آیین نامه اجرائی مدارس هیئت امنایی

آیین   نامه  و دستورالعمل اجرایی و توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت   امنایی درمدارس

سازمان   مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی

 مصوبه   هفتصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای عالی

آموزش   و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸

«   آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس»

مقدمه:  

شورای   عالی آموزش و پرورش در راستای کمک به اجرای ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و   ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون   تشکیل شوراهای آموزش و پرورش دراستانها و شهرستانها و سیاست مدرسه محوری و به   منظور ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت های   مردمی و خیرین دراحداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی واجرایی   مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و پیمان سپاری مدیریت مدارس، آیین نامه توسعه   مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی درمدارس را به شرح زیرتصویب می   نماید:

ماده   1– مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش   و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیأت امنایی اداره می شوند.

تبصره   1- مجوز هیأت امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال   صادرمی شود و در صورت احراز استانداردهای لازم، به موافقت قطعی تبدیل می شود.

تبصره   2- در مرکز استانهایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای   آموزش و پرورش شهرستان در چارچوب این آیین نامه و بر اساس سیاست های راهبردی خود   می تواند تصمیم هیأت امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش و پرورش مناطق یا   نواحی ذیربط واگذار نماید.

تبصره   3- در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی (شامل دوره های مختلف تحصیلی) اداره می   شوند، صرفا یک هیأت امنا به عنوان «هیأت امنای مجتمع» تشکیل می شود. از آنجا که   برنامه ها و فعالیتهای آموزشی وتربیتی در دراز مدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و   مجتمع های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی و آموزشی در اختیار   دارند، لذا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می تواند، اختیارات بیشتری را   به هیأت امنای مجتمع تفویض نماید.

تبصره   4- مدرسه خیرساز، مدرسه ای است که حداقل نیمی از هزینه های احداث و تجهیز آن   توسط خیر یا خیرین تأمین شده باشد و خیر یا خیرین تمایل به مشارکت در اداره امور   مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشد. این مدرسه به پیشنهاد کتبی خیر و   تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان (یامنطقه) زیرنظر هیأت امنا اداره می شود.   خیرینی که با تأمین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود تمایل به مشارکت   دربازسازی، توسعه، تجهیز و ادراه مدرسه رادارند، نیز مشمول این آیین نامه می   شوند.

تبصره   5- درصورتی که عملکرد مدرسه هیأت امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش منطقه   اثربخش باشد، اداره مدرسه بصورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس وحفظ   حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

ماده   2- اعضای هیأت امنای مدرسه:

1-      مدیرمدرسه (دبیرهیأت امنا)

2-       یکی از معاونان آموزش مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه

3-       یک نفر از کارکنان آموزشی و یک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای   معلمان

4-       رییس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

5-       یک نفر از اولیای دانش آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه

6-       دونفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحا از استادان حوزه،   دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و حرفه ای (یک نفر به   پیشنهاد خیر و یک نفر با معرفی مدیر و تأیید سایر اعضای هیأت امنا)

7-       یک نفر از خیرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیرساز: خیر یا نماینده خیر)

8-       یک نفر از اعضای شورایاری محله یا موسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل   (مانند مسجد)

9-       یک نفر از مدیران یا اعضای هیأت مدیره مراکز و موسسات تولیدی، خدماتی

تبصره   1- در هنرستان های فنی وحرفه ای و کارودانش، فرد مذکور در بند 9 متناسب با رشته   و فعالیت هنرستان حتی الامکان از بین صاحبان حرف و مشاغل مرتبط انتخاب می شود.

تبصره   2- افراد مندرج در بندهای 6و7و8و9 به پیشنهاد حداقل یک نفر و تأیید اکثریت نسبی   اعضای هیأت امنا انتخاب می شوند.

تبصره   3- در مجتمع های آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای 1و2 می   شود و اعضای بندهای 3و4و5 متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می شوند.

تبصره   4- رئیس هیأت امنا از بین اعضا (به استثنای مدیرمدرسه) و با رأی اکثریت نسبی   برای مدت 2 سال انتخاب و با ابلاغ رییس اداره آموزش و پرورش منصوب می شود.

تبصره   5- ابلاغ اعضای هیأت امنا (به استثنای بندهای 4و5 که یک ساله صادرمی شود)    توسط رییس آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می شود   و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بلامانع است. درصورت انصراف، فوت و یا   تغییر و اتمام مدت عضویت هریک از اعضا، عضو جدید با رعایت مفاد این آیین نامه   جایگزین می شود.

تبصره   6- هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیرمدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب   حداقل دو سوم اعضای هیأت امنا و تأیید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا   منطقه یا ناحیه صورت می گیرد.

تبصره   7- مدارس شاهد و ایثارگران بر اساس این آیین نامه می توانند به صورت هیأت امنایی   اداره شوند. درترکیب هیأت امنا، چهارنفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان   جایگزین ردیف های 6و7و8 ماده 2 می شوند. دستورالعمل اجرایی این مدارس باهمکاری   بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی (ظرف مدت دو ماه)   تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند 3 ماده 15 این آیین نامه   ابلاغ و اجرا می شود.

تبصره   8- موسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته و یا   تمایل به اداره مدارس دارند می توانند براساس مفاد این آیین نامه در هیأت امنای   مدارس شرکت نمایند، در این صورت 3 نفر موضوع بندهای 7و8و9 ماده 2 با معرفی   موسسات مذکور تعیین می شوند.

ماده   3- وظایف و اختیارات هیأت امنا:

هیأت   امنا این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای سیاست ها و برنامه های کلان   آموزش و پرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار است:

1-       بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه (از قبیل فعالیت های مربوط به بهبود کیفیت   برنامه های رسمی مدرسه، فعالیت های آموزشی وتربیتی و فوق برنامه، برگزاری دوره   های آموزشی مناسب برای کارکنان، اموررفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش آموزان   مدرسه، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا ودانش آموزان، استفاده از فرصت ها و   فضای مدرسه).

تبصره-   برنامه های آموزشی و پرورشی مصوب هیأت امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای   دانش آموزان، اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.

2-    بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات سالانه(به پیشنهادمدیر مدرسه) و تأمین منابع و   اعتبارات موردنیاز مدرسه.

3-   بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم   برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت های مختلف و ارتقای آداب و مهارت های زندگی دانش   آموزان.

4-   بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح ها و برنامه های شوراها وانجمن های مرتبط با   مدرسه.

5-      بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و تأمین اعتبارات موردنیاز   مدرسه.

6-   فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، موثر در   فرایند تربیتی دانش آموزان.

7-   بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن ها و کارگروه های موردنیاز مدرسه.

8-   تولید کتاب و موادآموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش   و پرورش و بر اساس سیاست ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آن ها در مدرسه پس   از تأیید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی.

9-   پیشنهاد انتصاب مدیرمدرسه مطابق ماده 4 این آیین نامه.

10-   درخواست تأمین معلمان موظف موردنیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی   اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

11-   تصمیم گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت   قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد   استخدامی برای دولت.

تبصره-   منابع انسانی مورد نیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیأت امنا (تا یک   ساله و قابل تمدید) به کارگرفته خواهند شد. این افراد صرفا از بین داوطلبان   صلاحیت داری انتخاب می شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آن ها از طریق یکی از   صندوق  های بیمه و بازنشستگی قبلا مشخص شده باشد.

12-   بررسی وتصویب ضواط پرداخت کارانه ، پاداش و حق الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه (   بویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آن ها در چارچوب ضوابط شورای آموزش   و پرورش.

تبصره-   هیأت امنا می تواند از محل ما به التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه های جاری،   برای پرداخت های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.

13-   جذب و قبول کمک ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیرنقدی

14-   نظارت بر نحوه هزینه ها وتصویب تراز مالی مدرسه.

تبصره-   هیأت امنا درقبال تصمیمات خودمسئول بوده ودربررسی وتصویب برنامه ها و اعتبارات   باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبارروبرو نشود . درهرصورت، تأمین   کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی باشد.

15-   انجام وظایف واگذار شده از سوی وزارت آموزش وپرورش یا شورای آموزش و پرورش   شهرستان یا منطقه بر اساس اختیارات قانونی خود به هیأت امنا.

16-   نظارت بر اجرای مصوبات هیأت امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.

تبصره-   گزارش عملکرد هیأت امنا توسط دبیر به اولیای دانش آموزان و شورای آموزش و پرورش   شهرستان/منطقه ارائه می شود.

ماده4-   برای انتصاب مدیرمدرسه هیأت امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت   مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط کمیته ای مرکب از نماینده رییس   آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان مدرسه و رییس هیأت   امنای مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل پیشنهاد و یک نفر از آنها توسط مدیر   آموزش و پرورش انتخاب و منصوب می شود.

تبصره   1 - در مدارس خیرساز، فرد خیر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان دراین کمیته   می شود.

تبصره   2- اداره آموزش و پرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام   نماید. در صورتی که کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد   شرایط مدیریت اقدام ننماید، اداره آموزش و پرورش رأساً نسبت به استمرار فعاليت   مدير فعلي و يا انتصاب مدير واجد شرايط تصميم‌گيري مي‌نمايد.

ماده5   ـ مدير مدرسه علاوه بر شرح وظايف مصوب، در چارچوب قرارداد پيمان مديريت با آموزش   و پرورش، مسئول اجراي مصوبات هيأت امنا مي‌باشد و در برابر هيات امنا و آموزش و   پرورش پاسخگو است.

ماده6ـ    مدير مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصيلي آينده (شامل رئوس برنامه   و دلايل توجيهي، برآورد اعتبارات، محل تأمين اعتبارات) را تهيه و جهت تصويب به   هيات امناي مدرسه ارائه دهد و پس از تأمين منابع مورد نياز آن را اجرا كند و ضمن   همکاري و هماهنگي مستمر با هيات امنا در پايان سال تحصيلي گزارش عملكرد مدرسه را   به تاييد هيات امنا برساند.

ماده7ـ   اركان مدرسه (مندرج در آيين‌نامه اجرايي مدارس) در چارچوب وظايف خود با هيات   امنا همكاري خواهندكرد و از توانمندي و ظرفيت هيأت امنا براي بهبود و ارتقاي   كيفيت فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد.

ماده8   ـ در صورت بروز ناهماهنگي در اجراي مصوبات هيأت امنا و همچنين اختلاف نظر ميان   اعضاي هيات امنا كه منجر به اختلال در انجام فعاليت‌هاي آموزشي و تربيتي مدرسه   شود، موضوع در اولين فرصت توسط اداره آموزش و پرورش محل، بررسي و اتخاذ تصميم   خواهد شد و در صورت نياز، موضوع  به شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه   ارجاع مي‌شود.

ماده9ـ   تخصيص نيروي انساني مدارس هيات امنايي بر اساس درخواست هيات امنا و مقدورات   اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه با تأكيد بر حفظ كيفيت و عدالت آموزشي در   ساير مدارس انجام مي‌شود.

 تبصره1ـ   تخصيص نيروي انساني به اين مدارس ساليانه و حداقل براي مدت 3 سال خواهد بود و   قابل تمديد نيز مي‌باشد. در صورت ضرورت، اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه   يا ناحيه با تامين نظر هيات امنا براي تغيير يا جايگزيني نيروي انساني، اقدام   لازم را به عمل خواهد آورد. در صورت واگذاري اين مدارس به هيات امنا، تخصيص   نيروي انساني شاغل دولتي به صورت انتقال يا مرخصي بدون حقوق يا بازخريدي يا   بازنشستگي انجام مي‌شود.

تبصره2ـ   واگذاري مدارس خيرساز به هيات امناء و يا بخش غيردولتي صرفاً با رضايت خير   سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام مي‌شود.

ماده10ـ   منابع مالي مدارس هيات امنايي عبارتند از:

1ـ   اعتبارات دولت که در قالب بخشي از سرانه هزينه تمام شده با توجه به مقررات آموزش   و پرورش و در قالب قرارداد في ما بين پرداخت مي‌شود. اين اعتبارات مطابق تبصره2   ماده14 قانون شوراهاي آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسلامي، به صورت کمک تلقي   مي‌شود.

2ـ   هدايا و کمک‌هاي مردمي‌ داوطلبانه كه در خارج از فصل (موعد) ثبت‌نام دانش‌آموزان   در چارچوب مقررات ابلاغي آموزش و پرورش دريافت مي‌شود.

3ـ   وجوهي که از طريق شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه با توجه به عملکرد موفق   مدرسه به صورت تشويقي در اختيار مدرسه قرار مي‌گيرد.

4ـ   وجوهي كه از ارائه خدمات آموزشي و پرورشي فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌هاي رسمي‌   آموزش و پرورش) دريافت مي‌شود.

5   ـ هدايا و كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي كه از خيّر يا خيّرين دريافت مي‌شود.

6   ـ ساير درآمدهاي قانوني

 تبصره1ـ   تمامي‌ وجوه فوق پس از واريز به حساب مدرسه در چارچوب سياست ها و ضوابط ابلاغي   وزارت آموزش وپرورش به مصرف خواهد رسيد (کمک هاي بند 3 با رعايت ضوابط مصوب   شوراي آموزش وپرورش شهرستان يا منطقه هزينه مي‌ شود).

تبصره2ـ   حق‌التدريس، حق‌الزحمه و اعطاي پاداش به کارکنان و ساير پرداخت‌ها و هزينه‌هاي   اين گونه مدارس که از محل‌هاي مذكور در بندهاي 2 تا 6 تامين اعتبار خواهد شد، در   چارچوب ضوابط خاص ابلاغي آموزش و پرورش به پيشنهاد مدير و تصويب هيات امنا تعيين   مي‌شود.

ماده11ـ   مدارس هيات امنايي با توجه به ظرفيت خود موظف به ثبت نام از دانش‌آموزان واجد   شرايط با اولويت محدوده جغرافيايي خود مي‌باشند و برگزاري آزمون ورودي و تعيين   شرط معدل براي گزينش و ثبت نام دانش‌آموزان غيرمحلي در مدارس مشمول اين آيين‌نامه   مجاز مي‌باشد.

تبصره   ـ در مواردي كه ظرفيت مدارس با تعداد متقاضيان متناسب نباشد، اداره آموزش و   پرورش شهرستان، منطقه يا ناحيه ضمن تلاش براي گسترش مدارس واجد شرايط، محدوده   جغرافيايي ثبت نام دانش‌آموزان را تعيين مي‌كند.

ماده12ـ   عملکرد هيات امنا، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه بررسي، ارزيابي و   به شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه مربوط گزارش مي‌شود. چنانچه نتايج اين   ارزيابي براي شوراي آموزش و پرورش شهرستان يا منطقه رضايت‌بخش بود، اقدامات لازم   براي تشويق و تداوم فعاليت آن معمول مي‌دارد و در صورت رضايت‌بخش نبودن، شوراي   مذکور مي‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام  کند، در اين صورت وظايف هيات امنا   تا پايان سال تحصيلي به شوراي مدرسه واگذار مي‌شود.

تبصره1ـ   تشکيل هيات امناي جديد با رعايت مفاد اين آيين نامه صورت مي‌گيرد.

تبصره2ـ   در مدارس خيرساز تصميم‌گيري در اين زمينه با هماهنگي و توافق خير انجام مي‌شود.   ماده13ـ اختيارات و مسئوليت‌هاي هيات امنا در چارچوب اين آيين‌نامه است و هيچ يک   از مصوبات آن نبايد مغاير با مقررات عمومي‌ آموزش و پرورش باشد.

ماده14ـ   مسئوليت سياست‌گذاري براي اجرا، مديريت و نظارت کلان بر مدارس هيات امنايي با   سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي‌ مي‌باشد که با همکاري ساير   معاونت‌ها و واحدهاي ستادي آموزش و پرورش و جامعه خيرين مدرسه‌ساز و از طريق   سازمان آموزش و پرورش استان‌ها و ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها يا مناطق و   نواحي ايفاي مسئوليت خواهد کرد. سازمان مذکور موظف به ارائه گزارش مستند و   پژوهشي از عملکرد دوسالانه اين مدارس، در چارچوب ضوابط دبيرخانه شوراي عالي، به   شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد بود.     ماده15ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي   اجراي مطلوب اين آيين‌نامه:   1ـ دوره‌هاي آموزشي و تربيتي موردنياز براي ارتقاي صلاحيت حرفه‌اي مديران،   معلمان و مربيان پرورشي اين مدارس را برنامه‌ريزي و اجرا نمايد. در اجراي اين   برنامه‌ها بايد ازمشارکت هيات امنا براي نيازسنجي و تامين هزينه‌هاي آموزشي   حداکثر استفاده به عمل آيد.

2ـ   اختيارات لازم براي ايفاي وظايف هيات امنا و مديران اين مدارس در زمينه‌هاي   برنامه‌ريزي مالي، اداري و منابع انساني را در چارچوب قرارداد في ما بين مدرسه و   آموزش و پرورش تفويض نمايد.

3ـ   سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي‌ دستورالعمل‌هاي اجرايي يا مالي   يا اداري و شرايط و استانداردهاي مورد نياز تبديل مدارس عادي به هيات امنايي و   همچنين شاخص‌هاي نظارت، ارزشيابي، آموزشي، پرورشي، پذيرش دانش‌آموز و سياست‌ها و   برنامه‌هاي اجرايي و ساختار تشكيلاتي اداري توسعه اين مدارس را حداکثر ظرف مدت   دو ماه با امضاي وزير ابلاغ نمايد.   تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشكيل، چگونگي تصميم‌گيري، پيگيري مصوبات، آيين‌نامه   داخلي و همچنين شرح وظايف دبير هيأت امنا به تصويب هيات امناي مدرسه خواهد   رسيد. يك نسخه از دستورالعمل مذكور جهت اطلاع به اداره آموزش و پرورش شهرستان يا   منطقه يا ناحيه ارسال مي‌شود. سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي مردمي‌   جهت تسهيل تصميم‌گيري و ايجاد هماهنگي، نمونه دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها و شرح   وظايف را در اختيار اعضاي هيئت امناي مدارس قرار خواهد داد.   4ـ اصلاح ساختارها و تشکيلات اداري توسط سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکت‌هاي   مردمي‌، سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و جامعه خيرين مدرسه‌ساز و نيز   تدوين قوانين و مقررات لازم براي افزايش کارايي و اثربخشي اين مدارس انجام خواهد   شد.

ماده17ـ   با تصويب اين آيين‌نامه، كليه مصوبات مغاير لغو و مفاد اين آيين‌نامه جايگزين   آنها خواهد شد.

موضوع: آيين‌نامه توسعه مشاركت‌هاي مردمي‌ به شيوه مديريت هيات امنايي در مدارس   در هفتصد و هشتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 1388/2/1 به   تصويب رسيد.

                                                                           مهدي نويد                   عليرضا علي احمدي  

                                                                        دبير   شورا                         رييس جلسه

آيين‌نامه   توسعه مشاركت‌هاي مردمي‌ به شيوه مديريت هيات امنايي در مدارس مورد تاييد است.

                                                                                     محمود احمدي‌نژاد                                                                   رييس‌جمهور   و رييس شوراي عالي آموزش و پرورش

 دستورالعمل   اجرایی

آیین   نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی درمدارس

   

دراجرای   بند 3 ماده 15 آئین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی   درمدارس مصوب هفتصدوهشتادوهشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش درتاریخ 1388/2/1   دستورالعمل شرایط تبدیل مدارس به هیأت امنایی با رعایت اصل سی قانون اساسی به   شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

الف)   شرایط مدرسه

1-      مدرسه بصورت مستقل و یک نوبته دایر باشد.

2-      مدرسه در فعالیتهای تربیتی و آموزشی فعال باشد. از قبیل:

-       اجرای طرح های نو آموزشی

-       برگزاری مسابقات علمی و پژوهشی و کسب رتبه های برتر در منطقه.

-       برگزاری اردوهای علمی و تربیتی.

-       فعالیت های شاخص قرآنی، فرهنگی، هنری و ورزشی.

3-      امکان تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و واجدشرایط مطابق با ضوابط ومقررات آموزش   و پرورش برای اجرای فعالیتهای رسمی و فوق برنامه آموزشی و پرورشی درمدرسه وجود   داشته باشد.

4-      مدیر مدرسه، انجمن اولیاء و مربیان  وشورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت   پذیری برخوردار باشند.

5-      ساکنان منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پذیرای راه اندازی مدرسه هیأت   امنایی باشند.

6-      مدرسه دارای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حد مناسب ( مشتمل بر تجهیزات رایانه   ای و وسایل سمعی و بصری، لوازم ورزشی و بهداشتی و لوازم آزمایشگاهی و ....) برای   اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی باشد.

7-      مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب (مشتمل بر کلاس های درس، نمازخانه، کتابخانه،   آزمایشگاه، فضاهای ورزشی، کارگاه رایانه و.....) باشد.

ب)   فرایند تبدیل

1-   شورای مدرسه و یا خیر مدرسه ساز (حسب مورد) با رعایت شرایط فوق درخواست هیأت   امنایی شدن واحد آموزشی را از طریق اداره آموزش وپرورش به شورای آموزش و پرورش   شهرستان/منطقه ارسال می نماید.

2-   شورای آموزش و پرورش پس از بررسی های لازم، موافقت یا مخالفت خود را با هیأت   امنایی شدن مدرسه بصورت موقت یکساله به اداره آموزش و پرورش اعلام خواهدکرد.

3-   اداره آموزش و پرورش در صورت موافقت شورا با هیأت امنایی شدن مدرسه، مصوبه را در   قالب فرم موافقت موقت یکساله به مدرسه اعلام می نماید.

4-   واحد آموزشی پس از وصول موافقت مذکور، به عنوان مدرسه هیأت امنایی محسوب می شود.  

5-   ابلاغ اعضای هیأت امنای مدرسه حداکثر ظرف مدت 15 روز پس از معرفی از سوی مدیر،   توسط رئیس اداره آموزش وپرورش صادرشود.

6-   مدیر فعلی مدرسه موظف به تشکیل هیأت امنای مدرسه حداکثر ظرف مدت یک ماه مطابق   ماده 2 آیین نامه می باشد.


مطالب مشابه :


برنامه ابتکاری گروههای آموزش عمومی در راه اتصال مدارس به شبکه اینترنت

آموزش و پرورش ناحيه 2 خرم و استفاده از سایت امری ضروری ناحیه ۲ خرم آباد .
آیین نامه اجرائی مدارس هیئت امنایی

آموزش ابتدایی ناحیه یک خرم آباد آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/ تماس با مدیر سایت
لوح سپاس

آموزش ابتدایی ناحیه یک خرم آباد زنده ،پویا در آموزش و پرورش وهمچنین باعث سایت طراح قالب
ستاد شاهد ناحیه2 خرم آباد باخانواده های دانش آموزان شاهد تشکیل جلسه داد.

ستاد شاهد ناحیه2 خرم آباد باخانواده مدیریت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی سایت تفریحی
Prospect 1 Application

زبان انگلیسی خرم آباد اداره آموزش و پرورش ناحيه يك خرم سایت زبان
جلسه تجزیه و تحلیل امتحانات نهایی خرداد 93 و نمرات مستمر مهر و آبان

متوسطه شهرستان خرم آباد مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ خرم آباد بر دو خرم آباد سایت
برچسب :