سه شعر زیبا در وصف خلیج فارس از شاعران برجسته شهرستان ایوان غرب به مناسب روز ملی خلیج فارس


سه شعر زیبا در وصف خلیج فارس از شاعران برجسته شهرستان ایوان غرب به مناسبت روز ملی خلیج فارس که به وبلاگ مطالعات خلیج فارس تقدیم نموده اند.

شعر اول:

" عه روس ده ریایْلْ "

عه روس هه ر چیگ ده ریای جه هانی

خه لیج فارس و قه لب ایرانی !


تِ صه ده فیدو درّ په ر وه رش ده ی

نه ... ! تِ خوه د مورواریدِ غه لطانی


تِ آو نییدِن ! تِ خیون ایمه ی !

تِ دریا نیی د ! تِ جسم و گیانی !


هایْده جی گشتی ! تِ هشگی ! تِ آو !

تِ کیوه یْ ! دریایْ ! تِ ئاسمانی !


مانگْ له تِ الایْگ! خوه ر له تِ نیشی گ!

ئاساره یش ها تِ ! تِ کهکه شانی !


ده ریا نیه نه ی مارمیولگ لی بخوه یْ !

ت ِ چه شمه یْ شیر مازه ن ده رانی !

ایمه هه له تیگ وه دژمن نیایْم !

چیوْ له ده س ده یمن تِ وه ئه رزانی !


ایمه گیانمان ها نو وای گیاند !

تِ مهرانی و تِ دیلرانی !


له نو خیون ده یمن له ده س یی منه د !

ئرا ایمه تِ قه لاویزانی !!


یِ قطره ییلیم له آوِد که م بوگ !

تِ دالگانِ هه ر چی وارانی !


ئه وه ل ، دنیا هه خه لیج فارسیو !

کُت کُت دانه وْ ده یشت بیونه وشکانی !


شوْ شیفته یْ تِ بیو ! سیاه بیو برگی !

ئاساره یل یَک یَک نایْده داوانی !


خُوه ر له ناوِ تِ زلفی داگریگ !

مانْگْ له ناوِ تِ چووگه میه وانی !


ئیوارگان خُوه د نیشان خُوه ر مة یْ !

زلفه شووره گه د که ی په ریشانی !


مانْگْ تا تِ دُیونیگ دل ده ی گه ده ر یا

نیشیگه دِلِد که ی ده ی طوفانی !


موجِ گیسیلِد تا وه ئیلام چه یگ !

ده یْ وه عه روسِ زاگروس مزگانی :


ایوشیگ مِ پاره یْ جسمِ ئیرانِم !

ده ر یایْ پارتِم و ماد و ساسانی !


ایوشید : له ئه زه ل تا دنیا دنیاس

خلیجم و فارس ، تمام ئیرانی !


شعر از  : علی محمد محمدی

       **************************************************************

شعر دوم :

اسکله ی دل "


باخی هه سارَ ها دلد / شه وان ک نوریده هوا

وه ختی گلاره یل که و ود / دیاریه له لای خدا

تُنگ دلد پر له هزار / عه جایب ره نگاره نگه

طه رحی له آفرینشهَ / نه قاشیی کِ صه د ره نگه

له داریووش تاگر ئه لان / تاریخِیگ ها له سینگد

هویه ت ولاتمان / ها دل زِرکِ زینگِد

نگین کلوانکگه ی / ئیران له بانْ ده سِ جنوب

نیشم له ساحل چوود / ئیوارگان ،ته نگ غروب

شنه فتیه وه گوش خُوه د / فتنه یل دشمنیله گد؟

جه نگ کن له سه رْ تاریخ تِ / له بان گورا ناوه گه د

مه گه ر نیه زانن ناوِ تِ / ها اسکله ی دله ی لِمان

عه رب و فارس ،کرد و بلوچ / له پیرمان تا وه جُوان

نه ی لیم که آلشتی بکه ن / نه ی لیم هویَتد بووه ن

خه لیج فارسْ ناوِ تنه / نه ی لیم کِ ناوْ ئراد بنه ن

 

شعر از : نوشین حاتمی 

 **************************************************************

شعر سوم :

کوردم میلکانم خاک ایرانه

سه رای سه ر به رزی نه ره شیرانه

قه تره ی له ئاوی خیون گیانمه

ئه و خه لیج که و ره نگ ئاسمانه

**** ترجمه*********


من کرد هستم،تمام خاک ایران سرزمین من است

سرزمین سرفرازی نره شیران دلاور

قطره قطره آبش خون تن من است

آن خلیجی که رنگش چون رنگ آسمان همیشه آبی است......

شعر از: جلال کوهی


مطالب مشابه :


شعر درباره خلیج فارس ومطلبی درباره مسائل اخیر در ادامه مطلب به مناسبت روز خلیج فارس

جزاير سه گانه خليج فارس و داستان بحرين همه قراين نشان مي دهد كه اعراب پس از 40 سال عداوت با
خليج فارس در شعر معاصر ايران

سروده‌هاي شاعران معاصر درباره خليج فارس بسيار است و هر يك از زاويه خليج فارس در شعر
خلیج فارس در آینه ادب پارسی (شعر معاصر)

خلیج فارس در آینه ادب پارسی درباره وب. این شعر خلیج فارس. لینک
شعری در وصف خلیج فارس

مطالعات خلیج فارس. مطالعات خلیج درباره وب. این شعر خلیج فارس.
درباره‌ی اسم باستانی‌ خلیج فارس

استرابو در کتاب جغرافیای*خود در دو جا به وجه تسمیه کهن خلیج فارس اشاره می‌کند. «جزیره
سه شعر زیبا در وصف خلیج فارس از شاعران برجسته شهرستان ایوان غرب به مناسب روز ملی خلیج فارس

سه شعر زیبا در وصف خلیج فارس از شاعران برجسته شهرستان ایوان غرب به مناسب روز درباره وب
تمدید زمان ارائه آثار به چهارمین کنگره‌ی ملی شعر خلیج فارس

مطالعات خلیج فارس درباره وب. این شعر خلیج فارس.
دبیرخانه دائمی کنگره شعر فارسی و عربی خلیج فارس در خوزستان تشکیل شد

مطالعات خلیج فارس دبیرخانه دائمی کنگره شعر فارسی و عربی خلیج فارس در خوزستان درباره وب
برچسب :