سوالات متن حرفه وفن سوم

 

واحدیک

 نمودار زیر مراحل تفکر در حل مشکلات را نسان می دهند آن را کامل کنید.

(*)) ....... ` جمع آوری اطلاعات و مدارک پیرامون مشکل ` (ب) ........ ` ارزیابی فرضیه ها ` (ج) ........

در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

*)بعد از احساس وجود مشکلی که برای انسان اهمیت دارد، فرآیند ...................... آغاز می شود.

*) برای تولید محصولات فناوری باید دانش، ...... و .... داشته باشیم تا بتوانیم مراحل کار تولید را با موفقیت طی کنیم.

*) موادی که برای عکس برداری از بدن انسان مورد استفاده قرار می گیرند، انسان را به بیماری هایی مانند............ مبتلا می سازند.

*) محصولا هر یک ا توجه به زیبایی محصول در دوبخش ....... و .....محصول صورت می‏گیرد.

 *)پس از احساس وجود مشکل فرآیند................... آغاز می شود.

*) موارد زیر به کدام یک از سیستم های فرعی دوچرخه مربوط می باشند؟

*) پنجه رکاب: ....... ب) دینام: ...... ج) زین: .......  د) زنگ معمولی: .................                 

*)فناوری پس از تولید باید از ابعاد مختلف مورد .............................. قرار گیرند.

*) سیستم های پیچیده معمولاً از چند سیستم ........................ تشکیل شده اند.

*) سیستم های فرعی برای انجام دادن بخشی از وظیفه ی ........ ایجاد می شود.

*) سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل پنجه، رکاب، .................. و چرخ دنده است.

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

 

صحیح

غلط

 

الف) دینام دوچرخه، انرژی حرکتی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

 

 

 

ب) سیستم انتقال قدرت دوچرخه شامل فرمان و ترمز است.

 

 

 

ج)تحقیق و جست و جو و کاوش در امور پدیده ها از ویژگی های انسان است

 

 

د)گاهی اوقات لازم است برای اطمینان از صحت فرضیه، آزمایش هایی انجام داد

 

 

ه)مواد خامی که در طبیعت وجود دارند به همان شکل قابل استفاده هستند

 

 

ن) توجه به زیبایی محصول در دو بخش ساخت و بسته بندی محصول صورت می گیرد

 

 

گزینه ی صحیح را مشخص کنید.


تمامی روش های پیشنهادی و احتمالی که به ذهن می رسند مربوط ب کدام یک از مراحل تفکر می باشند؟

الف) ارزیابی فرضیه ها            ب) فرضیه سازی                     

ج) احساس وجود مشکل         د) جمع آوری اطلاعات


انسان با استفاده از کدام یک از موارد زیر توانسته مسائل و مشکلات خود را حل کند؟

الف) پردازش        ب) اکتشافات        ج) تفکر خلاق      د) قدرت اراده


بسته بندی محصول فناوری چه مزایایی دارد؟

الف) حفظ محصول و معرفی آن       ب) جلب توجه و افزایش مشتری                  

ج) ساخت محصول     د) الف و ب صحیح است


هدف از تهیه ی راهنمای استفاده از محصولات فناوری، توسط تولیدکنندگان چیست؟

الف) آموزش روش صحیح استفاده از محصول        ب) آموزش نکات ایمنی              

ج) جلب مشتری      د) موارد الف و ب صحیح است


 توجه به کدام یک از اصول زیر در تولید محصولات فناوری می تواند به حفظ سلامت انسان و محیط زیست کمک کند؟

الف) اصل انتخاب و تغییر مواد ب) اصل بهداشتی ج) اصل ارزیابی  د) اصل زیبایی شناختی


کدام یک از سیستم های فرعی زیر، وظیفه ی نگهداری و به هم پیوستن اجزای مختلف دوچرخه را بر عهده دارد؟

الف) بنده یا اسکلت  ب) هدایت و فرمان     ج) انتقال قدرت    د) برق رسانی


چرخ دنده و زنجیر از اجزای کدام سیستم فرعی دوچرخه می باشند؟

الف) بدنه یا اسکلت  ب) انتقال قدرت    ج) هدایت و فرمان   د) هشدار دهنده

2-پاسخ کوتاه بدهید.


یکی از راه های پرورش قدرت تفکر و خلاقیت چیست؟
دو اصل مهم بهداشتی در تولید محصولات فناوری را بنویسید. ؟

3-هر یک از جملات ستون (الف) را به سیستم مربوط به خود در ستون (ب) وصل کنید.

ستون (الف)

ستون (ب)

 1.        روشن شدن چراغ دوچرخه به عهده ی این سیستم است.
 2.  این سیستم دوچرخه را به مسیر دلخواه هدایت می کند.
 3.   علاوه بر نگهداری اجزای دوچرخه، جای سرنشین و حمل بار هم هست.
 4.      بوق شیپوری جز این سیستم است.
 • ·         هشدار دهنده
 • ·         برق رسانی
 • ·         هدایت و فرمان
 • ·         بدنه یا اسکلت
 • ·         انتقال قدرت

واحددو

گزینه ی صحیح را مشخص کنید.


  اگر بخواهیم یک لامپ را از دو نقطه خاموش یا روشن کنیم از کدام گزینه باید استفاده کرد؟

الف) کلید تبدیل     ب) کلید دو پل       ج) کلید یک پل     د) جعبه ی تقسیم


شمای فنی مقابل مربوط به کدام وسیله است؟

الف) کلید دو پل     ب) کلید یک پل     ج) جعبه ی تقسیم          د) کلید تبدیل


 از مدار کلید تبدیل برای روشن و خاموش کردن ........... استفاده می شود.

الف) یک لامپ از یک نقطه ب) دو لامپ از یک نقطه5 ج) یک لامپ از دو نقطه    د) دو لامپ از دو نقطه       


4.      یک کلید تبدیل دارای ............... مشترک و ........... غیرمشترک است.

الف) دو پیچ اتصال – یک پیچ اتصال        ب) دو پیچ اتصال – دو پیچ اتصال             

ج) یک پیچ اتصال – یک پیچ اتصال     د) یک پیچ اتصال – دو پیچ اتصال


   کدام گزینه صحیح است؟

الف) رتور ثابت و استاتور متحرک است     ب) استاتور به دور موتور می چرخد             

ج) رتور روی استاتور می چرخد  د) استاتور ساکن و رتور متحرک است


 چه قسمتی از موتور الکتریکی، اجزای متحرک موتور را در مقابل عوامل خارجی محافظت می کند؟

الف) بادبزن       ب) رتور    ج) بدنه و محفظه ی موتور         د) استاتور  

7شکل رو به رو نشانگر کدام قطعه ی الکترونیکی می باشد؟

الف) سلف      ب) مقاومت ج) ترانزیستور    د) دیود

8-دستگاه آوومتر کدام کمیت را اندازه گیری می کند؟

الف) ولتاژ      ب) جریان       ج) مقاومت     د) هر سه مورد

9-از کدام قطعه ی الکترونیکی برای تولید میدان مغناطیسی، مدار هماهنگی (آنتن رادیو و تولید کننده فرکانس) استفاده می شود؟

الف) سلف 5              ب) خازن     ج) ترانزیستور     د) مقاومت

10-اهم واحد اندازه گیری چه کمیتی است؟

الف) جریان الکتریکی     ب) اختلاف پتانسیل   ج) ولتاژ    د) مقاومت الکتریکی

در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنوی برای رساندن برق به آرمیچر موتور الکتریکی ،ازکدام وسیله زیر استفاده می شود؟

الف) رتور    ب) استاتور         ج) جارو نگه دار    د)قطب ها

الف) قرن بیست و یکم را قرن اطلاعات و ......................... نامیده اند.

ب) همه ی اجسام .......................... الکتریکی دارند.

ج)جسمی که جریان الکتریکی را را آسان‏تر عبور می دهد دارای........ الکتریکی کم‏تری  است.

د) برای تقویت میدان مغناطیسی سلف، حلقه های سیم را روی ......................... می پیچند.

ن) برای اندازه گیری هر کمیت الکتریکی یک .......................... مورد نیاز است.


1.      صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.                                                                

صحیح

غلط

      

مقدار مقاومت را با دستگاه اُهم سنج اندازه گیری می کنند.    

 

 

جسمی که جریان الکتریکی را آسان تر عبور دهد، دارای مقاومت الکتریکی بیشتری است.

 

 

عمل خازن شبیه یک کلید یک طرفه ی قابل کنترل است.

 

 

مالتی متر آنالوگ (عقربه ای) مقدار کمیت های الکتریکی را به صورت عدد نشان می دهد.

 

 

قبل از اختراع ترانزیستور از لامپ های بزرگ و گران قیمت و پر مصرف استفاده می شد.

 

 


     با ساخت «من» تحول عظیمی در ساخت فرآورده های الکترونیکی ایجاد شد و قبل از اختراع «من» از لامپ های بزرگ و پر مصرف استفاده می شود:

الف) نام من چیست؟ .......................................                           

ب) چند پایه دارم؟ ..........................................

ج) نام پایه های من چیست؟ ......................................                 

د) شبیه چه وسیله ای عمل می کنم؟ .......................................

ن)قبل از اختراع من وسیله ای استفاده می شد ؟ ......................................

ه) دو مورد از کاربردهای سِلف در الکترونیک را بنویسید؟1-................2-  ...................................

واحدسه


·       گزینه ی صحیح را مشخص کنید.
کدام گزینه در مورد کودکی که واکسینه نشده نادرست است؟

الف) به احتمال زیاد به بیماری های واگیر دوران کودکی مبتلا خواهد شد.   ب) ممکن است در اثر بیماری فوت کند.                

ج) ممکن نیست که از مرگ نجات پیدا کند. د) ممکن است به عوارض خطرناک بیماری دچار شود.


کدام یک از بیماری های زیر در اثر واکسیناسیون همگانی در حال نابودی است؟

الف) آبله      ب) فلج اطفال  ج) ایدز   د) هپاتیت B


کدام یک از عوارض زیر جزء عوارض خطرناک واکسینه نکردن کودکان نیست؟

الف) نابینایی ب) ناشنوایی  ج) عقب ماندگی جسمی و فکری  د) عدم رشد کودک    رشد و تکامل کودک در چه مرحله ای بسیار سریعترا ست؟

الف) از تولد تا 6 ماهگی  ب) از تولد تا 2 سالگی ج) از 2 تا 6 سالگی  د) از دوره ی جنینی


    های خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف) گاه میکروب از بدن افراد بیمار به افراد سالم منتقل می شود و تعداد زیادی را بیمار می کند که به این گونه بیماری ها ........... می گویند.

ب) ............................ مؤثرترین راه پیشگیری از بسیاری هاست. الف) توانایی یادگیری در طول زندگی و به دست آوردن مهارت های مختلف را ................ می گویند.

ج) رشد و تکامل کودک به دو عامل ............. و ..........زندگی وابسته است.

د) شیر مادر نیازهای رشد جسمی و ............................ کودک را برطرف می سازد.

ن) برای حفظ سلامت مادر و جنین، در صورت کامل نبودن واکسیناسیون مادر، واکسن ....... به او تزریق می شود.

هـ) کودک باید در محیطی سالم، امن و پر نشاط زندگی کند تا به خوبی .......... یابد.

م) تب شدید موجب ........................... کودک و آسیب رسیدن به مغز او می شود.

ی) علائم حیاتی شامل درجه ی حرارت، تعداد نبض و ....... و میزان فشار خون است.

ذ) کودکان ملایمت و تندی را از روزهای اول می فهمند پس باید با آنان با .......................... رفتار کرد.

ر) هر ماه باید وزن و ............................ نوزاد کنترل شود.


برای بهبود سریع بیماران، در هر یک از موارد زیر چه توصیه ای شده است؟

الف) غذا و داروهای بیمار: ...............................       ب) محل استراحت بیمار: ........................................                    

ج) استحمام و نظافت بیمار: ........ د) تغییر در حالت و وضع بیمار: ................


 هر یک از موارد زیر به کدام یک از عوامل مؤثر در رشد و تکامل مربوط می شوند؟ با خط به یکدیگر وصل کنید.

الف) قد بلند بودن

ب) موفقیت در امتحانات

ج) مهارت در موسیقی

د) سفیدی رنگ پوست

 

 • وراثت
 • محیط

      صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

 

صحیح

غلط

دانشمندان موفق به تهیه ی واکسن ایدز شده اند.

 

 

واکسن فقط میکروب کشته شده ای است که طبق برنامه ی خاصی به بدن انسان وارد می شود.

 

 

بیماری های واگیر ممکن است موجب معلولیت و حتی مرگ کودکان شوند.

 

 

بیماری آبله در اثر واکسیناسیون همگانی در جهان نابود شده است.

 

 

رشد و تکامل کودک از ابتدای تولد آغاز می شود.

 

 

شکوفایی استعدادها، رشد و سلامت کودک به عامل وراثت بستگی دارد.

 

 

از 9 ماهگی به بعد کودک علاوه بر شیر مادر به غذای کمکی نیاز دارد.

 

 

از ازدواج های فامیلی باید پرهیز کرد.

 

 

لباس کودک بهتر است از جنس نخی و سبک و مناسب فصل باشد.

 

 

کودک تب دار را باید زیاد پوشاند.

 

 

از زمانی که کودک به راه می افتد، خطر همواره در کمین اوست.

 

 

خندیدن و حرف زدن با کودک به بهداشت روانی او مربوط می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

الف) بیماری که تا حد زیادی با واکسیناسیون قابل پیشگیری است؟ ........................................

ب) در چه عملی میکروب زنده ی ضعیف شده یا کشته شده یا سم ضعیف شده ی میکروب را طبق برنامه ی خاصی وارد بدن می‌کنند؟ .............

ج) نوعی بیماری که نه واکسن دارد و نه درمان قطعی؟ ....................

 د) مؤثرترین راه پیش‏گیری از بیماری‏ها، به‏خصوص بیماری‏های واگیر دوران کودکی است؟....................

ذ) رشد و تکامل کودک ازچه دوره‏ی شـروع می‏شـود.؟ ...................

 ر)موجودات ریزی که عامل بسیاری از بیماری‏های خطرناک هستند؟...................                         

ز)تب شدید کودکان چه عوارضی دارد؟................... 

ه)تکامل را تعریف کنید؟...................

 هر یک از توضیحات ستون الف مربوط به کدام سن کودک که در ستون ب آمده ارتباط دارد؟ آن ها را به هم وصل کنید.

ستون (الف)

ستون (ب)

 1.     یادگیری کودک از این سن آغاز می شود.
 2.   از این سن باید مسواک زدن دندان های کودک به کمک والدین انجام شود.
 3.   کودک از این سن به بعد اشیاء را تعقیب می کند و دیدن چیزهای متحرک را دوست دارد.
 • ·         20 ماهگی
 • ·         ابتدای تولد
 • ·         5/2 سالگی 

واحدچهار

در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف) به خرده چوب هایی که از تنه ی درخت به دست می آورند ............................... گفته می شود.

ب) از تجزیه ی خرد چوب ها به وسیله ی مواد شیمیایی در برج پخت خمیر ............................. به دست می آید.

ج) چوب سوزنی برگان به علت داشتن ........................ نسبت به پهن برگان برای کاغذسازی مناسب تر است.

د) به منظور افزایش مقاومت تخته فیبر می توان ........................... را در خمیر الیاف اضافه کرد.

ذ) روکش های مصنوعی ورقه های نازک کاغذی هستند که آن ها را از داخل ........................ یا رنگ عبور می دهند.

ر) از ترکیب ذرات چوب یا ............................... فرآورده های تخته خرد چوب و تخته چند لایه به دست می آید.

ز) از پانل های چوب سیمان و چوب گچ به عنوان ......... برای ساختن منازل مسکونی در حداقل زمان استفاده می شود.

ل) صفحات عایق صدا، حرارت، برودت به علت .................................. سبک می باشند.

ه) خسارت ناشی از پوسیدگی .................. بیش ترین صدمه را در سراسر جهان بر چوب ها وارد می کند.

ن) یکی از روش های حفاظت چوب استفاده از مواد .................................... است.

ی) برای یکسان کردن پهنا و ضخامت تخته های کوچک و خط کشی اتصالات مختلف وسیله ای به نام....... به کار می رود.

ص) برای ترسیم قوس ها و دوایر با شعاع های مختلف از ........................... استفاده می شود.

گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

1-منظور از باگاس، کدام ماده در تهیه ی کاغذ می باشد؟

الف) تفاله ی نیشکر           ب) کاه گندم                    

ج) ساقه ی ذرت              د) پهن برگان مانند صنوبر و ممرز

2-کدام یک از فراورده های چوبی زیر به علت داشتن لبه های نرم و یکنواخت به آسانی با ماشین پرداخت می شود؟

الف) کاغذ                ب) روکش مصنوعی                  

ج) تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط      د) پل های چوبی

3-از M.D.F برای ساخت کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) سطوح میزها و ساخت درها     ب) وسایلی که بیشتر با رطوبت تماس دارند                  

ج) کابینت آشپزخانه و میز آزمایشگاه        د) هر سه مورد

4-کدام صفحات چوبی به عنوان عایق صدا، حرارت و برودت استفاده می شوند؟

   الف) فیبر 5M,D,Fب) چوب، گچ و سیمان    ج) چوب و گچ    د) چوب و یونولیت


5-از کدامیک از فراورده های چوبی زیر در کارهای تزئیناتی، ساخت مبلمان و قفسه ها آشپزخانه استفاده می شود؟

الف) تخته های مرکب (کمپوزیت) ب) پانل های چوب سیمان  ج) پانل های چوبی گچ 5د) روکش مصنوعی


6-صفحاتی که از چسباندن موادی مانند یونولیت به صفحات چوب گچ یا چوب سیمان به دست می آیند به چه عنوانی در ساختمان ها به کار می روند؟

الف) عایق صدا       ب) عایق حرارت   ج) عایق برودت   د) هر سه مورد


7-این فراورده ها از ترکیب ذرات چوبی با چسب های معدنی به دست می آید؟

الف) تخته ی چند لا  ب) پانل چوب سیمان ج) صفحه ی عایق صدا  د) تخته خرده چوب


8-این عوامل با ایجاد تونل و دالان در داخل چوب ها، آن ها را تخریب می کنند.

الف) موریانه ها   ب) سوسک های چوب خوار  ج) قارچ ها   د) الف و ب


9-آتش جزوه کدام یک از عوامل تخریب چوب می باشد؟

الف) عوامل شیمیایی  ب) عوامل مکانیکی ج) عوامل فیزیکی    د) عوامل بیولوژیکی


10- برای مبارزه با کدام یک از عوامل تخریب چوب لازم است بلافاصله بعد از قطع درختان آن را با محلول شیمیایی مخصوص سم‌پاشی کرد؟

الف) حشرات چوب خوار 5ب) باکتری ها     ج) قارچه ها     د) اثر مواد شیمیایی


    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

از در هم رفتن الیاف سلولزی و پرس آن‏ها

صحیح

غلط

برای جداسازی الیاف سلولزی در تهیه ی M.D.F از مواد شیمیایی استفاده می شود.

   

صنوبر و ممرز در بین پهن برگان دارای الیاف بلندتری هستند.

   

کارخانه ی چوب و کاغذ مازندران از تفاله ی نیشکر برای تولید کاغذ استفاده می کند.

   

از کاغذهای باطله می توان مجدداً در فرایند ساخت کاغذ استفاده کرد.

 

 

از ترکیب چوب یا چسب های آلی و یا چسب های معندی تخته های مرکب (کمپوزیت) ساخته می شود.

   

در سالن های کنفرانس، سینما و تئاتر از صفحات عایق صدا، حرارت و برودت استفاده می شود.

 

 

روکش های طبیعی از ورقه های کاغذ ساخته می شود.

 

 

حشرات جزو عوامل بیولوژیکی تخریب کننده ی چوب می باشند.

 

 

قارچ ها رنگ طبیعی چوب را تغییر می دهند و به رنگ سفید یا قهوه ای در می آورند.

 

 

رنگ کردن چوب به عنوان یک روش حفاظتی آن محسوب می شود.

 

 

حشرات فقط به درختان زنده و سرپا حمله می کنند.

 

 

بیش‏ترین صدمه بر چوب‏های سراسر جهان خسارت ناشی از پوسیدگی حشراب می باشند.

 

 

جداسازی الیاف و تهیه‏ی خمیر توسط بخار آب و فشار.

 

 

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

*)از در هم رفتن الیاف سلولزی و پرس آن‏ها؟..................

*)باگاس چه کاربردی دارد؟...................

*)علت استفاده از درختان سوزنی برگ در تهیه کاغذ را بنویسید؟...................

 واحدپنج

آشنایی با خودرو


  در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید.

الف) سوخت موتور خودروها ممکن است بنزین، ......................... و یا گازوئیل باشد.

ب) باتری یک مخزن الکترو شیمیایی است که در صورت لزوم آن را به انرژی ............................. تبدیل می کند.

ج) امکان تعویض دنده را در خودرو ......................... فراهم می کند.

د) برای راه اندازی و روشن کردن موتور از .............................. استفاده می شود.

ه) وظیفه ی خنثی کردن نوسانات ناشی از ناهمواری های سطحی جاده بر عهده ی ....................... است.

ن) قدرت مصرف ترمز بر اثر افزایش روغن و تأثیر آن بر .................... ایجاد می شود.

م) مقدار مصرف یک مایع را می توان به وسیله ی .................... کنترل کرد.

ی) هدایت چرخ های جلو از طریق ................... و جعبه دنده ی فرمان صورت می گیرد.


 صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.
گزینه ی صحیح را مشخص کنید.

برای ایجاد سرعت یا قدرت های مختلف در خودرو کدام قسمت تعبیه شده است؟

الف) گیربکس         ب) کلاج        ج) فنربندی           د) ترمز


در خودرو انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ ها توسط چه قسمتی انجام می گیرد؟

الف) جعبه دنده      ب) کلاج    ج) دیفرانسیل        د) گیربکس


مجموعه ی وزن خودرو، سرنشینان و بار را کدام قسمت تحمل می کند؟

الف) لاستیک ها     ب) بدنه     ج) شاسی   د) دستگاه انتقال قدرت


بدنه ی خودرو بر روی چه قسمتی سوار شده است؟

الف) باطری    ب) شاسی     ج) فرمان          د) چرخ


·همه ی موارد زیر را اجزای مغزی شیر دنباله کوتاه هستند به جز ................

الف) حلزونی    ب) دستگیره     ج) بدنه      د) مهره و درپوش

- کدام یک از قسمت های زیر جزء دستگاه انتقال قدرت نیست؟

                           د) کلاج5     ج) دیفرانسیل ب) شاسی  الف) جعبه دنده (گیربکس)


     به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

وظیفه ی شارژ نگه داشتن باتری در ماشین به عهده ی کدام وسیله است؟
کار موتور تبدیل چه انرژی به چه انرژی دیگری است؟
وظیفه ی  دیفرانسیل چیست؟

      صحیح یا غلط بود ن جملات زیر را مشخص کنید.

 

 

صحیح

غلط

 

بدنه ی خودرو در برگیرنده موتور، جعبه دنده و دیفرانسیل است.

 

 

 

فرمان خودرو ممکن است مکانیکی یا هیدرولیکی باشد.

 

 

 

شیر دنباله ی کوتاه از دو قسمت به نام مغزی و بدنه تشکیل شده است.

 

 

 

بدنه ی خودرو مجموعه ی وزن خودرو و سرنشینان و بار را تحمل می کند.

 

 

دینام نیروی مکانیکی را از موتور می گیرد و به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

 

 

 

وظیفه ی قطع و وصل قدرت بر عهده ی جعبه دنده است.

 

 

 

در دیفرانسیل تعدادی دنده برای ایجاد سرعت و یا قدرت های مختلف تعبیه شده است.

 

 

 

دستگاه انتقال قدرت کلاج، جعبه دنده و دیفرانسیل است.

 

 

 

بدنه ی خودرو مجموعه ی وزن خودرو و سرنشینان و بار را تحمل می کند.

 

 

 

   


مطالب مشابه :


آموزش کاردستی با وسایل دوریختنی

و این هم سیل های زیبا ، هنرمندان سیرک ، که با استفاده پس بچه ها را صدا کنید و با هم ساخت این
موتورهای الکتریکی

اگر سیم پیچی میدان به صورت سری با سیم پیچی آرمیچر ساخت. به هر حال با وسایلی که
دست‌سازه‌ها و ابتکارات یک شهید+تصاویر

اما به جز خلاقیت‌هایی که با با یک آرمیچر و یک ساخت یک آیفون با قالب
چگونه اختراع کنیم ؟

گاهی ممکن است فکر کنیم ، همه چیزهایی که می شد اختراع شود بهتری ساخت که با شد ، خیلی
نمونه سوالات درس حرفه و فن

به وسایلی که مستقیما به جریان با ساخت چه وسایلی برق را به آرمیچر می
رباتیک وساخت

برای طراحی و ساخت ربات دقت کنید که به وسایلی رجوع کنید که که با سرعت
آموزش ساخت روبات 1

برای طراحی و ساخت ربات دقت کنید که به وسایلی رجوع کنید که که با سرعت
جروه حرفه و فن سوم از واحد 1 تا 5

وظیفه ی که با وصل کردن برق ( آرمیچر) درسطوح میزها و ساخت درها و یا وسایلی که با رطوبت در
سوالات متن حرفه وفن سوم

بعد از احساس وجود مشکلی که با ساخت «من سطوح میزها و ساخت درها ب) وسایلی
برچسب :