استاندارد هاي طراحي براي تسهيلات پاركينگ هاي خياباني ( پارك خياباني )

روش هاي متداول در پاركينگ خياباني ( پارك خياباني )

1- پاركينگ ( پارك ) موازي

2- پارك 300

3- پارك 450

4- پارك 600

5- پاركينگ ( پارك ) با زاويه قائم

پاركينگ هاي موازي بيشترين طول جاده اي را اشغال مي كنند ، البته با افزايش زاويه پارك ، اين طول كاهش مي يابد ، برعكس ، پاركينگ هاي با زاويه قائمه كمترين طول جاده اي را اشغال مي كند در روش پارك با زاويه قائمه بجاي يك اتومبيل در پاركينگ موازي 2 اتومبيل پارك مي شود .

اما از طرف ديگر ، پاركينگ موازي كمترين عرض جاده اي را اشغال مي كند و توجه به اين نكته ، در خيابانهاي كم عرض اهميت به سزايي را ايفا مي كند افزايش زاويه پاركينگ موجب افزايش عرض جاده قابل تردد مي شود .

از نقطه نظر قابليت مانور ، پاركينگ زاويه دار بهتر از حالت موازي است ، ونياز به دنده عقب رفتن در آن كمتر است تاخير در ترافيك در پاركينگ هاي زاويه دار به حداقل مي‌رسد اما به‌لحاظ امنيت‌رانندگي ، پاركينگ‌هاي زاويه دار كمتر از پاركينگ

هاي موازي ايمن هستند .

با توجه به نكات بالا كاربرد پاركينگ موازي بيش از پاركينگ زاويه دار است بجز درمواردي كه عرض خيابان بيش از 20 متر و حجم ترافيك كم باشد .


مطالب مشابه :


انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها

انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها انواع پاركينگ انواع پاركينگھايي كه امروزه در
انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها -
انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها

معماری - انواع پاركينگ و ضوابط طراحي پارکينگها - تفکر - معماری
استاندارد هاي طراحي براي تسهيلات پاركينگ هاي خياباني ( پارك خياباني )

شهرسازی - استاندارد هاي طراحي براي تسهيلات پاركينگ هاي خياباني ( پارك خياباني ) -
حداقل و حداكثر ابعاد مورد نياز اجزاء ساختمان در واحدهاي مسكوني و تجاري

قسمتي ازضوابط مربوط به طراحي پاركينگ. ۱- تأمين پاركينگ واحدهاي مسكوني در مجتمع هاي 5 واحدي و
6سازه برتر دنیا برای پارکینگ

در آمريكا معماري به نام سيمون هنلي وجود دارد كه در طراحي و ساخت پاركينگ‌ خودرو تخصص دارد.
هويت بخشي در طراحي خيابان

هويت بخشي در طراحي راههاي دسترسي مسكوني و نيز زمين هاي پاركينگ، از گزينه هاي ديگري
برچسب :