منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط

تمامی ضرایب دروس یک می باشد

رشته ها - مواد امتحانی - ضرایب دروسی که دانشجویان<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و فارغ التحصیلان کارشناسی بهداشت محیط می توانند در آن شرکت

کنند ( دانشگاه سراسری)

رشته امتحانی

نام رشته های کارشناسی مورد قبول

مواد امتحانی و ضرایب

 

 

بهداشت محیط

 

بهداشت محیط – مهندسی محیط زیست-

بهداشت حرفه ای – مهندسی عمران –فیزیک – شیمی - کامپیوتر

1-تکنولوژی آب و فاضلاب(5)، 2- زبان تخصصی و عمومی (3)،3 – کلیات بهداشت محیط(1) 4- آلودگی هوا و کنترل آن(1) 5-مواد زائد جامد(1)

 

 

 

مهندسی طراحی محیط زیست

معماری- شهرسازی –معماری محیط و منظر-عمران کشاورزی وباغبانی

منابع طبیعی (محیط زیست)- جغرافیای طبیعی – علوم گیاهی-

بهداشت محیط

1- زبان عمومی و تخصصی (2) 2- اطلاعات عمومی محیطی (شامل محیط مصنوع و محیط طبیعی بالاخص محیط زیست ایران (1) – اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری و معماری آن (1)

برنامه ریزی مدیریت آموزشیو محیط زیست

1- زبان عمومی و تخصصی 2- اکولوژی 3- تفسیر عکس هوایی 4- ارزیابی محیط زیست 5- مبانی برنامه ریزی و مدیریت  6- روشهای آماری (کلیه دروس با ضریب 1)

 

 

 

مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

شیلات و محیط زیست- محیط زیست- مهندسی محیط زیست

زبان عمومی وتخصص ( 2) -  آلودگی های محیط زیست (2)

اکولوژی حیات وحش (2) – شناخت و حمایت محیط زیست(3)

ارزیابی محیط زیست (3) – بیولوژی و شناخت حیواناتشکاری(2)

 

 

آمار زیستی

آمار- ریاضی – بهداشت (محیط ،حرفه ای ،عمومی) – مدارک پزشکی

- علوم کامپیوتر

 

ریاضی عمومی (2) – روشهای اماری ( روشهای اماری ،رگرسیون و نمونه گیری ) (5) – بهداشت عمومی (5/0)-زیست شناسی (5/0)- زبان تخصصی (2)

 

مجموعه مهندسی عمران

سازها – مهندسی زلزله –مکانیک خاک وپی – راه و ترابری – مهندسی آب – سازه های هیدرولیکی – سازهای دریایی- برنامه ریزی حمل ونقل – مهندسی مدیریت و ساخت - *مهندسی محیط زیست – مهندسی رودخانه – مهندسی آب و فاضلاب

 

مهندسی عمران (عمران و آب و نقشه برداری)- رشته های مهندسی هوا فضا و مکانیک (طراحی جامدات)-

در گرایش سازه – رشته های مکانیک (حرارت و سیالات ) و آبیاری کشاورزی در گرایش مهندسی آب –رشته کشتی سازی در گرایش سازه های دریایی و سازه های هیدرولیکی – رشته های مهندسی صنایع ، مهندسی برق ، مهندسی کامپیوتر و مهندسی مکانیک در گرایشبرنامه ریزی حمل و نقل

1- زبان عمومی و تخصصی 2- ریاضیات 3- مقاومت مصالح 4- تحلیل سازه های یک 5- مکانیک خاک 6- مکانیک سیالات

 

کلیه دروس با ضریب 1 می باشد .

 

علوم دریایی و اقیانوسی (زیست شناسی دریا)

تمام شاخه های زیست شناسی و علوم دریایی –شیلات – محیط زیست

1- زبان عمومی و تخصصی (1) 2- بیولوژی جانوری (2)  - جانور شناسی (2) – فیزیولوژی (2)

 

 

 

 

مجموعه مدیریتی

1- مدیریت بازرگانی

2- مدیریت دولتی

3- مدیریت صنعتی

4- مدیریت فناوری و اطلاعات 5 - مدیریت تکنولوژی

6 – مدیریت مالی

1- زبان عمومی و تخصصی ( انگلیسی ) 2- ریاضی و امار  3- تئوریهای مدیریت  4- اقتصاد خرد و کلان 5- مالیه عمومی و بودجه 6- حسابداری دولتی 7- تحقیق در عملیات ( بازرگانی و صنعتی ) 8- مدیریت مالی 

9- مدیریت تولید 10- بازاریابی   ضرایب به ترتیب دروس :

- مدیریت بازرگانی (3 ، 2، 3، 2، 0، 0 ،2 ، 2، 0، 2) - مدیریت دولتی

(3، 2 ، 3 ، 2، 2 ، 2، 0،0،0،0) –   مدیریت صنعتی

(3، 2، 3، 2 ، 0، 0، 2، 0،0،2)

مدیریت فناوری و اطلاعات(3، 2، 3، 2 ، 0، 0، 2، 0، 1، 1)

- تکنولوژِ ی – انتقال تکنولوژی ( ضرائب همانند ضرائب مدیریت صنعتی می باشد

- مدیریت مالی ( ضرایب همانند ضرایب مدیریت بازرگانی می باشد )

 

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیای

زبان عمومی و تخصصی ( 2) – اصول تفسیر عکسهای هوایی (2)

آمار و ریاضیات (3) – ژئو مورفولوژی و جغرافیای زیستی (2) – جغرافیای شهری و روستایی (2) – هیدرواقلیم (2) – توضیح : داوطلب باید دارای قدرت دید برجسته بینی بوده و پایه ریاضی و آمار وی در حد مطلوب باشد.

*فارغ التحصیلان رشته های مهندسی شیمی ، کارشناسی بهداشت محیط و شیمی کاربردی منحصرا" حق شرکت در گرایش مهندسی محیط زیست را دارند

 

 

 

 کارشناسی ارشد ( بهداشت محیط)

 رشته ها - مواد امتحانی - ضرایب دروسی که دانشجویان

و فارغ التحصیلان کارشناسی بهداشت محیط می توانند در آن شرکت

کنند ( دانشگاه آزاد)

 

رشته - گرایش

مواد امتحانی و ضرایب

مهندسی محیط زیست –آب  و فاضلاب

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیلت مهندسی 3- تصفیه آب و فاضلاب 4- آلودگی های محیط زیست 5- مکانیک حرارت و سیالات6- هیدرولوژی مهندسی

7- آلودگی های هوا و روش های کنترل آنها

ضرایب به ترتیب دروس :

- آب و فاضلاب ( 3، 2 ، 3 ، 3، 2، 0 ، 0)

- آلودگی هوا ( 3 ، 2، 0، 2 ، 3، 0، 2)

- آلودگی منابع آب (  3 ، 2، 2، 2 ، 3، 3، 0)

مهندسی محیط زیست-

آلودگی هوا

 

مهندسی محیط زیست-

آلودگی  منابع آب

 

مهندسی طراحی محیط زیست

1- زبان تخصصی انگلیسی 2- شناخت محیط زیست 3-مبانی طراحی 4- تاریخ طراحی محیط 5- آلودگی های محیط زیست ، ضرایب به ترتیب دروس ( 3، 3،3، 2، 3)

مدیریت محیط زیست-

مدیریت محیط زیست

1- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیات آماری 3- آلودگی های محیط زیست ( آب ، هوا ،صدا ،خاک) 4- شناخت محیط زیست ( اکوسیستم های آبی و خاکی) 5- مبانی مدیریت 6- اقتصاد عمومی 7- مبانی حقوق 8 – ارزیابی محیط زیست 9- اصول حقوق محیط زیست 10- مقدمات حقوق بین الملل   ضرایب به ترتیب دروس:

- مدیریت محیط زیست (3 ، 2 ، 2، 2، 2، 0،0، 3، 0 ،0 )

- اقتصاد محیط زیست (3 ، 2 ، 2، 2،0، 2 ، 0، 3، 0،0)

- حقوق محیط زیست ( 3، 0 ، 2، 2، 0، 0، 3، 0، 3، 1)

مدیریت محیط زیست-

اقتصاد محیط زیست

 

 

مدیریت محیط زیست-

حقوق محیط زیست

محیط زیست -آلودگیهای  محیط زیست

- زبان تخصصی انگلیسی 2- آلودگی های محیط زیست 3- اکولوؤی حیات وحش 4- شناخت و حمایت محیط زیست 5- ارزیابی محیط زیست   6- بیولوژِی و شناخت حیوانات شکاری  

ضرایب به ترتیب دروس:

-زیستگاهها و تنوع زیستی ( 3 ، 2 ، 3، 2،2 ، 2)

- آلودگی های محیط زیست ( 3، 3، 2 ، 2، 2، 2)

- ارزیابی و آمایش سرزمین (3، 2، 2، 2، 3، 2)

 

محیط زیست –

زیستگاهها و تنوع زیستی

 

 

 

محیط زیست – ارزیابی و آمایش سرزمین

 

آلودگی و حفاظت

محیط زیست دریا

1-زبان تخصصی انگلیسی2- آلودگی های محیط زیست3- اکولوژی 4-شیمی ( معد نی ، آلی ، عمومی ) ضرا یب به ترتیب دروس:( 3 ، 2 ، 1، 3)                                                                                            

 

مهندسی کشاورزی –

منابع

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضیات مهندسی

 3- هیدرولیک و منابع آب 4- هیدرولوژی 5- آمار و احتمالات 6 –هواشناسی.  ضرا یب به ترتیب دروس ( 2، 2 ، 2 ، 3  ، 3 ، 3)

 

 

مدیریت خدمات

بهداشتی و درمانی

- زبان تخصصی انگلیسی 2- ریاضی 3-آمار

4-اقتصاد خرد 5- اقتصاد کلان 6- کلیات مدیریت

7 -کلیات بهداشت عمومی  ضرایب به ترتیب دروس ( 2، 2 ، 2 ، 1  ، 1 ، 4 ، 2)

 

مدیریت شهری

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- نظریه های عمومی مدیریت 3- درک متون مدیریت (به زبان فارسی ) 4- دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرح های عمرانی 5- آمادگی و استعداد تحصیلی ویژه رشته های مدیریت.   ضرایب به ترتیب دروس ( 1، 2 ، 1 ، 2  ، 2)

 

مدیریت اجرایی

 

1-زبان تخصصی انگلیسی 2- انتقال حرارت (1،2) 3- ترمودینامیک 4- مکانیک سیالات 5- کنترل فرآیند 6- انتقال جرم و عملیات واحد (1،2) 7- طراحی راکتور.

 ضرایب به ترتیب دروس ( 1، 1 ، 1 ، 2  ، 0  ،2،2)

 

 


مطالب مشابه :


منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط

ایمنی و بهداشت محیط زیست - منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط - دانلود مقالات بهداشت محیط و آب و
محاسبات و طراحی تصفیه خانه فاضلاب (به روش لجن فعال)

گروه کارشناسی ارشد بهداشت محیط - 89 - محاسبات و طراحی تصفیه خانه فاضلاب (به روش لجن فعال
منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط

مهندسی بهداشت محیط سیستان و بلوچستان - منابع کارشناسی ارشد بهداشت محیط -
تصفیه خانه پرکند آباد

گروه کارشناسی ارشد بهداشت محیط - 89 - تصفیه خانه پرکند آباد - مطالب مرتبط با بهداشت محیط
منابع کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست 93-92

مهندسی بهداشت محیط - منابع کنکورکارشناسی ارشد رشته مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست 93-92 - درج
منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت محيط

مهندسی بهداشت محیط - منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسي بهداشت محيط - Environmental Health Engineering
آزمونهاي بيولو‍ژيکي آب

گروه کارشناسی ارشد بهداشت محیط - 89 - آزمونهاي بيولو‍ژيکي آب - مطالب مرتبط با بهداشت محیط
مدیریت مواد غذایی هنگام زلزله از دیدگاه بهداشت محیط

گروه کارشناسی ارشد بهداشت محیط - 89 - مدیریت مواد غذایی هنگام زلزله از دیدگاه بهداشت محیط
برچسب :