چگونگی پرداخت و محاسبه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب13691- براساس بند«ع» تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور ( 24/12/1385) که میگوید :
«« بندع - مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت که براساس ماده(13) قانون حمایت ازآزادگان پس از ورود به کشور سنوات خدمتی آنان دو برابر محسبه  ذخیره شده است ، براساس آخرین حقوق و مزایای فرد قابل پرداخت خواهد بود. همچنین آزادگان که پس از اسارت شاغل شده اند نیز از این مزایا برای مدت اسارت بهره مند خواهندشد. دولت مکلف است برای فرزندان شاهد نیز مانند جانبازان یک گروه تشویقی منظور نماید.»»
2- نامه شماره 13002/16 مورخ 30/2/1382 مدیرکل قوانین مجلس شورای اسلامی

در نتیجه :

   پرداخت و محاسبه حقوق و مزایای دوران اسارت براساس ماده13 قانون حمایت از آزادگان باید براساس آخرین حقوق و مزایای فرد محاسبه و پرداخت گردد.مطالب مشابه :


نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام اسارت آزادگان

نحوه پرداخت حقوق و مزاياي ايام اسارت آزادگان جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ 8 روش برقراري حقوق
حاکمیت ماده واحده تفسیرماده 13 قانون حمایت از آزادگان در خصوص پرداخت حقوق وعیدی

پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول
حاکمیت ماده واحده تفسیرماده 13 قانون حمایت از آزادگان در خصوص پرداخت حقوق وعیدی

پرداخت حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان حقوق و عیدی ایام اسارت آزادگان، شعب اول
33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان پرداخت شد

33 درصد از مطالبات حقوق دوران اسارت آزادگان 33% از مطالبات حقوق دوران اسارت به
آزادگان آبروی این ملت را حفظ کردند. (مقام معظم رهبری)

بنابراین آنهایی که بابت ایام اسارت هیچ حقوقی قانون حمایت از آزادگان حقوق و
به نقل از اردوگاه عنبر

هدف ما اطلاع رسانی اخبار و حمایت همه جانبه از آزادگان و رسیدن به حقوق ایام اسارت
آيا شايسته است با اسيران جنگي كه دنيا را را به لحاظ مقاومت و وفاداري خويش به حيرت واداشته بودند اين

و مزایای دوبرابر ایام اسارت آزادگان بر حسب مورد باید بر مبنای آخرین حقوق و
نظر دوستان در مورد ماده 13

دوبرابر ایام اسارت طول اسارت حقوق و حقوق و مزایا به آزادگان مشمول
قانون آزادگان با توجه به محتوای خود قانون باید به اجرا در آید

را در قانون پیش بینی نمایند بنابر این آنهایی که بابت ایام اسارت آزادگان **حقوق و
چگونگی پرداخت و محاسبه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب1369

مرخصی های استحقاقی آزادگان شاغل در طول ایام اسارت آزادگان که پس از اسارت حقوق و
برچسب :