دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 1392

دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 1392


بخش عنوان صفحه
 فصل اول: كليات و شرايط و ضوابط
كليات و شرايط و ضوابط مقدمه 1
الف) روش گزينش 1
ب) بورسيه و رشته هاي داراي شرايط خاص 1
ج) شيوه هاي آموزشي در مقطع تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد) 1
د) سهميه رزمندگان 1
ه‍ ) پذيرش اتباع خارجي 2-1
و) رتبه اول دوره هاي كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات 2
ز) كارنامه اعلام نتايج اوليه آزمون       - تذكرات مهم در رابطه با معدل 4-2
3-2
ح) انتخاب اينترنتي محل تحصيل 4
ط) فرم اينترنتي انتخاب رشته هاي تحصيلي 5-4
ي) يادآوري هاي خيلي مهم 5
جداول كد رشته محل ها - جدول شماره 1- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم انساني از كد 11001 تا كد 15367 67-6
- جدول شماره 2- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم پايه از كد 21001 تا كد 23834 105-68
- جدول شماره 3- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه فني و مهندسي از كد 31001 تا كد 34022 148-106
- جدول شماره 4- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه كشاورزي از كد 41001 تا كد 42624 170-149
- جدول شماره 5- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه هنر از كد 51001 تا كد 51424 177-171
- جدول شماره 6- كد رشته محل هاي تحصيلي گروه علوم دامپزشكي از كد 71001 تا كد 71062 178
 فصل سوم: پيوست ها
پيوست ها الف) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نوبت دوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 179
ب) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و ميزان شهريه در رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي نيمه حضوري 179
ج ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دانشگاه پيام نور 180-179
د ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي مؤسسات آموزش عالي غيردولتي و غيرانتفاعي 180
ه‍ ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي مجازي 181-180
و ) شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو و جدول شهريه رشته هاي مختلف تحصيلي دوره هاي پرديس خودگردان 183-182
ز ) شرايط و توضيحات مربوط به برخي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 190-183
ح) شرايط و ضوابط اختصاصي ارگان هاي بورس دهنده و مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص 195-191
ـ فرم تأييديه فارغ التحصيلان رتبه اول و نمونه دوره كارشناسي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي 196
ـ پيش نويس فرم انتخاب رشته اينترنتي


مطالب مشابه :


زمان ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 93

نمونه سوالات ارشد فراگیر دانلود دفترچه کارشناسی ارشد ارشد فراگیر پیام نور 92
دفترچه دوره های فراگیر پیام نور از 15 مهرماه منتشر می شود

» آخرین لیست دروس عمومی و معارف دانشگاه پیام نور / سال تحصیلی 92 دفترچه دوره های فراگیر
دانلود دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد سال 1392

نيمسال اول 91-92 الي 84; دانلود دفترچه راهنمای انتخاب ثبت نام ارشد فراگیر 21 الی 28 دیماه 93 و
دانلود دفترچه ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه پیام نور سال 92 93

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 94 دفترچه ثبت سال 92 93 94 95 دانلود دفترچه ثبت
دانلود منابع درسی کلیه رشته های تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال 92

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 94 دفترچه ثبت ی بین الملل سال 92 93 94 95 دانلود دفترچه
دانلود رایگان دفترچه فراگیر دانشگاه پیام نور سال 91

دانلود رایگان دفترچه فراگیر دانشگاه پیام کارشناسی دانشگاه پیام نور ، بهمن 91 و مهر 92
انتخاب رشته کنکور سراسری - معرفی رشته های هنر

ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 94 دفترچه ی ارتباط سال 92 93 94 95 دانلود دفترچه
برچسب :