثر از 5 امتياز برخوردار خواهند بود. (بابت هر يك سال سابقه خدمت، يك امتياز)4- معلولين عادي به شرط دارابودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه از 3% سهميه قانوني بهره‌مند خواهند بود.5- بسيجياني كه حداقل 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر، درگردان‌هاي عاشورا و الزهرا داشته باشند درشرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر دراولويت خواهند بود.6- داوطلبان بومي در صورت كسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تاسقف 50% مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخوردار مي‌باشند و در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقيمانده سهميه، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين كليه افراد كسب كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه نخواهد شد.داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شود كه داراي يكي از شرايط بند‌هاي ذيل باشند• الف - محل تولد آنها با محل جغرافيايي مورد درخواست (استان مورد تقاضا) يكي باشد • ب - حداقل 2 مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در استان مورد درخواست گذرانده باشند.• ج – فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتيكه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با استان مورد تقاضا يكي باشند نيز بومي تلقي مي‌شوند.7- مشمولين بندهاي ج - 1 ، 2 ، 3 ،4 ، 5 و 6 ضروريست گواهي لازم را از مراجع ذيصلاح { بنياد شهيد و امور ايثارگران – سازمان بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – دادگستري مركز استان (جهت تاييد سوابق قراردادي و فعاليت مستمر در شوراهاي حل اختلاف)- مديريت توانبخشي سازمان بهزيستي و اداره آموزش و پرورش } حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارك ارسال نمايند. ضمناً جانبازان و اعضاي خانواده محترم شهداء درصورت دارابودن كارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران تصوير آن را ارسال نموده ، درغيراينصورت گواهي لازم را از بنياد مذكور اخذ و ارسال نمايند. توضيح اينكه:فرزندان محترم شهدا، فرزندان جانبازان 50% و بالاتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند از شركت در آزمون معاف مي‌باشند (هماهنگي لازم در اين خصوص قبلاً با بنياد شهيد و امور ايثارگران بعمل آمده است).8- به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.9- معدل كل داوطلبان در مدرك تحصيلي ارائه شده نبايد از 14 كمتر باشد.10- تاريخ فراغت از تحصيل يا ترخيص خدمت نظام وظيفه داوطلبان بايد قبل از مورخه 19/06/1390 باشد و به آن دسته از مدارك تحصيلي يا كارت پايان خدمت كه بعد از تاريخ مذكور اخذ شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.11- داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و يا پيماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند.12- حداقل سن 20 سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس 34 سال (متولدين 19/06/1356 به بعد) و براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس 35 ســال (متولدين 19/06/1355 به بعد) مي‌باشد.تبصره: موارد زير به شرط ارائه تائيديه‌هاي معتبر به حداكثر سن مذكور اضافه خواهد شد.الف- جانبازان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت حضور در جبهه، مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي.ب- آزادگان از حداكثر سن فوق‌الذكر معاف مي‌باشند.ج- اعضا خانواده معظم شهداء، مفقودالاثر، جانبازان تا 5 سال.د-كاركنان قرارداد كارمعين دادگستري جمهوري اسلامي ايران به ميزان سابقه خدمت قراردادي در دستگاه حداكثر 5 سال.13- درهرمرحله از مراحل آزمون و استخدام چنانچه عدم صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب احراز شود. داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.14- مواد آزمون عبارتند از:الف – آزمون عمومي شامل:فرهنگ و معارف اسلامي – احكام (رساله عمليه) زبان و ادبيات فارسي –زبان انگليسي ب- آزمون تخصصي:سئوالات تخصصي متناسب با رشته شغلي از چهار الي پنج درس اصلي رشته‌هاي تحصيلي مندرج در شرايط احراز آن رشته شغلي خواهد بود.15 - آزمون چهار مهارت اوليه ICDL شامل (مهارتهاي مباني كامپيوتر، Windows ، Word ، Excel و تايپ ده انگشتي با سرعت حداقل 150 حرف در دقيقه) اين آزمون حداكثر سه ماه پس از پذيرفته شدن در آزمون‌هاي عمومي، تخصصي و مصاحبه انجام مي‌شود.16- نظر به اينكه براي اشتغال در برخي از مشاغل نياز به طي دوره آموزش شغلي مي‌باشد، بنابراين پذيرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقيت طي نمايند.17 – اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امكان ا نتقال و جابجايي وجود نخواهد داشت.) * زمان توزيع كارت ورود به جلسه آزمون و تاريخ برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت www.modiriat.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. نگهداري كد رهگيري تا اعلام نتايج آزمون ضروري است.* اقليت‌هاي ديني ملزم به پاسخگويي به سوالات فرهنگ و معارف اسلامي و احكام نمي‌باشند. آدرس ،‌كد پستي و تلفن دادگستري هاي استانهاي كشور رديف استان آدرس كد پستي تلفن 01 آذر بايجان شرقي تبريز - اول سربالائي وليعصر - جنب اداره راهنمايي و رانندگي - دادگستري كل استان آذربايجان شرقي - ساختمان شماره 2 - طبقه سوم - امور اداري 5157734135 0411-3318151 02 آذربايجان غربي اروميه - ميدان انقلاب - دادگستري كل استان آذربايجان غربي - طبقه ششم - مديريت امور اداري 57134 0441-2238051 03 اردبيل اردبيل - ميدان بسيج - دادگستري كل استان اردبيل - طبقه سوم - اموراداري 5619673339 0451-7721245 04 اصفهان اصفهان - خيابان شيخ صدوق جنوبي - فرعي شانزدهم - پلاك 82 - طبقه سوم - دبيرخانه حوزه معاونت اداري ، مالي و پشتيباني دادگستري كل استان اصفهان 81687-14641 6695951-4 05 البرز كرج - بالاتر از ميدان طالقاني - دادگستري كل استان البرز - طبقه چهارم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 3149779111 0261-2544343 06 ايلام ايلام - ميدان مادر - بلوار مصلي - دادگستري كل استان ايلام - طبقه دوم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 6931189831 0841-2237946 07 بوشهر بوشهر - خيابان امام - چهار راه دادگستري - دادگستري كل استان بوشهر - طبقه دوم - مديريت امور اداري 7515683356 0771-2531737 08 تهران تهران - ميدان پانزده خرداد - دادگستري كل استان تهران - ضلع جنوبي - طبقه اول - مديريت امور اداري و نيروي انساني 1114764683 021-39912124 09 چهار محال و بختياري شهر كرد - خيابان طالقاني - جنب سازمان قضائي نيروهاي مسلح - معاونت اداري و مالي دادگستري استان چهارمحال و بختياري 8817653115 03812229550 10 خراسان جنوبي بيرجند - ميدان طالقاني - ابتداي بلوار شهداي عبادي - دادگستري كل استان خراسان جنوبي - مديريت امور اداري - طبقه اول 9719873519 0561-8823360-2 11 خراسان رضوي مشهد - بلوار شهيد مدرس - دادگستري كل استان خراسان رضوي - طبقه پنجم - مديريت امور اداري 9137785655 0511-2014526 12 خراسان شمالي بجنورد - بلوار 42 متري - روبروي پليس راه - سايت اداري استان- دادگستري كل استان خراسان شمالي 9418913144 0584-2312255 13 خوزستان اهواز - امانيه - ميدان مولوي - دادگستري كل استان خوزستان 6131713183 0611-3361729 14 زنجان زنجان - بزرگراه 22 بهمن - روبروي فروشگاه رفاه - دادگستري كل استان زنجان - طبقه سوم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 4513733561 0241-4255009 15 سمنان سمنان - بلوار قدس - دادگستري كل استان سمنان - طبقه دوم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 35146-89155 0231-3336188 16 سيستان و بلوچستان زاهدان - خيابان آزادي - ساختمان مركزي دادگستري كل سيستان و بلوچستان 9813937889 0541-3322524 17 فارس شيراز - ميدان شهدا- دادگستري كل استان فارس - طبقه همكف - اداره استخدام و مرخصيها 7137673548 0711-2230500 18 قزوين قزوين - خيابان دانشگاه - جنب پارك الغدير - ساختمان دادگاه انقلاب - معاونت اداري، مالي و پشتيباني دادگستري كل استان قزوين - طبقه همكف - امور اداري 34146-96345 0281-3672530 19 قم قم - فلكه آزادگان - بلوار شهيد عابدي - دادگستري كل استان قم - طبقه دوم - مديريت امور اداري 3719998858 0251-6707011 20 كردستان سنندج - خيابان بلوار شبلي - ميدان امام شافعي - دادگستري كل استان كردستان - طبقه همكف - امور اداري 66169-34911 0871-3562611 21 كرمان كرمان - خيابان عدالت - دادگستري كل استان كرمان 7613839188 0341-2206586 22 كرمانشاه كرمانشاه - چهار راه بسيج - بلوار بنت‌الهدي صدر - دادگستري كل استان كرمانشاه 6715669445 0831-8220848 23 كهكيلويه و بوير احمد ياسوج - ميدان امام حسين (ع) - دادگستري كل استان كهگيلويه و بويراحمد 7591867887 0741-2227310 24 گلستان گرگان - خيابان كمربندي - بلوار دانشجو - دادگستري كل استان گلستان - طبقه دوم - مديريت امور اداري 49147-36315 0171-3331816 25 گيلان رشت - مابين ميدان جانبازان و ميدان امام حسين (ع) دادگستري كل استان گيلان - مديريت امور اداري و نيروي انساني - طبقه اول 41376-43995 0131-8849013 26 لرستان خرم آباد - انتهاي خيابان امام خميني - ميدان عدالت - دادگستري كل استان لرستان 68158-53354 0661-2215482 27 مازندارن ساري - خيابان مازيار - دادگستري كل استان مازندران - طبقه دوم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 48147-78771 0151-2224012 28 مركزي اراك - خيابان هپكو- پايين تر از مسجد الزهرا - دادگستري كل استان مركزي 3818994138 0861-3125203 29 هرمزگان بندرعباس - ميدان ابوذر (فلكه اتوتاج) دادگستري كل استان هرمزگان - طبقه دوم - امور اداري 7917673169 0761-2242023 30 همدان همدان - خيابان بوعلي - كوچه پرديس - ساختمان مركزي دادگستري كل استان همدان - طبقه سوم - مديريت امور اداري و نيروي انساني 6515698589 0811-8256703 31 يزد يزد - خيابان فرخي - دادگستري كل استان يزد 8913813413 0351-6116459-60 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 1 اپراتور 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: برنامه‌نويسي، علوم كامپيوتر (گرايش سخت‌افزار و نرم‌افزار) 3 3 سيستان و بلوچستان: چابهار، سرباز و نيك شهر هركدام يك نفر 2 هرمزگان: ‌بندر عباس دو نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 2 تصوير بردار 1 تهران: تهران يك نفر * دارا بودن گواهي‌نامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: عكاسي و فيلمبرداري 3 و 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 3 تقرير نويس 21 آذربايجان شرقي: مراغه و مرند هر كدام سه نفر – تبريز و ميانه هر كدام دو نفر – آبش احمد، اسكو، بستان آباد، تركمانچاي، جلفا، خاروانا، خسروشهر، كليبر، ملكان، ورزقان و يامچي هركدام يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: حقوق(بدون گرايش)، علوم قضايي، الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي)، زبان و ادبيات فارسي و يا دارا بودن مدرك تحصيلي حوزوي (سطح 2) 4 8 آذربايجان غربي: ‌اشنويه، انزل، پلدشت، پيرانشهر، سلماس، سيمينه، قره ضياءالدين و كشاورز هركدام يك نفر 1 اردبيل: پارس آباد يك نفر 75 اصفهان: اصفهان هجده نفر – خميني شهر و فلاورجان هر كدام شش نفر – تيران و كرون و كاشان هر كدام چهار نفر – خوانسار، خور و بيابانك، زرين شهر، شهرضا، فريدونشهر، گلپايگان و نطنز هر كدام سه نفر – اردستان، شاهين شهر و ميمه، مباركه، نائين و نجف آباد هر كدام دو نفر – آران وبيدگل، چادگان، دولت آباد، سميرم، فريدن و لنجان(زرين شهر) هر كدام يك نفر 18 البرز: كرج سيزده نفر – ساوجبلاغ سه نفر – نظر آباد دو نفر 6 بوشهر: دشتستان سه نفر – جم، دير و كنگان هر كدام يك نفر 97 تهران: تهران هجده نفر - شهرري و شهريار هر كدام چهارده نفر – اسلامشهر و ورامين هر كدام هفت نفر – گلستان پنج نفر - پاكدشت، رباط كريم، قدس، كهريزك و ملارد هر كدام چهار نفر – دماوند و فيروزكوه هر كدام سه نفر – چهاردانگه دو نفر – خاوران، صفادشت، قرچك و لواسانات هر كدام يك نفر 9 خراسان جنوبي: درميان و نهبندان هر كدام دو نفر - بشرويه، بيرجند، سرايان، سربيشه و قاين هر كدام يك نفر 68 خراسان رضوي: مشهد بيست و هفت نفر – باخرز، سرخس، فريمان و قوچان هركدام سه نفر - بينالود، تايباد، تخت جلگه، تربت حيدريه، جغتاي، جوين، چناران، درگز و زاوه هر كدام دو نفر – بايگ، بردسكن، خواف، خوشاب، رشتخوار، رضويه، سرولايت، ششتمد، صالح‌آباد، كاشمر و كلات هر كدام يك نفر 7 خراسان شمالي: گرمه سه نفر – شيروان دو نفر – اسفراين و رازوجرگران هر كدام يك نفر 43 خوزستان: آبادان چهار نفر – انديكا، خرمشهر، دشت‌آزادگان، مسجدسليمان و هويزه هركدام سه نفر – بندرامام خميني، بندرماهشهر، شوش، شوشتر، لالي، هفتگل و هنديجان هر كدام دو نفر – اروندكنار، اميديه، انديمشك، اهواز، بهبهان، حميديه، دهدز، رامشير، شاوور و صيدون هر كدام يك نفر 15 سمنان: گرمسار پنج نفر – مهدي شهر چهارنفر - شاهرود دو نفر – آرادان، بسطام، بيارجمند و ميامي هر كدام يك نفر 11 سيستان و بلوچستان: كنارك دو نفر - ايرانشهر، خاش، دشتياري، زابل، سراوان، سرباز، ميرجاوه، نيكشهر و هيرمند هر كدام يك نفر 87 فارس: شيراز چهل نفر – كازرون پنج نفر- پاسارگاد، سپيدان و ني‌ريز هر كدام سه نفر- ارسنجان، استهبان، اقليد، خرم بيد، داراب، رستم، فيروزآباد، گراش، لارستان، لامرد، مرودشت و مهر هر كدام دو نفر- بوانات، جويم، دشمن زياري، زرين دشت، سروستان، فراشبند، فسا، كنارتخته و كمارج و مشهد مرغاب هر كدام يك نفر 4 قزوين : محمديه دو نفر – بشاريات و بوئين زهرا هر كدام يك نفر 9 كردستان : سنندج چهار نفر – بانه، ديواندره، سروآباد، كامياران و مريوان هر كدام يك نفر 34 كرمان : رودبار جنوب و قلعه گنج هر كدام چهار نفر – ريگان و فهرج هركدام سه نفر – بافت، بم، رابر، راور و رفسنجان هر كدام دو نفر – ارزوئيه، انار، سيرجان،شهداد، كرمان، گلباف، ماهان، نرماشير، كهنوج و كوهبنان هر كدام يك نفر 1 كرمانشاه : روانسر يك نفر 6 كهگيلويه و بويراحمد :باشت، بويراحمد، چرام، دنا، ديشموك و كهگيلويه (دهدشت) هر كدام يك نفر 7 گلستان : گاليكش و گنبد كاووس هركدام دو نفر – علي آباد، گرگان و مراوه تپه هركدام يك نفر 21 گيلان : رشت دوازده نفر – آستارا، رودسر و صومعه سرا هر كدام دو نفر – رضوانشهر، فومن و ماسال هر كدام يك نفر 4 لرستان : اليگودرز و دورود هر كدام دو نفر 13 مازندران : آمل و چالوس هر كدام دو نفر – بهشهر، تنكابن، جويبار، ساري، سوادكوه، قائمشهر، گلوگاه، مياندرود و نوشهر هر كدام يك نفر 15 مركزي : دليجان چهار نفر – خنداب، ساوه، شازند و كميجان هر كدام دو نفر – اراك، زاليان و محلات هر كدام يك نفر 29 هرمزگان : بندرعباس چهارده نفر – ميناب چهار نفر – سيريك سه نفر – بستك دو نفر - بشاگرد، بندرلنگه، پارسيان (گاوبندي)، حاجي‌آباد، قشم و كيش هر‌كدام يك نفر 5 همدان : سردرود، فامنين، لالجبين، ملاير و همدان هركدام يك نفر 2 يزد : بهاباد و دستگردان هر كدام يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 4 حسابدار 6 آذربايجان شرقي: تبريز دو نفر – اهر، چاراويماق، ميانه و هشترود هر كدام يك نفر * * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت مالي- حسابداري- مديريت بازرگاني 4 و 5 6 آذربايجان غربي : اروميه، پلدشت، تكاب، شوط، مرحمت آباد و نقده هر كدام يك نفر 3 اردبيل : اصلاندوز، بيله سوار و نير هر كدام يك نفر 9 اصفهان : اردستان، باغ بهادران، بوئين و مياندشت، تيران و كرون، جلگه، چادگان، دهاقان، سميرم و فريدونشهر هر كدام يك نفر 3 البرز: نظرآباد دو نفر- اشتهارد يك نفر 1 ايلام: آبدانان يك نفر 3 بوشهر : خارك، دلوار و كنگان هر كدام يك نفر 11 تهران : تهران يازده نفر 4 چهارمحال و بختياري: بلداجي، بن، گندمان و ناغان هر كدام يك نفر 5 خراسان جنوبي : سرايان دو نفر- بشرويه، سربيشه و نهبندان هر كدام يك نفر 17 خراسان رضوي: مشهد چهار نفر – باخرز، بايگ، تخت جلگه، تربت جام، تربت حيدريه، جوين، چناران، خوشاب، داورزن، رشتخوار، فريمان، كوهسرخ و لطف آباد هر كدام يك نفر 2 خراسان شمالي : جاجرم و گرمه هر كدام يك نفر 14 خوزستان : اروندكنار، انديكا، انديمشك، اهواز، باغملك، باوي، بندر امام خميني، خرمشهر، رامشير، شادگان، صيدون، لالي، هنديجان و هويزه هر كدام يك نفر 1 زنجان : چورزق يك نفر 2 سمنان : بسطام و بيارجمند هر كدام يك نفر 9 سيستان و بلوچستان : ايرانشهر، جالق، چابهار، زابلي، زاهدان، سرباز، سيب و سوران، قصرقند و ميرجاوه هر كدام يك نفر 19 فارس: شيراز پنج نفر - استهبان، بيضاء، پاسارگاد، جويم، خنج، داراب، دشمن زياري، زرين دشت، شيبكوه، كنارتخته، لامرد، مشهد مرغاب، ممسني و ني ريز هر كدام يك نفر 5 قزوين : بشاريات، محمديه، تاكستان، الموت شرقي و كوهين هركدام يك نفر 2 كردستان: سنندج دو نفر 13 كرمان : انار، بافت، بردسير، جيرفت، رابر، راور، رودبار جنوب، ريگان، شهداد، عنبرآباد، فهرج، قلعه گنج و نرماشير هر كدام يك نفر 3 كرمانشاه: حميل، سرپل ذهاب و كرمانشاه هر كدام يك نفر 4 كهگيلويه و بويراحمد: چرام دو نفر – چاروسا و ديشموك هركدام يك نفر 5 گلستان : گرگان دو نفر - آق قلا، راميان و علي آباد هر كدام يك نفر 9 لرستان : ازنا، اشترينان، الشتر، اليگودرز، پلدختر ، خرم آباد، دلفان، سپيد دشت و سراب دوره هر كدام يك نفر 15 مازندران : ساري چهار نفر- بند پي شرقي ، چمستان، چهاردانگه، خرم آباد، سرخرود، سوادكوه، عباس آباد، فريدونكنار، كجور، كلاردشت و لارجان هر كدام يك نفر 4 مركزي: زاليان، فراهان، كميجان و نوبران هر كدام يك نفر 10 هرمزگان : بندر عباس سه نفر - ابوموسي، بشاگرد، رودخانه، سيريك، قشم، كيش و ميناب هر كدام يك نفر 6 همدان : اسدآباد، سردرود، فامنين، كبودرآهنگ، گل تپه و همدان هر كدام يك نفر 8 يزد : بهاباد، دستگردان، زارچ، صدوق، مروست، مهريز، بخش نير و يزد هر كدام يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 5 كاردان ارتباطات و مخابرات 2 تهران: تهران دو نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: مخابرات (كليه گرايشها) – كارشناس كاربردي مخابرات (سوئيچ، انتقال) – مهندسي مخابرات (اطلاعات الكترونيك) 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 6 كاردان امور آموزشي 1 اردبيل: اردبيل يك نفر * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي:علوم تربيتي (مديريت آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، تكنولوژي آموزشي) 3 و 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 7 كاردان برق 2 تهران: تهران دو نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي مهندسي برق 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 8 كاردان برنامه و بودجه 1 تهران: تهران يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس دريكي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت اقتصادي، مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي، امور مالي، مديريت دولتي – اقتصاد با گرايش‌هاي مرتبط 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 9 كاردان تاسيسات 1 آذربايجان غربي: اروميه يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي مهندسي مكانيك (گرايش حرارت و سيالات) 4 1 تهران: تهران يك نفر 1 كردستان: سنندج يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 10 كاردان حقوقي 3 آذربايجان شرقي: اهر، تبريز و ليلان هر كدام يك نفر * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يكي ازرشته هاي تحصيلي: حقوق، خدمات قضائي، علوم قضائي، فقه و حقوق اسلامي، الهيات و معارف اسلامي (صرفاً گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) 3 و 4 7 اصفهان: اصفهان، امامزاده، باغ‌بهادران، بوئين و مياندشت، كرون، مهردشت و ميمه هر كدام يك نفر 1 تهران: تهران يك نفر 2 خراسان رضوي: داورزن و صالح آباد هركدام يك نفر 1 خراسان شمالي: ‌رازوجرگلان يك نفر 3 خوزستان: باوي، حميديه و دهدز هر كدام يك نفر 2 هرمزگان: رودخانه و كيش هر كدام يك نفر 1 همدان:‌همدان يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 11 كاردان راه و ساختمان 1 آذربايجان غربي: اروميه يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي مهندسي عمران و معماري (گرايش عمران – راه و ساختمان – معماري) 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 12 كاردان شبكه 13 آذربايجان شرقي: اسكو، اهر، بستان آباد، بناب، جلفا، چاراويماق، خداآفرين، سراب، مراغه، مرند، ملكان، هريس و هشترود هر كدام يك نفر * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: كاربرد كامپيوتر، علوم كامپيوتر (گرايش نرم افزار و سخت افزار)، نرم افزار سيستم 3 9 آذربايجان غربي: اشنويه، پلدشت، پيرانشهر، چالدران، چايپاره، شاهين دژ، شوط، ماكو و مياندوآب هر كدام يك نفر 3 اردبيل: بيله سوار، مشكين شهر و نير هر كدام يك نفر 10 اصفهان: آران و بيدگل، اردستان، چادگان، خوانسار، دهاقان، سميرم، شهرضا، فريدن، فريدونشهر و گلپايگان هر كدام يك نفر 3 البرز : ساوجبلاغ، كرج و نظرآباد هر كدام يك نفر 5 ايلام : ايلام، ايوان، دره شهر، شيروان چرداول و ملكشاهي هر كدام يك نفر 2 بوشهر : جم و دير هر كدام يك نفر 10 تهران: پاكدشت، رباط كريم، شهريار، فيروزكوه، قدس، قرچك، كهريزك، گلستان، ملارد و ورامين هر كدام يك نفر 4 چهارمحال و بختياري : اردل، بروجن، كوهرنگ و لردگان هر كدام يك نفر 7 خراسان جنوبي : بيرجند دو نفر- درميان، سربيشه، فردوس، قائن و نهبندان هر كدام يك نفر 18 خراسان رضوي: بجستان، تايباد، تربت جام، تربت حيدريه، جغتاي، جوين، خليل‌آباد، خواف، خوشاب، درگز، رشتخوار، زاوه، سرخس، فريمان، كاشمر، كلات، گناباد و مه ولات هرُكدام يك نفر 5 خراسان شمالي : اسفراين، بجنورد، جاجرم، فاروج و گرمه هر كدام يك نفر 13 خوزستان : اميديه، انديكا، بندر امام خميني، دزفول، رامشير، رامهرمز، شادگان، شوشتر، لالي، مسجد سليمان، هفتگل، هنديجان و هويزه هر كدام يك نفر 5 زنجان : ابهر، خدابنده، خرمدره، طارم و ماهنشان هر كدام يك نفر 4 سمنان : دامغان، سمنان، گرمسار و مهدي شهر هر كدام يك نفر 13 سيستان و بلوچستان: ايرانشهر، چابهار، خاش، دلگان، زابل، زابلي، زهك، سراوان، سرباز، سيب و سوران، كنارك، نيك شهر و هيرمند هر كدام يك نفر 31 فارس : آباده، اقليد، بوانات، بيرم، بيضاء، پاسارگاد، جره و بالاده، جهرم، جويم، خرم‌بيد، خفر، خنج، داراب، رستم، زرقان، زرين‌دشت، سپيدان، سروستان، شيبكوه، فسا، قيروكارزين، كازرون، كامفيروز، كربال و خرامه، كنارتخته و كمارج، كوار، گراش، لارستان، لامرد، ممسني و مهر هر كدام يك نفر 1 قزوين : بوئين زهرا يك نفر 5 كردستان : بيجار، سروآباد، سقز، كامياران و مريوان هر كدام يك نفر 15 كرمان : انار، بافت، بردسير، بم، جيرفت، رابر، راور، رفسنجان، رودبار، ريگان، زرند، عنبرآباد، قلعه گنج، كوهبنان و منوجان هر كدام يك نفر 13 كرمانشاه : اسلام آباد غرب، پاوه، ثلاث باباجاني، جوانرود، دالاهو، روانسر، سرپلذهاب، سنقر، صحنه، قصرشيرين، كرمانشاه، كنگاور و هرسين هر كدام يك نفر 2 كهگيلويه و بويراحمد : باشت و گچساران هر كدام يك نفر 6 گلستان : آزادشهر، راميان، كردكوي، گميشان، مراوه تپه و مينودشت هر كدام يك نفر 1 گيلان : ماسال يك نفر 11 لرستان : خرم آباد دو نفر- ازنا، الشتر، اليگودرز، بروجرد، پلدختر، دلفان، دورود، سراب دوره و كوهدشت هر كدام يك نفر 12 مازندران : بهشهر، جويبار، چالوس، رامسر، سواد كوه، عباس‌آباد، فريدونكنار، گلوگاه، محمود آباد، نكا، نور و نوشهر هر كدام يك نفر 12 هرمزگان: بندر عباس و پارسيان (گاوبندي) هر كدام دو نفر – ابوموسي، بستك، بندرلنگه، جاسك، حاجي‌آباد، خمير، رودان و قشم هر كدام يك نفر 6 همدان: اسدآباد، بهار، رزن، فامنين، كبودرآهنگ و نهاوند هر كدام يك نفر 9 يزد: ابركوه، اردكان، بافق، بهاباد، تفت، خاتم، صدوق، طبس و ميبد هر كدام يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 13 كاردان مطالعات اجتماعي 1 تهران: تهران يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: جمعيت شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي، روان‌شناسي عمومي، مشاوره و راهنمايي، امور تربيتي و مشاوره، مطالعات خانواده 4 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 14 كارشناس آمار موضوعي 2 آذربايجان شرقي: تبريز دو نفر * دارا بودن گواهينامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: آمار، آمار اقتصادي و اجتماعي، آمار كاربردي، آمار نيروي انساني، آمار بيمه 4 و 5 9 آذربايجان غربي: اروميه، پلدشت، پيرانشهر، تكاب، چالدران، سلماس، ماكو، مهاباد و مياندوآب هر كدام يك نفر 5 اردبيل: اردبيل، بيله‌سوار، سرعين، كوثر و نير هر كدام يك نفر 2 البرز: ساوجبلاغ و كرج هر كدام يك نفر 1 ايلام: ايلام يك نفر 1 بوشهر: بوشهر يك نفر 11 تهران: تهران يازده نفر 1 چهار محال و بختياري: شهركرد يك نفر 2 خراسان جنوبي: بيرجند دو نفر 6 خرسان رضوي: مشهد دو نفر – باخرز، خوشاب، درگز و كلات هر كدام يك نفر 2 خراسان شمالي: بجنورد دو نفر 12 خوزستان: آبادان، اهواز، ايذه، باغملك، خرمشهر، دشت‌آزادگان، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالي، هنديجان و هويزه هركدام يك نفر 1 زنجان: خدابنده يك نفر 3 سمنان: دامغان، سمنان و مهدي شهر هر كدام يك نفر 1 سيستان و بلوچستان:‌ زاهدان يك نفر 7 فارس: سروستان ، نيريز ، جهرم، شيراز، گراش، لامرد و ممسني هركدام يك نفر 1 قزوين: قزوين يك نفر 1 قم:‌ قم يك نفر 1 كردستان: سنندج يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 كهگيلويه و بويراحمد:‌ ياسوج يك نفر 4 گلستان: گرگان سه نفر – مينودشت يك نفر 2 لرستان: خرم آباد دو نفر 2 مازندران:‌ ساري دو نفر 2 هرمزگان: بندرعباس و ميناب هر كدام يك نفر 2 همدان‌: همدان دو نفر 2 يزد: يزد دو نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 15 كارشناس امور آموزشي 1 تهران: تهران يك نفر * * دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي: علوم تربيتي (مديريت آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، تكنولوژي آموزشي) 4 و 5 1 سمنان:‌ سمنان يك نفر 1 سيستان و بلوچستان: زاهدان يك نفر 1 كرمان:‌كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 گيلان:‌رشت يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر 1 هرمزگان:‌ بندر عباس يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 16 كارشناس امور اداري 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارابودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت دولتي، علوم اداري ، مديريت اداري، مديريت بيمه، مديريت خدمات اداري، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم و بهره‌وري، مديريت سيستمها، مديريت بازرگاني 4 و 5 1 آذربايجان غربي: اروميه يك نفر 1 ايلام: ايلام يك نفر 27 تهران: تهران بيست و هفت نفر 1 خراسان جنوبي: بيرجند يك نفر 1 زنجان: زنجان يك نفر 1 سمنان: سمنان يك نفر 1 سيستان و بلوچستان: زاهدان يك نفر 1 فارس: شيراز يك نفر 1 قم:‌ قم يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 3 كرمانشاه: كرمانشاه سه نفر 2 كهگيلويه و بويراحمد:‌ بوير احمد و ياسوج هر كدام يك نفر 5 گلستان: گرگان پنج نفر 2 لرستان: خرم آباد دو نفر 2 مازندران:‌ ساري دو نفر 1 همدان: همدان يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 17 كارشناس امور امنيتي 1 اردبيل: اردبيل يك نفر * دارابودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي: علوم سياسي، مديريت اطلاعاتي 4 و 5 1 تهران: تهران يك نفر 1 خوزستان: اهواز يك نفر 1 سيستان و بلوچستان:‌ زاهدان يك نفر 1 قزوين: قزوين يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 18 كارشناس امور انتظامي 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي ازرشته هاي تحصيلي: گروه حقوق، گروه روان شناسي، مديريت دولتي، علوم انتظامي، گروه علوم اجتماعي 4 و 5 1 آذربايجان غربي: اروميه يك نفر 1 اردبيل: اردبيل يك نفر 1 بوشهر: بوشهر يك نفر 1 خراسان جنوبي: بيرجند يك نفر 1 زنجان: زنجان يك نفر 1 سيستان و بلوچستان:‌ زاهدان يك نفر 1 قم:‌ قم يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر 1 مازندران:‌ ساري يك نفر 1 هرمزگان: بندرعباس يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 19 كارشناس امور تاميني و تربيتي 1 بوشهر: بوشهر يك نفر * دارابودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي: علوم اجتماعي با گرايش پژوهشگري، مردم شناسي گروه روان‌شناسي با گرايش اصلاح و تربيت، روان‌شناسي تربيتي، كارشناس امور تربيتي و مشاوره روان‌شناسي عمومي 4 و 5 1 تهران: تهران يك نفر 1 فارس: شيراز يك نفر 1 قزوين: قزوين يك نفر 1 كردستان: سنندج يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 كهگيلويه و بويراحمد: بويراحمد يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 گيلان: رشت يك نفر 1 مازندران:‌ ساري يك نفر 1 يزد: يزد يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 20 كارشناس امور سخت‌افزار رايانه 1 بوشهر: بوشهر يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت‌افزار 4 3 تهران: تهران سه نفر 1 زنجان: زنجان يك نفر 1 سمنان: سمنان يك نفر 1 سيستان و بلوچستان: زاهدان يك نفر 1 فارس: شيراز يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 هرمزگان: بندرعباس يك نفر 2 يزد: يزد دو نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 21 كارشناس امور فرهنگي 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارابودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت امور فرهنگي، امور فرهنگي و علوم اجتماعي (بدون گرايش) – الهيات و معارف اسلامي 4و 5 1 آذربايجان غربي: اروميه يك نفر 1 خراسان جنوبي:‌ بيرجند يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 22 كارشناس برنامه ريزي 2 تهران: تهران دو نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت سيستم و بهره‌وري و مديريت مالي 4 و 5 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 23 كارشناس برنامه و بودجه 1 اردبيل: اردبيل يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت اقتصادي، مديريت مالي، مديريت دولتي، مديريت اجرايي، حسابداري، حسابرسي، امور مالي - اقتصاد 4 و 5 1 بوشهر: بوشهر يك نفر 1 تهران: تهران يك نفر 1 چهار محال و بختياري: شهر كرد يك نفر 1 خراسان شمالي: بجنورد يك نفر 1 زنجان‌: زنجان يك نفر 1 سمنان: سمنان يك نفر 1 سيستان و بلوچستان: زاهدان يك نفر 1 قم: قم يك نفر 1 كرمان: كرمان يك نفر 1 كرمانشاه: كرمانشاه يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر 1 مازندران:‌ ساري يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 24 كارشناس تحليل‌گر سيستم 1 تهران: تهران يك نفر * * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: مهندسي كامپيوتر (گرايش نرم افزار و سخت افزار)، انفورماتيك، مهندسي سيستم، كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم، علوم كامپيوتر، آمار و كامپيوتر، رياضي و علوم كامپيوتر، تجزيه و تحليل سيستم‌ها 4 و 5 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 25 كارشناس حقوقي الف 6 تهران: تهران شش نفر * دارا بودن دانشنامه فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق خصوصي 5 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 26 كارشناس حقوقي ب 24 تهران: تهران بيست و چهار نفر * دارا بودن دانشنامه فوق ليسانس در رشته تحصيلي حقوق جزا و جرم شناسي 5 رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 27 كارشناس روابط عمومي 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت امور فرهنگي، برنامه‌ريزي امور فرهنگي، امور فرهنگي، فرهنگ و ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)،علوم اجتماعي( ارتباطات علوم اجتماعي) 4 و 5 10 آذربايجان غربي: اروميه، بوكان، پيرانشهر، تكاب، چالدران، سردشت، شاهين‌دژ، مهاباد، مياندوآب و نقده هر كدام يك نفر 3 اردبيل: بيله سوار، پارس‌آباد و خلخال هر كدام يك نفر 3 خراسان جنوبي: بيرجند، فردوس و قائنات هركدام يك نفر 20 خوزستان: اهواز دو نفر - آبادان، اميديه، انديمشك، ايذه، باغملك، بندرماهشهر، بهبهان، خرمشهر، دزفول، دشت‌آزادگان، رامشير، رامهرمز، شادگان، شوش، گتوند، لالي، مسجد سليمان و هنديجان هركدام يك نفر 1 سمنان: سمنان يك نفر 1 كرمانشاه: پاوه يك نفر 1 كهگيلويه و بويراحمد:‌ بوير احمد يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 28 كارشناس شبكه 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس يكي از رشته‌هاي تحصيلي: مهندسي كامپيوتر (گرايش سخت افزار)، انفورماتيك، مهندسي سيستم، كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم، علوم كامپيوتر، تجزيه و تحليل سيستم‌ها 4 و 5 4 آذربايجان غربي: اروميه چهار نفر 1 اصفهان: اصفهان يك نفر 1 البرز: كرج يك نفر 1 بوشهر: بوشهر يك نفر 4 تهران: تهران چهار نفر 2 خراسان شمالي: بجنورد دو نفر 2 خوزستان: اهواز دو نفر 1 سمنان: سمنان يك نفر 2 فارس: شيراز دو نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 2 لرستان: خرم آباد دو نفر 1 مازندران: ساري يك نفر 1 هرمزگان: بندرعباس يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 29 كارشناس مطالعات اجتماعي 1 آذربايجان شرقي: تبريز يك نفر * دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته هاي تحصيلي: جمعيت شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي، روان‌شناسي عمومي، مشاوره و راهنمايي، امور تربيتي و مشاوره، مطالعات خانواده 4 و 5 2 آذربايجان غربي: اروميه دو نفر 2 اصفهان: اصفهان دو نفر 2 ايلام : ايلام دو نفر 4 بوشهر : بوشهر چهار نفر 6 تهران : تهران شش نفر 1 چهارمحال و بختياري: شهر كرد يك نفر 4 خراسان جنوبي : بيرجند چهار نفر 4 زنجان : زنجان چهار نفر 2 سمنان : سمنان دو نفر 4 سيستان و بلوچستان: زاهدان چهار نفر 3 فارس : شيراز سه نفر 1 قزوين : قزوين يك نفر 1 قم : قم يك نفر 2 كردستان : سنندج دو نفر 3 كرمان : كرمان سه نفر 1 كرمانشاه : كرمانشاه يك نفر 2 كهگيلويه و بويراحمد: بويراحمد و ياسوج هر يك نفر 2 گلستان : گرگان دو نفر 3 گيلان : رشت سه نفر 3 لرستان : خرم آباد سه نفر 2 مازندران:‌ ساري دو نفر 1 مركزي: اراك يك نفر 2 هرمزگان: بندر عباس دو نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 30 كارگزين 3 آذربايجان شرقي: تبريز سه نفر * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس دريكي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت دولتي، مديريت اداري، علوم اداري، مديريت سيستم‌ها، حسابداري 3 و 4 1 بوشهر: بوشهر يك نفر 10 تهران: تهران ده نفر 1 خراسان شمالي: بجنورد يك نفر 1 سيستان و بلوچستان: زاهدان يك نفر 2 فارس: شيراز دو نفر 1 كردستان: سنندج يك نفر 1 گلستان: گرگان يك نفر 1 لرستان: خرم آباد يك نفر 3 مازندران: ساري سه نفر 1 هرمزگان: بندرعباس يك نفر رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي جنسيت ساير شرايط مرد زن 31 ماشين نويس 11 آذربايجان شرقي: جلفا دو نفر – آبش احمد، انزاب، اهر، تبريز، شبستر، كليبر، گوگان، ميانه و هريس هركدام يك نفر * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم يا دانشنامه ليسانس در يكي از رشته‌هاي تحصيلي: كاربرد كامپيوتر، علوم كامپيوتر، كاربرد رايانه در امور اداري، كاربرد كامپيوتر در امور مالي، امور دفتري و ماشين‌نويسي و تسلط در مهارت‌هاي هفتگانه ICDL 3 7 آذربايجان غربي: اشنويه، چالدران، سردشت، قره ضياءالدين، ماكو، مهاباد و مياندوآب هركدام يك نفر 10 اردبيل: اردبيل چهار نفر – اصلاندوز، پارس‌آباد، جعفرآباد، گرمي، نمين و نير هركدام يك نفر 7 البرز: كرج سه نفر – ساوجبلاغ و نظر آباد هر كدام دو نفر 7 ايلام : ايلام، دره شهر و ملكشاهي هر كدام دو نفر – آبدانان يك نفر 16 بوشهر :دشتستان سه نفر - تنگستان، جم و ديلم هركدام دو نفر – خارك، دلوار، دير، سعد آباد، شبانكاره، عسلويه و كنگان هر كدام يك نفر 72 تهران : تهران هفتاد و دو نفر 1 خراسان جنوبي : بيرجند يك نفر 2 خراسان رضوي:‌ باخرز و بايگ هر كدام يك نفر 5 خراسان شمالي : اسفراين، جاجرم، فاروج، گرمه و مانه و سملقان هر كدام يك نفر 45 خوزستان : خرمشهر چهار نفر – آبادان و اهواز هر كدام سه نفر – اميديه، بندرماهشهر، دزفول، دشت آزادگان، شادگان، لالي، مسجد سليمان، هفتگل و هنديجان هر كدام دو نفر – آغاجاري، اروندكنار، انديكا، ايذه، باغملك، باوي، بندرامام خميني، بهبهان، دهدز، رامشير، رامهرمز، شاوور، شوش، شوشتر، صيدون، گتوند و هويزه هر كدام يك نفر 7 زنجان : طارم سه نفر – ابهر و ماهنشان هر كدام دو نفر 16 سيستان و بلوچستان: زابلي و هيرمند هر كدام دو نفر – ايرانشهر، بزمان، چابهار، خاش، دشتياري، زابل، زهك، سراوان، سيب و سوران، كنارك، ميرجاوه و نيك شهر هر كدام يك نفر 19 فارس : شيراز سه نفر – استهبان، اقليد، جره و بالاده، جهرم، خرم‌بيد، داراب،‌ دشمن‌زياري، رستم، زرين دشت، سروستان، فراشبند، فسا، كازرون، كربال، لامرد و‌ مشهد مرغاب هر كدام يك نفر 5 قزوين: بشاريات، رامند، رودبار الموت، رودبارشهرستان و شال هر كدام يك نفر 9 كردستان : بيجار، دهگلان، ديوان‌دره، سروآباد، سريش‌آباد، سقز، قروه، كلاترزان و مريوان هر كدام يك نفر 81 كرمان : كرمان هجده نفر – بافت، برد سير، راور، رودبار جنوب، عنبر‌آباد و كوهبنان هركدام چهار نفر – انار، رابر، رفسنجان، ريگان، زرند، شهربابك، فهرج، قلعه‌گنج، كهنوج و منوجان هر كدام سه نفر – بم، جيرفت و سيرجان هر كدام دو نفر – ارزوئيه، ماهان و نرماشير هر كدام يك نفر 19 كرمانشاه : اسلام‌آباد غرب سه نفر – دالاهو، روانسر، صحنه، قصر شيرين، كنگاور و هرسين هر كدام دو نفر – بيستون، ثلاث باباجاني، سنقروكليايي و كرمانشاه هر كدام يك نفر 2 كهگيلويه و بويراحمد : دنا و ديشموك هر كدام يك نفر 6 گلستان :گميشان دو نفر - آق‌قلا، بندرتركمن، راميان و گرگان هر كدام يك نفر 3 لرستان : ازنا، بروجرد و خرم‌آباد هر كدام يك نفر 15 مازندران:‌ ساري سه نفر – بابلسر، بهشهر، تنكابن، چهاردانگه، رامسر، فريدونكنار، قائم‌شهر، گلوگاه، محمودآباد، مياندرود، نور و نوشهر هر كدام يك نفر 25 مركزي: اراك سيزده نفر - ساوه پنج نفر – خمين سه نفر – محلات دو نفر – زرند و كميجان هر كدام يك نفر 14 هرمزگان: ابوموسي، بندرجاسك و حاجي آباد هر كدام دو نفر – بشاگرد، بندر‌عباس، بندرلنگه، پارسيان (گاوبندي)، رودان، سيريك، قشم و مين


مطالب مشابه :


اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89

ناصرافشين، مدير عامل شركت گاز شركت گاز استان خراسان شمالي اداري و استخدامي
استخدام در بیمارستان امام رضا (ع)

در استان خراسان شمالي نامه اداري و اسـتخدامي اعـضاي غير شركت گاز خراسان
اخبار بنیاد مسکن خراسان شمالی

صعود كاركنان بنياد مسكن خراسان شمالي به گاز رساني به هنوز با شركت گاز محور
اگهي استخدام در وزارت نيرو و آب

آب منطقه اي خراسان شمالي. تعداد سؤالات و عناوين دروس آزمون استخدامي شركت نفت و گاز
استخدام وزارت نیرو

مخابرات -مالیات-ایرانسل-رایتل - گاز فلسطين شمالي شركت در آزمون استخدامي
جذب نيرو در شركت بيمه پاسارگاد

جذب نيرو در شركت بيمه خود در استان‌هاي خراسان شمالي، جنوبي، رضوي و استخدامي
استخدام در شرکت ملی نفت

خراسان شمالي/ تهران ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي مي باشند نفت و گاز
شركت‌هاي قابل واگذاري در سال 90 13

شركت‌هاي نيروي برق خراسان شمالي، توزيع پالايش گاز سرخون قشم
آزمون استخدامي شهرداري‌هاي 13 استان بهار 91 برگزار مي‌شود

آزمون استخدامي شهرداري شرقي، يزد، خراسان شمالي و لرستان در 22 (شركت نفت
استخدام قوه قضائیه

50% مجوزهاي استخدامي مربوطه از دارند از شركت در 2014526 12 خراسان شمالي
برچسب :