طراحی و چیدمان فروشگاه

مقدمه 15
پيشگفتار مولف 17
فصل اول - مقدمه اي بر چيدمان فروش و فروشگاه مداري 19
  چيدمان فروش و فروشگاه مداري چيست 19
  مديريت امور فروشگاهي 19
تاريخچه چيدمان و دکوراسيون در زندگي و کسب و کار 21
بيست اصل مديريت فروشگاه و چيدمان فروش 22
جايگاه طراحي و چيدمان فروشگاه در بازاريابي و کسب و کار 23
مديريت محصول و چيدمان کالا در فروشگاه مداري 24
موضع و جايگاه محصول 26
استراتژي هاي تعيين جايگاه محصول در فروشگاه 27
سطح فروش و چيدمان کالا 29
فصل دوم - تجزيه و تحليل عناصر فروشگاه و چيدمان فروش 33
  معماري فروشگاه 33
رنگ پردازي و روان شناسي رنگ ها 34
رنگ بسته بندي کالا 36
روان شناسي رنگ هاي مختلف 37
نورپردازي فروشگاه 40
سبک هاي اصلي نورپردازي 42
مديريت فروشگاه ، چيدمان و مهندسي فروش 43
  موسيقي فروشگاه و محل کار 43
موسيقي درماني در فروشگاه و محل کار 44
ايجاد فضاي معطر و دل انگيز 46
تابلوهاي راهنما در فروشگاه و محل کسب و کار 47
  انتخاب رنگ ديوارها 47
انتخاب کفپوش 48
استفاده از طبيعت در محيط فروش 49
محيط ، بهداشت و ايمني فروشگاه و محل کار 50
امنيت - حفاظت - بهداشت - دسترسي 52
نکات ايمني در انبارداري و توزيع 54
ارگونومي در چيدمان فروش و فروشگاه مداري 55
  موقعيت فروشگاه 55
نماي ورودي و محوطه اطراف فروشگاه 57
تکنولوژي در طراحي و چيدمان فروش و فروشگاه مداري 58
  فرم و فضا در طراحي و چيدمان فروش 58
حجم ، بافت و شکل در طراحي و چيدمان فروش 60
چک ليست انبارداري در مديريت فروش 62
وضعيت محصولات سردخانه اي و يخچالي فروشگاه 65
  تبليغات و اطلاع رساني 65
  ويژگي فروشندگان ، صندوقداران ، انتظامات و خدمه 65
  گرافيک فروشگاهي 65
کاربردهاي گرافيک فروشگاهي 66
تداوم در عناصر گرافيکي فروشگاه 67
تاکيد در عناصر گرافيکي فروشگاه 68
  تعادل در عناصر گرافيکي فروشگاه 68
  تناسب در عناصر گرافيکي فروشگاه 68
  ايجاد وحدت در فروشگاه 68
تنوع در فروشگاه 69
  بافت فروشگاه 69
  نور فروشگاه 69
چک ليست معاينه فني طراحي و چيدمان فروش 70
چک ليست عوامل داخلي و خارجي فروشگاه 71
چک ليست فروشگاه مداري و مديريت فروشگاه 74
ده پرسش کليدي در رابطه با خلق ارزش در فروش حرفه اي 78
بخش هاي چيدمان فروشگاه و محل کسب و کار 79
اصول چيدمان محصولات يخچالي در انبار داروخانه 81
فصل سوم - مديريت فروشگاه هاي بزرگ 83
  مديريت استراتژيک فروشگاه مداري 83
  انواع فروشگاه ها 83
نکات مهم در استفاده از خدمات عمده فروشان ، کانال هاي فروش و فروشگاه ها 84
ويژگي هاي فروشگاه زنجيره اي 85
مزاياي فروشگاه شبکه اي براي جامعه و مصرف کنندگان 88
فعاليت هاي اجرايي فروشگاه ها و فروشگاه هاي زنجيره اي 89
متمرکز شدن بر توسعه و گسترش فروشگاه ها 91
استراتژي فروشگاهي 95
عوامل رشد و توسعه فروشگاه ها به ويژه فروشگاه هاي زنجيره اي 96
  عوامل بيروني تاثير گذار در رشد و توسعه فروشگاه ها 96
عوامل دروني تاثير گذار در رشد و توسعه فروشگاه ها 100
ايجاد مزيت رقابتي فروش و فروشگاه 107
  وفاداري مشتري 107
موقعيت و جايگاه فروشگاه 108
  مکان و موقعيت فروشگاه 108
  سرويس و خدمات 108
پايگاه داده هاي فروشگاه 109
  کالاهاي منحصر به فرد و فوق العاده 109
  ارتباط با تامين کنندگان کالا 109
  کارکنان و پرسنل متعهد و موثر 109
هزينه هاي عملياتي 110
  استراتژي هاي رشد فروشگاه 110
  نفوذ در بازار 110
توسعه بازار 111
  توسعه چارچوب فعاليت فروشگاه 111
  تنوع 111
فصل چهارم- مديريت ارتباطات يکپارچه فروشگاهي 113
  ارتباطات بازاريابي در مهندسي فروش و فروشگاه 113
  استراتژي ارتباطات مشتري در بخش فروشگاهي 113
  نياز به ارتباط موثر در فروش و فروشگاه 113
انواع ارتباطات فروشگاهي 114
  وظايف اجرايي برنامه ارتباطات 114
روش هاي برقراري ارتباط با مشتريان 116
  ارتباطات غير شخصي با هزينه 116
ارتباطات انساني با هزينه 117
  ارتباطات غير شخصي کم هزينه 117
  ارتباطات انساني بي هزينه 117
فرآيند ارتباطات فروشگاهي 118
جنبه هاي عملي از ارتباطات مشتري 120
ارتباط موثر در فروشگاه ها 121
محدوديت هاي ارتباطات فروشگاهي 122
  محدوديت هاي ارتباطات فروشگاهي 122
انتخاب پيام هاي ارتباطات 123
  هزينه هاي ارتباطات 123
الزامات استراتژي ارتباطات مشتري 124
وظايف اجرايي برنامه ارتباطات 125
نقاط قوت و ضعف روش هاي ارتباطات 126
فصل پنجم - مهندسي فروش ، مباني سازماندهي و ساختار فروشگاه ها و محل کسب و کار 127
  مباني سازماندهي و ساختار فروشگاه ها و محل کسب و کار 127
  تعريف ساختار فروشگاهي 127
  اهداف ساختار فروشگاهي 127
  انواع نمودار فروشگاهي 127
واحد سازي و گروه بندي فروشگاه 128
مهندسي فروش 131
شاخه هاي مهندسي فروش و تجزيه و تحليل فروش 132
  پيش بيني فروش 132
روش هاي پيش بيني فروش 133
برنامه ريزي فروش و فروشگاه 134
کارگاه کار گروهي مهندسي فروش 135
  چک ليست مهندسي فروش 135
بررسي موردي مهندسي فروش 136
  هدف گذاري و مديريت هدف فروش 136
مفهوم هدف 138
  تفاوت بين مفاهيم هدف ، ابزار و عمليات فروش 138
ويژگي هاي هدف گذاري خوب 139
محاسن و مزاياي هدف گذاري فروش 140
سيستم ها و روش هاي هدف گذاري اجرايي 142
سفارش گيري از مشتري 146
تعيين بودجه فروش 147
مهندسي فروش هدف دار 149
  فروش هدف دار ( فروش بر مبناي هدف ) 149
  سه مرحله اصلي فروش بر مبناي هدف 149
تکنيک ها و استراتژي هاي فروش 154
  فروش انبوه 154
  فروش مبتني بر بخش هايي از بازار و مشتريان 154
  فروش مبتني بر بخش هاي ويژه 154
  فروش خرد 154
فروش محلي 155
  فروش فردي 155
  فروش يکنواخت ( يکنواخت ) 155
فروش چندگانه 156
  فروش متمرکز 156
هدف قراردادن بازار و مشتريان ( تعيين بازار و مشتريان هدف) 157
ارزيابي بخش هاي بازار و مشتريان 158
  استراتژي هاي انتخاب بخش هايي از بازار و مشتريان 158
  عوامل موثر در گزينش استراتژي انتخاب بازار و مشتريان 158
  عوامل موثر در گزينش استراتژي انتخاب بازار و مشتريان 158
  فروش و بازاريابي پارتيزاني ( چريکي ) 158
مفهوم فروش و بازاريابي پارتيزاني 160
رويکرد فروش و بازاريابي پارتيزاني در برابر فروش و بازاريابي سنتي 162
اصول فروش و بازاريابي پارتيزاني 167
اصول اساسي در فروش و بازاريابي پارتيزاني 169
اصول صرفه جويي در هزينه ها 173
مراحل اجراي فروش و بازاريابي پارتيزاني 177
هشت دستورالعمل برنامه فروش پارتيزاني ( چريکي ) 181
راه هاي ايجاد خلاقيت در مدل پارتيزاني 185
انتخاب قدرتمند ترين روش هاي فروش و بازاريابي چريکي 190
اداره و کنترل فروشگاه 194
جذب و انتخاب پرسنل فروشگاه 196
  تجزيه و تحليل شغل 196
شرح شغل 197
  تربيت و آموزش شاغلين فروشگاه 197
ايجاد انگيزه و کنترل شاغلين فروشگاه 199
  رفتارهاي مديريتي فروشگاهي 199
  تصميم گيري هاي فروشگاهي 199
سبک و شيوه مديريت فروشگاه 200
  ارزيابي پرسنل فروشگاه 200
مديريت پيکر بندي فروشگاه 203
فروشندگان حرفه اي 204
  ويژگي هاي فروشندگان حرفه اي 204
کسري و مغايرت کالاها در فروشگاه ها 205
اصول مکان يابي فروش و فروشگاه 206
موقعيت فروشگاه و مشتري 207
  موقعيت فروشگاه و محيط عمومي شهر 207
سطوح تجاري 208
  شرايط اختصاصي محل فروشگاه 208
تحقيقات در محل و موقعيت فروشگاه 209
فصل ششم - چاشني هاي فروش و برنامه هاي ترفيع 211
  ترفيع و ترويج در فروش و فروشگاه 211
  اهداف سيستم ترفيع و چاشني فروش 211
سئوالات و پرسش هاي اساسي 213
  مديريت کانال توزيع 213
سيستم ترفيع در سطوح کانال 214
عوامل و ابزارهاي موثر در سبد ترويج 216
پيشبرد فروش 217
برنامه هاي پيشبرد فروش در سطوح مختلف توزيع 218
فروش شخصي و بازاريابي مستقيم حضوري 219
تبليغ 221
روابط عمومي 222
  نمونه چاشني فروش در يک شرکت پخش 222
سمپلينگ چيست؟ 224
اجراي سمپلينگ در ايران 225
کاربردهاي سمپلينگ 227
مزاياي سمپلينگ 228
هدف از سمپلينگ 230
  شاخه هاي سمپلينگ 230
مرچند ايزينگ 231
هدف از مرچندايزينگ 232
بودجه مرچندايزينگ 235
  وظايف Merchandiser يا بازار پرداز 235
عوامل مورد نظر مشتريان در بازار پردازي 236
  عمليات بازارپردازي 236
عوامل مورد نظر مشتري در بازار پردازي 237
فصل هفتم - خريداران و مشتريان فروشگاه ها 239
  دسته بندي افراد در پذيرش و خريد فروشگاه هاي جديد 239
درک رفتار خريداران ، استفاده کنندگان و مصرف کنندگان فروشگاه 240
  عوامل موثر بر رفتار خريداران فروشگاه 240
  عوامل فرهنگي تاثيرگذار بر خريداران فروشگاه 240
عوامل اجتماعي تاثير گذار بر خريداران فروشگاه 241
  گروه هاي مرجع و تاثير آنها بر خريد از فروشگاه مداري 241
  خانواده و نقش آن در خريد و تهيه اقلام از فروشگاه 241
عوامل فردي تاثير گذار بر خريداران فروشگاه 242
  سبک زندگي و تاثير آن بر خريداران فروشگاه 242
  تلقيات و برداشت هاي خريداران فروشگاه 242
شخصيت خريداران 243
  عوامل روانشناختي تاثير گذار بر خريداران فروشگاه 243
انواع رفتارهاي خريد در فروشگاه 246
فرآيند شش مرحله اي انتخاب خريد و تهيه جنس براي مشتريان فروشگاه 247
فصل هشتم - تکنيک هاي مهندسي فروش ، فروشگاه مداري و طراحي و چيدمان فروشگاه 249
  پوکا يوکي 249
شات دان 250
  اخطار 250
  هشدارهاي حسي 250
تاکتيک هاي ضد خطا در فروشگاه 251
  پوکايو که در فروشگاه 251
تکنيک هاي کنترل و خدمت بدون نقص در فروشگاه 255
استراتژي ضد دزدان فروشگاهي (دزدبري يا شاپ ليفتينگ ) 256
just in time 260
4 شيوه عمل jit در فروشگاه 261
5s در مديريت فروشگاه و چيدمان فروش 262
حوزه هاي کليدي براي پياده سازي 5s 267
نمونه اي از تاثيرات فعاليت هاي 5s در واحد اداري 268
  چک ليست مميزي برنامه اجرايي شده 5s در فروشگاه دادوند تهران 268
کايزن در مديريت فروش و فروشگاه مداري 270
مراحل اجراي کايزن 271
انتظارات کايزني 274
  کايزن و مديريت در فروشگاه 274
  کايزن و نوآوري 274
  کايزن در برابر نوآوري 274
کايزن همراه با نوآوري 275
  کايزن و QC ( کنترل کيفيت ) 275
موادهاي فروش و فروشگاه مداري 276
کنترل و مديريت ضايعات فروشگاه 277
انواع RECALL 278
فاکتورهاي استرس و نگراني در محيط هاي فروش 280
مديريت هزينه هاي فروشگاه 281
تکنيک آيدا در فروش و فروشگاه اينترنتي 284
پنج تکنيک مهم در فروش و فروشگاه اينترنتي 285
تاکتيک هوش مشارکتي در فروش و فروشگاه ( فروش و فروشگاه مشارکتي ) 288
تکنيک ها و تاکتيک هاي خلاقانه در فروش و فروشگاه 290
توفان فکري 291
تصميم گيري گروهي 292
تکنيک سناريو نويسي 293
تکنيک اسي آي ال 294
  استراتژي مهندسي مجدد در فروش و فروشگاه 294
انواع تغييرات ناشي از پياده سازي مهندسي مجدد فروش و فروشگاه 296
شش سيگما در مديريت فروشگاه ، طراحي و چيدمان فروشگاه 300
مراحل شش سيگما 308
فنگ شويي در فروشگاه مداري و چيدمان فروش 310
تاکتيک يا تکنيک الگو برداري در فروش و فروشگاه 316
سيستم هوش مصنوعي در فروش و فروشگاه 318
استراتژي فروش جودويي 324
راهي به سوي آينده 327
تاکتيک ها و تکنيک هاي تريز در فروش و فروشگاه 329
نگاهي کلي به امکانات نرم افزار فروش فروشگاهي 333
تجهيزات فروشگاهي 338
برخي از مهم ترين منابع


مطالب مشابه :


بازارپردازی، مرچندایزینگ و سمپلینگ در صنعت غذایی، چیدمان فروشگاه و چیدمان فروش مواد غذایی

چیدمان فروش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد مرتبا مورد
اهمیت و ضرورت مرچندایزنگ در پیشبرد فروش و بازاریابی

چیدمان فروش 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد در مورد محصولات
مشاوره آموزش تحقیق و اجرا

کتابی در مورد رفتار و چیدمان فروش. ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از ده
مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازارپردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استق

انجمن چیدمان فروش بیش از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد سمینار
اهمیت و ضرورت مرچندایزنگ در پیشبرد فروش و بازاریابی

چیدمان فروش 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از کار مورد نظر شما در
مدیریت فروشگاه مهندسی و چیدمان فروش راهکارهای علمی وعملی فروشگاه مداری، مهندسی فروش، طراحی و چیدما

100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از در طراحی و چیدمان فروش و مورد کاوی
مهندسی و چیدمان فروش

مهندسی و چیدمان فروش همگی می توانند موفقیت ما را در کسب و کارمان پیش بینی و تضمین
طراحی و چیدمان فروشگاه

تیم مرچندایزینگ سمپلینگ چیدمان فروش مقاله تخصصی، سخنرانی در مورد نظر مشتريان در
بسته های آموزشی بازاریابی فروش تبلیغات خلاقیت مشتری مداری

های چیدمان فروش در مورد مدیریت های فروش و فیلم عکس مقاله کتاب
مدیریت و چیدمان فروش، مرچندایزینگ، بازارپردازی، چیدمان فروشگاه، طراحی نصب و استق

از 100 ها عنوان مقاله تخصصی، سخنرانی در بیش از صد و چیدمان فروش در محل مورد
برچسب :