نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ


1- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟

الف : برای کسانی که اموالی دارند


ب : برای کسانی که حقوقی برعهده آنهااست .


ج : هردومورد د: واجب نیست


2- مخاطبان وصیت نامه امام چه کسانی هستند؟


الف)ملت ایران ب)ملل اسلامی


ج)مظلومان جهان د)همه موارد


3- کدام گزینه صحیح است؟


الف)مخالفت با وصایای اخلاقی مشکل آخرین است.


ب)مخالفت با وصایای حقوقی مشکل آخرین است


ج)مخالفت با وصایای اخلاقی عتاب و کیفر حقوبی را به بار می آورد.


د)مخالفت با وصایای اخلاقی وحقوقی عتاب و کیفر حقوقی را به بار می آورد


4 – مؤسس مذهب شیعه کیست ؟


الف) پیامبر(ص) ب) حضرت علی (ع) ج) امام صادق(ع) د) امام حسین(ع)


5- به فرموده امام خمینی (ره) مساله کربلادرراس مسائل .......است ؟


الف : فرهنگی ب : سیاسی ج : اعتقادی د: اجتماعی


6- هدف اساسی قیام امام حسین (ع) کدام است :


الف : حاکمیت حق ب : حاکمیت قانون


ج : کوتاه شدن دست هواپرستان د: هرسه مورد


7- - زینت آسمانها و زمین از القاب کدام امام است ؟


الف ): حضرت علی (ع) ب)امام حسن (ع) ج) امام حسین (ع) د) پیامبر اکرم(ص)


8- زنده نگه داشتن حماسه عاشورا عامل کدامیک از موارد زیر است ؟


الف) عامل امر به معروف و نهی از منکر ب) عامل وحدت مسلمانان


ج) عامل برپا گشتن نماز د) عامل جاودانگی حماسه عاشورا


9 - محرم فریاد ......... بر ...........است


الف ) مظلوم بر ظالم ب) مسلمان بر کافر ج) فقیر بر غنی د) هر سه گزینه


10امام خمینی (ره) به طلاب نصیحت می کردند که اگر یک قدم به سوی ........... بر می دارید دو قدم به سوی ........... بردارید.


الف ) عبادت - تهذیب نفس ب) کمک بر خلق- علم ج) تربیت- تهذیب د) علم- تهذیب نفس


11- - امام در وصیت نامه خود فرموده اند از بالا ترین و والا ترین حوزه هایی که لازم است بطور همگانی مورد تعلیم و تعلم قرار گیرد ...... است ؟


الف ) علوم معنوی اسلامی ب) علم اخلاق ج) تهذیب نفس د) هرسه مورد


12- - اصلی ترین و اساسی ترین هدف مقدس امام امت در تمام تصمیم گیری ها چیست؟


الف ) اجرا و احیا تعالیم حیات بخش اسلام


ب)معرفی و پیشرفت تعالیم حیات بخش اسلام


ج) الف وب


د) تفکروتفحص پیرامون تعالیم حیات بخش اسلام


13- امام خمینی استقلال کشور را در کدام یک از رویکرد های زیر دانستند؟


الف) از خود گذشتگی مسلمانان ب) توجه به تعالیم اسلام


ج) امر به معروف و نهی ازمنکر د) پیروزی مسلمانان بر کافران


14- انسانها از حیث برخورداری از علم و ایمان به چند دسته تقسیم می شوند؟


الف)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی اما فاقد ایمان.


ب)سه دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته علمی-دارای ویژگی ها و کمالات متعالی و صاحب تخصص و متعهد.


ج)چهار دسته: بیگانه از دو ارزش-دارای ایمان و فاقد اندوخته های علمی-دارای اندوخته های علمی و فاقد ایمان-صاحب تخصص و تعهد.


د)دو دسته: فاقد ایمان اما دارای اندوخته های علمی- فاقد اندوخته های علمی اما دارای ایمان


15- - مصداق حدیث تقلین چه کسانی هستند؟


الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س).


ج)قرآن و اهل بیت. د)قرآن-نهج البلاغه


16- آیا وصیت کردن واجب است ؟ در کدام آیه . کدام سوره به آن اشاره شده است ؟


الف) آیه 180 سوره بقره ب) آیه 97 سوره نساء ج) آیه 10 سوره حجرات د) آیه 46 سوره انفال


17- - عبارت (وصیت کسی که به حیف (اسراف) و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خدا است ). از کیست ؟


الف) پیامبر اکرم (ص) ب)حضرت علی (ع) ج)امام خمینی د) قرآن


18- وصیت نامه سیاسی – الهی حضرت امام به چه چیزی لقب یافت ؟


الف) منشور انقلاب ب) صحیفه استقلال ج) صحیفه انقلاب د) هر سه مورد


19- محتوای رهنمودهای حضرت امام ( قدس سره ) در وصیت نامه را در چند بخش می توان خلاصه کرد


الف) در دو بخش ب) در سه بخش ج) در چهار بخش د) در شش بخش


20- مهتمرین فایده ضرورت تدریس وصیت نامه کلام است ؟


الف) اطلاع ازاندیشه های امام ب) پرورش نسل مورد نظر اسلام ج)الف وب د) آگاهی عمومی


21- قرآن به ـــــــــــــــ و عترت به ــــــــــــــــــــــ گواهی می دهد .


الف)حقانیت قرآن – حقانیت عترت ب)حقانیت ولایت –حقانیت امامت


ج) حقانیت عترت – حقانیت قرآن د) حقانیت خویش – حقانیت نبوت


22- هدف اصلی امام خمینی از انتخاب حدیث ثقلین درابتدای وصیت نامه چیست ؟


الف) جامعیت حدیث ب) حفظ وحدت و تمسک به حبل ا... ج) متواتربودن حدیث د) مستندبودن حدیث


23- - حدیث معروف نبوی ( من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته الجاهله ) بر کدام حقیقت دلالت دارد ؟


الف) امام همواره در میان امت حضور دارد ب) امت وظیفه دارند امام را بشناسند


ج) امت وظیفه داردازامام زمانش اطاعت کند. د)هرسه مورد


24- یک ازجلوه های مهم امتحان الهی درزندگی بشراست ؟


الف) آزمایش و امتحان الهی ب) ظهورامام زمان ج) غیبت امام زمان د) جبرواختیار


25- مصداق ثقلین چه کسانی هستند؟


الف)حضرت علی(ع)-قرآن. ب)قرآن-حضرت فاطمه(س). ج)قرآن و اهل بیت. د)قرآن-نهج البلاغه


26- دوران غیبت کبری از چه سالی آغاز شد؟


الف)از سال 329 بعد از وفات حسین بن روح. ب)از سال 326 بعد از وفات عثمان بن سعید.


ج)از سال 329 بعد از وفات علی بن محمد سمری. د)از سال 304 بعد از وفات محمد بن عثمان.


27- - امام(ره) به کدام استقلال ها بیشتر توجه داشته اند؟


الف)استقلال فرهنگی ب)استقلال اجتماعی ج)استقلال فکری د)استقلال نظامی


28- خودکفایی اجتماعی یعنی چه؟


الف)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.


ب)هر شهر و کشوری بتواند احتیاج های خود را تأمین کند.


ج)هرکس استقلال سیاسی و نظامی داشته باشد.


د)پیروان مکتب اسلامی تلاش کنند نیازمندهای افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.


29- خودکفایی ملّیتی یعنی؟


الف)پیروان مکتب اسلام تلاش کنند نیازمندی های افراد جامعه اسلامی را رفع کنند.


ب)هر کس سعی کند تا در صورت امکان از دسترنج خود بهره گیرد.


ج)هر کشوری بتوانداحتیاج های خود را تأمین کنند.


د) همه مسلمانان استقلال سیاسی و نظامی داشته باشند


30- عوامل دستیابی به استقلال ازنگاه امهم خمینی (ره) چهارعامل است کدام یک جزء این عوامل نیست ؟


الف : اتکابه خدا ب : همراهی بادیگران ج : اتکابه خودی هاواعتمادبه نفس د- تحمل سختی هاوامید.


31- به فرموده امام هشتم اسلحه انبیاء چیست؟


الف)کتاب آسمانی ب) گریه ج)نماز د)دعا


32- پیامبر چه کسی را به عنوان زینت آسمان و زمین و کشتی نجات می داند؟


الف)حضرت علی(ع) ب)سیدالشهداء ج)حضرت فاطمه(س) د)اهل بیت


33- -استضعاف بر چندگونه است نام ببرید؟


الف-3 گونه- عقیدتی، سیاسی، علمی ب-4 گونه- عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی، عملی


ج-5 گونه-عقیدتی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، ولایی د-3 گونه- دینی، سیاسی، اجتماعی


34- -امام خمینی (ره) عوامل مهم رویکرد به استقلال را چه می دانستند؟


الف-خودباوری و احساس شخصیت ب-بی نیازی از دیگران


ج-مستقل زندگی کردن د-هرسه مورد


35- -خودکفایی بر چندگونه است نام ببرید؟


الف-سه گونه- فردی، اجتماعی، ملیتی ب-چهارگونه- فردی، اجتماعی، اقتصادی، ملیتی


ج-دوگونه- فردی، اجتماعی د-سه گونه- اقتصادی، سیاسی، ملیتی


36- مقصود امام خمینی در نهضت خویش چه بود؟


الف-تحکیم بنیادهای اسلام ب-تقویت و توسعه اسلام


ج-احیا و اجرای تعالیم اسلام د-ارتقاء سطح جامعه


37- یکی ازاهداف بزرگ انقلاب در کشور چیست؟


الف-ایجاد خودکفایی و استقلال برای کشور در برابر شرق و غرب ب-سرکوب دشمنان


ج-برکناری حکومت های غیردینی د-توسعه اسلام


38- به نظر-امام خمینی کدام عامل انسان را به مقام انسانیت می رساند؟


الف-شجاعت و آگاهی ب-تهذیب نفس ج-علم د-تهذیب نفس و علم


39- -مهم ترین درس ها و دستاوردهای قیام عاشورا چه می باشد؟


الف-وحدت کلمه ب-تقویت روح پرخاشگری در برابر دشمنان


ج-استواری در راه و عمل به وظیفه د-همه موارد


40- یکی از مسائل مهمی که حضرت امام خمینی «ره» در وصیت نامه خود به آن عنایت دارند چیست؟


الف-جهاد در راه خدا ب-زنده نگهداشت و گرامیداشت حماسه عاشورا


ج-صبر در برابر مشکلات د-مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان


41- در کدام کتاب راز اصلی ائمه دوازده گانه با مشخصات کامل آمده است؟


الف-مصحف حضرت فاطمه ب-نهج البلاغ ج-صحیفه ی سجادیه د-قرآن


42- نهج البلاغه دارای چند خطبه، نامه و کلمه قصار می باشد؟


الف-241 خطبه، 79 نامه، 480 کلمه قصار ب-241 خطبه، 79 نامه، 460 کلمه قصار


ج-230 خطبه، 72 نامه، 480 کلمه قصار د-230 خطبه، 72 نامه، 460 کلمه قصار


43- هدف اساسی قیام امام خمینی (ره) چه بود؟


الف-زنده نگهداشتن وبازگشت به اسلام ب-سرکوب کردن اهداف دشمنان


ج-حاکمیت حق، حکومت حق، کوتاه شدن دست هواپرستان از مملکت


د- گرفتن حق مظلوم از ظالم


44- مسلمان در وصیت نامه :


الف)میتواند همه اموال خود را وصیت کند ب)در وصیت نامه عدالت مفهومی ندارد


ج)بیش ازثلث اموال خودرا نمی تواندوصیت کند د)می تواند وارثان را از ارث محروم سازد.


45- تعداد نواب امام زمان(عج)در غیبت صغرا چند نفر بوده اند؟


الف)7نفر ب)5نفر ج)4نفر د)3نفر


46- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه(س)در چیست؟


الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهی است


ج)در بردارنده اخبار غیبی است د)نام ائمه دوازده گانه بامشخصات کامل درآن آمده است


47- کدام یک از کتاب های زیر به خط امام علی (ع) می باشد؟


الف)جامعه ب)نهج البلاغه ج)غررالحکم د)دررالکلم


48- منظور از قرآن ساعد کدام است ؟


الف)نهج البلاغه حضرت علی(ع) ب)مصحف حضرت فاطمه (س)


ج : دعا د)نماز


49- این جمله که (وصیت کسی که به حیف و زیان بازماندگان منجر نشود به منزله صدقه دادن در راه خداست) گفته کدام شخصیت است؟


الف)حضرت محمد(ص) ب)حضرت علی(ع) ج)امام حسن(ع) د)امام محمد باقر(ع)


50- وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام کدام یک از لقب های زیر را دارد؟


الف)منشور انقلاب ب )زبور حکومت اسلامی انقلاب ج)صحیفه د)همه موارد


51- نهج البلاغه را چه کسی گردآوری کرده است؟


الف) ابن الحدید ب)سید رضی ج)الهی قمشه ای د)جابربن عبدالله انصاری


52- بنیانگذار سیره گران مایه وصیت نامه کدام شخصیت است ؟


الف)حضرت علی (ع) ب)حضرت محمد(ص) ج)امام حسین (ع) د)امام رضا (ع)


53- راز اصلی توجه به مصحف فاطمه(س)در چیست؟


الف) زندگی نامه حضرت فاطمه(س) است ب)احکام الهی است


ج)در بردارنده اخبار غیبی است


د)نام ائمه دوازده گانه مشخصات کامل درآن آمده است


54- یکی از اهداف بزرگ انقلاب ......... و ......... میباشد


الف)خودکفایی کامل واستقلال ب)امنیت وآزادی ج)استقلال وآزادی د)دینداری ودین محوری


55- امام در زمینه استقلال اقتصادی و فکری با کدام گزینه مخالف بود؟


الف)با علوم و مظاهر تمدن ب)با تربیت و فرهنگ استعماری ج)غربزدگان د)فسادوثروت اندوزی


56-امام در وصیت نامه سیاسی-الهی،چه کسانی را اولیا نعم همه معرفی کردند؟


الف)مردم ب)فرهنگیان ج)محرومان و ستم دیدگان د)روشنفکران


57- معنای استضعاف چیست؟


الف)به ضعف کشانده شدن ب)ضعیف بودن ج)ضعیف پنداشته شدن د)همه موارد


58- عامل اصلی مهم در پیدایش پدیده استضعاف چیست؟


الف)بی سوادی ب)ناآگاهی ج)مستکبران د)2و3


59-از نظر امام بزرگترین جهاد معنوی چه است؟


الف)خدمت به خلق ب)نابودی مستکبران ج)جهاد د)پرداخت زکات


60-عوامل اصلی که در پیروزی مستضعفان نقش دارند چسیت؟


الف)اتحاد،انسجام ب)یگانگی و یکرنگی


ج)سازش ناپذیری در برابر استکبار د)همه موارد


61-معنای سیاست در حیث لغت


الف)حکم راندن ب)عدالت و داوری ج)اداره کردن مملکت د)همه موارد


62-اقدام به کاری بر اساس مصلحت را چه مینامند؟


الف)اقتصادی ب)سیاست ج)تقیه د)پیش بینی


63-تکمیل اخلاق و نیل به سعادت انسان جزو کدام سیاست ها محسوب میشود؟


الف)سیاست مردمی ب)سیاست فاضله ج)سیاست حکومت د)سیاست علمی


64-امیر مومنان در مورد بهترین سیاست چه می فرماید؟


ب)تربیت نفس الف)تربیت مردم


ج)تربیت اسلام د)3و2


65-از نظر شهید بهشتی سیاست از چه چیزهایی جدا نیست؟


الف)دیانت ب)اقتصاد ج : عبادت د: 1و3


66-سیاست از دیدگاه مسلمانان کدام است؟


الف)سیاست نفس ب)سیاست غیر


ج)سیاست مردمی د)1و2


67-امام در مورد دین و سیاست چه فرمودند؟


الف)دین و سیاست جدا نیست ب)دین از سیاست جد نیست


ج)دین برتر از سیاست است د)سیاست برتر از دین است


68- - امام وحدت واقعی را نشان چه میدانست؟


الف)میان مردم ب)میان کشور ج)مورد الف و ب د)نفوذ دین در افراد


69- امام کدام گروه راحزب جهانی لقب داد؟


الف : مستضعفان ب : مسلمانان ج : حزب الله د: متدینین


70- وصیت امام به قوای مسلح چیست ؟


الف : عمل به وظیفه ب : واردنشدن درهیچ حزب یاگروه ج : هردومورد د: حفظوحدت


71- اخوت تداعی گروحدتی است که ازآن به .............تعبیرمی شود.


الف : صداقت ب : رفاقت ج : صداقت اسلامی د: شجاعت دینی


72- امام علی (ع)ملاک اصلی کردارها واساس زمامداری راچه می داند؟


الف : تلاش وکوشش ب عدل وعدالت ب : امنیت ورفاه د: جدیت وتلاش


73 .امام (ره)معتقد بودند که ترقی مملکت به چه ارگانی در کشور بستگی دارد ؟


الف)آموزش وپرورش ب)دولت ج)دانشگاه د)الف و ج


74- امام (ره) همواره می فرمودند که با چه تمدنی مخالف هستند؟


الف)تمدن وارداتی ب)تمدن استعماری ج)تمدن صادراتی د)تمدن شرقی


75- .امام خمینی در چه ساعتی و تاریخی از دنیا رفتند؟


الف)10.25شب-13/3/68 ب)11شب-14/3/68 ج)10.25شب-14/3/68 د)11.30شب-13/3


76- کتاب پر ارج الغدیر نوشته کدام شخصیت است؟


الف)علامه امینی ب)آیت ا...کاشانی ج)آیت ا... شبستری د)آیت ا... میلانی


77.این کتاب از کدام شخصیت ممتاز ایرانی می باشد؟"نهضت های اسلامی در صد سال اخیر"


الف)علامه امینی ب)آیت ا... میلانی ج)علامه شهید مطهری د)علامه طباطبایی


78- اگر می خواهیم وابسته نباشیم باید چه چیزی را باور کنیم؟


الف)با اراده بودن را باور کنیم ب)خودمان را باور کنیم


ج)باور کنیم که توانمندیم د)باور کنیم که شخصیت داریم


79- این سخن در چه زمینه ای و از کدام معصوم می باشد((ای مردم بصره بر من خرده نگیرید(پس به پیراهن خود اشاره کرد)و فرمود این از دستبافتهای همسر من است))؟


الف)پیامبر(ص).استقلال ب)علی(ع).خود کفایی


ج)امام حسن(ع).استقلال د)امام صادق(ع)- خود کفایی


80- امام عبادت مالی را در چه میداند؟


الف)آسایش طبقه محروم ب)بکارگیری ثروت به گونه عادلانه


ج)پرداختن به فعالیتهای سازنده برای کشور د)همه موارد


81- به فرموده امام خمینی (ره) بزرگترین جهادمعنوی کدام است ؟


الف :طرفداری مظلوم ب : تامین رفاه طبقه محروم ج : خدمت به خلق د: تهذیب نفس


82- مصداق مستضعف ازنظرامام باقر(ع) چه افرادی هستند


الف)اکم عقل ب) کم توشه ج)ضعیف د) مسکین


83- .با چه چیزی انسان به هدف آفرینش خود دست می یابد؟


الف)ایمان .تقوا ب)صداقت.تقوا ج)تعلیم.تهذیب د)هرسه مورد


84- اولین امام جمعه که از طرف امام تعیین شد که بود؟


الف)آیت ا... طالقانی ب)آیت ا... مطهری ج)آیت ا.. بهشتی د)آیت ا... صدوقی


85- ازنگاه امام خمینی (ره) : .............یک مساله ای نیست که تعریف داشته باشد


الف : استقلال ب : آزادی ج : اسلام د: جمهوری اسلامی


86- منظوراز(ساسه العباد)چه کسانی هستند؟


الف : سیاستمداران ب : پیامبروامامان معصوم ج : پیامبران د: دولتمردان


87- - دخالت در سیاست در زندگی امام معصوم بر چند گونه بوده است؟


الف)مستقیم-غیر مستقیم ب)ارشادی ج)برخورد قهرآمیز د)هر سه مورد


88- به فرموده امام راحل کسی که دین راازسیاست جدابداندچه کسی راتکذیب کرده است ؟


الف : خدا ب : رسول ج : ائمه د: هرسه مورد


89- کدام مورددرراس تعلیمات انبیااست ؟


الف : دخالت درسیاست ب : دین محوری ج: عدالت د: آزادی وآزادگی


90- کتاب کشف الاسراروتحریرالوسیله اثرچه کسی است ؟


الف : شهیدمطهری ب : آیت الله دستغیب ج : آیت الله جوادی عاملی د: امام خمینی


91- برترین سیاست ازنگاه امام علی (ع) کدام است ؟


الف : تربیت نفس ب : تدبیرامورزندگی ج : هردومورد د: دادگری ونیکی


92- اولین نکته در آفرینش چه چیزی می باشد؟


الف)کامل آفریده شدن ب)هدف مند بودن ج)حیات د)پرستش


93 نهج البلاغه دارای چند خطبه چند نامه چند کلمه قصار می باشد؟


الف)341 خطبه.89 نامه.480 کلمه قصار ب)241 خطبه.79 نامه.480 کلمه قصار


ج)171 خطبه.75 نامه.530 کلمه قصار د)271 خطبه.71 نامه.1430 کلمه قصار


94- .کتاب رساله الحقوق از کدام امام معصوم به جا مانده است؟


الف)امام علی (ع) ب)امام حسین(ع) ج)امام سجاد (ع) د)امام صادق(ع)


95- این سخن از کیست؟((قرآن، اکبر و بزرگتر از عترت است، زیرا عترت تابع و پیرو قرآن است))


الف) بحرانی ب) جابر ابن عبداللٌه انصاری ج) طریحی د) ابن اثیر


96- پیامبر(ص) در حدیث ثقلین درمورد قرآن و عترت چگونه بیان کرده اند؟


الف)قرآن را با صفت ((اکبر)) عترت را با صفت ((اصغر)) ب) قرآن را با صفت((اصغر)) عترت را با صفت((اکبر))


ج) قرآن را با صفت((اکبر)) عترت را با صفت((اکبر)) د) قرآن را با صفت((اصغر)) عترت را با صفت((اصغر))


97- حضرت امام معتقد بودند که هیچ چیز به اندازه چه چیزی مورد عنایت پروردگار متعال نیست؟


الف) ولایت ب) عبادت ج) شجاعت د) گزینه ب و ج


98- . وصیت نامه سیاسی _ الهی حضرت امام به چه لقبی معروف می باشد؟


الف) صحیفه ی استقلال ب) زبور حکومت اسلامی ج) منشور انقلاب د) همه موارد


99- .حضرت امام خمینی (ره) در آغاز وصیت نامه خود چه چیزی را خاطر نشان می کنند؟


الف) امید به این انقلاب و بقاء دستاوردهای آن. ب) پای بند بودن به اهداف آن.


ج) حفظ ارزشهای انقلاب تحت لوای اسلام. د) دوری و اجتناب از تجمل گرایی.


100- این سخن ازکیست ودر چه بابی میباشد؟((من مات بغیر وصیّة مات میتةجاهلیة))


الف)پیامبر اکرم(ص) _ وصیت ب)حضرت علی (ع ) _ وصیت


ج)امام جعفر صادق (ع) _ وصیت د)امام هادی – جاهلیت


101. مسلمانان در وصیت کردن باید چه چیزی را رعایت کنند؟


الف)صداقت ، عدالت ب)انصاف ج)عدالت د)مورد ب وج
102- به فرموده امام راحل آزادی تاکدام مرحله می تواند پیش رود ؟


الف : توطئه ب : انتقاد ج : پرده داری وقانون گرایی د: نوشتن هرچه می خواهیم.


103- منظورازساسه العبادکدام گروه است ؟


الف پیامبروامامان معصوم ب : سیاست مداران امت ج : هردومورد د: حاکمان وبرگزیدگان


104- نویسنده کتاب " جامع المقاصد" کیست ؟


الف : امام خمینی (ره ) ب : محقق نراقی ج : محقق کرکی د: شیخ محمدحسن نجفی
105- به نظرامام راحل (ره ) مقصداصلی ماکدام است ؟


الف : ملت ما هستند ب : آزادی شرعی است


ج : ولایت فقیه است د: مکتب مااست


106- به قول مرحوم علامه طباطبایی احکام اسلام دونوع است :


الف : ثابت ومتغیر ب : حکومتی ومذهبی ج : مصلحتی وغیرمصلحتی د: واجب ومستحب


107- کدام نظریه درموردهماهنگی میان دین وعلم نیست :


الف نظریه وفاق ب : نظریه خلاف ج : نظریه جامع د: نظریه باطن


108- منظورازکلمه (سلطان )درعبارت قرانی (لاتنفذون الابسلطان ) (بخشی ازآیه 33سوره الرحمن ) چیست ؟


الف : حاکم ظالم ب.: ابزاردینی ج : ابزارعلمی د: حاکم عادل


109- (ریاض العدل ) لقب کدامیک ازکتب دینی زیراست ؟


الف : نهج البلاغه ب : قران کریم ج : صحیفه سجادیه د: مصحف حضرت فاطمه (س)


110- اامام خمینی (ره ) به کدام نوع عدالت توجه بیشتری داشت ؟
الف : عدالت اقتصادی ب : عدالت فردی ج : عدالت اجتماعی د: عدالت عینی


111- مورددررابطه با مساله ولایت فقیه صحیح نیست ؟


الف : ازدستاوردهای انقلاب اسلامی ایران است


ب : انقلاب اسلامی ایران مولودولایت فقیه است


ج:اجرای قوانین الهی واعتقادبه مساله غیبت ونیابت ازارکان ولایت فقیه است .


د: هرسه مورد


سوالات تشریحی


رابطه بین علم وایمان را باتاکیدبربررسی کلی دوره های تاریخی توضیح دهید.


محورهاي مهم مقدمه وصيت نامه سياسي – الهي امام خميني(ره) كدامند؟ (خلاصه و در عين حال جامع و روان نوشته شود)چرا معظم له مقدمه وصيت نامه خود را با حديث ثقلين آغاز كرده اند؟


انواع وصیت نامه رانام ببریدو ضرورت وصیت اخلاقی را بیان کنيد؟


آزادی راتعریف کنیدو انواع آنرانام ببرید.باتوجه به مطالب مطرح شده درکلاس


گروهي چنين القا مي كنند كه « اسلام متعلق به 1400 سال پيش است و لذا قادر به اداره جوامع امروزين نيست. پاسخ امام خميني را به اين شبهه توضيح دهيد.


چرابایدوصیت نامه امام خمینی (ره ) دردانشگاههاتدریس شود.درمجموع مباحث مطرح شده درکلاس راچگونه ارزیابی می کنید(بااشاره به مهمترین مباحث مطرح شده توضیح دهید.)
نکات مهم


سوالات تشریحی براساس اطلاعات شما باتاکیدبرمباحث مطرح شده درکلاس پاسخ داده شود.پاسخ کلی دروبلاگ آمده است .


پاسخ سوالات تستی دروبلاگ زیرآمده است .

برای دسترسی به پاسخ سوالات تستی به مبحث ( سوالات درس وصایای امام – ویژه دانشجویان دانشگاه آزادتفت)مراجعه نمایید.


ازبین سوالات حداکثر40سوال تستی ودوسوال تشریحی جهت امتحان پایان ترم انتخاب می شود.


منبع طرح سوالات کتاب درسهایی ازوصیت نامه امام خمینی (ره)تالیف سیدمحمدشفیعی مازندرانی - نشرمعارف است


سوالات به انتشارات دانشگاه نیزتحویل شده است .

کلیدسوالات تستی

1- ج

2- د

3- ب

4- الف

5- ب

6- د

7- ج

8- ب

9- الف

10- د

11- د

12- ج

13- ب

14- ج

15- ج

16- الف

17- ب

18- د

19- ب

20- ب

21- ج

22- ب

23- د

24- ج

25- ج

26- ج

27- ج

28- ب

29- الف

30- ب

31- د

32- ب

33- ج

34- الف

35- الف

36- ج

37- الف

38- د

39- د

40- ب

41- الف

42- الف

43- ج

44- ج

45- ج

46- د

47- الف

48- ج

49- ب

50- د

51- ب

52- ب

53- د

54- الف

55- ب

56- ج

57- د

58- ج

59- الف

60- د

61- د

62- ب

63- ب

64- ب

65- د

66- د

67- الف

68- د

69- الف

70- ب

71- ج

72- ب

73- ج

74- ج

75- الف

76- الف

77- ج

78- د

79- ب

80- د

81- ج

82- الف

83- ج

84- الف

85- ب

86- ب

87- د

88- د

89- الف

90- د

91- الف

92- ب

93- ب

94- ج

95- الف

96- الف

97- الف

98- د

99- الف

100-الف

101- د

102- ب

103- الف

104- ج

105- د

106- الف

107- د

108- ب

109- ب

110- د


مطالب مشابه :


نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ

بنام خداوند خالق زیبای ها - نمونه سوالات وصیت نامه امام خمینی (ره) - به همراه پاسخ - - بنام
نمونه وصیت نامه

وفاتیه - نمونه وصیت نامه - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر اعتذار
نمونه سوال وصیت نامه امام خمینی(ره)

تسنیم - نمونه سوال وصیت نامه امام خمینی(ره) - آموزش زبان عربی دبیرستان - تسنیم
نمونه سوالات وصیت نامه

‍Dr.A.Alizadeh - نمونه سوالات وصیت نامه - 1- وصیت کردن برای چه کسا نی واجب است ؟
نمونه‌ی یک وصیت نامه کامل و شرعی

وفاتیه - نمونه‌ی یک وصیت نامه کامل و شرعی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر
برچسب :