پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا


راهنمای پاسخگویی:

همکار گرامی این پرسشنامه جهت سنجش مهارتهای تفکر انتقادی شما می باشد. هر سوال را به دقت بخوانید و بهترین پاسخ را از بین گزینه ها انتخاب کنید. تعداد سوالات این آزمون 34 مورد است که مدت زمان آن 45 دقیقه خواهد بود. لطفا در برگه سوالات چیزی ننویسید و جوابها را در برگه پاسخنامه وارد کنید.


 
1- عبارت: ” رضا ، نگران نباش، یک روز تو هم پست بالاتری می گیری. تو در یک شرکت خوب کار می کنی. درست است؟ و هر کسی که توی یک شرکت خوب کار کند ، دیر یا زود در شغلش ارتقاء پیدا می کند. “ با فرض پذیرش تمام قرائن فوق ، در مجموع می توان گفت که نتیجه گیری:

الف- نمی تواند غلط باشد                                   ب- احتمالا درست است، اما می تواند غلط باشد.
پ- احتمالا غلط است، اما می تواند درست باشد        ث- نمی تواند درست باشد

2- عبارت: ”به آن ماشینها که با سرعت در یک خط پشت هم حرکت می کنند ، نگاه کنید. آنقدر به هم نزدیک هستند که اگر یکی از آنها ناگهان ترمز کند، اتومبیل پشت سر به آن برخورد خواهد کرد. بنابراین اگر اولین ماشین توقف کند همه ماشینها به یکدیگر برخورد خواهند کرد. “ با فرض اینکه مطالب فوق صحیح باشد، پیش بینی اصلی :
الف- نمی تواند غلط باشد                             ب- احتمالا درست است، اما نمی تواند غلط باشد
پ- احتمالا غلط است ، اما نمی تواند درست باشد.     ت- نمی تواند درست باشد.

3- عبارت : ” پروژه خط لوله نفت ، مثل چاقویی که قلب را از وسط می شکافد، شهر را دو قسمت کرده است. از بعد سیاسی، ساکنین قسمت شرقی و غربی شهر، دیگر همدیگر را به عنوان همشهری نمی شناسند. این جدایی باعث عدم اعتماد، ترس و خصومت آشکار شده است. به همین دلیل من به این نتیجه رسیده ام که این پروژه اشتباه بزرگی برای شهرمان بوده است. با فرض پذیرش تمام قراین فوق، نتیجه گیری گوینده :
الف- نمی تواند غلط باشد                       
ب- احتمالا درست است ، اما می تواند غلط باشد.
پ- احتمالا غلط است ، اما می تواند درست باشد.
ت- نمی تواند درست باشد.

4- فرض کنید که ” حتی مارتین لوترکینگ هم گاه و بیگاه دچار شک و دودلی می شد.  زیرا فی المثل  تصورش را بکنید، هر کسی که به دنبال ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی باشد، باید زندگی و سرنوشت افراد زیادی را به خطر اندازد. مارتین لوترکینگ هم که به عنوان یک مصلح دلسوز و حامی عدم خشونت گرایی شناخته می شود در جستجوی تغییرات اساسی در شرایط اجتماعی بود و هیچ کس نمی تواند زندگی و سرنوشت انسانها را به خطربیندازد بدون آن که حداقل گاهی اوقات دچار شک و دودلی شود.“ با صحیح دانستن کلیه دلایل فوق، فرض اولیه بالا:

الف- نمی تواند غلط باشد                        ب- احتمالا درست است ، اما می تواند غلط باشد.
      پ- احتمالا غلط است ، اما می تواند درست باشد.     ت- نمی تواند درست باشد.

5- جمله ” تمام مدیران آمادگی کنفرانس را ندارند“ هم معنی است با :

الف-تمام مدیران آماده کنفرانس نیستند          
ب-هیچیک از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند.
پ-کسی که برای کنفرانس آماده است، مدیر نیست.
 ت-تعدادی از مدیران برای کنفرانس آماده نیستند.

6- فرض کنید که جمله ” تنها آن کسانی که دنبال فعالیت و هیجان هستند باید به نیروی دریایی ملحق شوند“ درست باشد. کدامیک از موارد ذیل همین معنی را می رساند؟

الف-شما جز در نیروی دریایی نباید بدنبال فعالیت و هیجان باشید.
ب-شمانباید به نیروی دریایی بپیوندید مگر این که دنبال فعالیت و هیجان باشید.
پ-اگر به دنبال فعالیت و هیجان هستید، باید به نیروی دریایی بپیوندید.
ت-اگر به نیروی دریایی بپیوندید ، باید به دنبال فعالیت و هیجان باشید.

7- فرض کنید زیست شناسی که مشغول سخنرانی درباره حیوانات خانگی است، می گوید: ” در سگ ، خلق و خوهای متعددی قابل تشخیص است.“ کدام مورد زیر ، بهترین تفسیر از این گفته است؟

الف- سگی وجود دارد که بیش از یک خلق و خو دارد.
ب- تمام سگها خلق و خوی های متعددی  دارند.
پ-تمام سگها خلق وخی یکسانی ندارند.
ت-موجودی وجود دارد که بیش از خلق و خو دارد و آن سگ است.
ث- تمام تفسیرهای بالا به یک نسبت قابل قابل پذیرش هستند.

8- اگر بگوییم ، ” میومرکی ها دردسر درست می کنند “ به این معنی است که بگوییم :

الف-مردم دردسر درست نمی کنند مگر آن که میومرکی باشند.
ب-اگر کسی میومرکی باشد، دردسر درست می کند.
پ- اگر کسی دردسر درست کند میومرکی است.
ت-حداقل یک نفر میومرکی هست که دردسر درست می کند.
ث-تمام موارد فوق یک معنی دارند.

9- کدامیک از موارد زیر تقریبا معادل این گفته است که ، ” نمی توان با تعمیر ماشین توسط علی چنین نتیجه گرفت که قایق هم به وسیله عباس درست شده است.“
الف- علی ماشین را تعمیر کرده ، ولی عباس قایق را درست نکرده است.
ب-علی ماشین را تعمیر نکرده مگر این که عباس قایق را درست کرده است.
پ-اگر عباس قایق را درست کرده کرده و عباس هم قایق را درست کرده است.
ت-اگر عباس قایق را درست نکرده باشد، علی هم ماشین را تعمیر نکرده است.
ث-هیچیک از موارد بالا با گفته اصلی هم معنی نیستند.

10- به متن توجه کنید:
 ”(1) در اکثر کشورهای صنعتی، نوجوانان تا بعد از بیست سالگی به نیروی کار جامعه نمی پیوندند (2) در واقع، برخی از جامعه شناسان معتقدند که درجه پیچیدگی اقتصادی یک کشور را می توان بر اساس مبانگبن سن پیوستن به نیروی کار سنجید. (3) مطالعات روانشناختی نشان داده اند که انواع اضطرابهای دوره نوجوانی در کشورهای صنعتی بسیار بارزتر است. (4) بهر حال ، اشتباه است اگر بپنداریم که نوجوانان شاغل احتمالا کمتر در کارشان رنگ خوشی  می بینند.“ متن بالا تلاشی است جهت :

الف-اثبات درستی جمله اول               ب-اثبات درستی جمله دوم     پ-اثبات درستی جمله سوم             ت-اثبات درستی جمله چهارم                        ث – هیچیک از موارد فوق

سوالات 11 و 12 بر اساس متن ذیل طراحی شده اند:
(1) جهت قضاوت در مورد درستی و نادرستی یک عمل، ما باید اصول اخلاقی را بدون توجه به پیامدها یا نتایج احتمالی آن در نظر بگیریم. (2) اعمال درست آنهایی هستند که با نیت اقامه عدل، بیان حقیقت و احترام به حقوق دیگران صورت می گیرند؛ در اعمال نادرست عملا این اصول رعایت نمی شوند. (3) در این بیان، می توان موقعیتی را تصور نمود که بیان حقیقت ، ملتی را در معرض زبانی بزرگ قرار می دهد.

برای مثال، (4) فرض کنید که شما می دانید یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در سالهای گذشته سابقه فساد جنسی داشته است. (5) از طرفی، همچنین شما می دانید که با انتخاب کاندیدای مزبور، مشکلات خارجی و داخلی کشور مطمئنا حل شده، غرور ملی احیا گردیده و نام وی در تاریخ به عنوان بزرگترین رئیس جمهوریت خواهد گردید. (6) در عین حال شما به این موضوع واقفید که آگاهی مردم از سابقه فساد جنسی این نامزد از طرف رسانه ها ، شما نمیتوانید از پاسخ دادن اجتناب کنید. (8) بیان حقیقت مستلزم افشا سابقه اخلاقی نامزد مزبور می باشد. (9) بنابراین، بیان حقیقت می تواند اقدام درستی باشد حتی اگر موجب خسران زیادی برای کل ملت گردد.“

11- کدام جمله در متن بالا بیانگر نتیجه گیری یا نقطه نظر اصلی است؟
الف- (1)         ب- (2)     پ- (3)     ت- (8)      ث- (9)

12- بهترین نقشی که برای جمله دوم در متن بالا می توان قائل شد ، عبارت است از:
الف- نقطه نظری پیوند دهنده که جملات اول و سوم را ربط می دهد.
ب- نقطه نظر غیر اخلاقی که از نظر منطقی نابجا است.
پ- دلیلی در تایید جمله اول.
ت- نتیجه گیری یا نقطه نظر اصلی متن.
ث- توضیح یا رفع ابهام جمله اول.

13- ” اخیرا بخشهای جدید و تخصصی متعددی در شرکت ایجاد شده اند. این امر نشاندهنده علاقه زیاد شرکت به ورود در عرصه های پیچیده جهت دستیابی به بازار است.“ این متن با کدامیک از گزینه های زیر بهتر توصیف می شود.

الف- نتیجه گیری، ” مدیریت خواستار راهکارهای جدید جهت دستیابی به بازار است.“
ب- - نتیجه گیری، ” شرکتهای سهامی اساساً و نه منحصراً به منظور تامین منافع صاحبانشان پدید آمده اند.“
پ- نتیجه گیری، ” شرکت بزودی جهت دستیابی به بازار اقدام بهتری را انجام خواهد داد.“
ت- پیش فرض ، ” شرکت قبل از ایجاد بخشهای جدید مزبور قدرت ورود موثر به بازار را نداشته است. 
ث- پیش فرض ، ” بخشهای جدید یاد شده در عرصه های پیچیده و جدید ، جهت دستیابی به بازار به اشتغال می پردازند.“

14- به جملات ذیل توجه کنید: "جولیوس سزار در قرن اول پیش از میلاد مسیح امپراطور روم بود تمام امپراطوران روم شراب می نوشیدند و بدون استثناء از جامها و ظروفی با آلیاژ سرب و قلع استفاده می نمودند. حتی یک بار استفاده از این ظروف موجب مسمومیت با سرب می شود و این مسمومیت همیشه خود را با جنون نشان می دهد.“ در صورت درستی تمام موارد فوق ، کدامیک از جملات ذیل باید  صحیح باشد؟

الف- مسمومیت با سرب در بین شهروندان امپراطوری روم رایج بوده است.
ب- استفاده ازظروفی با آلیاژ سرب و قلع مزیتی منحصر به امپراطوران روم بوده است.
پ- صرفنظر از هر امری، جولیوس سزار مطمئنا دیوانه بوده است.
ت- کسانی که جنون دارند حداقل یک باز از ظروفی با آلیاژ سرب و قلع استفاده نموده اند.

15- فرض کنید جملات زیر درست باشند: ” افرادی که لباسهای پر زرق و برق می پوشند (شیک پوشها) نه خودنما هستند و نه کودن. اگر چنین شخصی خودنما نیست، حتما خوش ذوق و با سلیقه است.“ در صورت درستی هر دو جمله فوق، کدامیک از موارد زیر باید صحیح باشد؟

الف- اگر کسی لباس پر زرق و برق بپوشد ، آن فرد کودن اما خوش ذوق است.
ب – کسانی که خوش ذوق هستند ، کودن نیستند.
پ- کسانی که لباس پر زرق و برق  می پوشند نه خوش ذوقند و نه کودن
ت – هرکسی که لباس پرزرق و برق می پوشد ، خوش ذوق است و کودن نیست .
ث – هیچ یک از موارد فوق .

16-فرض کنید جملات زیر درست باشند: ” اگر نوید حتی به یک فرد هم حسادت کند ، آن فرد امید است. افراد زیادی هستند که امید به آنها حسادت نمی کند ، که نوید یکی از آنان است ولی در دنیای امروز، هر کسی به دیگری حسد می ورزد. “

الف- هر فردی به یک نفر حسد می ورزد.               ب- نوید به امید حسد می ورزد.
پ- امید به هیچ کس حسد نمی ورزد.                     ت-هیچیک از موارد فوق.

سوالات 17 و 18 بر اساس موقعیت تخیلی ذیل طراحی شده اند:

شهر دالاس دقیقا دارای هفت ناحیه است ... 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 و 7 شهردار باید نام پنج نفررا که هر کدام از یک ناحیه هستند، جهت عضویت در شورای شهر اعلام کند. هر نوع ترکیبی از 5 نفر امکان پذیر است جز این که در صورت اعلام نام فردی از ناحیۀ 1 ، نمی توان عضوی را از ناحیه 5 برگزید. از طرفی ، اگر فردی از ناحیه 3 انتخاب شود، انتخاب عضوی از ناحیۀ 5 الزامی است. به علاوه، اگر فردی از ناحیه 2 انتخاب شود، شهردار باید عضوی را از ناحیۀ 6 نیز اعلام نماید.

17- از بین ترکیب احتمالی اعضای شورای شهر که در ذیل آمده است، کدامیک تمام شرایط فوق را دارا است؟

الف- 7،6،3،2،1                                 ب-7،6،5،4،1                              پ- 7،6،4،3،2
ت- 6،5،4،3،2                                  ث- 6،5،4،2،1

18- فرض کنید که شهردار تصمیم می گیرد فردی را از ناحیۀ 7 انتخاب نکند. در این حالت ، چه ناحیه دیگری از عرصه انتخاب حذف خواهد شد؟
الف-1             ب-2                پ- 3                ت- 4                  ث- 5
19- رابطه « همزاد بودن» را در نظر بگیرید. آن را می توان چنین تشریح نمود: ” تنها انسانها همزاد هستند. اما هر انسانی همزاد ندارد. هیچ کس نمی تواند همزاد خود باشد، امّا  امروزه هر انسانی همزاد دیگری است. اگر کسی همزداد شما باشد، تمام همزادهای او نیز همزاد شما خواهد بود. اگر کسی همزاد شما باشد، شما نمی توانید همزاد او باشید. فرض کنید که نام در انسان اوّلی که جدّ اصلی ما به شمار می روند، سارا و ویلیام باشد. با در نظر گرفتن مسئله همزادی با اطمینان می توان گفت که

الف- تمام ما همزاد سارا و ویلیام هستیم.                 ب- سارا و ویلیام همزاد یکدیگر بوده اند.
پ- سارا یا ویلیام هر یک همزاد خودشان هستند.      ت- اماکن دارد فردی نه همزاد سارا و نه همزاد ویلیام باشد.
ث- هیچیک از موارد فوق ، زیرا این موضوع نمی تواند صحیح باشد.

برای پاسخگوئی به سوالات 20 و 21 ، موقعیت فرضی ذیل را در نظر بگیرید: ” مطالعۀ علمی بین زنان دانشگاهی که حداقل به مدت دو سال روزانه یک یا چند بسته سیگار کشیده بودند ، نشان داده است که 85% زنانیکه سیگار را ترک کردند. در طی 45 روز پس از ترک ، ظرفیت ریوی آنها 15% بهبود یافت. این احتمال که بهبودی مزبور ناشی از تصادف باشد با درجه بالایی از اعتماد رد گردید.

20- در صورت درستی موارد فوق، یافته های مزبور اثبات می کنند که
الف- سیگار باعث کاهش ظرفیت ریوی می شود.
ب- محدودیت استعمال دخانیات باید در مراکز دانشگاهی به اجرا در آید.
پ- رژیم غذایی در رابطه میان سیگار کشیدن و ظرفیت ریوی نقشی ندارد.
ت- محقق علاقه ای ذاتی در متوقف نمودن مصرف دخانیات دارد.
ث- مصرف سیگار از نظر آماری یا کاهش ظرفیت ریوی در زنان دانشگاهی همبستگی دارد.

21- در صورت پذیرش درستی اطلاعات در موقعیت بالا ، کدامیک از فرضیات ذیل نباید به منظور اثبات این ادعا که حدود 85 درصد بزرگسالان سیگاری با مصرف یک یا چند بسته سیگار در روز و حداقل به مدت دو سال، در طی 45 روز پس از ترک می توانند ظرفیت ریوی خود را 15درصد بهبود بخشند، رد شود.
الف- بهبود ظرفیت ریوی محدود به زنان است، اما در مردانی که سیگار را ترک می کنند، بهبودی مزبور بارز نیست.
ب- چون که سیگاریها مقدار سیگار مصرفی خود را کمتر از حد واقعی بیان می کنند، ارتباط واقعی بین ترک سیگار و بهبود ظرفیت ریوی بیش از میزان نشان داده شده می باشد.
پ- چون که زنان تحت مطالعه اکثراً اسپانیایی یا آسیایی بوده اند، یافته های مزبور نمیتواند به جمعیت بزرگسالان ایالات متحده تعمیم داده شود.
ت- چون که مسئولان دانشکده نتوانسته اند اجرای طرح تحقیقاتی مزبور را مخفی نمایند ، زنان دانشگاهی و دانشمندان دست اندر کار از هدف آگاه بوده اند.
ث- در زنانی دانشگاهی ، تغییر در ظرفیت ریوی بر اثر عوامل دیگری چون تغییر در تناسب جسمی ، بهداشت ، فشار خون و میزان خستگی حاصل می شود.

22- فرض کنید که هر زمان قطار تأخیر کند، مریم و کبری گرسنه و بی قرار می شوند. با در نظر گرفتن این فرض، کدامیک از موارد زیر باید درست باشد؟

الف- قطار تأخیر دارد، بنابراین مریم گرسنه و کبری بی قرار است.
ب- اگر کبری گرسنه بوده ولی مریم بی قرار نباشد، قطار تأخیر ندارد.
ت- اگر قطار تأخیر نکند، مریم و کبری نه بی قرارند و نه گرسنه.
ث- اگر کبری و مریم گرسنه یا بی قرار باشند، قطار تأخیر دارد.

23- مدیر حسابداری در هنگام کار بر روی مشکلی در زمینه بازاریابی چنین استدلال می نمود که ” پیشنهاد ”ل“ بهتر از پیشنهاد ”م“ است. ولی پیشنهاد ”ن“ نیز بهتر از پیشنهاد ”ل“ می باشد. با این حال ، پیشنهاد ”د“ از پیشنهاد ”ن“ هم بهتر است. بنابراین پیشنهاد ”ن“ از پیشنهاد ”ر“ بهتر می باشد.“ با فرض درستی کلیه موارد فوق ، چه بند دیگری باید به نکات مورد اشاره مدیر حسابداری افزوده شود تا نتیجه گیری نهایی درست باشد.
الف- پیشنهاد ”ر“ از پیشنهاد ”ن“ بدتر است.            ب- پیشنهاد ”ر“ از پیشنهاد ”ل“ بدتر است.
پ- پیشنهاد ”م“ ازپیشنهاد ”ر“ بدتر است.               ت- پیشنهاد ”ل“ از پیشنهاد ”ر“ بدتر است.


برای پاسخگویی به سوالات 24 و 25 ، موقعیت فرضی ذیل را در نظر بگیرید:

نتایج تحقیق در 15 دانشگاه دولتی بر اساس آزمون استاندارد سنجش آمادگی عمومی شغلی ، میانگین نمرات دانشجویان ترم آخر رشته های رشته های علوم انسانی، علوم تجربی و مهندسی را به ترتیب 53، 55 و 54 گزارش نموده است و در مطالعه دیگر بین ده دانشگاه خصوصی میانگین نمرات دانشجویان مهندسی و علوم تجربی 56 و علوم انسانی 54 بوده است. از سوی دیگر، سوّمین مطالعه بر روی جوانانی که بعد از اتمام دبیرستان، به دلیل مشکلات مادی نتوانسته اند وارد دانشگاه شوند و به کار تمام وقت مشغول بوده اند پس از جور کردن سن و سطح معلومات دبیرستانی با گروه های قبلی، میانگین نمرات آنها به عدد 32 رسید که اختلاف عدد 32 با سایر نمرات فوق از نظر آماری در سطح 5درصد  معنی دار می باشد.

24- در درجه اوّل ، مناسبترین فرضیه علمی بر اساس اطلاعات فوق عبارت است از:
الف- تحصیلات دانشگاهی با آمادگی عمومی شغلی همبستگی دارد.
ب- باید برای دانش آموزان مستعد و کم بضاعت جهت ورود به دانشگاه کمکهای مالی فراهم گردد.
پ- ورود به دانشگاه با آمادگی عمومی جهت انتخاب یک شغل ارتباطی ندارد.
ت- قبل از تدوین یک فرضیه مناسب ، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.
ث- فردی که نمره 60 یا بالاتر می گیرد، عموماً دارای آمادگی لازم جهت انتخاب یک شغل می باشد.

25- به منظور رد علمی گزینه ÷ در سوال 24 فرد باید
الف- دانشجوی فارغ التحصیلی رابیابد که آمادگی انتخاب شغل را ندارد.
ب- به این نتیجه برسد که 95% جوانان آمادگی انتخاب شغل را ندارند.
پ- به این نتیجه برسد که احتمال ایجاد رابطه ای به صورت تصادفی کمتر از 5% می باشد.
ت- دست به هیچ کاری نزند هیچ راهی جهت رد علمی نظریه مزبور وجود ندارد.

26- ”دو دلیل اصلی در طرفداری از مجازات مرگ وجود دارد. دلیل اول به ترس شدید ناشی از مردن اشاره دارد که دیگران را از ارتکاب جنایات فاجعه بار مشابه باز می دارد. دلیل دوم آن است که مجازات مرگ اقتصادی تر از راه دیگر یعنی زندانی کردن افراد است. اما ، کلیه مطالعات انجام شده نشان می دهند که زندانی کردن افراد عمدتاً از بعد اقتصادی نفع بیشتری دارد. از آنجا که تصوّر افراد مبنی بر اینکه مجازات مرگ صرفه جویی در هزینه ها می گردد واقعیتهای اقتصادی را تغییر نمی دهد! بنابراین، مجازات مرگ باید ممنوع گردد.“ استدلال گوینده عبارت فوق را چگونه ارزیابی می کنید:

الف- ضعیف. آراء عمومی در آن منعکس نیست.
ب- ضعیف . این استدلال ، دلیلی در زمینه منع دیگران از ارتکاب جنایت ارائه نمی دهد.
پ- قوی. این استدلال نشان می دهد که مجازات مرگ احتمالاً باید ممنوع گردد.
ت- قوی. اگر چه ، بر اساس واقعیات نمیتوان ممنوعیت مجازات مرگ را درست دانست.

27- ” متوسط قیمت فروش خانه درطی سال 1989 بشدّت افت نمود. این روند در خلال دوران رکود که از سال 1991 تا 1992 به طول انجامید ، ادامه یافت. در طول همین دوران ، نرخ بهره و قیمت املاک نیز ناگهان کاهش یافت. واقعیات مزبورثابت می کنند که خانه در زمرۀ املاک محسوب می شود. “ بهترین ارزیابی از استدلال فوق عبارت است از:

الف- قوی، ولی تمام واقعیت ها بدقت در آن ذکر نشده اند.
ب- قوی، زیرا خانه جزئی از املاک به شمار می رود.
پ- ضعیف. زیرا نمی توان در زمینه قیمت خانه با در نظر گرفتن موارد مربوط به املاک و نرخ بهره هیچ نتیجه گیری را به دست آورد.
ت- ضعیف. زیرا قیمت فروش اتومبیلهای جدید در همان دوره کاهش یافت، ولی این مسئله به معنی آن نیست که خانه همان اتومبیل جدید است.

28- همزمان با غروب آفتاب علی کوچولو در پیاده روی جلوی منزل دوچرخه سواری می کرد. شب در حال فرا رسیدن بودو مهمانی شبانه علی قرار بود شروع شود، علی تمام دوستان کوچکش را دعوت کرده بود تا با هم پیتزا بخورند، فیلمهای جالب ببینند ، و تا دیر وقت داستانهای ترسناک بگویند. وی بی صبرانه منتظر بود و آرزو می کرد که خورشید هر چه زودتر از آسمان ناپدید شود تا شب از راه برسد. وی تصمیم گرفت تا با حداکثر سرعت پا بزند تا خورشید را از آسمان ببرد ، هر چه سریعتر پا میزد هوا تارکتر می شد. شب در حال فرا رسیدن و مهمانی در حال آغاز شدن بود وقتی که نهایتاً شب شد او خیلی خسته بود اما بسیار خوشحال نیز بود. علی به آنچه که اتفاق افتاده بود می اندیشید و به این نتیجه رسید که می تواند هر بعد از ظهر خسته کننده ای را به شبی شاد تبدیل کند اگر واقعاً برای آن تلاش کند. بهترین قضاوت در خصوص استدلال علی عبارت است از :

الف- قوی. اگر علی این قدر سخت پا نمی زد و آن اتفاق نمی افتاد، به چه چیزی می توانست استناد کند.
ب- قوی. علی کودکی بیش نیست.
پ- ضعیف. حرکت خورشید ارتباطی با پا زدن علی روی دوچرخه ندارد.
ت- ضعیف. این که بعد از پا زدن شدید علی ، شب فرا رسیده به معنی آن نیست که پا زدن شدید باعث فرا رسیدن شب شده است.

29- گوینده بیان کرد که ” حق مردم برای دانستن باید راهنمای روزنامه نگاران باشد تا بر مبنای آن ، تمام وقایع مهم را به صورت کامل و دقیق به اطلاع عموم برسانند. در عین حال، روزنامه نگاران نباید نقش خود را در حراست از امنیت ملی فراموش کنند که لازمۀ آن، حفظ اسرار حکومتی است: هیچ کس با قطعیت نمی تواند بگوید که کدام ارزش مهمتر است حق مردم جهت اطلاع از امور مختلف یا امنیت ملی. این مسئله مباحث بغرنج و رنج آوری را با خود به همراه دارد. برای مثال، روزنامه نگاران ممکن است از زمان و محل دقیق حمله نظامی فوق سری تحت هدایت دولت مطلع گردد. مردم حق آن را دارند که از اقدامات دولت خود خصوصاً از مسئله بسیار حساس حمله نظامی اطلاع یابند. اما، انتشاراین اخبار قبل از شروع حمله می تواند به نفع دشمن تمام شده و موجب شکست سنگینی برای کشور شود. “ بهترین قضاوت از استدلال گوینده عبارت است از:

الف- ضعیف، زیرا قانون تصریح دارد که امنیت ملّی مهمتر است.
ب- ضعیف، زیرا در عمل، روزنامه نگاران ارزشی را بر دیگری ارجح می دانند.
پ- قوی، زیرا حق مردم جهت اطلاع از واقعیات را نمی توان زیر پا گذاشت.
ت- قوی، زیرا در متن فوق ، ارزشهای مهم مزبور در تعارض هستند.

30- مجموعه کامل ظروف غذا خوری حداقل شامل چهار عدد از هر یک از بشقاب غذاخوری ، کاسه سوپ خوری، ظرف دسر ، فنجان قهوه و ظرف سس می باشد. می توان باین بیست قطعه را اساسی ترین ظروف فرض نمود. البته، در یک مجموعۀ کامل، قطعات زیاد دیگری از جمله کاسه های کوچک سالاد خوری ، دیسهای بزرگ غذاخوری ، نمک دان ، فلفل دان، ظرف خامه و شکر و حتی جا کره ای وجود دارد. حال با فرض دریافت یک دست کامل ظروف غذاخوری به عنوان هدیه ، بر اساس آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که در بین قطعات مربوطه به مجموعۀ اصلی ظروف ، دقیقاً چهار عدد بشقاب غذاخوری، کاسه سوپ خوری، ظرف دسر ، فنجان قهوه و ظرف سس وجود دارد. بهترین قضاوت در مورد شیوه ارائه نتیجه گیری نویسنده عبارت است از:

الف- ضعیف، هیچ چیزی را ثابت نمی کند و مثل آن است که بگوئیم « آقیانوس آب است زیرا آب است.»
ب- ضعیف، قطعات مربوط به ظروف تکمیلی را مورد توجه قرار نداده است.
پ- قوی، نویسنده انواع ظروف را در مجموعه کامل سرویس غذاخوری بر شمرده است.
ت- قوی، نتیجه گیری در واقع بازگویی دقیقی از مفروضات فوق می باشد.

به منظور پاسخگویی به سوالات 31 تا 34 به استنتاج غلطی که در موقعیت فرضی ذیل وجود دارد، توجه کنید.

نویسنده ای برای یک گروه نژاد پرست کار می کرد مدّعی شد که آمریکائی های سفید پوست ”از نقطه نظر هوش ذاتی بر سیاهان، اسپانیایی تبارها، آسیائی ها ، ایرانی ها و کلیه نژادهای پائین برتری دارند.“
نویسنده جهت تأیید ادعایش به مطالعه ای که روی دو گروه دانش آموزان سال دوم دبیرستان انجام شده بود اشاره نمود. از هر گروه امتحان مشابهی در خصوص جغرفافیایی اروپا مشتمل بر کشورها ، پایتختها، رودخانه ها، رشته کوه ها، کشاورزی ، صنعت ، مذهب ، موسیقی و زبانها به عمل آمده بود. گروه اوّل شامل 35 نفر که 34 نفرشان سفید پوست و دارای اسامی خانوادگی انگلیسی-اروپایی بودند که در دبیرستان وابسته به دانشکده غیر دولتی در ایالت حاصلخیز کالیفرنیا مشغول به تحصیل بوده و طی سال اول تحصیلی تاریخ اروپا را می خواندند. گروه دوم شامل 40 نفر که همگی بجز4 نفر اسپانیایی تبار، سیاهپوست، آسیایی یا خاور میانه ای بودند که در دبیرستان دولتی در محله ای مخروبه و پر از مفاسد اجتماعی در ایالت لوس آنجلس مشغول به تحصیل بود و در سال اوّل مجموعۀ تاریخ جهان را مطالعه می کردند. نویسنده اعلام نمود که گروه اوّل مزیّت محسوسی در امتحان جغرافیا در قیاس با گروه دوم داشتند.
31- فرض کنید که یک دانشمند علوم سیاسی اعتراض کند و بگوید که ” نتیجه گیری از اطلاعات فوق باتوجه به ادعای مطرح شده اشتباه است، زیرا این محقق به حق تصریح شده در قانون اساسی امریکا مبنی بر برخوردای از فرصتهای برابر آموزشی توجه ننموده است. “
در صورت درستی این نظر ، آیا دلیل این دانشمند موجه است یا خیر و چرا؟
الف- موجه مخدوش نمودن حقوق اساسی، پذیرش موارد پژوهشی را غیر ممکن می سازد.
ب- موجه وجود فرصتهای مساوی آموزشی مفهومی گنگ و ابهام انگیز است.
پ- غیر موجه این حقوق در تحقیق اصلی مورد توجه قرار گرفته اند.
ت- غیر موجه این حقوق با تحقیق مزبور ارتباطی ندارند.

32- فرض کنید که یک روانشناس رشد و تکامل استدلال نماید که ” نتیجه گیری از اطلاعات فوق با توجه به ادعای مطرح شده اشتباه است. زیرا در مطالعۀ تأثیر محیط بر هوش مورد توجه قرار نگرفته است. “ در صورت درستی این نظر، آیا دلیل این روانشناس موجه است یا خیر ، و چرا؟
الف- غیر موجه. هیچ کس اثبات نکرده که محیط می تواند بر یادگیری جغرافی مؤثر باشد.
ب- غیر موجه. اندازه گیری تأثیر محیط بر هوش بسیار مشکل است.
پ- موجه. این عامل باید مد نظر قرار بگیرد.
ت- موجه. عامل اصلی تعیین کنندۀ هوش محیط است، نه ژنتیک.

33-فرض کنید یک خانم مددکار اجتماعی اعتراض کند که ” شما نمی توانید از افراد گروه دوّم انتظار همان میزان هوش را داسته باشد. در مجموع، آنها حاصل فقر، جنایت و خانواده هایی از هم پاشیده هستند. “ در صورت درستی این نظر، آیا دلیل این مددکار موجه است یا خیر، و چرا؟
الف- موجه. محله فقیر به معنی مدارس فقیر، به معنی معلمان فقیر، معلمان فقیر به معنی دانش آموزان فقیر، دانش آموزان فقیر به معنی نمرات ضعیف در آزمون می باشد.
ب- غیر موجه. صرفنظر از شرایط اجتماعی اقتصادی، هوش به کیفیت مدرسه ای که شما در آن تحصیل می کنید، بستگی دارد.
پ- غیر موجه. فقر ، ثروت و شرایط خانوادگی بر کمی و زیادی هوش فرد مؤثر نیستند.
ت- موجه. صرفنظر از نژاد ، دانش آموزنی با زمینه های مزبور در مقایسه با دانش آموزان ثروتمند از هوش کمتری برخوردارند.

34- فرض کنید که یک دانشجوی تربیت معلّم سیاهپوست آمریکایی مخالف، با عصبانیت اعتراض می کند که ” چه انتظاری دارید! دانش آموزان ثروتمند درس تاریخ اروپا را می گذرانند، در حالی که دانش آموزان فقیر چنین نیستند. مسلماً آنها در مورد اروپا مطالب بیشتری می دانند. “ در صورت درستی این نظر ، آیا دلیل او موّجه است یا خیر، و چرا؟

الف- غیر موجه. او تنها یک دانشجوی معلّمی است و احتمالاً تجربه تحقیق یا آموزش را جهت تأیید ادعاهایش ندارد.
ب- موجه. اطلاع و آگاهی از مسائل به هوش ارتباطی ندارد.
پ- موجه. اختلاف میان دروس تدریس شده در سال اوّل باعث گردید که گروه اوّل در زمینه امتحان جغرافی از آمادگی بیشتری در مقایسه با گروه دوم برخوردار باشد.
ت- غیر موجه. او به شکل آشکاری جبهه گرفته ، زیرا سیاهپوست است و به دلیل نتایجی که نویسنده ارائه داده احساس توهین می کند.با تشکر از  آقای حسن رحمانی کفشگری برای ارسال پرسشنامهنوشته اند:
لطفا پرسشنامه هارو با تحلیل و جواب در وبلاگ قرار بدهید.

پاسخ
در این مورد خاص قرار شده است آقای حسن رحمانی کفشگری تفسیر این آزمون را برایمان ارسال کنند بعد از دریافت آن حتما در بلاگ قرار می گیرد.


نوشته اند:
دانشجوی دکتری هستم و رساله ام در مورد تفکر انتقادی است چندین کلید دارم که جوابها با هم اختلاف دارند.  کلید تصحیح آزمون و چگونگی تحلیل را در وبلاگ قرار دهید.
پاسخ:
متاسفانه کلید را ندارم اما قرار شده که یکی از دوستان آن را پیدا کند و برایمان ارسال کند به محض دریافت در وبلاگ قرار داده و برای تان ایمیل می شود.

با سلام،
اگر کسی کلید مطمئنی از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا دارد. این جانب برای تحلیل داده های پرسشنامه برای پایان نامه ارشد، شدیداً به آن نیاز دارم.
اگر به ایمیلم ارسال نمایید ممنون می شوم. ممکنست جبران مادّی کافی نباشد. امیدوارم موفق باشید.
[email protected]

91-4-31توسط: naser.faal

تا آنجا که این جانب سه سال است دارم در این باره جستجو می کنم پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا کلید ندارد و روش تحلیل آن را فقط و فقط در یک تحلیل عاملی اکتشافی می توان تا حدود هشتاد درصد به دست آورد.مطالب مشابه :


دانلود پرسشنامه+پرسشنامه رایگان+پرسشنامه پایان نامه+پرسشنامه اماده

پرسشنامه امنیت اجتماعی. پرسشنامه پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی. پرسشنامه انگیزه های
پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

نظرسنجی - پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان - - نظرسنجی ضمن سپاسگذاری از همکاری شما : این
رابطه احساس امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

بررسی رابطه احساس امنیت اجتماعی و از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در بین 251 نفر
جهانگردی و امنیت اجتماعی

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - جهانگردی و امنیت اجتماعی فرم درخواست سفارش پرسشنامه;
دانلود پرسشنامه و پایان نامه استاندارد

پرسشنامه اضطراب اجتماعی پرسشنامه امنیت اجتماعی. پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات
عبارت های جستجو شده در موتورهای جستجو گر در رابطه با وبلاگ پژوهش علوم اجتماعی

وب نوشت تخصصی پژوهش علوم اجتماعی پرسشنامه امنیت اجتماعی. دانلود نرم افزار spss 20.
آسیب های اجتماعی چیست؟

پرسشنامه‌هاي مختلف تهيه شد، شيوه‌هاي اعتبار يابي و ارتباطات نوین و امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی

لیکن امنیت اجتماعی در فرضیات تحقیق در جامعه آماری تعیین شده با استفاده از پرسشنامه به
پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه - پرسشنامه: آزمون مهارت های انتقادی کالیفرنیا - From Class to Community
دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت

دانشجو، اعتماد اجتماعی و احساس امنیت برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده و
برچسب :