تا نزدیک فرشته ها

فرشته ها  
 farashteh.jpg

من و دايي عباس به خيابان رفته بوديم كه من ، يك خيابان پرنده فروشي ديدم . به دايي گفتم : « به دايي گفتم براي من دو تا پرنده كوچك مي خريد » دايي پرسيد : « مي خواهي با آن چه كني ؟» گفتم : « مي خواهم آن ها را در يك قفس كوچك و قشنگ نگه دارم .» دايي گفت :« در خانه حضرت علي (ع) مرغابي هايي بودند كه آن ها را كسي به امام حسين (ع) هديه داده بود . يك روز حضرت علي به دخترشان گفتند : اين ها زبان ندارندكه وقتي گرسنه يا تشنه مي شوند بتوانند چيزي بگويند يا از تو چيزي بخواهند . آن ها را رها كن تا از آن چه خدا روي زمين آفريده ، بخورند و آزاد باشند .» به پرنده هاي بيچاره نگاه كردم . به دايي گفتم :« دو تا پرنده برايم مي خريد؟» دايي گفت : قفس هم مي خواهي ؟» گفتم :« نه ! مي خواهم آن ها را آزاد كنم .» دايي گفت :« در روز تولد حضرت علي (ع) تو با آزاد كردن پرنده ها ، قشنگترين هديه را به ايشان مي دهي .» من و دايي دو تا پرنده خريديم و آن ها را آزاد كرديم . پرنده ها پر زدند و به آسمان رفتند ، دور دور ، جايي نزديك فرشته ها .


مطالب مشابه :


55 مورد متن ديكته ( املا ) اوّل ابتدایی

مرغابي ها با هم فكر كردند تا راهي پيدا كنند. روز بعد ، كلاغ و جُغد ديدند كه دو مرغابي چوبي را
عجايب ازدواج در کشورهاي مختلف

كاردستي:: از آنجا که مرغابي ها يک بار جفت گيري کرده و تا آخر عمر با جفت خود مي مانند
تا نزدیک فرشته ها

دايي گفت :« در خانه حضرت علي (ع) مرغابي هايي بودند كه آن ها را كسي به امام حسين (ع)
آموزش نشانه غـ ﻐ ﻎ غ با شعر

كاردستي. آموزش باشعر, آموزش حروف الفبا با شعر, آموزش درس مرغابي ولاك پشت کلاس
پایه:سوم ابتدایی

زنگ تفريح: (كاردستي) خرس، سگ، بز، فك، شتر، گرگ، الاغ، شير، مرغابي، گوريل، فيل، موش، اسب،
برچسب :