طرح درس روزانه و سالانه ادبیات فارسی

طرح درس روزانه

ماده درسي ادبيات 1 عنوان درس: ادبيات حماسي منبع مطالعه : شاهنامه فردوسي از صفحه 7 تا صفحه 14 مدت جلسه يك ساعت و نيم نام دبير ملكوتي خواه تاريخ:

رديف

اقدامات قبل از تدريس

1

هدف كلي

آشنايي با انواع ادبي و ادبيات

حماسي

 

 

اهداف جزئي

طبقه بندي آثار ادبي

آشنايي با نمونه‌هايي از ادبيات حماسي، نمايشي و انواع آن

آشنايي با برخي از شاعران بزرگ در اين زمينه به ويژه فردوسي

آشنايي با اشعار شاهنامه‌ي فردوسي و رزم رستم و سهراب و برگرداندن به نثر امروزي ساده

2

اهداف رفتاري

دانش آموز در پايان اين درس بايد بتواند: 1. انواع ادبي را نام ببرد و براي هر نمونه مثالي بزند.

2. اشعار و متن درس را به راحتي بخواند و مفهوم و مطالب را درك كند.

3. درس را به طور ساده معني كند و به نثر امروزي برگرداند، لغات قديمي را معني كند.

4. جواب خودآزمايي‌ها را بگويد و با صنايع ادبي و شعري كه در ادبيات حماسي به كار مي‌رود آشنا شود.

3

تعيين روش تدريس

1. اطلاع از معلمومات دانش‌آموزان در مورد درس، سؤآل كلي قبل از درس در مورد حماسه، د استان رستم و سهراب

2. روخواني متن توسط دانش‌آموزان و سهيم كردن آنها در معني متن

3. هر دو روش فردي و گروهي در تدريس اين درس قابل اجرا مي‌باشد.

4

پيش نيازهاي درسي

آگاهي‌هاي لازم

آگاهي قبلي در مورد حماسه و ويژگيهاي آن و داستان رستم و سهراب و بيان عاميانه‌ي داستان

 

 

وسيله كمك آموزشي لازم

كتب درسي ـ استفاده از cd در  رابطه با اين درس در صورت امكان ـ فرهنگ لغت ـ شاهنامه‌ي فردوسي ـ اجراي داستان به صورت نمايش

5

ايجاد انگيزه

1. تشويق دانش‌آموزان به خواندن داستانهاي ملي و فرهنگي ايرانيان و آگاهي در مورد تمدن و فرهنگ غني ايرانيان و داستانهاي قديمي

2. بيان خلاصه‌ي داستان جهت ترغيب به گوش كردن آنها به اصل داستان و درس

6

ارزشيابي تشخيصي

1. انواع ادبي را نام ببريد با ذكر مثال

2. حماسه چيست؟ خلاصه ي حماسه رستم و سهراب را بيان كنيد

3. جمله‌هايي از متن درس را به نثر امروزي برگردانيد و بعضي از لغات جديد را معني كنيد و در مورد شاهنامه هر چه مي‌دانيد توضيح دهيد.

           

 

 

رديف

اقدمات حين تدريس

زمان لازم

1

حضور و غياب

 

5 دقيقه

2

فعاليتهاي

معلم  ـ دانش‌آموز

معرفي درس

هر ايراني و هر فارسي زباني كم و بيش بايد با فرهنگ ملي خود آشنا باشد و با داستانها و نمايش‌نامه‌ها به صورت گفتاري (عاميانه) يا مدون آگاه باشيد، يكي از اين داستانها رزم رستم و سهراب است و آشنايي با حماسه كه يكي از انواع ادبي است براي دانش‌آموز ضرورت دارد. اكنون با اين داستان از زبان فردوسي آشنا مي‌شويد.

5 دقيقه

ارائه تدريس

1. توضيح در مورد چهار نوع ادبي و حماسه

2. اين درس از نوع ادبي حماسه است و ذكر ويژگيهاي حماست و رويدادهاي غير عادي آن

3. توضيح در مورد شاهكار حماسه ايرانيان يعني شاهنامه‌ي فردوسي

4. متن توسط دانش‌آموز و به كمك معلم روخواني مي‌شود و اشكالات آن برطرف مي‌شود.

5. لغات جديد و متن و شعر به صورت نثر امروزي برگردانده مي‌شود.

30 دقيقه

جمع بندي درس

 

 

بيان خلاصه‌ي درس و داستان

سؤالاتي براي سنجش يادگيري دانش‌آموزان طرح مي‌شود.

تاريخ ادبيات درس و دانش‌هاي ادبي به طور خلاصه تكرار مي‌شود.

5 دقيقه

3

ارزشيابي ـ پايان تكويني

سوال برانگيزي در كلاس = طرح پرسش‌هاي مختلف براي فعال نمودن ذهن دانش‌آموزان بيان مفهوم كلي درس به صورت خلاصه داستان رستم و سهراب

5 دقيقه

4

تعيين تكليف

روخواني براي جلسه‌ي آينده و خواندن معني اشعار و متون و لغات  دوره‌ي تمام نكاتي كه ذكر شد و دادن تحقيق براي ضرب‌المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب» حل خود آزمايي‌ها در دفتر و حفظ تاريخ ادبيات و دانش‌هاي ادبي

2 دقيقه

 

 

 

الگوي طرح درس سالانه: صفحه اول

ماده درس: ادبيات فارسي 1        پايه تحصيلي: اول   سال تحصيلي:        نام دبير: ملكوتي خواه               دبيرستان:

رديف

جلسه

فصل

صفحات

موضوع درس

هدف ويژه

فعاليتهاي ديگر

1

اول

اول

3 تا 6

درس اول: هر كاري كه با نام خدا شروع نشود ابتر است همراه با معني درس و لغات

آشنايي دانش‌آموز با متون قديمي و آن را به زبان ساده بيان كردن

نمونه سوال از درس يك آشنايي دانش‌آموزان با آرايه سجع

2

دوم

اول

7 تا 14

ادبيات چيست؟ رزم رستم و سهراب 1

آشنايي با انواع ادبي

معرفي كتاب شاهنامه و داستانهاي قديمي كه بر سر زبانهاست از رستم و سهراب

3

سوم

اول

15 تا 16

رزم رستم و سهراب 2 نصف درس و حل خودآزمايي

آشنايي با داستانهاي حماسي و ادبيات حماسي

دادن تحقيق براي ضرب المثل «نوشدارو پس از مرگ سهراب»

4

چهارم

اول

17 تا 23

ادامه‌ي درس سوم و بياموزيم

آشنايي با ارايه‌هاي ادبي

حل خودآزمايي‌ها و نمونه سوال براي بياموزيم

5

پنجم

اول

24 تا 28

ادبيات نمايشي و مير علمدار

آشنايي با نمونة ادبيات نمايشي و تعزيه و ...

تعيين امتحان براي جلسه‌ي بعدي

6

ششم

دوم

29 تا 33

حل خودآزمايي‌ها و امتحان

آمادگي دانش‌آموزان و تعيين سطح كلاس

برطرف كردن اشكالات دانش‌آموزان

7

هفتم

دوم

35 تا 43

ادبيات داستاني

آشنايي با جلوه‌هاي گوناگون ادبيات و داستان سنتي

از دانش‌آموزان خواسته شد يكي از داستانهاي قرآن را خلاصه كنند

8

هشتم

دوم

44 تا 51

درس خير و شر و بياموزيم درس

آشنايي با نمونه‌هايي از داستان‌هاي سنتي ايران

حفظ سوره واقعه جهت فعاليت خارج از درس

9

نهم

دوم

52 تا 55

طوطي وبقال

آشنايي با برخي از داستان پردازان سنتي ايران

آوردن مثنوي و خواندن نمونه‌هاي ديگر از اين كتاب

10

دهم

سوم

58 تا 66

درآمدي بر ادبيات پايداري ـ خون خورشيد

آشنايي با مسائل و جلوه‌هاي اساسي ادبيات پايداري

آوردن خاطراتي از زبان بزرگترها در مورد انقلاب اسلامي

11

يازدهم

سوم

69 تا 76

دريادلان صف شكن، پاسخ، حل خودآزمايي

آشنايي با نمونه‌هايي از ادب مقاومت

گرفتن امتحان از شعر حفظي

12

دوازدهم

چهارم

79 تا 84

ادبيات جهاني

آشنايي با برخي از چهره‌هاي ادبي جهان

امتحان از فصل دوم و سوم

ـ همكار گرامي لطفاً طرح درس سالانه را با در نظر گرفتن روزهاي تعطيل تهيه فرمائيد.                             با تشكر: دبيرستان

 

الگوي طرح درس سالانه: صفحه دوم

ماده درس: ادبيات فارسي 1        پايه تحصيلي: اول   سال تحصيلي:        نام دبير: ملكوتي خواه               دبيرستان:

رديف

جلسه

فصل

صفحات

موضوع درس

هدف ويژه

فعاليتهاي ديگر

1

سيزدهم

چهارم

85 تا 90

مسافر، پروردگارا، قطرات سه گانه

آشنايي با افكار و عواطف ملل جهان و نمونه‌اي از آثارشان

مقايسه شعر قطرات سه گانه با شعر فروتني از سعدي و قطره اشك پروين اعتصامي

2

چهاردهم

چهارم

-

دوره درسها و رفع اشكالات براي امتحان دي ماه

-

نمونه سوال امتحاني كار كردن

3

-

-

-

امتحانات پايان ترم

-

-

4

پانزدهم

پنجم

93-96

ادبيات غنايي، از كعبه گشاده گردد اين در

آشنايي با ارزش‌هاي ديني ملي، اجتماعي و فرهنگي

بيان داستان ليلي و مجنون از ديد شاعران ديگر

5

شانزدهم

پنجم

97-99

نصف درس در امواج سند

آشنايي با مسائل گوناگون فرهنگي و پيوستگي آنها با ادبيات

بيان داستان كامل جنگ خوارزمشاهيان

6

هفدهم

پنجم

100-103

ادامه‌ي درس در امواج سند و بياموزيم

آشنايي با جلوه‌هاي گوناگون ادب و فرهنگ ايران

خواندن نمونه‌هايي از چهار پاره‌هاي شاعران ديگر

7

هيجدهم

ششم

104-108

ادبيات تعليمي ـ شعر كدام قبله و متاع جواني

آشنايي با آثار نظم و نثر ادبيات علمي

آوردن كتاب گلستان و خواندن حكايت‌‌هاي كوتاه در اين مورد

8

نوزدهم

ششم

111-118

درآمدي بر فرهنگ و هنر، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي

آشنايي با ارزش‌هاي اجتماعي، فرهنگي هنري

نظر خواهي از دانش‌آموزان در مورد حجاب و فرهنگ ايرانيان و مقاله خواني

9

بيستم

ششم

119-122

امتحان و تدريس مسجد جلوگاه هنر اسلامي

آشنايب با جلوه‌هاي گوناگون فرهنگ هنر ايران

نوشتن حروف ابجاد و ياد دادن آن و تبديل كلمات

10

بيست و يكم

ششم

124-126

كلاس نقاشي

آشنايي با نثر معاصر و برخي از بزرگان ادبي صاحب نظر

خواندن نمونه‌هايي از شعر نو و اشعار سهراب سپهري

11

بيست و دوم

هفتم

130-136

ادبيات مشروطه ـ مشروطه خالي ـ شعر ناله‌ي مرغ اسير

آشنايي با محتواي آثار ادبي دوره‌ي مشروطه

خواندن شعر حفظي دانش‌آموزان

12

بيست و سوم

هفتم

138-143

حاكم و فراشان و مرغ گرفتار

آشنايي با نمونه‌هايي از آثار ادبي دوره‌ي مشروطه

خواندن اشعاري از نسيم شمال

ـ همكار گرامي لطفاً طرح درس سالانه را با در نظر گرفتن روزهاي تعطيل تهيه فرمائيد.                             با تشكر

 

الگوي طرح درس سالانه: صفحه سوم

ماده درس: ادبيات فارسي 1        پايه تحصيلي: اول   سال تحصيلي:        نام دبير: ملكوتي خواه               دبيرستان:

رديف

جلسه

فصل

صفحات

موضوع درس

هدف ويژه

فعاليتهاي ديگر

1

بيست و چهارم

-

-

تعطيلات نوروز

-

-

2

-

-

-

تعطيلات نوروز

-

-

3

بيست و چهارم

هشتم

145-152

درآمدي بر سفرنامه ـ سفر به بصره و پرستو در قاف

آشنايي با سفرنامه و زندگي نامه نويسي

خواندن نمونه‌اي ديگر از سفرنامه ناصر خسرو و از دانش آموزان خواسته شود تا دو تن از روشندلان با همت را معرفي كند

4

بيست وپنجم

هشتم

153-158

زندگي من

آشنايي با نمونه‌هايي از سفرنامه، حسب حال و زندگي نامه

خواندن شعر آي آدمها از نيما

5

بيست وششم

هشتم

159-163

پيرمرد چشم ما بود ـ شعر حفظي

آشنايي با زندگي نيما و برخي از چهره‌هاي ادبي

معرفي اشعار ديگري از اقبال لاهوري

6

بيست و هفتم

نهم

167-172

ادبيات برون مرزي ـ مسافر ـ لاله‌ي آزاد

آشنايي با چهره‌هاي ادبي برون مرزي

نمونه سوال امتحاني كار كردن

7

بيست و هشتم

نهم

173-174

حل خودآزمايي و رفع اشكالات

-

ذكر نصيحت واندرز جهت استفاده به جا از وقت

8

بيست و نهم

نهم

175-177

تا هست آدمي، تا هست عالمي

آشنايي با فارسي سرايان افغاني، هندي و پاكساني

 

9

سي‌ام

نهم

 

دوره و امتحان براي آمادگي

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ همكار گرامي لطفاً طرح درس سالانه را با در نظر گرفتن روزهاي تعطيل تهيه فرمایید.                             با تشكر

 


مطالب مشابه :


طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی

طرح درس روزانه علوم پایه چهارم ابتدایی - برنامه ی سالانه سرگروه طرح درس: 23/10/92-24/10/92-93.
طرح درس روزانه و سالانه ادبیات فارسی

آموزش زبان انگلیسی از سطح ابتدایی بيان مفهوم كلي درس به طرح درس سالانه: صفحه سوم.
طرح درس سالانه قرآن

طرح درس سالانه قرآن دبستان شكرزاده پايه اول ابتدايي عنوان درس. هدف كلي. سوم. سوم . سوره
طرح درس علوم چهارم

طرح درس علوم چهارم كند.به طور كلي كاربرد که در این طرح درس ، فقط صفحه ی سوم یعنی صفحه
بازخورد در ارزشيابي تحصيلي

طرح درس و آخرین روش های تدریس دروس بودجه بندی سالانه پایه سوم ابتدایی. از كلي گويي
طرح درس ریاضی

طرح درس سالانه هدف هاي كلي. به فعالیتها وموارد مربوط به پایه اول ابتدایی می
طرح درس: فارسي ( بخوانيم)اول

طرح درس: فارسي مشخصات كلي. گام سوم : به شرح تفكرات خود بپردازند
طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر سه پایه

طرح درس سالانه زبان انگلیسی برای هر يك امتحان كلي از ديكته از درس سوم- تدريس مكالمه
طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی2

طرح درس سالانه علوم تجربی پایه پنجم آموزش ابتدایی سوم. 1. 73. ارزشيابي كلي دانستني هاي
نمونه طرح درس روزانه و سالانه

آموزان بيان مفهوم كلي درس به صورت طرح درس سالانه: صفحه سوم. ( ابتدایی ،راهنمایی
برچسب :