بخش دوم شیمی سال اول دبیرستان

شیمی (1)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخش دوم  هوا :

 

1.چرا اندازه گیری دقیق هوا کره دشوار است؟ زیرا هوا کره یک دفعه به پایان نمی رسد بلکه کم کم رقیق میشود و مرز مشخص ندارد.

2.درصد هر یک از گازهای نیتروژن (N2) و اکسیژن (O2) ، دی اکسید کربن (SO2)  و بخار آب در هوای باز دم نسبت به هوای دم چه تغییری می کند؟(N2) و((O2  در هوای باز دم نسبت به هوای دم کمتر است اما(SO2) و بخار آب در هوای باز دم نسبت به هوای دم بیشتر است.

3.آلوده شدن هوا بر اثر فعالیتهای انسانی از چه هنگامی آغاز شد ؟ وقتی که اتش به وجود آمد.

4.تروپوسفر چیست؟ پایین ترین قسمت هوا کره که ما در آن زندگی میکنیم و ار سطح زمین تا حدود 12 کیلو متری ادامه دارد و تروپوسفر نامیده می شود.

5. چرا ترکیب درصد ترو پوسفر تقریبا یک نواخت است؟ چون گازهای تروپسفر پیوسته با یکدیگر مخلوط میشوند.

6.اجزای اصلی ،اجزای جزئی و اجزای ناچیز سازنده هوا کره را نام ببرید؟

اجزای اصلی : نیتروژن ، اکسیژن

اجزای جزئی :آرگون ،کربن دی اکسید

اجزای نا چیز: نئون ، آمونیاک ، متان

7.کدام جزء موجود در هوا می تواندبسیار متغیر باشد؟ بخار آب البته دی اکسید مربن هم در اثر فعالیتهای انسان ممکن است کمی تغییر کند .

8.هر چه بر عمق آب فرو می رویم فشارودمای آب اقیانوس چه تغییری میکند؟ فشار بیشتر و دما کمتر میشود.

9.نزدیکترین و دورترین لایه هوا کره نسبته به زمین کدام اند؟ تروپوسفر نزدیکترین لایه و تروموسفر دورترین لایه به زمین است .

نکته: فشار هوا با افزایش ارتفاع کمتر میشود مثلا فشار هو در کنار دریاها بیشتر و در ارتفاعات کمتر است.

نکته: تغیرات دما با افزایش ارتفاع منظم نیست و می توان هوا کره را به چهار قسمت یا لایه از نظر دمایی تقسیم کرد این چهرا لایه از سطح زمین به ترتیب : تروپوسفر – استراتوسفر – مزوسفر – تروموسفر        :D  :-p  (من نفهمیدم تو میفهمی اینا رو ؟)

چگالی هوا با  افزایش ارتفاع کم می شود.

 

10. گاز اوزون در کدام لایه از هوا وجود دارد؟ استراتوسفر

11.فشار چیست؟ مقدار نیرویی است که بر واحد سطح وارد می شود.

12. یک کتاب یا یک انسان در حالت ایستاده فشار بیشتری به سطح خود وارد می کند یا در حالت خوابیده ؟ در حالت ایستاده چون همان مقدار نیروی وزن بر سطح کوچکتری وارد شده .

13.چرا ما فشار هوا را احساس نمی کنیم؟ زیرا فشار هوا در همه جهت ها بر درون و بیرون بدن ما یکسان است.

14.فشار هوای معمولی یا استاندارد چیست و چه مقدار است ؟ به میانگین فشار هوا در سطح دریا فشار هوای معمولی می گویند که مقدار آن یک اتمسفر یا 760 میلی متر جیوه است .

atm =760 mm hg

15.فشار گاز محبوس در یک ظرف را به چه وسیله اندازه گیری میکنند؟ مانومتر

16.چرا گازها بر خلاف مایع ها و جامد ها تراکم پذیر هستند؟ زیرا فاصله ذره های گاز از یکدیگر زیاد است و با فشار میتوان این فاصله را کم  کرد.

17.قانون بویل را تعریف کنید؟ در دمای ثابت حجم یک گاز با فشار آن رابطه معکوس دارد.

18. قانون شارل را تعریف کنید؟در فشار ثابت حجم گاز با دمای مطلق آن رابطه ی مستقیم دارد.

نکته: با توجه به قانون بویل می توان دریافت که در دمای ثابت هر چه فشار بیشتر شود حجم کمتر میشود و هرچه فشار کمتر شود حجم بیشتر میشود.

نکته: با توجه به قانون شارل میتوان دریافت که در فشار ثابت هر چه دما افزایش یابد حجم بیشتر میشود و هرچه دما کاهش یابد حجم نیز کمتر میشود.

نکته: برای اندازه گیری دما دو روش مرسوم است یکی روش سلسیوس و دیگری روش کلوین.

19.مبنای اندازگیری دما در روش کلوین صفر مطلق است چر به این دما صفر مطلق می گویند؟ زیرا رفتن به پایینتر از این دما غیر ممکن است.

نکته مهم: با رابطه زیر می توان درجه سانتیگراد را به در جه کلوین تبدیل کرد:

درجه کلوین = درجه ساتنی گراد ضرب در 273

20.نظری جنبش مولکولی چهار قسمت دارد؟ 1.همه گاز ها از مولکول درست شده اند.2.مولکولها پیوسته در حرکتند( تذکر: فشار یک گاز نتیجه برخورد مولکولهای ان با دیواره ظرف است) 3. مقدار کل انرژی جنبشی یک گاز ثابت است.4. میانگین انرژی جنبشی ذرات گاز ثابت تست و به دمای گز بستگی دارد.

 

21. گاز ایده آل به چه گازی گفته میشود؟ گازی که رفتار ان با نظریه جنبش مولکولی گازها قابل پیش بینی باشد.

نکته: بیشتر گازها ی هوا کره شبیه گازهای ایده ال هستند.

22.روش استخراج گازها از هوا کزه چگونه است؟ هو در فشار زیاد تا منفی 200 درجه سانتیگراد سرد میکنند تا هوای مایع تولید شود سپس با تغییر جز به جز این مایع هر یک از بخارها را جداگانه جمع آوری می کنند.

نکته: اگر دمای مایع کم کم افزایش یابد هر ماده موجود در ان نقطه جوش خود تبخیر می شود.

23.از نیتروژن هوا چه استفاده هایی می شود؟ برای تولید آمونیاک و نیتریک اسید.

24.با ذکر مثال بیان کنید آب جزء کدام دسته از مواد است؟

الف) ترکیب         ب)عنصر            ج) مخلوط

الف) ترکیب زیرا مولکولهای آن بیش از یک نوع اتم است.

25.اکسیژن در هوا کره ، آب کره و سنگ کره به چه صورتی وجود دارد؟ در هوا کره به صورت اکسیژن مولکولی (O2) در آب کره به صورت ترکیب با هبدروژن  (HO2)  و در سنگ کره به صورت ترکیب با عنصر های دیگر وجود دارد.

26.اکسید چیست؟ ترکیبی که از واکنش با عنصر های دیگر مانند آب ، کربن دی اکسید ، اکسید منیزیم ، اکسید سدیم .

27. اکسایش چیست ؟ واکنشی است که در آن اکسیژن با برخی عنصر ها ترکیب می شود.

نکته : واکنش اکسایش گاهی بسیار سریع و با ایجاد شعله است که گرمای صوت و نور نیز به همراه دارد. به این واکنش اکسایش سوختن یا احتراق می گویند . مانند : سوختن ذغال یا کربن و سوختن منیزیم اما گاهی واکنش واکنش اکسایش کند است و انرژی کمی آزاد میکند مانند زنگ اهن یاتیره شدن سطح سدیم نازه بریده شده.

28. آزمایشی طرح کنید که درصد اکسیژن موجود در هوا را بتوان اندازه گرفت ؟ دو سرنگ شیشه ای که از طریق سر به یکدیگر متصل شده و در یکی از آنها مقداری هوا قرار دارد و دیگری خالی است را انتخاب کرده و در محل اتصال داخل لوله شیشه ای مقداری فلز مانند سدیم ظرف شویی قرار داده پس از حرارت دادن آن فلز هوا یک سرنگ را به سر سرنگ دیگر انتقال می دهیم سیم ظرف شویی گداخته با اکسیژن داخل سرنگ ترکیب شده و هوای داخل سرنگ در انتقال کمتر می شود مقدار هوایی که کمتر شده همان مقدار

اکسیژن است .

 

30.گاز اکسیژن چه موارد مصزفی در صنعت دارد؟ در صنایع فولاد همچنین  تهیه نیتریک اسید و سولفوریک اسید همچنین در سوخت موشک و هواپیما بکار می رود.

31.میانگین دمای سطح کره زمین چه قدر است و اگر مولکولهای آب و کربن دی کسید در هوا نبودند به چه دمایی میرسید ؟ 15 درجه است و به 25 درجه میرسید.

32. عامل تغییر وضعیت آب و هوایی در جهان چیست؟ جا به جایی هوای سرد و گرم و جریانهای هوایی.

نکته: بیشتر انرژی وارد شده به سطح زمین توسط زمین جذب میشود. (حدود47% ) مقدار زیادی نیز به فضا باز گردانده میشود.  (30%) مقداری نیز برای چرخه آب مصرف میشود (23%) مقدار کمی برای تولید باد و مقدار بسیار کمی برای فتو سنتز مصرف میشود.

نور خورشید از موجهایی با طول موج های مختلف تشکیل شده است .

نکته: طول موج(λ) یعنی فاصله بین دو قلعه یا دو قعر در یک موج.

نکته: هر چه طول موج کوتاهتر باشد انرژی آن بیشتر است.

33.اگر بدانید پرتو فرا بنفش ار پرتو فرو سرخ پر انرژی تر است به نظر شما کدام یک طول موج بلند تری دارد؟ و چرا؟ فروسرخ ، چون هر چه انرژی بیشتر باشد طول موج کمتر است .

34.هنگامی که ن.ر خورشید به زمین می تابد زمین گرم شده و نیز پرتو هایی از خود می تاباند طول این دو را با هم مقایسه کنید؟ چون نور خورشید نسبت به تابش زمین پر انرژی تر است پس طول موج آن کمتر است.

34.اثر گلخانه ای را تعریف کنید؟ به دام انداختن و بر گرداندن انرژی تابشی و به وسیله مولکولهای کربن دی اکسید و آب را اثر گاخانه ای گویند.

35. گازهای گلخانه ای را نام ببرید؟کربن دی اکسید ، بخار آب ، متان .

36.چرا میانگین دمای کره  زمیت حدود3% تا 9% افزایش یافته است؟ در نتیجه از بین بردن گباهان و سوزاندن سوختهای کربن دی اکسید هوا افزایش یافته است و با اثر گلخانه ای دمای کره زمین نیز افزایش یافته.

37.اگر گازهای گلخانه ای نباشند دمای کره زمین چه تغییری می کند؟ میانگین دمای زمین از 15 دزجه به 25 دزجه می رسد

نکته: ترکیب شیمیایی ترپسفر تقریبا در همه جا ثابت است.

38.چرا رانندگان در هوای سدر بر باد تایر خود می افزایند و با فرا رسیدن تابستان از هوای درون آنها کم میکنند؟ طبق قانون شارل در اثر سدر شدن در زمستان هوای داخل تایر حجمش کم می شود و لاستیک کم باد به نظر می رسد و در نتیجه باید بر باد تایر ها افزود . در تابستان در اثر گرم شدن حجم هوای داخل تایر زیاذ شده برای ایمنی باید مقداری از ان کم کرد.

39.منظور از فشار گاز چیست؟ فشار یک گاز نتیجه برخورد ذره های سازنده ان با دیواره های ظرف است.

اوزون:

40. اوزون چیست؟ اوزون مولکولی است که از اتصال 3 اتم اکسیژن تشکیل شده است و فرمول آن O3 است.

41. لایه اوزون بیشتر در کدام لایه هوا کره است؟ و در چه ارتفاعی وجود دارد؟  بیش از 90% لایه اوزون در فاصله 15 تا 50 کیلومتری سطح زمین یعنی در ناحیه ای از استراتوسفر قرار دارد.

42.لایه اوزون چه مزیت هایی برای موجودات زنده دارد؟ زمین را در برابر پرتو خطر ناک فرا بنفش محافظت میکند.

نکته: تابش فرابنفش به مقدار کم برای سلامتی لازم است ( ساختن ویتامین دی در پوست) اما مقدار زیاد ان سبب شکستن پیوندهای کوالانسی مولکولها می شود و نتیجی مانند آفتاب سوختگی و سرطان در انسان می شود.

43. غلظت اوزون در لایه اوزون تقریبا چه قدر است؟ 1 تا 3 ppm

44. لایه اوزون چند درصد از فرابنفش را به دام می اندازد؟ 99% به دام می اندازد و 1% را عبور می دهد.

نکته: تابش فروسرخ کم انرژی تر از فرابنفش است زیار طول موج تابش فروسرخ بیشتر از فرا بنفش است.

نکته: چرخه اوزون در استراتوسفر سبب میشود غلظت اوزون تقریبا ثابت بماند چون سرعت تولید ومصرف اوزون تقریبا برابر است.

45.چه ترکیبهایی سبب نابودی لایه اوزون شده است؟CFC ها یا لکوفلوئوروکربن ها.

46. CFC ها چه موارد مصرفی دارند؟ به عنوان پیشران در افشانه ها یا به عنوان گاز سرماساز در یخچال ها و کولرها استفاده می شوند.

47. CFC ها چگونه سبب نابودی اوزون می شوند؟ بر اثر تابش فرابنفش مولکولهای CFC می شکنند و اتمهای کلر ایجاد میشوند این اتمها ی کلر طبق چرخه ای اوزون بیش از 100000.1 مولکول اوزون را نابود میکنند.

 

نکته: نخستین بار حفره لایه اوزون در قطب جنوب مشاهده شد امروزه حفره ای دیگر بر فراز قطب شمال نیز شناخته شده است.

مولکوا اوزون در حضور اتم کلر به مولکول اکسیژن تبدیل میشود .

48.عوارض ناشی از کاهش اوزون و افزایش کربن دی اکسید چیست؟ در اثر کم شدن ازون اشعه فرا بنفش به سطح زمین می رسد و در اثر افزایش کربن دی اکسید های کره زمین می یابد.

49. آلودگی هوا چه عواقب خطر ناکی دارد؟ پوسیدگی خودرو ها و ساختمان ها ،ف کاهش رشد گیاهان و کشاورزی ، از بین رفتن برخی از جانوران ، افزایش بیماریهایی مانند : آسم ، سرطان و برونشت.

50.منابع طبیعی آلودگی هوارا نام ببرید ؟ فوارانهای آتشفشانی ، طوفانهای صحرایی ، مردابها و باتلاق ها.

51.چرا آلودگی طیعی چندان خطرناک نیست؟ چون محیط زیست خود این مواد را پیش از آنکه به سطح خطر ناکی برسند رقیق می کند وبه جای دیگر انتقال میدهد

نکته: هنگامی که فعالیت های یک جامعه تغییر میکند نوع آلاینده های آن نیز تغییر میکند.

نکته: آلاینده ها به دودسته تقسیم میشوند : نوع اول ، نوع دوم

52.آلاینده نوع اول چیست؟ آلاینده هایی که مستقیما وارد هوا کره میشوند نوع اول نامیده میشوند .مانند : کربن دی اکسید ، کربن منو اکسید ، گوگرد دی اکسید ، متان و اکسید های نیتروژن .

53. آلاینده نوع دوم چیست؟ آن دسته از آلاینده ها که در هوا کرده بر اثر واکنش میان آلاینده های نوع اول و گازهای دیگر پدید می آیند آلاینده نوع دوم هستند مانند: گوگرد تری اکسی که از واکنش SO2)) با اکسیژن تولید میشود.

نکته: بیشترین سهم منابع انسانی در تولید آلاینده ها ناشی از سوختن سوختهاست.

54. اوزون مولکولی دو چهره یعنی چه؟ یعنی اوزون استراتوسفری از تابش خطرناک فرا بنفش جلو گیری میکند و چهره ای خوب دارد اما اوزون ترپوسفری بسیار سمی و خطرناک است.

55.اوزون در تروپوسفر چه مشکلاتی را از نظر سلامتی و اقتصادی دارد؟ باعث سوزش چشمان ،تورم ریوی ، خونریزی و مرگ ، از نظر اقتصادی نیز سبب سخت شدن و ترک برداشتن تایر خودرو ها و لاستیک میشود همچنین باعث کاهش فر آورده های کشاورزی میشود.

56.مه دود فوتو شیمیایی چیست؟ بر اثر تابش خورشید بر اکسید های نیتروژن گازهای قهوه ای رنگ تولید میشود که سبب تولید اوزون می گردد به این آلودگی مه دود فوتو شیمیایی گفته میشود.

فرمول : NO2 + نور خورشید    NO + O

O+O 2 O3

نکته : اوزون آلاینده نوع دوم است زیرا بر اثر تابش نور خورشید بر اکسیدهای نیتروژن (نوع اول) و واکنش با اکسیژن تولید میشود ( نوع دوم)

57.باران اسیدی چگونه تشکیل می شود؟ به علت حل شدن کربن دی اکسید هوا و اندکی ا گازهای SO2 و NOX در آب باران مقداری کربنیک اسید و نیتریک اسید و سولفوریک اسید در آب باران تولید می شود که سبب اسیدی شدن آب باران می گردد.

نکته: آب باران اسیدی PH کمتر از 7 ( در حدود 6) است.

58. آسیبهای باران اسیدی چیست؟ به ساختمانها و مجسمه های سنگ مرمری آسیب رسانده و آنها را حل میکند ، بااسیدی کردن آب رودها و دریا چه ها سبب مرگ آبزیان میشود و رشد گیاهان دچار مشکل میشود.

نکته: گازهای اسیدی بیشتر از خودروها و دود کش نیروگاهها تولید میشود.

نکته: در برخی موارد برای خنثی کردن آب دریاچه ها که بر اثر باران اسیدی شده اند گرد آهک می پاشند و چون اهک خاصیت بازی دارد مقدار اسید آب دریاچه را خنثی کرده و برای آبزیان مناسب میشود.

59. راههای کنترل آلودگی را نام ببرید ؟ جایگزین کردن انرژیهایی مانند انرژی خورشیدی و هسته ای به جای سوزاندن سوختها ، افزایش بازده انرژی سوختن ، حذف مواد آلاینده در سوختها مثلا حذف گوگرد موجود در گازوئیل ، به دام انداختن آلاینده های سوخت پیش از ورود انها به هوا.

60.آیا پاک کردن هوا کره بعد از پراکنده شدن آلاینده ها کار عاقلانه وعملی است؟ خیر ، چون آلاینده ها در فضای بسیار زیادی پخش و رقیق می شوند کخ جمع آوری آنها غیر ممکن و هزینه بردار است.

 برداشته شده از ..


مطالب مشابه :


برای دانش آموزان سال اول دبیرستان

برای دانش آموزان سال اول دبیرستان که علاقمند به شرکت در المپیاد شیمی هستند : قبل از اينکه
بخش دوم شیمی سال اول دبیرستان

المپیاد شیمی - بخش دوم شیمی سال اول دبیرستان - خبرهای المپیادی و مطالب آموزشی و خاطرات ملس!!
دانلود سوالات المپیاد ریاضی اول دبیرستان

دهکده ریاضی - دانلود سوالات المپیاد ریاضی اول دبیرستان - هدف وبلاگ آموزش ریاضی به افراد
نمونه سوالات امتحانی ریاضی المپیاد تیزهوشان اول دبیرستان

***کــــــــــــــــمال ســــمپــاد*** - نمونه سوالات امتحانی ریاضی المپیاد تیزهوشان اول
کتاب ها و جزوات و المپیاد-.. تکمیلی سمپاد اول دبیرستان

دانلود جزوه مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان مرحله اول سی امین المپیاد ریاضی
سوالات المپیاد زیست شناسی

آزمون زیست شناسی - سوالات المپیاد زیست شناسی علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان.
دانلود رایگان سوالات المپیاد های مختلف برای دانش آموزان دبیرستانی

سوالات رایگان المپیاد مرحله اول سال سوالات رایگان آزمون های هماهنگ سال اول دبیرستان
نمونه سوالات امتحانی ریاضی المپیاد تیزهوشان

*اول دبیرستان*مخصوص اول دبیرستانی ها* - نمونه سوالات امتحانی ریاضی المپیاد تیزهوشان - برای
برنامه ریزی برای دانش آموزان سال دوم دبیرستان

المپیاد شیمی - برنامه ریزی برای دانش آموزان سال دوم دبیرستان نکته های شیمی سال اول دبیرستان
بخش چهارم شیمی سال اول دبیرستان

المپیاد شیمی - بخش چهارم شیمی سال اول دبیرستان - خبرهای المپیادی و مطالب آموزشی و خاطرات ملس!!
برچسب :