مالیات بر درآمد مشاغل

به استناد ماده 101ق م.م. تا میزان معافیت ماده 84 از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از پرداخت مالیات معاف ومازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. استفاده ازاین معافیت نسبت به عملكرد سال 82 به بعد منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد
 

نكات كلیدی در محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل:


1- به استناد ماده 101ق م.م. تا میزان معافیت ماده 84 از درآمد سالانه مشمول مالیات این فصل از پرداخت مالیات معاف ومازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده 131 این قانون مشمول مالیات خواهد بود. استفاده ازاین معافیت نسبت به عملكرد سال 82 به بعد منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می باشد

2- در مشاركت مدنی اعم از اختیاری یا قهری شركاء چون حداقل از دو نفر تشكیل شده اند حداكثر از دو معافیت (جمعآ معادل دو برابر معافیت ماده 84) استفاده خواهندكرد ومعافیت به طور مساوی بین آنها تقسیم وباقیمانده سهم هر یك از شركاء جداگانه مشمول مالیات خواهند بود. شركائی كه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شركت تلقی ومعافیت به زوج اعطامی گردد. در صورت فو ت هر یك از شركاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت استفاده نموده واین معافیت به طور مساوی بین وراث تقسیم واز درآمد سهم هر یك كسر می شود 3- هنگامی كه برای محاسبه درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس اقدام می شود اداره امور مالیاتی مكلف است با توجه به قرائن مناسب ، درآمد یا فروش مشمول مالیات را برآورد نماید. طبق ماده 152 قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی الراس به كارمی رود وفهرست آن به شرح زیر می باشد:
خرید سالانه
فروش سالانه
درآمد ناویزه
میزان تولید در كارخانجات
ارزش حق واگذاری محل كسب
جمع كل وجوهی كه بابت حق التحریر وحق الزحمه وصول عوارض ومصرف تمبر عاید دفتر خانه اسناد رسمی می شود یا میزان تمبر مصرفی آنها
سایر عوامل به تشخیص كمیسیون تعیین ضرایب


مطالب مشابه :


مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

چون درآمد مشمول ماليات حقوق به نرخ ماده 131 ق.م.م محاسبه گرديده ،لذا اضافه كار نيز به مجموع
قوانین مالیاتی در خصوص پیمانکاران (شماره:59486/9146/4/30-8/11/73 مواد:97،99،105،111)

131اصلاحي ودر مورد سالهاي قبل و نيز در خصوص ساير موديان نرخ موضوع ماده 131 پيش از اصلاح
سوالات مرتبط با مالیات اجاره املاک

چنانچه کل اجاره پرداختی 235 میلیون ریال باشد ، برطبق ماده 131 مالیات آن بصورت زیر محاسبه میشود :
نحوه محاسبه جدول مالیات حقوق سالانه

ماده( 131 ) قانون مالياتهاي مستقيم " نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناء مواردي كه طبق
انواع منابع مالیاتی ونحوه محاسبه طبق قانون

در آمد مشمول ماليات اخير مورد اعمال نرخ مالياتي كه طبق ماده 131 قانون ماليات هاي متعلق به آن
مالیات بر درآمد مشاغل

نكات كلیدی در محاسبه مالیات بر درآمد مشاغل: 1- به استناد ماده 101ق م.م. تا میزان معافیت ماده 84
روش محاسبه درآمد مشاغل بند ب و ج ماده 95 مالیاتهای مستقیم

مالیات ابرازی سال 91 ÷ نرخ ماده 131=درآمد مشمول مالیات بعد از اعمال معافیت ماده 101.
برچسب :