شهرستان (زاگرس غرب) چوار یا بخش چوار؟؟؟؟

شهرستان زاگرس غرب
پرچم ایران ایران > استان ایلام > شهرستان ایلامشهرستان چوار

بخش های اصلی

شهر ها و روستاها

ارکوازی

چوار

 • انارک  • اواره  • اوه‌زا  • بان امرود  • بان زیارت  • بان سرو  • بان کل‌ولی  • بان ویزه  • بگ‌بگ بان خشگ  • بوالحسن  • پارده  • پلک گردل  • پلک لک  • چشمه‌سرخ  • چشمه شیرعلی  • چقاکبود  • چگا  • چم‌ژیه  • چنان  • حاجی بختیار  • راه سفید  • زمزمان  • سلطان‌آباد  • سنجاویان  • شهرک شهید رجایی  • شهرک صنعتی ایلام  • طاق تاوی  • گلزار حداد  • گله‌جار  • لاشکن  • مورت  • هرکبود گلزار •بهمن آباد  •چوار • پاچه انجیر برجعلي ( طايفه ششون)

بولی

 • پاچم‌ د هارون   • پاقلعه  • چمن سید محمد  • دارتوت  • ریزه‌وند  • سرپتک  • سرچم‌ده هارون  • سرچم لو  • شهرک سرتنگ بیجار  • قبله  • گره‌چیا  • گنجوان  • میرمکان  • ورهال چشمه‌رمضان • کمانه کبود •گلال شهدا 


مطالب مشابه :


بوي دلپذير و طعم خوش «سقز» ميزبان شما در ايلام

اواخر فصل بهار در برخی از مناطق جنگلی استان ایلام برداشت مانشت، گنجوان، تنگ بیجار
پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام

پیش شماره کد تلفن شهر و شهرستان های استان ایلام: نام گنجوان: 0842284:
پیش شماره و کد تلفن استان ایلام

همه چیز - پیش شماره و کد تلفن استان ایلام 0842284 گنجوان 0842654 گنداب 0842484 لريني 0842472
فعالیت ها و عملکرد مرکز بهداشت شهرستان ایلام

مسئول مرکز بهداشت شهرستان ایلام: جهت اورژانس چوار و مرکز بهداشتی گنجوان با حمایت معاون
شهرستان (زاگرس غرب) چوار یا بخش چوار؟؟؟؟

ایران > استان ایلام • سرچم لو • شهرک سرتنگ بیجار • قبله • گره‌چیا • گنجوان
اولین عملیات پیروزمندانه رزمندگان ......

ارتفاع لوبیایی شکل «میمک» در غرب استان ایلام واقع شده است و به حلاله گنجوان از
برچسب :